Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3412/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường Hải Dương 2016

Số hiệu: 3412/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3412/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tnh về việc thành lập QuBảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 18/TTr-QBVMT ngày 08 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh) như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 6:

Điều 6. Hội đồng quản lý Quỹ

4. Các ủy viên của Hội đng quản lý Quỹ là lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương và Chi cục Bảo vệ môi trường.

2. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 5 Điều 14:

Điều 14. Cơ quan điều hành nghiệp vụ

1. Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Qugồm: Giám đốc, một Phó giám đốc, một Kế toán trưởng và bộ phận giúp việc của Quỹ bố trí từ hai đến ba công chức thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số viên chức và người lao động hợp đồng khác khi có nhu cầu.

5. Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ phận giúp việc của Quỹ đối với công chức thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường theo chế độ kiêm nhiệm, đối với viên chức theo chế độ chuyên trách do Giám đốc Quỹ đề xuất, Hội đồng quản lý quyết định.

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 35:

Điều 35. Hiệu lực thi hành

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Quỹ chưa được quy định tại Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với các điều, khoản trong Điều lệ này thì những quy định ấy đương nhiên được áp dụng để điều chỉnh hoạt động của Quỹ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực T
nh ủy (Đ báo cáo);
- Thường
trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh;
- Chi cục Bảo vệ môi trường;
- Lưu: VT. Ô.Đ
ông(17b)

CHTỊCH
Nguyn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3412/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47