Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về quy định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 34/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 28/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2017/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH LÂM SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1747/TTr-SKHĐT ngày 20/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư liên quan đến việc triển khai công trình lâm sinh trong các dự án có sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gồm: vốn ngân sách nhà nước, vn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.

Điều 2. Phân cấp ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

1. Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) là chủ đầu tư: UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh.

2. Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các tổ chức, doanh nghiệp là chủ đầu tư: UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành của nhà nước.

- Tổ chức thm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh của các dự án được UBND tỉnh ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các nội dung công việc được ủy quyền.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quyết định này; tổng hợp báo cáo, đánh giá việc thực hiện các quy định tại Quyết định này theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý các khó khăn, vướng mc phát sinh (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quyết định đầu tư; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các nội dung công việc được phân cấp. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án công trình lâm sinh trên địa bàn không do huyện làm chủ đầu tư.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các công trình lâm sinh đã được phê duyệt thiết kế, dự toán; các công trình đã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không phải trình phê duyệt lại.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục trưởng Chi cục Kim lâm; Giám đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND t
ỉnh (b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT;
- LĐ UBND tỉnh;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- LĐ VP, Ph
òng TH;
- Lưu: VT, KTN(TVH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về quy định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226