Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 34/2002/QĐ-BNNPTNT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 03/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2002/QĐ-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ HỢP PHẦN QUỸ BẢO TỒN CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP - MÃ SỐ GEF-PPG TF 050719" DO QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển không chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Xét đề nghị của Cục Phát triển lâm nghiệp - công văn số 182/PTLN-KHTH về việc đề nghị phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị hợp phần Quỹ bảo tồn GEF;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự án "Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ bảo tồn của Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp - mã số GEF - PPG TF 050719" do Quỹ môi trường toàn cầu GEF tài trợ, với các thông tin chủ yếu như sau:

2. Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ bảo tồn của Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp - mã số GEF - PPG TF 050719.

3. Nhà tài trợ: Quỹ môi trường toàn cầu (GEF)

4. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Cơ quan quản lý dự án: Cục phát triển lâm nghiệp

6. Mục tiêu cụ thể của dự án: Hỗ trợ chuẩn bị nội dung Hợp phần Quỹ bảo tồn của dự án phát triển Ngành lâm nghiệp nhằm mục tiêu quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.

7. Thời gian thực hiện dự án: 10 tháng (từ tháng 5/2002 đến 2/2003).

Tổng kinh phí dự án: 200.000 đô la Mỹ của Quỹ môi trường toàn cầu uỷ thác qua Ngân hàng thế giới.

Điều 2. Giao cho cục Phát triển lâm nghiệp chủ trì phối hợp với cục Kiểm lâm, Quỹ GEF, ngân hàng Thế giới và các cơ quan / địa phương liên quan tổ chức thực hiện dự án trên theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, tuân thủ các quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA/viện trợ hiện hành của Bộ và của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp và lãnh đạo các cục, Vụ, viện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 34/2002/QD-BNNPTNT

Hanoi, May 03, 2002

 

DECISION

APPROVING THE PROJECT ON TECHNICAL ASSISTANCE IN PREPARATION FOR THE CONSERVATION FUND UNDER THE PROJECT ON DEVELOPMENT OF THE FORESTRY SECTOR – CODE GEF-PPG TF 050719 FINANCED BY THE GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 prescribing the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2001/ND-CP of May 4, 2001 promulgating the Regulation on the management and use of official development assistance (ODA) sources;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 64/2001/QD-TTg of April 26, 2001 promulgating the Regulation on the management and use of foreign non-governmental aids;
Considering the proposal of the Department for Forestry Development – Official Dispatch No. 182/PTLN-KHTH requesting the approval of technical assistance in preparation for the GEF Conversation Fund;
At the proposal of the Director of the Department for International Cooperation,

DECIDES:

Article 1.- To approve the contents of the Project on technical assistance in preparation for the Conservation Fund under the Project on development of the forestry sector – Code GEF-PPG TF 050719, financed by the Global Environmental Facility – GEF, with the following major information:

1. The project’s name: Technical assistance in preparation for the Conservation Fund under the Project on development of the forestry sector – Code GEF-PPG TF 050719.

2. The donor: The Global Environmental Facility (GEF).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The agency managing the project: The Department for Forestry Development

5. The project’s specific objectives: To assist the preparation for the Conservation Fund under the Project on development of the forestry sector with a view to sustainably managing forests and preserving biological diversity.

6. The project implementation duration: 10 months (from May 2002 to February 2003).

7. The total funding for the project: USD 200,000 entrusted by the Global Environmental Facility through the World Bank.

Article 2.- To assign the Department for Forestry Development to assume the prime responsibility and coordinate with the Forest Ranger Department, the GEF, the World Bank and the concerned agencies and localities in organizing the implementation of the project according to the contents defined in Article 1 of this Decision, and to abide by the Ministry’s and the State’s current regulations on the management and use of ODA and aid capital sources.

Article 3.- This Decision takes effect after its signing.

Article 4.- The Director of the Ministry Office, the Director of the Department for Organization and Personnel, the Director of the Department for International Cooperation, the Director of the Plan and Planning Department, the Director of the Department for Finance and Accounting, the Director of the Department for Forestry Development and the leaders of the concerned departments and institutes shall have to implement this Decision.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2002/QĐ-BNN phê duyệt dự án "Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp - mã số GEF-PPG TF 050719" do quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ do do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.992

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!