Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 28/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIAO NỘP BÁO CÁO ĐỊA CHẤT VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về giao nộp báo cáo địa chất và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 127/QĐ-ĐCKS ngày 16 tháng 01 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về giao nộp và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản. Các quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân được phép tiến hành điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Văn phòng Chính phủ,
- Công báo,
- Lưu VP, ĐCKS

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Hải Dũng


QUY ĐỊNH

VỀ GIAO NỘP BÁO CÁO ĐỊA CHẤT VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34./2002/QĐ-BCN ngày 28 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) 

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Trong Quy định này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tài liệu địa chất và khoáng sản (sau đây gọi tắt là tài liệu) bao gồm báo cáo địa chất và tài liệu nguyên thủy.

a) Báo cáo địa chất hoặc báo cáo kết quả thăm dò (sau đây gọi tắt là báo cáo) là báo cáo thuyết minh trình bày các kết quả thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoặc thăm dò khoáng sản theo các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao hoặc theo giấy phép hoạt động khoáng sản được Bộ Công nghiệp cấp;

Tài liệu kèm theo báo cáo là các dạng tài liệu được tổng hợp, xử lý từ các tài liệu nguyên thủy để chứng minh, minh hoạ cho nội dung của báo cáo;

b) Tài liệu nguyên thủy bao gồm tài liệu, số liệu, mẫu vật thu thập tại thực địa, kết quả phân tích, thí nghiệm đối với mẫu địa chất - khoáng sản, có nội dung và hình thức thể hiện phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Lưu trữ địa chất

Lưu trữ địa chất đặt tại Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Lưu trữ Địa chất)

Điều 2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) được phép tiến hành điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải thành lập báo cáo và nộp vào Lưu trữ Địa chất theo Quy định này.

Điều 3. Báo cáo và các tài liệu đi kèm nộp vào Lưu trữ Địa chất là tài sản quốc gia, phải được lưu giữ, bảo quản theo quy định của Nhà nước. Tài liệu đã nộp vào Lưu trữ Địa chất và tài liệu được cung cấp từ Lưu trữ Địa chất theo quy định là cơ sở pháp lý để xây dựng các đề án nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, khảo sát, thăm dò khoáng sản, nghiên cứu tiền khả thi, khả thi khai thác khoáng sản và các nhu cầu khác; giải quyết tranh chấp quyền phát hiện khoáng sản và các quyền khác có liên quan.

Điều 4. Nghiêm cấm các hành vi giả mạo tài liệu; lưu giữ, cung cấp, sử dụng và huỷ tài liệu trái phép. 

Chương 2:

GIAO NỘP BÁO CÁO ĐỊA CHẤT  

Điều 5. Nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân giao nộp báo cáo:

Tổ chức, cá nhân tại Điều 2 của Quy định này phải giao nộp hai bộ báo cáo in trên giấy vào Lưu trữ Địa chất có nội dung phù hợp theo quyết định định phê duyệt báo cáo hoặc theo các quy định ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trường hợp phải dừng thực hiện các đề án địa chất trước thời hạn, các Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi hoặc được trả lại cũng phải giao nộp một bộ báo cáo kết quả các công việc đã thực hiện vào Lưu trữ Địa chất.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân giao nộp báo cáo vào Lưu trữ Địa chất có quyền:

1. Được cấp giấy chứng nhận đã giao nộp báo cáo;

2. Được đăng ký vào danh mục các báo cáo đã giao nộp làm cơ sở pháp lý về bản quyền.

Điều 7. Báo cáo địa chất hoặc báo cáo kết quả thăm dò nộp vào Lưu trữ Địa chất gồm:

1. Báo cáo thuyết minh;

2. Các tài liệu kèm theo báo cáo (các phụ lục, bản vẽ).

Điều 8. Báo cáo thuyết minh được in trên giấy phải có:

1. Các văn bản giao nhiệm vụ, quyết định phê duyệt và điều chỉnh đề án hoặc Giấy phép thăm dò khoáng sản và các văn bản xét duyệt báo cáo của các cấp có thẩm quyền kèm theo các chỉ tiêu đánh giá, thăm dò khoáng sản, các nhận xét đánh giá báo cáo, biên bản hội nghị xét duyệt báo cáo, quyết định phê duyệt báo cáo hoặc văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền;

2. Nội dung, chương mục báo cáo theo các quy định hiện hành;

3. Danh mục các tài liệu kèm theo báo cáo;

4. Danh mục các tài liệu nguyên thủy lưu giữ, bảo quản tại đơn vị cơ sở.

5. Phải có chữ ký của tác giả chủ biên, chữ ký của thủ trưởng đơn vị và dấu của đơn vị thành lập báo cáo, chữ ký và dấu của cơ quan chủ quản đơn vị hoặc chủ đầu tư thành lập báo cáo (nếu có). Các phụ lục, các bản vẽ phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của người thành lập, thời gian thành lập, người kiểm tra; chữ ký và dấu của thủ trưởng đơn vị thành lập báo cáo.

Điều 9. Các tài liệu kèm theo báo cáo gồm:

1. Các phụ lục, bản vẽ theo danh mục ghi trong báo cáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Đối với các dạng tài liệu đã được cấp kinh phí Nhà nước để thực hiện tin học hoá phải nộp kèm theo đĩa CD hoặc đĩa mềm hay vật mang tin phù hợp.

Điều 10.

Báo cáo thuyết minh và các tài liệu giao nộp kèm theo phải trình bày rõ ràng, không được tẩy xoá, được đóng thành quyển theo kích thước 19x27 cm. Các bản vẽ được gấp và đặt trong hộp kích thước 21x30 cm.

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quy định chi tiết về thể thức, quy cách tài liệu giao nộp vào Lưu trũ Địa chất.  

Chương 3:

CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

Điều 11. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản được tạo điều kiện tham khảo, cung cấp tài liệu tại Lưu trữ Địa chất theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 12. Nguyên tắc cung cấp tài liệu

1. Phục vụ đúng đối tượng, đúng mục đích;

2. Thuận lợi cho người sử dụng;

3. Nhanh chóng, chính xác;

4. Bảo mật tài liệu theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Các hình thức cung cấp tài liệu

1. Tham khảo gồm đọc, ghi chép bằng tay tại Lưu trữ địa chất;

2. Sao chụp tài liệu bằng hình thức photocopy, chụp ảnh, quay camera, sao chép dữ liệu trên máy tính.

Điều 14.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, cung cấp tài liệu phải có công văn hoặc đơn gửi Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nêu rõ mục đích, danh mục tài liệu và hình thức xin tham khảo, cung cấp tài liệu, đồng thời phải gửi kèm theo các văn bản pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức, cá nhân có công văn hoặc đơn nói trên được tiến hành nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động khoáng sản.

Đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược có nhu cầu tham khảo, cung cấp tài liệu phải có công văn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Công nghiệp (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) đề nghị cung cấp, tham khảo tài liệu phù hợp với nội, mục đích, nhiệm vụ của đề án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm xem xét hồ sơ xin tham khảo, cung cấp tài liệu và căn cứ vào các văn bản pháp lý có liên quan để cho phép cụ thể hình thức, nội dung tham khảo, cung cấp tài liệu tại Lưu trữ Địa chất.

Việc xem xét và cho phép tham khảo, cung cấp tài liệu, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản về bảo mật tài liệu, các quy định của pháp luật khác có liên quan và Quy định này

Điều 15. Phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản của Nhà nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp số 46/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 21 tháng 5 năm 2002

Điều 16.

1. Lưu trữ Địa chất có trách nhiệm giữ gìn bí mật Nhà nước về tài liệu. Việc cho cho phép tham khảo, cung cấp tài liệu phải thực hiện theo đúng Quy định này và theo các quy định pháp luật khác có liên quan;

2. Tổ chức, cá nhân được phép tham khảo, cung cấp tài liệu phải bảo quản và sử dụng tài liệu đúng mục đích, theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc giao nộp, bảo quản, tham khảo, cung cấp tài liệu báo cáo tại Lưu trữ Địa chất, quyết định việc phục chế tài liệu bị hư hỏng trong quá trình lưu trữ.

Điều 18.

Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo các hình thức: xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 34/2002/QD-BCN

Hanoi, August 28, 2002

 

DECISION

ISSUING THE REGULATION ON THE SUBMISSION OF GEOLOGICAL REPORTS AND SUPPLY OF GEOLOGICAL AND MINERAL MATERIALS

THE MINISTER OF INDUSTRY

Pursuant to the Governments Decree No. 74/CP of November 1, 1995 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Industry;
Pursuant to the March 20, 1996 Mineral Law and the Government
s Decree No. 76/2000/ND-CP of December 25, 2000 detailing the implementation of the Mineral Law (amended);
At the proposal of the director of Vietnam Geology and Mineral Resource Department,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on the submission of geological reports and the supply of geological and mineral materials.

Article 2.- This Decision takes implementation effects 15 days after its signing and replaces Decision No. 127/QD-DCKS of January 16, 1997 of the Minister of Industry issuing the Regulation on the submission and supply of geological and mineral materials. All previous regulations contrary to this Regulation are now hereby annulled.

Article 3.- The chief of the Ministrys Office, the chief inspector of the Ministry, the directors of the departments under the Ministry, organizations and individuals permitted to conduct basic geological surveys, basic geological surveys of natural mineral resources, as well as mineral exploration, and other concerned organizations and individuals shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
VICE MINISTER
Do Hai Dung

 

REGULATION

ON THE SUBMISSION OF GEOLOGICAL REPORTS AND SUPPLY OF GEOLOGICAL AND MINERAL MATERIALS
(Issued together with Decision No. 34/2002/QD-BCN of August 28, 2002 of the Minister of Industry).

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- In this Regulation the following terms are construed as follows:

1. Geological and mineral materials (hereinafter called materials for short) include geological reports and primary materials.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Materials enclosed with reports are forms of material synthesized and/or processed from primary materials in order to prove or illustrate the reports contents.

b/ Primary materials include documents, data and samples of objects collected on the field, results of analysis and experimentation of geological-mineral samples, with their contents and forms of presentation compliant with the States current regulations.

2. Geological Archives

The Geological Archives is located at the Geological Information, Archive and Museum Institute under Vietnam Geology and Mineral Resource Department (hereinafter called the Geological Archives for short).

Article 2.- Vietnamese organizations and individuals, foreign organizations and individuals or joint-venture organizations involving foreign partners (hereinafter called organizations and individuals for short) permitted to conduct basic geological surveys, basic geological surveys of natural mineral resources and mineral explorations on the mainland, islands, internal waters, territorial waters, exclusive economic zone and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam must make reports thereon and deposit them into the Geological Archives under this Regulation.

Article 3.- Reports and materials enclosed therewith submitted at the Geological Archives are national assets, which must be archived and preserved according to the States regulations. Materials already deposited at and materials supplied by the Geological Archives according to regulations shall serve as a legal basis for formulation of research schemes, basic geological surveys, basic geological surveys of natural mineral resources, mineral exploration and prospection, pre-feasibility and feasibility studies on mineral exploitation, and other demands, for settlement of disputes over the right to discover minerals as well as other related rights.

Article 4.- All acts of forging materials, illegally keeping, supplying, using and destroying materials are strictly prohibited.

Chapter II

SUBMISSION OF GEOLOGICAL REPORTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations and individuals mentioned in Article 2 of this Regulation must submit two sets of their reports printed on paper into the Geological Archives with their contents compliant with the report-approving decisions or the provisions inscribed in the mineral exploration permits granted by competent State management bodies.

Where the implementation of geological schemes must be stopped ahead of schedule, mineral exploration permits are revoked or returned, one set of report on the results of the implemented work must be also submitted into the Geological Archives.

Article 6.- Organizations and individuals submitting reports into the Geological Archives shall have the rights to:

1. Be granted written certifications of their report submission;

2. Have their reports registered in the list of submitted reports for use as a legal basis for their copyright.

Article 7.- Reports to be submitted into the Geological Archives consist of:

1. Explanatory reports;

2. Materials enclosed with the reports (annexes, drawings).

Article 8.- Explanatory reports printed on paper must consist of:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Contents and chapters of the reports according to current regulations;

3. The list of materials enclosed to the reports;

4. The list of primary materials archived and preserved at the units.

5. There must be the signature of the author, the signature of the units head and the stamp of the report-making unit, the signature and stamp of the agency that manages the report-making unit or investor (if any). Annexes and drawings must have the signatures and full names of the report makers, the report-making time, the supervisor, the signature and stamp of the head of the report-making unit.

Article 9.- Materials enclosed with the reports include:

1. Annexes, drawings according to their lists inscribed in the reports already approved by competent authorities;

2. For materials already digitalized with the States funding, they must be enclosed with CDs, floppy disks or appropriate information carriers.

Article 10.- Explanatory reports and enclosed materials must be presented in a conspicuous way, without any erasure, bound into books of 19x27 cm in size. Drawings shall be folded and put in 21x30 cm boxes.

The director of Vietnam Geology and Mineral Resources Department shall specify the specifications of materials to be submitted into the Geological Archives.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.SUPPLY AND USE OF MATERIALS

Article 11.- Organizations and individuals wishing to refer to and use geological and mineral materials shall be given conditions for reference to and being supplied with the materials at the Geological Archives according to the State’s current regulations.

Article 12.- Principles for supply of materials

1. Serving the right subjects for the right purposes;

2. Convenience for users;

3. Promptness and accuracy;

4. Keeping materials confidential according to law provisions.

Article 13.- Forms of supply of materials

1. Reference, which means reading, taking note in handwriting at the Geological Archives;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 14.- Organizations and individuals wishing to refer to or be supplied with materials must send official letters or written requests to Vietnam Geology and Mineral Resource Department, clearly stating the purposes, the list of materials and the forms of reference to or supply of materials, enclosing therewith legal documents of competent State management bodies permitting them to conduct research, basic geological survey, basic geological survey of natural mineral resources or mineral activities.

The units that are assigned by competent State management bodies to formulate plannings, plans and strategies and wish to refer to or be supplied with materials, must obtain the official letters from the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government or the Peoples Committees of the provinces or centrally-run cities, which are addressed to the Ministry of Industry (Vietnam Geology and Mineral Resource Department) requesting the supply of and reference to materials suitable to the contents, objectives and tasks of the schemes already approved by the competent State bodies.

Vietnam Geology and Mineral Resource Department shall have to consider the dossiers of request for reference to and supply of materials and base themselves on relevant legal documents to grant concrete permissions on the form and content of reference to and supply of materials at the Geological Archives.

Regarding the consideration and permission on the reference to and supply of materials, Vietnam Geology and Mineral Resource Department must strictly abide by the law provisions on minerals, on material confidentiality, other relevant law provisions, and this Regulation.

Article 15.- The mode and procedures for paying money for the use of data and information on the States mineral survey and exploration results shall comply with Joint Circular No. 46/2002/TTLT-BTC-BCN of May 21, 2002 of the Ministry of Finance and the Ministry of Industry.

Article 16.-

1. The Geological Archives shall have to keep the materials confidential according to the States regulations. The permission on the reference to and supply of materials must strictly comply with this Regulation and other relevant law provisions.

2. Organizations and individuals permitted to refer to or be supplied with materials must preserve and use materials for the right purposes as prescribed by law.

Chapter IV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 17.- The director of Vietnam Geology and Mineral Resource Department shall have to regularly inspect the submission, preservation, reference and supply of materials and reports at the Geological Archives, to decide on the restoration of materials which are damaged in the archiving process.

Article 18.- Organizations and individuals that violate this Regulation shall, depending on the seriousness of their violations, be handled in the following forms: being sanctioned for administrative violations or being examined for penal liability according to law provisions.

 

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
VICE MINISTER
Do Hai Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2002/QĐ-BCN ngày 28/08/2002 về giao nộp báo cáo địa chất và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!