Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3295/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do Tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 3295/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3295/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 629/TTr-STNMT ngày 26/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường như sau:

1. Đối với việc thẩm định và hậu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

- Tổ chức thẩm định Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo ĐTM.

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

- Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung Báo cáo và yêu cầu Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM, trừ việc thay đổi chủ đầu tư dự án.

2. Đối với việc thẩm định, phê duyệt và kiểm tra hoàn thành “phương án cải tạo, phục hồi môi trường (CTPHMT):

- Thẩm định phương án CTPHMT/CTPHMT bổ sung đối với các dự án khai thác khoáng sản thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án CTPHMT/CTPHMT bổ sung.

- Thẩm định, phê duyệt phương án CTPHMT/phương án CTPHMT bổ sung đối với các dự án thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Kiểm tra việc đã hoàn thành từng phần/toàn bộ nội dung phương án CTPHMT/CTPHMT bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung phương án và yêu cầu Quyết định phê duyệt CTPHMT/CTPHMT bổ sung.

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án CTPHMT/CTPHMT bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đối với việc thẩm định và hậu thẩm định Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết

- Tổ chức thẩm định Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết.

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

- Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung Đề án và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết, trừ việc thay đổi chủ đầu tư dự án

- Kiểm tra việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về môi trường được ủy quyền theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1145/QĐ-CTUBND ngày 17/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3295/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do Tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174