Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bến phao neo Bến Gót thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 315/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Thanh Sơn
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA BẾN PHAO NEO BẾN GÓT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 08/7/2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự c tràn du;

Căn cứ Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự số tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013;

Căn cứ Quyết định số 409/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành ph về việc thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bến phao neo Bến Gót thuộc Công ty C phn Cng Hi Phòng;

Xét nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bến phao neo Bến Gót thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã được chỉnh sửa bổ sung kèm theo Công văn số 177/CV-CHP ngày 23/01/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 65/TTr-STN&MT ngày 25/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bến phao neo Bến Gót thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Công ty Cổ phn Cảng Hải Phòng có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được duyệt.

1. Thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trưng 2014, Lut Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Quyết định s 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và các quy định pháp luật khác liên quan, Quyết định s63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013.

2. Thực hiện những yêu cầu bắt buộc sau đây:

a) Gửi Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định này tới các Sở, ngành nêu tại Điu 4.

b) Công tác phòng ngừa sự cố:

- Bố trí nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật theo đúng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được phê duyệt.

- Thực hiện việc đào tạo, tập huấn, diễn tập theo thời gian quy định trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra công nghệ, quy trình vận hành, trang thiết bị, máy phương tiện vận chuyển, những nơi có nguy cơ gây sự cố tràn du.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm các trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu cần thiết để đảm bảo công tác ứng phó tại chỗ.

c) Công tác ứng phó khi xảy ra sự c:

- Triển khai ngay các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt.

- Khi xy ra sự cố tràn dầu vượt quá tầm kiểm soát, Công ty phi báo ngay về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Trường hợp có thay đổi cấp và mức độ tràn dầu phải lập lại Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Công tác đánh giá, xác định và giải quyết bồi thường thiệt hại:

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan để xác định đi tượng, nguyên nhân gây ra sự cố, mc độ thiệt hại đến môi trường, giám định thiệt hại, tính toán chi phí và giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định.

- Chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí liên quan đến khắc phục hậu quả.

e) Công tác tập huấn, diễn tập, báo cáo:

- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt về Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập và triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao nhiệm vcho các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

1. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực miền Bắc căn cứ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành liên quan chủ động bố trí, điều động lực lượng, phương tiện để ứng phó sự cố tràn khi xảy ra sự cvượt tm kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải cùng các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã được phê duyệt.

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải căn cứ Kế hoạch ứng phó sự c tràn du đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành liên quan tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu, thông báo cho các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn những vùng, khu vực bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng về scố tràn dầu để chủ động ứng phó. Triển khai lực lượng tại địa phương đ phối hợp ứng cứu, khắc phục hậu quả và tham gia xác định thiệt hại, giải quyết hậu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, Công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực miền Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Chi Cục trưởng các Chi cục: Đê điều và Phòng chống lụt bão, Bảo vệ môi trường, Biển và Hải đảo; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục MT;
- Chủ tịch;
- PCT Lê Thanh S
ơn;
- Như Điều 4;
- CVP, PCVP Bùi Bá Sơn;
- Phòng NNTNMT;
- CV: MT, CT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bến phao neo Bến Gót thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.245

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98