Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 31/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ưu đãi dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

Ngày 05/05/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã kí Quyết định 31/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam.

Theo đó, ngân sách nhà nước cấp kinh phí để thực hiện lập, thẩm định, công bố quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn.

Các dư án được hưởng ưu đãi về vốn đầu tư như đuợc huy động vốn từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, được hưởng ưu đãi về tín dụng đầu tư.

Ngoài ra đuợc hưởng ưu đãi về thuế như miễn thuế nhập khẩu với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ sản  xuất cho dự án.

Thêm đó, các dự án này được hưởng ưu đãi về đất đai như được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Các nội dung liên quan đến hỗ trợ giá điện và việc tổ chức thi hành, được quy định cụ thể trong quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2014.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN PHÁT ĐIỆN SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam.

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động điện lực có liên quan đến phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền.

2. Bên bán điện là tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện từ các nhà máy điện sử dụng chất thải rắn.

3. Chủ đầu tư dự án phát điện sử dụng chất thải rắn là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Chất thải rắn sử dụng để phát điện là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác, không chứa các chất thải nguy hại.

5. Dự án phát điện sử dụng chất thải rắn là dự án nhà máy phát điện sử dụng năng lượng chính từ chất thải rắn, được đốt trực tiếp hoặc đốt khí thu gom từ các bãi chôn lấp chất thải rắn để sản xuất điện, cung cấp một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất lên lưới điện quốc gia.

6. Điểm đấu nối là vị trí mà đường dây của Bên bán điện đấu nối vào hệ thống điện của Bên mua điện.

7. Điểm giao nhận điện là điểm đặt thiết bị đo đếm được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện để xác định sản lượng điện bán ra của Bên bán điện.

8. Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn là hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành làm cơ sở cho việc áp dụng trong giao dịch mua bán điện được sản xuất từ dự án phát điện sử dụng chất thải rắn giữa Bên bán điện và Bên mua điện.

Chương 2.

CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN

Điều 3. Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn

1. Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn là quy hoạch chuyên ngành điện được lập cho toàn quốc làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn, được điều chỉnh phù hợp với các nghiên cứu, đánh giá tiềm năng chất thải rắn trong từng thời kỳ.

2. Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch quản lý chất thải rắn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan.

3. Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn được lập một lần cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và được điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết. Từ các giai đoạn quy hoạch sau, Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn được lồng ghép vào quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực trạng nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn chất thải rắn cho sản xuất điện.

Điều 4. Lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn

1. Bộ Công Thương tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; công bố và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn đã được phê duyệt.

2. Việc công bố và điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 5. Kinh phí cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn

1. Ngân sách nhà nước cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn.

2. Khuyến khích huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác lập Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn.

Điều 6. Đầu tư xây dựng các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

1. Việc đầu tư xây dựng dự án phát điện sử dụng chất thải rắn phải phù hợp với Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn và quy hoạch phát triển điện lực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn chưa có trong danh mục của Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được duyệt, chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập Hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch, gửi Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

3. Trong khi Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn chưa được phê duyệt, việc đầu tư các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn cần được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

4. Việc đầu tư xây dựng các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Điều 7. Đấu nối dự án phát điện sử dụng chất thải rắn vào hệ thống điện, điều độ vận hành nhà máy điện chất thải rắn

1. Việc đấu nối dự án phát điện sử dụng chất thải rắn vào lưới điện quốc gia phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt. Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận trên nguyên tắc Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư đường dây tải điện tới điểm đấu nối vào lưới điện quốc gia gần nhất hiện có theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Trường hợp điểm đấu nối vào lưới điện quốc gia chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực, chủ đầu tư cần thỏa thuận điểm đấu nối với đơn vị phân phối hoặc đơn vị truyền tải điện làm cơ sở thực hiện bổ sung quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh theo quy định hiện hành. Trường hợp không thỏa thuận được điểm đấu nối, Bên bán điện có trách nhiệm trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

2. Chủ đầu tư dự án điện sử dụng chất thải rắn chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành, bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện đến điểm đấu nối theo thỏa thuận đấu nối với Bên mua điện.

3. Tùy theo cấp điện áp đấu nối, Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm đầu tư đường dây tải điện từ điểm đấu nối vào lưới điện quốc gia theo quy hoạch phát triển điện lực được duyệt và ký thỏa thuận đấu nối với chủ đầu tư các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn.

4. Sau khi hoàn thành đầu tư và nghiệm thu đưa vào vận hành thương mại, Đơn vị điều độ hệ thống điện và vận hành thị trường điện chịu trách nhiệm huy động nhà máy phát điện sử dụng chất thải rắn theo nguyên tắc ưu tiên khai thác toàn bộ công suất và điện năng phát phù hợp với khả năng cung cấp nhiên liệu chất thải rắn trong khu vực nhà máy.

Điều 8. Điều kiện khởi công xây dựng dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

Chủ đầu tư chỉ được phép khởi công xây dựng công trình phát điện sử dụng chất thải rắn, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, còn phải có: Giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận mua điện của Bên mua điện; thỏa thuận đấu nối với Đơn vị phân phối hoặc Đơn vị truyền tải điện; ý kiến về thiết kế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 9. Chấm dứt thực hiện dự án

Trong vòng 12 tháng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chủ đầu tư không khởi công xây dựng hạng mục chính của công trình hoặc tối đa 24 tháng kể từ ngày cam kết vận hành trong Giấy chứng nhận đầu tư mà công trình phát điện sử dụng chất thải rắn không được đưa vào vận hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự án cho nhà đầu tư khác thực hiện. Trừ trường hợp có lý do chính đáng và được cấp có thẩm quyền chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án.

Điều 10. Chế độ báo cáo thực hiện dự án

1. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã được chứng thực về Bộ Công Thương để theo dõi quản lý.

2. Trong thời gian xây dựng dự án phát điện sử dụng chất thải rắn, trước ngày 15 của tháng đầu quý, Chủ đầu tư phải có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án của quý trước, kế hoạch thực hiện của quý tiếp theo. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 01, Chủ đầu tư phải có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án trong năm trước, kế hoạch triển khai của năm tiếp theo gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương để quản lý, tổng hợp theo dõi thực hiện và Bên mua điện để phối hợp thực hiện.

Chương 3.

CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PHÁT ĐIỆN SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN

Điều 11. Trách nhiệm mua điện từ các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các nhà máy phát điện sử dụng chất thải rắn thuộc địa bàn quản lý.

2. Việc mua bán điện được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán điện được lập theo Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn do Bộ Công Thương ban hành.

3. Trong thời hạn sáu tháng kể từ khi chủ đầu tư dự án điện chất thải rắn có văn bản đề nghị bán điện, Bên mua điện phải tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện với Bên bán điện theo quy định.

4. Thời hạn của Hợp đồng mua bán điện cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau 20 năm, hai Bên có thể gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Ưu đãi về vốn đầu tư, thuế

1. Huy động vốn đầu tư

a) Nhà đầu tư được huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện đầu tư các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được hưởng các ưu đãi về tín dụng đầu tư theo các quy định pháp luật hiện hành về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

2. Thuế nhập khẩu: Dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

Điều 13. Ưu đãi về đất đai

1. Các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn và công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện quốc gia được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

2. Căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để chủ đầu tư thực hiện các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn. Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

Điều 14. Hỗ trợ giá điện đối với dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn với giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

- Đối với các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh (tương đương 10,05 UScents/kWh).

- Đối với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh (tương đương 7,28 UScents/kWh).

2. Các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn áp dụng giá bán điện theo quy định tại Khoản 1 Điều này không được áp dụng cơ chế hỗ trợ giá cho sản lượng điện của dự án theo các quy định hiện hành khác; giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

3. Chi phí mua điện của các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào trong phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bộ Công Thương theo dõi, đề xuất điều chỉnh mức giá mua điện quy định tại Khoản 1 Điều này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ. ngành, địa phương đối với phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm

a) Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn.

b) Tổ chức, hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

c) Ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn.

d) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công nghệ phát điện sử dụng chất thải rắn.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

a) Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh trả cho chủ đầu tư các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn.

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương đối với các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2014

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan đến hoạt động phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 31/2014/QD-TTg

Hanoi, May 05, 2014

 

DECISION

ON SUPPORTING MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF POWER GENERATION PROJECTS USING SOLID WASTE IN VIETNAM

Pursuant to the Law on organization of Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Electricity Law dated December 3, 2004; the Law amending and supplementing a number of articles of the Electricity Law dated November 20, 2012;

Pursuant to the Law on Environmental Protection dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Investment dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Construction dated November 26, 2003; the Law amending and supplementing a number of articles of the laws relating to capital construction investment No.38/2009/QH12 dated June 19, 2009;

At the request of the Minister of Industry and Trade,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Decision stipulates the supporting mechanism for development of power generation projects using solid waste in Vietnam;

2. Subject to the application of this Decision are organizations and individuals involved in power activities related to the power generation projects using solid waste in Vietnam;

Article 2. Explantion of term

In this Decision, the terms below are construed as follows:

1. Electricity Buyer is the Vietnam Electricity or its authorized member unit;

2. Electricity Seller is organizations and individuals having the power operation permit in the field of power generation from power plants using solid waste;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Solid waste used to generate electricity is the waste in solid state discharged from the process of production, business, services, activities, or other activities without containing hazardous waste.

5. Power generation project using solid waste is the project in which the power plant uses main energy from solid waste directly burnt or combustion gas collected from the solid waste landfill to produce power or supply part or the whole of power generated to the national grid.

6. Connection point is the place where the line of electricity seller's is connected to electricity system of the electricity buyer;

7. Electricity delivery point is the place where the metering equipment is installed as agreed in the electricity sale contract to determine the power output of electricity seller;

8. Electricity sale contract sample for power generation projects using solid waste is the electricity sale contract issued by the Ministry of Industry and Trade as a basis for application in transaction and sale of electricity produced from the power generation projects using solid waste between the electricity seller and electricity buyer;

Chapter 2.

PLANNING AND DEVELOPMENT OF POWER SOURCE USING SOLID WASTE

Article 3. Planning and development of power source using solid waste

1. Planning and development of power source using solid waste is the specialized electricity planning which made for the whole country as a basis for activities of investment and development of power source using solid waste and adjusted in accordance with research and assessment of potential solid waste in each period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Planning and development of power source using solid waste is made once for the period till 2020, with a vision to 2030 and shall be adjusted and added when necessary. From the subsequent planning stages, the planning and development of power source using solid waste shall be integrated into the provincial power development planning and the national power development planning and shall be adjusted and added in accordance with the reality of research and evaluation of potential solid waste for power production;

Article 4. Formulating, appraising, approving, publishing and adjusting the Planning and development of power source using solid waste

1. The Ministry of Industry and Trade shall formulate and appraise the Planning and development of power source using solid waste and submit it to the Prime Minister for approval; announcing, guiding, monitoring and inspecting the implementation of approved Planning and development of power source using solid waste;

2. The announcement and adjustment of planning shall comply with current regulations;

Article 5. Funding for the formulation, appraisal, approval and announcement of Planning and development of power source using solid waste

1. The State budget shall allocate fund for formulation, appraisal, announcement and adjustment of Planning and development of power source using solid waste;

2. Other legal funds are encouraged to mobilize for the formulation of Planning and development of power source using solid waste;

Article 6. Investment in building power generation projects using solid waste

1. The investment in building power generation projects using solid waste must be consistent with the power development planning using solid waste approved by the competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. When the Planning and development of power source using solid waste has not been approved, the investment in power generation projects using solid waste must be approved by the Prime Minister;

4. The investment in power generation projects using solid waste is carried out under regulations of law on construction, fire prevention and fighting, environmental protection and other relevant regulations;

Article 7. Connecting the power generation projects using solid waste to the electricity system

1. The connection of the power generation projects using solid waste to the national power grid must be consistent with the power development planning approved. The connection point shall be agreed by the electricity Buyer and the electricity Seller on the condition that the electricity Seller provided that the electricity Seller is responsible for investment of power transmission line to the existing nearest connection point of national power grid under the provincial power development planning. If the connection point to the national power grid has not been included in the power development planning, the investor needs to make an agreement upon the connection point with the distributing unit or power transmitting unit as a basis for additional provincial power development planning under current regulations of law. In case of failure of agreement on connection point, the electricity Seller shall request the Ministry of Industry and Trade for consideration and decision;

2. The investor of power project using solid waste is responsible for investment, operation and maintenance of line and step-up substation (if any) from the power plant of the electricity Seller to the connection point under the connection agreement with the electricity Buyer;

3. Depending on the connection voltage level, the distributing unit or power transmitting unit shall be responsible for investment in transmission line from the connection point to the national power grid under the power development planning approved and siging of connection agreement with investor of power generation project using solid waste;

4. After completing the investment, accepting and put it into commercial operation, the dispatching and operating unit of power system and market shall mobilize the power plant using solid waste in the principle of priority use the capacity and generated power in accordance with the ability to provide solid waste fuel in the area of power plant;

Article 8. Conditions for starting the construction of power generation project using solid waste

The investors are only allowed to start the construction of power generation project using solid waste, in addition to the conditions specified in Article 72 of the Law on Construction and the relevant legal normative documents, they must have: Investment Certificate, written approval for electricity buying of the Buyer, connection agreement with the distributing unit or power transmitting unit; opinions on dsign from the competent state agencies under regulations of law on management of construction investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 12 months from the date of being issued with investment Certificate, the investor does not start the construction of main items of works or a maximum of 24 months from the date of commitment of operation in the investment Certificate, but the power generation works using solid waste has not put into operation, the provincial People’s Committee shall consider the revocation of investment Certificate as prescribed, report to the competent agency in order to assign the project to another investor for implementation unless there is plausible reasons and approved by the competent authority for the suspension or extension of project implementation.

Article 10. Reporting regulation on project implementation

1. Within 05 working days from the date of issue of investment Certificate, the investor shall send a certified copy of investment Certificate to the Ministry of Industry and Trade for monitoring and management;

2. Within the time of construction of power generation project using the solid waste, before the 15th date of the first month of quarter, the investor shall make report on the implementation of project of previous quarter and the plan for implementation of the following quarter. Before January 15 annually, the investor shall make a report on the implementation of project in the previous year and the plan for implementation of the following year to be sent to the provincial People’s Committee and the Ministry of Industry and Trade for management, summary and monitoring of implementation and the electricity Buyer to coordinate the implementation;

Chapter 3.

SUPPORTING MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF POWER GENERATION PROJECTS USING SOLID WASTE

Article 11. Responsibility for electricity buying from power generation projects using solid waste

1. The electricity buyer shall buy all power produced from power plants using solid waste under its management area;

2. The buying and selling of electricity are carried out through the electricity sale contract made under the electricity sale contract sample applicable for power generation projects using solid waste issued by the Ministry of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The term of electricity sale contract for power generation projects using solid waste is 20 years from the date of commercial operation. After 20 years, both Parties may extend the term of contract or sign a new contract as provided for by current law;

Article 12. Incentives for investment, tax

1. Mobilization of invested capital

a) Investor may mobilize capital from foreign and domestic organizations and individuals for investing in power generation projects using solid waste as provided for by current law;

b) The power generation projects using solid waste shall be entitled to the incentives of investment credit under current regulations of law on investment credit and export credit of the State;

2. Import tax: The power generation projects using solid waste shall be entitled to the exemption of import tax for imported goods to create fixed assets for the project; imported goods as raw materials, supplies and semi-products that have not been produced in the country shall be imported for production of the project as stipulated by current regulations of law on import and export tax;

3. Corporate income tax: The exemption and reduction of corporate income tax for the power generation projects using solid waste shall apply as for projects under the areas of investment incentives as stipulated by current regulations of law on tax.

Article 13. Incentives for land

1. The land use fees or land rent for the power generation projects using solid waste and the works of transmission line and substation for connection to the national power grid shall be exempted or reduced under current regulations of law applicable to projects under the areas of investment incentives.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Electricity price support for power generation projects using solid waste

1. The electricity Buyer shall buy all power output from power generation projects using solid waste at the buying price at the electricity delivery point (with VAT excluded) as follows:

- For power generation projects by direct burning of solid waste: 2,114 VND / kWh (equivalent to 10.05 UScents / kWh).

- For power generation projects by combustion gas collected from the solid waste landfill: 1,532 VND / kWh (equivalent to 7.28 UScents / kWh).

2. The power generation projects using solid waste applying the electricity selling price under the provisions of Clause 1 of this Article must not apply the supporting mechanism of price for the power output of the project under other current regulations; the electricity buying price is adjusted according to the fluctuation of exchange rate of VND/USD

3. The cost of electricity buying of power generation projects using solid waste shall be calculated and included in the input parameter in the annual electricity selling plan of Vietnam Electricity and be approved by the competent authority;

4. The Ministry of Industry and Trade shall monitor and propose the adjustment of electricity buying price specified in Clause 1 of this Article and report it to the Prime Minister for consideration and decision;

Chapter4.

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Industry and Trade shall

a) Guide the contents, order and procedures for formulation, appraisal, approval, adjustment and announcement of Planning and development of power source using solid waste;

b) Organize, guide and coordinate with the provincial People’s Committees to inspect and supervise the implementation of this Decision;

c) Issue the electricity sale contract sample to the power generation projects using solid waste;

d) Formulate and issue or request the competent authorities to issue the national technical regulations on power generation technology using solid waste;

2. Provincial People's Committees shall:

a) Coordinate and support the investors on compensation, site clearance, infrastructure, human resources for investment, implementation and development of power generation projects using solid waste in the area.

b) Assume the prime responsibility for and coordinate with the agencies concerned to issue the unit price of services of collection, transportation and disposal of solid waste generated in the provincial area for payment to the investors of power generation projects using solid waste;

c) Performing the functions of state management at localities for power generation projects using solid waste under the current regulations of law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decision takes effect on June 20, 2014;

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, Chairman of People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities; Heads of agencies, organizations and units related to the development of power generation projects using solid waste in Vietnam are liable to execute this Decision. /.

 

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2014/QĐ-TTg ngày 05/05/2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!