Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 2900/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Trần Anh Thư
Ngày ban hành: 16/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2900/QĐ-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 449/TTr-STNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư;
- UBMTTQVN tỉnh An Giang;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Tiếp nối những kết quả thiết thực đã đạt được từ các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018. Đồng thời, để tiếp tục hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” với các nội dung sau:

- Hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì túi nilon.

- Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh và đồng thời vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

2. Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và đăng ký tham gia thực hiện phong trào do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Đăng ký nội dung thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi trước ngày 30 tháng 12 năm 2018.

- Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện đợt 01 của các cơ quan, đơn vị gửi trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm của các cơ quan, đơn vị gửi trước ngày 01 tháng 8 hằng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp: (1) Nội dung đăng ký thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; (2) Tổng hợp báo cáo sơ kết kết quả thực hiện đợt 01 trên địa bàn tỉnh; (3) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

- Báo cáo kết quả thực hiện đợt 01 gửi về Ủy ban nhân nhân tỉnh trước ngày 22 tháng 4 năm 2019 để đánh giá và lựa chọn những hoạt động nổi bật, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, khen thưởng nhân dịp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2019) tại tỉnh Bạc Liêu.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm gửi về Ủy ban nhân nhân tỉnh trước ngày 10 tháng 8 hàng năm để đánh giá và lựa chọn những hoạt động nổi bật, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, khen thưởng nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 tháng 9).

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tùy vào điều kiện, khả năng của đơn vị, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang: Xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự chuyên sâu để tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”; tác hại của nhựa dùng một lần và nilon đến môi trường và con người; các mô hình sử dụng các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần và nilon.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng để cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.040

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29