Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch triển khai Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 2883/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 05/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2017/NĐ-CP NGÀY 21/3/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM NẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) tại Văn bản số 1957/SNN-TL ngày 27/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự t
nh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh;
- Sở Nông ng
hiệp và PTNT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT.
Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2017/NĐ-CP NGÀY 21/3/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM NẠN
(Ban h
ành kèm theo Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm nạn.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung, quy định và yêu cầu tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ và Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương; lập thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, trình Ủy ban nhânn tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính, đề án liên quan đến Nghị định số 30/2107/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ.

2. Kiện toàn tổ chức, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm từ tỉnh đến cơ sở.

3. Xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản; sản xuất mua sắm trang thiết bị chuyên dụng đảm bảo hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm; sản xuất, mua sắm trang thiết bị thiết yếu, thông dụng đưa vào dự trữ tại các khu vực bảo đảm sẵn sàng ng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ CỤ TH

(Như Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn thiên tai) có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định trong cơ quan, đơn vị mình; định kỳ hàng năm sơ kết, rút kinh nghiệm và báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để tổng hợp theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thưng trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN) theo dõi, tổng hợp; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung chỉ đạo thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2017/NĐ-CP NGÀY 21/3/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM NẠN
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Cấp ban hành quyết định

Ghi chú

I

Xây dựng các văn bản

 

 

 

 

 

 

Quy định thời gian, số lượng người trực tại Ban Chhuy PCTT và TKCN các sở, ngành và các địa phương

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Các sở, ngành, địa phương cấp huyện

Năm 2017

UBND tỉnh

 

II

Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cơ quan, chỉ đạo, chỉ huy, các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

 

 

 

 

 

Điều chnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Các sở, ngành, địa phương cấp huyện

Năm 2017

UBND tỉnh

 

III

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tnh, các sở, ngành và địa phương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các sở, ngành, địa phương cấp huyện

Hàng năm

UBND tỉnh

 

IV

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến pháp luật, giáo dục, huấn luyện, diễn tập công tác ứng phó sự c thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

 

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các sở, ngành, địa phương cấp huyện

Hàng năm

UBND tỉnh

 

V

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

Xây dựng các công trình; đầu tư mua sắm trang thiết bị ng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 2/5/2014 và Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thng Chính phủ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các sở, ngành, địa phương cấp huyện

Hàng năm

UBND tỉnh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch triển khai Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


143
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49