Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 2838/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 21/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2838/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số: 2740/QĐ/BNN-KL ngày 20/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ văn bản số: 3595/BNN-KL ngày 28/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số: 499/KHĐT-KTN ngày 19/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015, với những nội dung chính như sau:

1. Tên Đề án: Giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015.

2. Sự cần thiết của Đề án:

Rừng và đất rừng là tư liệu sản xuất quan trọng đối với đồng bào miền núi cũng như là đất nông nghiệp đối với nông dân vùng đồng bằng. Do đó việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng rừng, đất rừng để toàn bộ diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Đó là cơ sở pháp lý để chủ rừng yên tâm tổ chức sản xuất lâm nghiệp và tạo công ăn, việc làm, đảm bảo an ninh-trật tự, phát triển kinh tế từ chính nghề rừng dựa trên những quyền lợi được hưởng thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước khi tham gia nhận rừng, thuê rừng.

3. Mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của Đề án:

a) Mục tiêu:

Đến năm 2015 cơ bản hoàn thành việc giao, cho thuê 274.358,36 ha diện tích đất lâm nghiệp có rừng đến các chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế, để tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, trong đó:

- Đến năm 2010: Hoàn thành cơ bản việc giao rừng, cho thuê rừng trên thực địa, gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp của một huyện và 1 xã thí điểm của các huyện, thị còn lại đối với diện tích rừng hiện do UBND các cấp đang quản lý. Rà soát, thu hồi những diện tích đã giao vượt hạn mức trước đây theo quy định mà chủ rừng không có nhu cầu thuê và những diện tích sử dụng sai mục đích.

- Từ năm 2011 đến hết năm 2015: Hoàn thành công tác giao rừng, cho thuê rừng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng.

b) Yêu cầu:

- Rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp giao không đúng thẩm quyền, giao quá hạn mức; giao nhưng không quản lý bảo vệ và phát triển, làm mất tài nguyên rừng, đất không đưa vào sử dụng và sử dụng không đúng mục đích theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giao rừng cần tiến hành đồng thời với giao đất lâm nghiệp những diện tích chưa có điều kiện giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giao quyền sử dụng trước và có quy chế quản lý sử dụng theo quy định của Pháp luật.

- Khi giao rừng, cho thuê rừng phải xác định cụ thể về đặc điểm của khu rừng và được ghi trong quyết định giao rừng, cho thuê rừng về vị trí, diện tích, loại rừng, trạng thái, trữ lượng rừng và chất lượng rừng tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định giao rừng, cho thuê rừng.

- Giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất, phải gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật. Giao đất, giao rừng phải căn cứ điều kiện cụ thể từng địa phương. Đảm bảo sự bình đẳng đối với mọi thành phần kinh tế tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giảm thiểu mâu thuẫn có thể nảy sinh; ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc tại chỗ; cộng đồng thôn bản theo tập quán đã quản lý rừng trên thực tế, các hộ gia đình, cá nhân đã nhận khoán bảo vệ rừng để cải thiện đời sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo.

- Đảm bảo sự bình đẳng đối với mọi thành phần kinh tế tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giảm thiểu mâu thuẫn có thể nảy sinh; ưu tiên giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, đồng bào dân tộc tại chỗ, cộng đồng thôn bản theo tập quán đã quản lý rừng trên thực tế, đã nhận khoán bảo vệ rừng để cải thiện đời sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo.

- Không giao, cho thuê những diện tích đang tranh chấp.Việc giao rừng, cho thuê rừng phải có sự tham gia của người dân địa phương và được công bố công khai cho mọi người dân được biết.

c) Nhiệm vụ:

- Rà soát, thống kê, phân loại, xác định diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã giao; diện tích chưa giao do UBND xã quản lý; đối tượng, diện tích cần rà soát thu hồi để làm cơ sở cho việc lập phương án giao, cho thuê, thu hồi rừng và đất lâm nghiệp đến từng xã.

- Tổ chức giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp cho từng xã, huyện và toàn tỉnh.

4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2015.

5. Quy mô của Đề án: Thực hiện trên địa bàn 8 huyện, thị xã của tỉnh Bắc Kạn.

6. Nội dung chủ yếu của đề án cần triển khai:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách giao rừng, cho thuê rừng.

b) Rà soát, xác định hiện trạng rừng và xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng.

c) Xác định hạn mức rừng được giao, cho thuê và các đối tượng được nhận rừng.

d) Đào tạo, tập huấn về giao rừng, cho thuê rừng.

đ) Tổ chức và quản lý quá trình giao rừng, cho thuê rừng.

e) Giải pháp khoa học công nghệ.

7. Tổng dự toán kinh phí: 91.481.640.145đ

(Bằng chữ: Chín mươi một tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi nghìn một trăm bốn mươi năm đồng)

Trong đó:

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp: 25.810.035.989đ

- Kinh phí tổ chức giao rừng, cho thuê rừng: 24.030.035.989đ

+ Hộ gia đình, cá nhân: 18.275.472.282đ

+ Các BQL rừng: 2.000.501.930đ

+ Lực lượng vũ trang: 3.258.582.730đ

+ Doanh nghiệp: 495.479.046đ

- Kinh phí lập Dự án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2015: 1.300.000.000đ

- Đào tạo và tuyên truyền chính sách giao rừng, thuê rừng: 300.000.000đ

- Xây dựng phần mềm và cập nhật cơ sở dữ liệu GR, TR: 180.000.000đ

b) Kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ: 32.325.595.892đ

- Hỗ trợ 50% đơn giá cho công tác giao rừng, cho thuê rừng thuộc đối tượng rừng sản xuất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và lực lượng vũ trang.

+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng: 29.979.491.854đ

+ Lực lượng vũ trang: 2.346.104.038đ

c) Kinh phí do chủ rừng tự đầu tư: 33.346.008.264đ

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và lực lượng vũ trang có trách nhiệm đóng góp 50% đơn giá kinh phí giao rừng, cho thuê rừng đối với đối tượng rừng sản xuất.

- Chủ rừng là các doanh nghiệp nhà nước hiện đang quản lý, sử dụng diện tích rừng sản xuất.

d) Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2009: 1.300.000.000đ

- Năm 2010: 15.380.000.000đ

- Năm 2011: 17.100.000.000đ

- Năm 2012: 17.000.000.000đ

- Năm 2013: 17.000.000.000đ

- Năm 2014: 13.000.000.000đ

- Năm 2015: 10.701.640.145đ

8. Nguồn vốn:

- Kinh phí xây dựng phương án và dự án ngân sách địa phương bố trí và thực hiện.

- Nguồn ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ triển khai các phương án vàn dự án được lồng ghép tại các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, cụ thể: Kinh phí giao rừng, cho thuê rừng; khoanh nuôi súc tiến tái sinh và trồng rừng phòng hộ quy định tại Quyết định số: 100/QĐ-TTg ngày 16/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 661/QĐ-TTg ngày 02/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; kinh phí trồng rừng sản xuất quy định tại Quyết định số: 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; kinh phí chương trình 134, 135 ... Ngoài ra có thể huy động nguồn kinh phí từ các dự án trong và ngoài nước khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Bắc Kạn:

- UBND tỉnh thành lập Ban điều hành Đề án gồm: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, các thành viên: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm làm cơ quan thường trực), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện một số Sở, ngành khác liên quan.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với việc giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn:

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai đề án.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã xây dựng phương án giao đất, giao rừng và triển khai thực hiện phương án.

- Phối hợp với UBND cấp huyện để thống nhất xác định địa điểm khu rừng đề nghị nhà nước giao hoặc cho thuê đối với tổ chức.

- Thẩm định hồ sơ giao đất, giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức.

- Lập hồ sơ giao rừng cho tổ chức trình UBND tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và môi trường:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất lâm nghiệp đã được giao, cho thuê theo thẩm quyền.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phân bổ kế hoạch vốn và thẩm định dự toán thực hiện các bước công việc giao đất giao rừng trình UBND tỉnh quyết định.

5. Chi cục Kiểm lâm:

- Giao cho Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền tổ chức triển khai thực hiện dự án.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc rà soát, thống kê diện tích rừng đã giao, cho thuê theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn việc giao rừng, cho thuê rừng.

- Chỉ đạo cơ quan Kiểm lâm cấp huyện tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giao rừng, cho thuê rừng, thực hiện việc quản lý, kiểm kê, thống kê sau đó.

- Tổ chức quản lý hồ sơ về giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng theo dõi, thống kê biến động; tổng hợp báo cáo theo quy định hiện hành.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng rừng của các chủ rừng sau khi đã được giao, được thuê.

- Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong các hoạt động về giao rừng, cho thuê rừng tại địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết tranh chấp về rừng.

6. UBND huyện, thị xã:

- UBND huyện, thị xã chỉ đạo Hạt kiểm lâm hoặc Phòng Nông nghiệp & PTNT xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn thông qua HĐND, trình uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo UBND cấp xã lập phương án giao rừng của xã. Phê duyệt phương án giao rừng cấp xã.

- Quyết định việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

7. UBND xã:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước về giao rừng, cho thuê rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng trên địa bàn.

- Rà soát tình hình quản lý, sử dụng rừng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã.

- Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trình uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức việc tiếp nhận đơn xin giao rừng, thuê rừng, trả lại rừng theo phương án giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng theo tinh thần Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT, của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn; thực hiện các nội dung về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng theo bản hướng dẫn này và theo phân cấp của uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng để đảm bảo các điều kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật; khu rừng giao không có tranh chấp

- Xác nhận và chuyển đơn của cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan chức năng cấp huyện.

- Khi nhận được quyết định giao rừng của uỷ ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm: tổ chức việc bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân có sự tham gia của các chủ rừng liền kề; việc bàn giao rừng phải lập thành biên bản bàn giao rừng có sự tham gia và ký tên của đại diện uỷ ban nhân dân cấp xã, đại diện hộ gia đình, cá nhân.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng của các chủ rừng theo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

8. Chủ rừng:

- Thực hiện về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Thực hiện trách nhiệm của chủ rừng quy định trong Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT về trình tự, thủ tục xin giao rừng, thuê rừng mà chủ rừng phải thực hiện.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217