Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2313/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 28/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2313/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN AN ĐIỀM 2 NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2016;

Căn cứ Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện An Điềm 2 ban hành kèm theo Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Quyết định s 2386/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án PCLB đảm bảo an toàn đập thủy điện An Điềm 2 năm 2016.

Theo Công văn 163/ATMT-ATĐ ngày 16/3/2011 của Bộ Công Thương về xây dựng phương án Phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng tại Văn bản số 37/TTr-TGĐ ngày 16/6/2017 về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện An Điềm 2 năm 2017;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 744/TTr-SCT ngày 19/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện An Điềm 2 năm 2017 do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng lập và đã được Sở Công Thương thẩm định (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện An Điềm 2 năm 2017 được phê duyệt; tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý an toàn đập.

2. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Phương án nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đại Lộc, Đông Giang; Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (
b/c);
- BC
Đ TW về PCTT, UBQG TKCN (b/c);
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP TT BCH PCTT&TKCN t
nh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2313/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện An Điềm 2 ngày 28/06/2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


630

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86