Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 23/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ - CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Tạp chí Thủy sản (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là cơ quan thông tin lý luận của ngành Thủy sản, hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước và Bộ Thủy sản; có chức năng thông tin về lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ trong lĩnh vực thuỷ sản; phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Thủy sản và sự nghiệp phát triển ngành Thủy sản.

Tạp chí là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Thủy sản, chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và xuất bản của Bộ Văn hoá và Thông tin; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Tên giao dịch quốc tế: Fisheries Review, viết tắt là FISHREVIEW.

Trụ sở của Tạp chí đặt tại số10 Nguyễn Công Hoan - quận Ba Đình-thành phố Hà nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Tạp chí về công tác thông tin lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ trong lĩnh vực thuỷ sản; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí theo định kỳ, đúng quy định trong giấy phép và các quy định pháp luật có liên quan;

3. Cung cấp thông tin về nghiên cứu, lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ; công bố kết quả nghiên cứu, sáng chế, phát minh về lĩnh vực thủy sản;

4. Trao đổi thông tin với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến thủy sản; giới thiệu thành tựu thủy sản trong nước và nước ngoài;

5. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản và lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Tạp chí có Tổng biên tập và không quá 2 Phó tổng biên tập.

Cơ cấu tổ chức Tạp chí gồm:

1. Ban Biên tập - Thư ký;

2. Ban Bạn đọc - Phóng viên;

3. Phòng Trị sự;

4. Đại diện Tạp chí Thủy sản tại phía Nam.

Tổng Biên tập Tạp chí Thuỷ sản chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Qui chế về Tổ chức và hoạt động của Tạp chí sau khi có sự chấp thuận của Bộ Thủy sản.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các văn bản sau:

Quyết định số 372 TS/QĐ ngày 22/8/1985 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Toà soạn Tạp chí thuỷ sản;

Quyết định số 432 TS/QĐ ngày 17/12/1990 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc sáp nhập Báo Thủy sản vào Tạp chí thuỷ sản;

Quyết định số 68/QĐ/BTS ngày 23/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc sáp nhập Tạp chí XNK Thủy sản vào Tạp chí thuỷ sản;

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản và Tổng Biên tập Tạp chí Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng

 

MINISTRY OF FISHERIES
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No.23/2005/QD-BTS

Hanoi, July 26th 2005

 

DECISION

REGULATING MANDATE AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF FISHERIES REVIEW

THE MINISTER OF FISHERIES

Pursuant to Press Law dated December 28th 1989 and the amended and supplemented Press Law dated June 12th 1999;
Pursuant to Decree 43/2003/ND-CP dated May 2nd 2003 of the Government regulating the mandate and organizational structure of the Ministry of Fisheries;
Upon request of the Director of Organization and Personnel;

HAS DECIDED

Article 1. Function

The Fisheries Review (hereinafter referred to as “Review”) is the information agency of the fisheries sector, operating in accordance with Press Law and other applicable regulations of the State and MOFI; shall be responsible for provision of information on the science, technology, environment, economics and expertise related to fisheries sector; serving the State management of the MOFI and the development of fisheries sector.

The Review shall be a benefit-making unit under the MOFI and under the State management and press activities of the Ministry of Culture and Information. It shall have its own stamp and account in State Treasury and State bank of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Location is at 10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Hanoi.

Article 2. Duties

It shall have the duties as follows:

1. Formulate and submit the Minister of Fisheries the workplan on long term and annual basis of the Review regarding the information, scientific, technology, environment, economic and fisheries expertise; carry out such workplan once it is approved.

2. Edit, publish and deliver the Review periodically in accordance with the regulations stated in the license and related legislation.

3. Provide information on the scientific, technology, environment, economic and fisheries expertise; proclaim the research, inventory results in fisheries field.

4. Exchange information with local and external organizations related to fisheries field; introduce fisheries achievement.

5. Manage the financial source, asset and labour of the Review in accordance with legislation.

6. Carry out other tasks as assigned by the Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Review shall has Editor in chief and 2 Deputy Editor in chief.

The organizational structure shall include:

1. Secretariat

2. Readers-Reporter section

3. Administrative section

4. Review representative in southern provinces

The Editor in chief shall be responsible for coordination with the relevant agencies and units to formulate the regulations on the organization and operation of the Review upon approval of the Ministry of Fisheries.

Article 4. Entry into force

This Decision shall come into force 15 days after being posted on the Official Gazette.It shall replace the following documents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision 432/TS-QD dated 17/12/1990 of the Minister of Fisheries regarding the merge of Fisheries Newspaper and Fisheries Review

Decision 68/QD-BTS dated 23/2/2000 of the Minister of Fisheries regarding the merge of Fisheries Import Export Review into Fisheries Review

The regulations that run contrary to this Decision shall be abolished.

Artitcle 5. Executive duties

The head of Ministry’s Cabinet, heads of relevant units and departments, heads of Fisheries Departments and Agriculture and Rural Development Departments in charge of fisheries field and Editor in chief of Fisheries Review shall be responsible for implementation of this Decision.

 

 

Recipients:
- As stated in Article 5
- PM and Deputy Prime Ministers (for information)
- Office of Government
- Party Central Committee
- Ministries, ministerial level agencies
- province and city’s People’s Committees and People’s Council
- Supreme Prosecution
- Supreme People Court
- Document checking department, Ministry of Justice
- Official Gazette
- Party Cell of MOFI
- Fisheries Trade Union
- Associations under fisheries sector Filing

FOR MINISTER OF FISHERIES
VICE MINISTER
Nguyen Viet Thang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2005/QĐ-BTS ngày 26/07/2005 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.350

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!