Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Vàng, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”

Số hiệu: 2286/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2286/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN TRONG “BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN MỎ ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI NÚI VÀNG, XÃ ĐỒNG THẮNG, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA”
(Trữ lượng tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2017)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ đóng cửa mỏ khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên đá carbonat;

Căn cứ Giấy phép số 106/GP-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh cho phép Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Tân Bình Minh được thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Vàng, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Tân Bình Minh tại Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản ngày 24/4/2017;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò tại phiên họp ngày 16/5/2017 và hồ sơ chỉnh sửa của đơn vị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Ttrình số 680/TTr-STNMT ngày 15 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua báo cáo và phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Vàng, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa” với các nội dung sau:

1. Diện tích thăm dò, phê duyệt trữ lượng là 3,15 ha, được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4 có tọa độ xác định tại Phụ lục số 01 và bản vẽ số 04.

2. Phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát đã tính trong báo cáo;

Trữ lượng địa chất cấp 121: 2.012.205 m3, trong đó:

- Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường: 1.971.960 m3.

- Đá khối tận thu làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát: 40.245 m3.

3. Trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác: 1.305.184 m3.

- Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường: 1.279.080 m3.

- Đá khối tận thu làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát: 26.104 m3.

4. Mức sâu các khối tính trữ lượng phê duyệt: Như Phụ lục số 02 kèm theo.

Trữ lượng của tng khối, cấp được thống kê chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các tài liệu của báo cáo được sử dụng để lập báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác và giao nộp lưu trữ địa chất.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Văn phòng một cửa (Bộ TN&MT);
- Sở Tài nguyên và Môi trườ
ng;
- Công ty CP Khai thác KS Tân Bình Minh;
- TT Thông tin lưu trữ địa chất;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TỌA ĐỘ KHU VỰC THĂM DÒ, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN TẠI NÚI VÀNG, XÃ ĐỒNG THẮNG, HUYỆN TRIỆU SƠN
(Kèm theo Quyết định phê duyệt trữ lượng số: 2286/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

STT

Điểm góc

Hệ tọa độ VN2000

Kinh tuyến trục 105° múi chiếu 3°

Diện tích (ha)

X(m)

Y(m)

1

1

2184592.00

572115.00

3,15

2

2

2184511.21

572219.25

3

3

2184402.74

572316.89

4

4

2184395.66

572152.26

 

PHỤ LỤC SỐ 02

THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN KHU VỰC THĂM DÒ TẠI NÚI VÀNG, XÃ ĐỒNG THẮNG, HUYỆN TRIỆU SƠN
(Kèm theo Quyết định phê duyệt trữ lượng số: 2286/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

STT

Khối trữ lượng

Mức sâu thấp nhất khối trữ lượng

Trữ lượng (m3)

Ghi chú

Đá vôi làm VLXD thông thường

Đá vôi tận thu sản xuất đá ốp lát

1

KI-121

Thấp nhất +10,0 m

143.162

2.922

 

2

KII-121

432.113

8.819

 

3

KIII-121

754.196

15.392

 

4

KIV-121

505.162

10.309

 

5

KV-121

137.327

2.803

 

Tng trữ lượng cấp 121

 

1.971.960

40.245

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Vàng, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


779
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63