Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2278/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của công trình Hệ thống tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trong tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2278/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 110KV TRONG TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra vào ngày 17/7/2013 của đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường thành lập theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Hệ thống tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trong tỉnh Lâm Đồng;

Xét nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết của công trình Hệ thống tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trong tỉnh Lâm Đồng đã được hoàn chỉnh gửi kèm văn bản số 149/ĐCTMN-CNĐCTLĐ ngày 04/9/2013 của Công ty lưới điện cao thế miền Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 727/TTr-STNMT ngày 25/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của công trình Hệ thống tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trong tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Công trình) được lập bởi Công ty lưới điện cao thế miền Nam (sau đây gọi tắt là Chủ công trình) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạt động:

a) Vị trí:

- Hệ thống đường dây 110kV đi qua các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Các trạm biến áp 110 kV đặt tại các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt.

b) Quy mô/công suất hoạt động: trạm biến áp 100kV và hệ thống đường dây 110kV.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với Công trình:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án;

b) Các chất thải phải đảm bảo được xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường;

c) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định;

d) Đảm bảo công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện theo quy định.

đ) Thực hiện giám sát, kiểm soát cường độ điện từ trường tại các trạm, của tuyến đường dây đi qua các khu vực dân cư, công trình để đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ, nhân viên vận hành theo quy định.

3. Các điều kiện kèm theo đối với Chủ công trình:

a) Phối hợp với chính quyền địa phương phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục các sự cố xảy ra tại trạm biến áp và từ tuyến đường dây đi qua khu dân cư, công trình;

b) Nâng cao ý thức cán bộ, công nhân vận hành về công tác phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật vận hành, các biện pháp an toàn trong quá trình quản lý và vận hành trạm;

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu quy mô hoạt động của công trình và nội dung Đề án có thay đổi, Chủ công trình phải có văn bản báo cáo với UBND tỉnh Lâm Đồng và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở: TNMT, Công thương;
- UBND các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh , Đạ Tẻh, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;
- Cty lưới điện cao thế miền Nam;
- Chi nhánh điện cao thế Lâm Đồng;
- Lưu VT, MT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2278/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của công trình Hệ thống tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trong tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.095
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228