Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2260/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động trên vịnh Nha Trang do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 2260/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 11/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2260/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN VỊNH NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban quản lý Vịnh Nha Trang;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 3541/TTr-UBND ngày 01/8/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1684/SNV-TCBC ngày 31/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN VỊNH NHA TRANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy chế này quy định phạm vi phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang như sau:

- Trên biển: Từ Mũi Kê Gà đến Mũi Cù Hin. Ranh giới được xác định theo Quyết định số 738/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xác định ranh giới Vịnh Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

- Trên bờ: Dọc theo bờ biển Vịnh Nha Trang từ Mũi Kê Gà đến Mũi Cù Hin về phía Đông đường Trần phú và đường Phạm Văn Đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND thành phố Nha Trang; Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang; Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan; các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có các hoạt động trên Vịnh Nha Trang.

Chương II

NỘI DUNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung phối hợp

Phối hợp thực hiện việc quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao nhằm bảo tồn, khai thác hợp lý, hiệu quả và phát triển bền vững các giá trị Vịnh Nha Trang. Các nội dung phối hợp bao gồm:

1. Xúc tiến quảng bá Di sản.

2. Khắc phục sự cố, ô nhiễm, suy thoái môi trường và các giá trị Vịnh Nha Trang.

3. Quản lý Di sản, đầu tư xây dựng công trình phục vụ công tác bảo tồn và phát huy Di sản.

4. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên Vịnh Nha Trang theo thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học Vịnh Nha Trang.

Điều 4. Cơ chế phối hợp

1. Trước khi phối hợp:

a) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp gửi tới các cơ quan liên quan trước khi triển khai thực hiện ít nhất 05 ngày.

Đối với kế hoạch của UBND thành phố Nha Trang, Ban quản lý Vịnh Nha Trang có trách nhiệm xây dựng và tham mưu UBND thành phố ban hành.

Đối với kế hoạch do các cơ quan liên quan xây dựng đề nghị UBND thành phố Nha Trang tham gia, Ban quản lý Vịnh Nha Trang có trách nhiệm kịp thời tham mưu UBND thành phố Nha Trang các giải pháp phối hợp.

b) Các cơ quan khi gửi kế hoạch phối hợp cho các cơ quan liên quan, ngoài việc gửi cho UBND thành phố Nha Trang cần gửi thêm cho Ban quản lý Vịnh Nha Trang để kịp thời tham mưu UBND thành phố trong công tác phối hợp.

2. Trong khi phối hợp:

a) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức các hoạt động trong thời gian phối hợp và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Cơ quan phối hợp là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do cơ quan chủ trì phân công.

b) Khi phối hợp phải đảm bảo tính khách quan, yêu cầu chuyên môn, chất lượng công việc và thời hạn phối hợp, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp.

3. Sau khi phối hợp:

Cơ quan chủ trì tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót, những vi phạm cần xử lý nếu có, thanh quyết toán kinh phí, đề xuất kiến nghị ... báo cáo với UBND tỉnh và thông báo cho các cơ quan tham gia phối hợp biết để cùng tổ chức các đợt phối hợp lần sau tốt hơn.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp

1. Cơ quan chủ trì

Xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan phối hợp tổ chức các hoạt động phối hợp theo kế hoạch. Yêu cầu cơ quan phối hợp, tổ chức các hoạt động phối hợp theo kế hoạch. Yêu cầu cơ quan phối hợp cử cán bộ đáp ứng yêu cầu tham gia công tác phối hợp và thông báo về tình hình tham gia của cán bộ, công chức, viên chức được tham gia phối hợp. Duy trì mối liên lạc với các cơ quan phối hợp và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp đã được phân công của các cơ quan đó. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp và các điều kiện đảm bảo khác cho công tác phối hợp.

2. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp.

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp;

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp đáp ứng yêu cầu công việc và tham gia xử lý các vụ việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 6. Trách nhiệm của UBND thành phố Nha Trang

1. Phối hợp với một hoặc nhiều cơ quan thực hiện các điều, khoản trong Quy chế phối hợp và thông báo kết quả phối hợp tới các cơ quan khác có liên quan;

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục; nâng cao nhận thức cho cộng đồng; tuyên truyền vận động người dân, du khách, chủ các phương tiện tàu thuyền nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên biển và môi trường biển; công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên Vịnh Nha Trang; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Quy chế này và các quy định khác có liên quan;

3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách quản lý Vịnh Nha Trang;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trên Vịnh Nha Trang;

5. Chủ động thông báo đến các sở, ngành liên quan về những hành vi vi phạm hành chính trên Vịnh Nha Trang; những sự cố do thiên tai, tai nạn xảy ra trên Vịnh Nha Trang để giải quyết, xử lý;

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham gia thẩm định các dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Nha Trang;

7. Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và các cơ quan khác của tỉnh để khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên Vịnh Nha Trang; theo dõi sự biến động chất lượng nước của vịnh Nha Trang và báo cáo diễn biến chất lượng nước cho các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh;

8. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức, quản lý bến bãi neo đậu tàu thuyền, thu gom chất thải;

9. Theo dõi, kiểm tra các hoạt động du lịch, thủy sản và giao thông vận tải biển trên Vịnh Nha Trang;

10. Tổ chức xây dựng và thực hiện các đề án quản lý, bảo vệ khu bảo tồn biển và Vịnh Nha Trang sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

11. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất sửa đổi bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc không phù hợp nhằm hoàn thiện Quy chế phối hợp;

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, ngư dân trên Vịnh Nha Trang thực hiện đúng các quy định của Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan. Hướng dẫn các biện pháp về nuôi trồng, khai thác bền vững các loài thủy sản, đảm bảo môi trường và hệ sinh thái Vịnh Nha Trang;

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên và các hành vi khác gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự sinh tồn của hệ động thực vật trên Vịnh Nha Trang;

3. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan tổ chức các dự án khảo sát, nghiên cứu đa dạng sinh học để bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng trên Vịnh Nha Trang;

4. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Tuần tra theo chức năng để phát hiện xử lý những vi phạm về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Nha Trang như: Việc khai thác, tàng trữ, mua bán san hô, đánh bắt các loài thủy sản quý hiếm, dùng phương pháp hủy diệt để khai thác thủy sản; công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên Vịnh Nha Trang;

b) Hướng dẫn thực hiện tốt quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản Vịnh Nha Trang được UBND tỉnh ban hành;

c) Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn trên Vịnh Nha Trang;

d) Nghiên cứu, khôi phục rừng ngập mặn trên Vịnh Nha Trang.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan trong công tác triển khai các Chương trình Giáo dục bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường biển; phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường, các quy định của tỉnh về quản lý Vịnh Nha Trang đối với các trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Nha Trang;

2. Phối hợp hưởng ứng các Ngày môi trường hàng năm và các phong trào vệ sinh môi trường trong Vịnh Nha Trang.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Xây dựng kế hoạch bảo vệ, tôn tạo Vịnh Nha Trang; thu thập số liệu đánh giá tiềm năng và giá trị các hệ sinh thái, tài nguyên biển;

2. Phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân, phương tiện vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác trên Vịnh Nha Trang.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang đề xuất những nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm phục vụ công tác bảo tồn và phát triển Vịnh Nha Trang;

2. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Vịnh Nha Trang và lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trên Vịnh Nha Trang, các quy định đối với tàu chở khách du lịch tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang. Chủ trì xử lý các vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa trên Vịnh Nha Trang.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và cơ quan có chức năng kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định đối với hoạt động thương mại trên Vịnh Nha Trang.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, kiểm tra đề xuất UBND tỉnh cho phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên biển và ven bờ biển; hoạt động bơi, lặn biển trên Vịnh Nha Trang.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng; tuyên truyền vận động người dân, du khách, chủ các phương tiện tàu thuyền các vùng ven và lân cận nâng cao nhận thức Luật Di sản - Văn hóa, Luật Du lịch và các quy định khác về bảo vệ tài nguyên biển và môi trường biển;

2. Tuyên truyền kịp thời kết quả nghiên cứu, những gương người tốt, việc tốt và phản ánh kết quả các hoạt động về bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường ứng dụng khoa học, phục hồi, sử dụng hợp lý tài nguyên biển, môi trường biển;

3. Hướng dẫn xây dựng thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào việc phát triển du lịch trên Vịnh Nha Trang;

4. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra hoạt động đưa đón du khách tham quan trong Vịnh Nha Trang; kiểm tra, phân loại chất lượng tàu thuyền vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Nha Trang theo quy định pháp luật;

5. Chỉ đạo các công ty, các đơn vị du lịch lữ hành, các Câu lạc bộ bơi, lặn, vui chơi giải trí, các cơ sở lưu trú du lịch tăng cường tuyên truyền hướng dẫn ý thức bảo vệ môi trường biển và tài nguyên biển;

6. Xây dựng quy hoạch phát triển các loại hình kinh doanh du lịch phù hợp với yêu cầu và các quy định trong công tác bảo tồn biển;

7. Chỉ đạo và phối hợp UBND thành phố Nha Trang, các cơ quan liên quan trong việc khoanh vùng bảo vệ và mốc giới danh thắng Vịnh Nha Trang.

Điều 15. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an cho các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến Vịnh Nha Trang;

2. Tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói chung, tình hình giao thông đường thủy nói riêng trong khu vực Vịnh Nha Trang.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các Đồn Biên phòng đóng trên Vịnh Nha Trang chủ động và phối hợp với các ngành chức năng, UBND thành phố Nha Trang triển khai lực lượng, phương tiện kiểm tra, giám sát, quản lý người, phương tiện, tàu thuyền trong nước và nước ngoài đi lại, ra vào làm ăn; khảo sát, thăm dò, khai thác, nghiên cứu khoa học, đầu tư hợp tác kinh tế, tham quan du lịch hoạt động trong khu vực Vịnh Nha Trang.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Vịnh Nha Trang sẽ được biểu dương, khen thưởng theo qui định của pháp luật.

Điều 18. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan đến Vịnh Nha Trang tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Nha Trang và các sở, ngành liên quan căn cứ nhiệm vụ đã được phân công để triển khai thực hiện nội dung Quy chế phối hợp. UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

Ban quản lý Vịnh Nha Trang có trách nhiệm giúp UBND thành phố Nha Trang theo dõi tình hình thực hiện Quy chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nội dung Quy chế này.

2. Các cơ quan quản lý của tỉnh thông báo kịp thời cho nhau những vấn đề liên quan đến việc quản lý Vịnh Nha Trang để phối hợp giải quyết.

3. Ban quản lý Vịnh Nha Trang tham mưu UBND thành phố Nha Trang trong việc giúp UBND tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này (định kỳ 6 tháng một lần) và các cuộc họp để kiểm điểm rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2260/QĐ-UBND ngày 11/09/2012 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động trên vịnh Nha Trang do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250