Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2248/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2248/2007/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP TỈNH THANH HÓA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dung công trình;
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại văn bản số 1498/SXD-KTKH ngày 12 tháng 7 năm 2007; văn bản thẩm định số 171/STP-VB ngày 13/03/2007 của Sở Tư pháp về việc đề nghị ban hành đơn giá khảo sát, thiết kế Lâm nghiệp thay đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 2895/QĐ-CT ngày 11/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các địa phương, đơn vị. Tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 2895/QĐ-CT ngày 11/9/2003 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3, QĐ;
- Tỉnh uỷ, HĐND Tỉnh (Để B/C);
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Bộ Tư pháp ( báo cáo);
- Bộ NN&PTNT(báo cáo);
- Lưu: VT, KTTC (QĐCĐ 7020
).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

ĐƠN GIÁ

KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2248 /2007/QĐ-UBND Ngày 30 tháng 07 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

A. THUYẾT MINH ĐƠN GIÁ

I. NỘI DUNG CỦA ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP.

1. Đơn giá công tác khảo sát thiết kế Lâm nghiệp là biểu hiện bằng tiền của chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát, thiết kế (1 ha rừng khảo sát, thiết kế; 1 m3, 1 tấn, sản phẩm lâm nghiệp khai thác....) từ khi chuẩn bị, tiến hành khảo sát ngoại nghiệp, thiết kế lập dự toán, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao thành quả theo đúng quy trình, quy phạm khảo sát thiết kế Lâm nghiệp do Nhà nước ban hành.

2. Đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp gồm các chi phí sau:

- Chi phí trực tiếp.

- Chi phí chung (CPC).

- Thu nhập chịu thuế tính trước (TNCTTT).

2.1. Chi phí trực tiếp: Là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác khảo sát, thiết kế như: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy (thiết bị).

2.1.1. Chi phí vật liệu, bao gồm:

- Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ (giấy, thước, bút, mực, xăng dầu, sơn....).

- Chi phí nhiên liệu cho sử dụng máy (mực in, mực phô tô).

- Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại thời điểm quý I/2007.

2.1.2. Chi phí nhân công: Là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, kể cả nhân công điều khiển máy bao gồm:

- Lương chính, lương phụ, phụ cấp lương.

- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương nhân viên chuyên môn nghiệp vụ ở các công ty nhà nước ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

+ Phụ cấp lưu động:   20% lương tối thiểu.

+ Phụ cấp trách nhiệm:  2% lương tối thiểu.

+ Một số khoản lương phụ (nghỉ phép, lễ, tết,....): 12% lương cấp bậc.

+ Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động: 4% lương cấp bậc.

- Ngày công lao động tính trong tháng là 26 ngày.

2.1.3. Chi phí sử dụng máy:  Bao gồm chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa máy, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy và chi phí nhiên liệu vì hai khoản chi phí này đã được tính trong chi phí vật liệu và chi phí nhân công.

2.2. Chi phí chung: Bằng 70% trên chi phí nhân công trong đơn giá.

2.3. Thu nhập chịu thuế tính trước:  Tính theo quy định hiện hành bằng 6% giá thành khảo sát, thiết kế.

3. Đơn giá khảo sát, thiết kế Lâm nghiệp bao gồm 11 chương:

Chương 1: Đơn giá khảo sát thiết kế trồng rừng mới.

Chương 2: Đơn giá khảo sát thiết kế chăm sóc rừng trồng.

Chương 3: Đơn giá khảo sát thiết kế khoanh nuôi, tái sinh rừng có trồng bổ sung.

Chương 4: Đơn giá khảo sát thiết kế khoanh nuôi tái sinh tự nhiên.

Chương 5: Đơn giá khảo sát thiết kế bảo vệ rừng.

Chương 6: Đơn giá khảo sát thiết kế tỉa thưa rừng trồng.

Chương 7: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác rừng gỗ tự nhiên sản xuất.

Chương 8: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ tận dụng rừng tự nhiên.

Chương 9: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ tận thu.

Chương 10: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ rừng trồng.

Chương 11: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác rừng tre, nứa.

Trong mỗi chương, mục có các loại công tác khảo sát ngoại nghiệp và thiết kế kỹ thuật. Trong mỗi danh mục đơn giá dự toán khảo sát, thiết kế có quy định nội dung công việc, điều kiện áp dụng và chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP.

- Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung  450.000 đồng/tháng, của Chính phủ;

- Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, bảo vệ rừng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005; Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/08/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập đơn giá khảo sát xây dựng;

- Bảng giá vật liệu bình quân quý I/2007 tại Thanh Hóa,

III. CÁC QUY TRÌNH QUY PHẠM ÁP DỤNG:

- Quyết định số 4361 QĐ/BNN-PTLN ngày 17/10/2002 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc Dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách hoặc vốn tài trợ;

- Quyết định 516/QĐ-BNN - KHCN ngày 18/02/2002 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy trình khảo sát thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng trồng;

- Quyết định 175/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/11/1998 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy phạm phục hồi rừng bằng khoanh nuôi tái sinh (QPN 21-98);

- Quyết định số 200/QĐ-KT ngày 31/03/1993 của bộ Lâm nghiệp cũ (nay là bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh (QPN -14-92);

- Quyết định 40/QĐ- BNN-LN ngày 04/7/2005 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ, lâm sản,

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ.

+ Trong bảng đơn giá, phần nhân công khảo sát các công trình lâm nghiệp xác định hệ số Kkk = 1, tương ứng với vùng có phụ cấp khu vực từ  0,1 đến 0,2 khi thực hiện công tác khảo sát lâm nghiệp ở địa phương có mức phụ cấp khu vực khác thì điều chỉnh hệ số khu vực ở địa phương đó vào đơn giá khảo sát theo hệ số khó khăn (Kkk) như sau:

- Địa phương không có phụ cấp khu vực thì áp dụng hệ số Kkk = 0,9.

- Địa phương có phụ cấp khu vực từ 0,1 đến 0,2 thì áp dụng hệ số Kkk = 1,0.

- Địa phương có phụ cấp khu vực từ 0,3 đến 0,4 thì áp dụng hệ số Kkk = 1,1.

- Địa phương có phụ cấp khu vực từ 0,5 đến 0,6 thì áp dụng hệ số Kkk = 1,2.

- Địa phương có phụ cấp khu vực  từ 0,7 trở lên thì áp dụng hệ số   Kkk = 1,3.

Mức phụ cấp khu vực của từng địa phương trong tỉnh xác định theo Phụ lục 1.

+ Dự toán công tác khảo sát lâm nghiệp được xác định:

* Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát bằng 5% tổng giá trị khảo sát.

* Chi phí chỗ ở tạm cho cán bộ khảo sát bằng 5% tổng giá trị khảo sát.

+ Công tác thiết kế các công trình lâm nghiệp áp dụng hệ số Kkk = 1,0 cho tất cả các địa phương trong Tỉnh.

+ Đơn giá khảo sát thiết kế lâm nghiệp là căn cứ để lập dự toán công tác khảo sát thiết kế lâm nghiệp cho từng loại công tác khảo sát, thiết kế phục vụ cho việc đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế trên địa bàn Tỉnh thanh Hóa. Khi các chế độ của Nhà nước có thay đổi thì đơn giá này được điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

+ Những công việc khảo sát và thiết kế hoàn toàn mới, theo quy trình, quy phạm mới không vận dụng được đơn giá này thì phải xây dựng đơn giá riêng.

+ Những công việc khảo sát và thiết kế có điều kiện địa hình và yêu cầu kỹ thuật tương tự, chưa có trong bộ đơn giá này thì có thể vận dụng những mức giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

+ Trong quá trình sử dụng bộ đơn giá, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về sở Xây dựng tập hợp báo cáo ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định./.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Chương 1:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG MỚI

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/10.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 10.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng đất trồng rừng, bổ sung địa hình khu vực khảo sát.

- Phát, đo đạc đường ranh giới lô bằng địa bàn 3 chân. Làm và chôn mốc lô, mốc đường đo theo khoảng cách 100m.

- Vẽ, bình sai, tính diện tích lô.

- Khảo sát các yếu tố tự nhiên gồm: độ cao, độ dốc, hướng dốc, nhóm loại thực bì, nhóm loại đất, xác định độ PH của đất.

- Quan sát, xác định, chọn cây trồng.

- Kiểm tra, nghiệm thu hiện trường khảo sát.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán.

- Thiết kế kỹ thuật trồng rừng theo lô; lập dự toán theo lô hoặc nhóm lô theo công thức trồng.

- Vẽ bản đồ thiết kế trồng rừng và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế trồng rừng.

- Viết thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG:

Đơn vị tính: đồng/ha

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

5.194

171.994

1.776

120.396

17.962

317.322

- Khảo sát ngoại nghiệp

3.828

110.435

250

77.305

11.509

203.327

- Thiết kế kỹ thuật

1.366

61.559

1.526

43.091

6.453

113.995

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 2:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ thiết kế trồng rừng các năm trước.

- Hồ sơ nghiệm thu kết quả trồng rừng cuối năm trước.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Kiểm tra diện tích, xác định lô trồng rừng có đúng vị trí và diện tích thiết kế không?

- Lập các ô mẫu. Đo đếm các chỉ tiêu trong ô mẫu và mô tả hiện trạng lô chăm sóc.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán.

- Thiết kế kỹ thuật chăm sóc và lập dự toán.

- Viết thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ DỰ TOÁN CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG:

Đơn vị tính: đồng/ha

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

4.760

26.834

1.352

18.784

3.104

54.834

- Khảo sát ngoại nghiệp

3.127

15.628

-

10.939

1.782

31.476

- Thiết kế kỹ thuật

1.633

11.207

1.352

7.845

1.322

23.359

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 3:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/10.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 10.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung, bổ sung địa hình khu vực khảo sát.

- Phát, đo đạc đường ranh giới lô bằng địa bàn 3 chân. Làm và chôn mốc lô, mốc đường đo theo khoảng cách 100m.

- Vẽ, bình sai, tính diện tích lô.

- Khảo sát các yếu tố tự nhiên gồm: độ cao, độ dốc, hướng dốc, nhóm loại thực bì, nhóm loại đất.

- Xác định, chọn cây trồng bổ sung.

- Kiểm tra, chỉnh lý, nghiệm thu hiện trường khảo sát.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán.

- Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán khoanh nuôi tái sinh, trồng bổ sung.

- Vẽ bản đồ thiết kế thành quả và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát.

- Viết báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG:

Đơn vị tính: đồng/ha

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

5.194

89.852

4.026

62.896

9.718

171.686

- Khảo sát ngoại nghiệp

3.828

55.495

2.500

38.846

6.040

106.709

- Thiết kế kỹ thuật

1.366

34.357

1.526

24.050

3.678

64.977

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 4:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ  KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/10.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh khảo sát theo tỷ lệ 1/ 10.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám khu vực, chọn đối tượng khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, bổ sung địa hình khu vực khảo sát.

- Phát đường ranh giới nhóm lô, đo đạc đường ranh giới nhóm lô bằng địa bàn cầm tay. Khoanh vẽ phân chia lô. Làm và chôn mốc lô, mốc đường đo theo khoảng cách 100m.

- Vẽ, bình sai nhóm lô theo tỷ lệ 1/10.000, tính diện tích lô.

- Lập ô đo đếm tái sinh và mô tả hiện trạng lô.

- Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu bàn giao hiện trường khảo sát.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán.

- Xác lập giải pháp kỹ thuật khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và tính dự toán theo lô, hộ gia đình….

- Vẽ bản đồ khảo sát thiết kế tỷ lệ 1/10.000.

- Viết báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN:

Đơn vị tính: đồng/ha

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

5.961

45.423

3.052

31.797

5.174

91.407

- Khảo sát ngoại nghiệp

3.882

24.955

-

17.469

2.778

49.084

- Thiết kế kỹ thuật

2.079

20.468

3.052

14.328

2.396

42.323

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1

Chương 5:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ BẢO VỆ RỪNG

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/10.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 10.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng bảo vệ, bổ sung địa hình khu vực khảo sát.

- Phát, đo đạc đường ranh giới khoảnh bằng địa bàn cầm tay. Khoanh lô, làm và đóng mốc lô, mốc đường đo.

- Vẽ, bình sai, tính diện tích lô.

- Lập ô tiêu chuẩn và mô tả trạng thái lô.

- Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán.

- Xác lập giải pháp kỹ thuật và tính dự toán theo lô.

- Vẽ bản đồ khảo sát thiết kế tỷ lệ 1/10.000.

- Viết báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ BẢO VỆ RỪNG:

Đơn vị tính: đồng/ha

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

5.984

45.940

3.052

32.158

5.228

92.362

- Khảo sát ngoại nghiệp

3.905

25.890

-

18.123

2.875

50.793

- Thiết kế kỹ thuật

2.079

20.050

3.052

14.035

2.353

41.569

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 6:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ TỈA THƯA RỪNG TRỒNG

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/5 000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 5.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng tỉa thưa, bổ sung địa hình khu vực khảo sát.

- Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn 3 chân.

- Làm và đóng mốc lô, mốc đường đo theo khoảng cách 100m.

- Vẽ, bình sai, tính diện tích lô.

- Lập ụ tiờu chuẩn thu thập cỏc nhân tố.

- Bài cõy chặt.

- Vẽ trắc đồ ngang, dọc.

- Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát và thiết kế tỉa thưa.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công  trỡnh.

- Thiết kế kỹ thuật, tính toán sản lượng, công đầu tư, lập dự toán.

- Vẽ bản đồ khảo sát tỷ lệ 1/5000.

- Viết bỏo cỏo thuyết minh khảo sỏt thiết kế kỹ thuật và dự toỏn.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ TỈA THƯA RỪNG TRỒNG:

Đơn vị tính: đồng/ha

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

5.823

113.388

1.806

79.371

12.024

212.412

- Khảo sát ngoại nghiệp

3.868

82.715

280

57.900

8.686

153.449

- Thiết kế kỹ thuật

1.955

30.673

1.526

21.471

3.338

58.963

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 7:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC  RỪNG GỖ TỰ NHIÊN SẢN XUẤT

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/5.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 5.000.

2 - Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng khai thác và bổ sung địa hỡnh khu vực khảo sỏt thiết kế .

- Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn 3 chân.

- Làm và đóng  mốc lô, khoảnh, mốc đường đo 100m.

- Vẽ, bình sai lụ theo tỷ lệ  1/5.000. Tính diện tớch lụ.

- Điều tra ô tiêu chuẩn (5000 m2). Đo đếm tái sinh.

- Tính toỏn cỏc nhân tố ụ tiờu chuẩn.

- Bài cây, đóng búa bài cây khai thác.

- Khảo sát đường vận chuyển và bói gỗ.

- Phát, đo đạc đường vận xuất, bói gỗ, bằng địa bàn 3 chân.

- Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công  trỡnh.

- Thiết kế kỹ thuật tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trỡnh.

- Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế.

- Viết bỏo cỏo thuyết minh khảo sỏt, thiết kế kỹ thuật và dự toỏn.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THỎC RỪNG GỖ TỰ NHIỜN:

Đơn vị tính: đồng/m3

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

520

23.240

121

16.267

2.412

42.620

- Khảo sát ngoại nghiệp

344

15.775

28

11.042

1.631

28.820

- Thiết kế kỹ thuật

176

7.465

153

5.225

781

13.800

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 8:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN DỤNG RỪNG TỰ NHIÊN

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liờn quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ 1/25.000 ra 1/5.000; can bản đồ theo khoảnh, tiểu khu tỷ lệ 1/5.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng khai thác tận dụng và bổ sung địa hỡnh khu vực khảo sỏt thiết kế.

- Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn 3 chân.

- Làm và đóng mốc lô, khoảnh, mốc đường đo 100m.

- Vẽ, bỡnh sai lụ theo tỷ lệ 1/5.000. Tính diện tớch lụ.

- Điều tra ô tiêu chuẩn (5000 m2). Đo đếm tái sinh.

- Tính toỏn cỏc nhân tố ụ tiờu chuẩn.

- Bài cây, đóng búa bài cây khai thác.

- Khảo sát đường vận chuyển và bói gỗ.

- Phát, đo đạc đường vận xuất, bói gỗ, bằng địa bàn 3 chân.

- Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp.

- Nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công  trỡnh.

- Thiết kế KT tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trỡnh.

- Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế.

- Viết bỏo cỏo thuyết minh khảo sỏt, thiết kế kỹ thuật và dự toỏn.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN DỤNG:

Đơn vị tính: đồng/m3

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

520

25.854

181

18.098

2.679

47.332

- Khảo sát ngoại nghiệp

344

17.014

28

11.910

1.758

31.054

- Thiết kế kỹ thuật

176

8.839

153

6.188

921

16.277

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 9:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN THU

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ 1/25.000 ra 1/5.5000;

- Can bản đồ theo khoảnh, tiểu khu tỷ lệ 1/5.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng khai thác và bổ sung địa hình khu vực khảo sát thiết kế.

- Xác định ranh giới lô, khoảnh. Làm và đóng mốc lô.

- Tìm gỗ tận thu và đóng búa bài cây.

- Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trình.

- Thiết kế kỹ thuật, tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trình.

- Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế.

- Viết báo cáo thuyết minh khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN THU:

Đơn vị tính: đồng/m3

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

520

23.923

153

16.746

2.481

43.823

- Khảo sát ngoại nghiệp

344

15.283

-

10.698

1.580

27.905

- Thiết kế kỹ thuật

176

8.640

153

6.048

901

15.918

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 10;

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/5.000.

- Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 5.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng khai thác và bổ sung địa hình khu vực khảo sát thiết kế.

- Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn 3 chân.

- Làm và đóng mốc lô, khoảnh, mốc đường đo 100m.

- Vẽ, bình sai lô theo tỷ lệ 1/5.000. Tính diện tích lô.

- Kẹp kính và đánh dấu toàn bộ cây bài trong lô. Lập ô, điều tra trên ô tiêu chuẩn (200m2).

- Khảo sát đường vận xuất và bãi gỗ.

- Phát, đo đạc đường vận xuất, bãi gỗ.

- Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trình.

- Thiết kế kỹ thuật, tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trình.

- Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế.

- Viết báo cáo thuyết minh khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG:

Đơn vị tính: đồng/m3

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

260

5.026

90

3.518

534

9.428

- Khảo sát ngoại nghiệp

172

2.848

14

1.993

302

5.329

- Thiết kế kỹ thuật

88

2.178

76

1.525

232

4.099

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

Chương 11:

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG TRE, NỨA

I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.

1. Công tác chuẩn bị.

- Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/5.000.

- Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 5.000.

2. Khảo sát ngoại nghiệp.

- Chuyển quân đi và về.

- Sơ thám, chọn đối tượng khai thác, bổ sung địa hình khu vực khảo sát thiết kế.

- Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn cầm tay.

- Làm và đóng mốc lô, khoảnh mốc đường đo 100m.

- Vẽ, bình sai lô theo tỷ lệ 1/5.000. Tính diện tích lô.

- Lập ô, thu thập các nhân tố trên ô tiêu chuẩn (100m2).

- Khảo sát đường vận xuất và kho, bãi.

- Phát, đo đạc đường vận xuất, kho bãi bằng địa bàn cầm tay.

- Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp.

- Nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát, thiết kế.

3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trình.

- Thiết kế kỹ thuật, tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trình.

- Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực  khảo sát, thiết kế.

- Viết báo cáo thuyết minh khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán.

- Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.

- Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ.

II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG TRE, NỨA:

Đơn vị tính: đồng/tấn

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Chi phí chung

Thu nhập chịu thuế tính trước

Đơn giá

Cộng

100

11.528

31

8.070

1.184

20.913

- Khảo sát ngoại nghiệp

64

7.758

-

5.431

795

14.048

- Thiết kế kỹ thuật

36

3.770

31

2.639

389

6.865

- Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.

- Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.

 

PHỤ LỤC 1:

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC TẠI TỈNH THANH HÓA.
(Quy định tại Thông tư  liên tịch số: 11/2005/TTLT- BNV-BLĐTBXH-BTC - UBDT ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh xã hội và Bộ Tài chính)

1. Huyện Mường Lát:

- Hệ số 0,7: Các xã: Mường Chanh, Tén Tằn, Pù Nhi, Quang Chiểu.

- Hệ số 0,5: Các xã: Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý; thị trấn Mường Lát.

2. Huyện Quan Hóa:

- Hệ số 0,5: Các xã: Trung Sơn, Trung Thành, Hiền Kiệt.

- Hệ số 0,4: Các xã: Thành Sơn, Hiền Chung, Phú Sơn.

- Hệ số 0,3: Các xã: Thiên Phủ, Nam Động, Nam Tiến, Phú Thanh, Phú Lệ, Thanh Xuân, Phú Xuân.

- Hệ số 0,2: Các xã: Hồi Xuân, Xuân Phú, Phú Nghiêm, Nam Xuân.

- Hệ số 0,1: Thị trấn Quan Hóa.

3. Huyện Bá Thước:

- Hệ số 0,5: Xã Lũng Cao.

- Hệ số 0,4: Các xã: Thành Sơn, Cổ Lũng, Lương Nội, Lũng Niêm.

- Hệ số 0,3: Các xã: Kỳ Tân, Hạ Trung, Điền Thượng, Thành Lâm, Ban Công, L­ương Trung, L­ương Ngoại, Điền Quang, Điền Hạ.

- Hệ số 0,2: Các xã: Văn Nho, Thiết Kế, Thiết ống, Lâm Sa, ái Thượng, Tân Lập.

- Hệ số 0,1: Các xã: Điền Lư, Điền Trung, Thị trấn Cành Nàng.

4. Huyện Quan Sơn:

- Hệ số 0,5: Các xã: Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư­, Na Mèo, Mường Mìn.

- Hệ số 0,3: Các xã: Sơn ­Lư, Trung Thượng.

- Hệ số 0,2: Các xã: Trung Xuân, Trung Hạ.

5. Huyện Lang Chánh:

- Hệ số 0,5: Các xã: Yên Kh­ương, Yên Thắng.

- Hệ số 0,4: Các xã: Lâm Phú, Tam Văn.

- Hệ số 0,3: Các xã: Trí Nang, Giao An, Giao Thiện.

- Hệ số 0,2: Xã Tân Phúc.

- Hệ số 0,1: Các xã:Đồng Lương, Quang Hiến, Thị trấn Lang Chánh.

6. Huyện Ngọc Lạc:

- Hệ số 0,3: Các xã: Thạch Lập, Vân Âm.

- Hệ số 0,2: Các xã: Thuý Sơn, Phùng Giáo, Cao Ngọc.

- Hệ số 0,1: Các xã: Lam Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Khê, Quang Trung, Đồng Thịnh, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Trung, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Nguyệt ấn, Kiên Thọ, Minh Tiến, Minh Sơn; thị trấn Ngọc Lạc.

7. Huyện Cẩm Thủy:

- Hệ số 0,3: Xã Cẩm Quý.

- Hệ số 0,2: Các xã: Cẩm L­ương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên.

- Hệ số 0,1: Các xã: Cẩm Long, Cẩm Tân, Cẩm Bình, Cẩm Ngọc, Cẩm Phong, Cẩm Châu, Cẩm Yên, Cảm Phú, Cẩm Tú, Cẩm Giang, Cẩm Vân, Cẩm Tâm, Cẩm Sơn.

8. Huyện Thạch Thành:

- Hệ số 0,3: Các xã: Thạch Lâm, Thành Yên, Thạch Tượng, Thành Mỹ.

- Hệ số 0,2: Các xã: Thành Công, Thạch Cẩm, Thành Minh.

- Hệ số 0,1: Các xã: Thành Tâm, Thành Long, Thành An, Thành Tân, Thành Vân, Ngọc Trạo, Thành Vinh, Thạch Quảng, Thành Trực, Thành Thọ, Thành Hưng, Thành Kim, Thành Tiến, Thạch Định, Thạch Long, Thạch Bình, Thạch Đồng, Thạch Sơn.

9. Huyện Vĩnh Lộc:

- Hệ số 0,1: Các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Long, Vĩnh Thành.

10. Huyện Yên Định:

- Hệ số 0,1: Xã Yên Lâm.

11. Huyện Thọ Xuân:

- Hệ số 0,1: Các xã: Xuân Châu, Xuân Phú, Quảng Phú, Thọ Lâm.

12. Huyện Thường Xuân:

- Hệ số 0,5: Các xã: Bát Mọt, Xuân Liên, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ.

- Hệ số 0,4: Xã Xuân Mỹ.

- Hệ số 0,3: Các xã: Vạn Xuân, Xuân Thắng, Xuân Khao, Xuân Lộc, Tân Thành, Luận Khê.

- Hệ số 0,2: Các xã: Luận Thành, Lương Sơn.

- Hệ số 0,1: Các xã: Ngọc Phụng, Xuân D­ương, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Thọ Thanh, Thị trấn Thường Xuân.

13. Huyện Triệu Sơn:

- Hệ số 0,1: Các xã:  Bình Sơn, Thọ Sơn, Triệu Thành.

14. Huyện Như Xuân:

- Hệ số 0,4: Các xã: Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Quân, Thanh Hoà.

- Hệ số 0,3: Các xã: Xuân Bình, Bình Lương, Cát Vân, Cát Tân.

- Hệ số 0,2: Các xã: Hóa Quỳ, Xuân Quỳ, Tân Bình, Yên Lễ, Thượng Ninh.

- Hệ số 0,1: Xã Bãi Trành, Thị trấn Yên Cát.

15. Huyện Như Thanh:

- Hệ số 0,3: Xã Xuân Thái.

- Hệ số 0,2: Các xã: Thanh Kỳ, Thanh Tân, Phượng Nghi, Xuân Khang, Cán Khê.

- Hệ số 0,1: Các xã: Yên Lạc, Hải Vân, Hải Long, Yên Thọ, Phúc Đường, Xuân Phúc, Xuân Thọ, Mậu Lâm, Xuân Du.

16. Huyện Tĩnh Gia:

- Hệ số 0,2: Núi Xước thuộc xã Trường Lâm.

- Hệ số 0,1: Xã Phú Sơn.

17. Các đơn vị khác:

- Hệ số 0,3: Đảo Hòn Mê.

- Hệ số 0,2: Đảo Hòn Nẹ.

- Hệ số 0,1: Các trạm đèn đảo: Lạch Trào, Nghi Sơn.

 

PHỤ LỤC 2:

BẢNG HỆ SỐ LƯƠNG DÙNG TRONG ĐƠN GIÁ

TT

Đối tượng

Bậc lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP

Ghi chỳ

Bậc I

Bậc II

Bậc III

1

Công nhân Lâm nghiệp

1,95

2,34

 

Tính bậc 2 trên 6 bậc.

2

Kỹ thuật vườn

1,80

1,99

2,18

Tính bậc 3 trên 12 bậc

3

Kỹ sư.

2,34

2,65

 

Tính bậc 2 trên 8 bậc

BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ

TT

Tên vật tư thiết bị

Đơn vị

Đơn giá (Đồng)

1

Bản đồ địa hình gốc 1 /25. 000

mảnh

15.000

2

Giấy búng can

m

5.250

3

Giấy kẻ li

tờ

3.500

4

Giấy Rụ ki Ao

tờ

3.000

5

Giấy gam A4

Gam

24.000

6

Biểu thống kê đo đếm

tờ

200

7

Biểu tính dự toán

tờ

200

8

Bỳt can kỹ thuật

cái

2.500

9

Bỳt lụng

cái

3.750

10

Chỡ đen

cái

2.000

11

Tẩy chỡ (Đức)

cái

5.000

12

Thước kẹp kính, gỗ

cái

25.000

13

Thước kẹp PANME

cái

100.000

14

Dây đo ni lông

m

1.500

15

Địa bàn cầm tay

cái

250.000

16

Địa bàn 3 chân

cái

2.500.000

17

Máy đo cao

cái

150.000

18

Sơn đỏ

kg

21.000

19

Giấy thử quỳ

bộ

15.000

20

Tre, luồng (làm mốc)

Cây

7.500

21

Xăng A92

lít

9.772,73

22

Dầu phụ

lít

30.000

23

Mực in Laze HP 1300

hộp

820.000

24

Mực photo coppy

hộp

240.000

25

Máy tính văn phòng

bộ

8.800.000

26

Máy pho to coppy A4

cái

25.000.000

27

Máy photo coppy A0

Cái

85.000.000

MỤC LỤC

TT

Nội dung

Trang

1

Quyết định ban hành đơn giá Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa

1

2

Thuyết minh và quy định áp dụng

2

3

Đơn giá khảo sát thiết kế trồng rừng mới

4

4

Đơn giá khảo sát thiết kế chăm sóc rừng trồng

5

5

Đơn giá khảo sát thiết kế khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung

6

6

Đơn giá khảo sát thiết kế khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

6

7

Đơn giá khảo sát thiết kế bảo vệ rừng

7

8

Đơn giá khảo sát thiết kế tỉa thưa rừng trồng

8

9

Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác rừng gỗ tự nhiên sản xuất

9

10

Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ tận dụng rừng tự nhiên

10

11

Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ tận thu

11

12

Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ rừng trồng

11

13

Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác rừng tre nứa

12

14

Phụ lục 1: Chế độ phụ cấp khu vực tại tỉnh Thanh Hóa

14

15

Phụ lục 2:  Bảng hệ số tiền lương tính trong đơn giá

16

16

Bảng giá vật tư, thiết bị tính trong đơn giá

16

17

Mục lục

17

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2248/2007/QĐ-UBND ngày 30/07/2007 ban hành đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.889

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97