Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 04/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2240/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG, ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”;

Căn cứ Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 09/7/2020 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch 77-KH/TU ngày 09/7/2020 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 136/TTr-SNN ngày 31/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Kế hoạch), với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Có ý thức chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.

2. Yêu cầu

a) Đến hết năm 2025 phấn đấu đạt được những mục tiêu sau:

- Đội ngũ giảng viên các cấp được trang bị đầy đủ kiến thức về thiên tai và năng lực để tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về thiên tai, kỹ năng ứng phó thiên tai tại cộng đồng;

- Người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai

b) Đến hết năm 2030, phấn đấu đạt được những mục tiêu sau:

- 100% cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng được phổ biến về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai;

- 100% người dân ở các xã thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai xảy ra trên địa bàn;

- 100% các bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng, tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy;

- 100% số xã xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng.

- Phấn đấu 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai và thông tin chỉ đạo phòng, tránh thiên tai.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI

1. Thời gian: Từ năm 2021 đến năm 2030.

2. Phạm vi: Triển khai thực hiện ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trước hết tập trung tại các vùng nguy cơ rủi ro cao, thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

III. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

Trên cơ sở mục tiêu, nội dung Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” đã phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết sau:

1. Hợp phần nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

a) Nhiệm vụ 1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đưa nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vào kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

b) Nhiệm vụ 2: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện, cấp xã.

c) Nhiệm vụ 3: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên Đài truyền thanh cấp huyện; cán bộ truyền thanh cấp xã.

d) Nhiệm vụ 4: Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng kinh tế, UBND cấp xã tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Đội xung kích PCTT cấp xã.

đ) Nhiệm vụ 5: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, các phòng, ban liên quan tổ chức diễn tập nâng cao năng lực PCTT và TKCN bộ đội địa phương cấp huyện.

e) Nhiệm vụ 6: Căn cứ điều kiện ngân sách hằng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên các cấp theo phân cấp.

2. Hợp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

a) Nhiệm vụ 1: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện “Chương trình truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng”. Chỉ đạo, hướng dẫn Báo Bình Định, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tới nhân dân và chính quyền cơ sở.

b) Nhiệm vụ 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện thực hiện lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và một số môn học vào chương trình giảng dạy học sinh Tiểu học, Trung học.

c) Nhiệm vụ 3: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định thực hiện mở chuyên mục tuyên truyền về Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện: Xây dựng pano, bản đồ, biển báo khu vực thường bị thiên tai, các biện pháp cộng đồng phòng, tránh thiên tai (nhiệm vụ 4); nâng cấp đường liên thôn liên xã, làm nhà trú tránh bão lũ kết hợp sinh hoạt cộng đồng, cấp nước sạch miền núi (nhiệm vụ 5); lắp đặt hệ thống truyền thanh cấp thôn cấp xã, trang bị đài radio cho dân các xã miền núi (nhiệm vụ 6).

đ) Nhiệm vụ 7: UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã theo quy định.

(Chi tiết các nhiệm vụ có Phụ lục kèm theo).

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các địa phương được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm được phê duyệt, lập dự toán bổ sung kinh phí; nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh được thông báo và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định liên quan của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm, Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch bao gồm: Nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện); Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; nguồn hỗ trợ, tài trợ từ các Chính phủ và các tổ chức quốc tế; nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật, trong đó:

1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) và Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, diễn tập; thông tin, tuyên truyền; xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã theo quy định pháp luật.

2. Nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức quốc tế để triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; giám sát, đánh giá; sinh kế bền vững trước thiên tai; thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng công trình quy mô nhỏ và các hoạt động liên quan khác (nếu có).

3. Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm theo quy định của pháp luật để xây dựng cơ sở hạ tầng về thông tin truyền thông, mua sắm trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên; lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm phòng, chống thiên tai tại cộng đồng; thiết lập, cập nhật bản đồ rủi ro thiên tai cấp xã, thôn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi quản lý chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; định kỳ ngày 15/12 hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện, căn cứ điều kiện, khả năng ngân sách hằng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính thông báo kinh phí được phân bổ cho các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính và UBND cấp huyện căn cứ ngân sách Trung ương hỗ trợ, tham mưu UBND tỉnh đề xuất nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư cấp bách trong Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Chủ động bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm được phân bổ; nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh được phân cấp và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật trên địa bàn.

6. Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hàng năm, giai đoạn 5 năm và tổng kết sau khi kết thúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Mục tiêu

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

A. HỢP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VỀ QUẢN LÝ, TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO HẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

1

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ, viên chức, cá nhân tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm.

100% cán bộ, viên chức, cá nhân tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm được nâng cao nhận thức

Nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai được nâng cao

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT; Hội Chữ thập đỏ tỉnh

2022 -2030

2

Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác PCTT cấp huyện, cấp xã là giảng viên PCTT

100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên được đào tạo, tập huấn

Đội ngũ giảng viên

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND cấp huyện

2021 -2030

3

Nâng cao kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai; tăng cường năng lực tuyên truyền phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên Đài truyền thanh cấp huyện; cán bộ truyền thanh cấp xã,.

Kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai; năng lực thực hiện công tác tuyên truyền của đối tượng được nâng cao và tăng cường.

Phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên, truyền thanh- truyền hình được tăng cường năng lực và kiến thức PCTT

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND cấp huyện

2023 -2030

4

Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Đội xung kích PCTT cấp xã

100% Đội xung kích PCTT cấp xã được tập huấn, diễn tập

Năng lực PCTT của Đội được tăng cường

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Phòng NN và PTNT/Phòng kinh tế, UBND cấp xã

2022 -2030

5

Tổ chức diễn tập nâng cao năng lực PCTT và TKCN bộ đội địa phương cấp huyện

100% bộ đội địa phương cấp huyện được diễn tập

Năng lực PCTT-TKCN bộ đội được tăng cường

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ban CH QS huyện; các phòng, ban liên quan

2022-2030

6

Trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, cấp huyện

100% giảng viên, tuyên truyền viên được trang bị dụng cụ.

Dụng cụ giảng dạy được trang bị

Sở Tài chính

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

2022 -2030

B. TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC; TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CỘNG ĐỒNG VỀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

1

Triển khai thực hiện “Chương trình truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng”

Người dân được nâng cao nhận thức về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Chương trình truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường

2021-2030

2

Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và một số môn học vào chương trình giảng dạy các bậc đào tạo phổ thông.

Kiến thức về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được phổ biến đến học sinh

Kiến thức PCTT được giảng dạy

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở NN và PTNT; UBND cấp huyện

2021-2030

3

Mở chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị số 42- CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 77- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh thiên tai

Các chuyên mục tuyên truyền

Đài PT và TH tỉnh; Báo Bình Định

UBND cấp huyện

2021-2030

4

Xây dựng pano, bản đồ, biển báo khu vực thường bị thiên tai, các biện pháp cộng đồng phòng, tránh thiên tai

Các xã, phường thường xuyên bị bão, lũ, hạn hán được xây dựng

Pa nô, bản đồ, biển báo, các biện pháp phòng, tránh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành liên quan

2022-2030

5

Nâng cấp đường liên thôn, liên xã; làm nhà trú, tránh bão lũ kết hợp sinh hoạt cộng đồng; cấp nước sạch miền núi

Các xã, phường thường xuyên bị bão, lũ, hạn hán được đầu tư xây dựng

Các công trình được xây dựng, nâng cấp

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành liên quan

2022-2030

6

Lắp đặt hệ thống truyền thanh cấp thôn, cấp xã; trang bị đài radio cho dân các xã miền núi

Các xã, phường thường xuyên bị bão, lũ, hạn hán được đầu tư xây dựng

Hệ thống truyền thanh cấp xã

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành liên quan

2022-2030

7

Xây dựng, cập nhật kế hoạch PCTT cấp xã theo quy định

100% số xã xây dựng kế hoạch PCTT giai đoạn 5 năm

Kế hoạch PCTT cấp xã

UBND cấp xã

Các phòng, ban liên quan

2021-2030

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2240/QĐ-UBND ngày 04/06/2021 phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


267

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!