Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Văn kiện Dự án Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 2230/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 21/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN GIẢM NHẸ RỦI RO VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU THIÊN TAI LẤY TRẺ EM LÀM TRUNG TÂM TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Việt Nam với UNDP, UNFPA, UNICEF giai đoạn 2017-2021 và Thông báo danh sách các dự án và việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hợp tác với Unicef giai đoạn 2017-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2135/BKHĐT-KTĐN ngày 21/3/2017;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3804/SKHĐT-KGVX ngày 14/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Văn kiện Dự án Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận.

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Ninh Thuận.

3. Chủ dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận.

4. Cơ quan đng thực hiện: Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và một số Sở, ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

5. Cơ quan tài trợ: Quỹ Nhi đng Liên hợp quốc (UNICEF).

6. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

- Mục tiêu: hỗ trợ trẻ em ở các khu vực có rủi ro cao và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương nhất được hưởng lợi từ sự phối hợp hiệu quả của việc chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó khẩn cấp cũng như các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm tăng khả năng chng chịu với thiên tai.

- Kết quả chủ yếu:

+ Đến năm 2021, năng lực lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch ngành được nâng cao, nội dung các kế hoạch có phân tích lồng ghép rủi ro thiên tai tác đng đến trẻ em (dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh, giáo dục, bảo vệ trẻ em và bảo trợ xã hội) được xây dựng và đầu tư tốt hơn thông qua các nguồn lực của tỉnh để thực hiện các cam kết của Khung Sendai về giảm thiểu rủi ro;

+ Truyền thông thay đổi hành vi có lồng ghép rủi ro thiên tai sẽ được thiết kế và thử nghiệm để thúc đẩy vai trò của trẻ em như là các tác nhân thay đổi trong cộng đng và tăng cường vận động công chúng trong khuôn khổ Khung Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai;

+ Tăng cường khả năng chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp để giảm thiểu tác động của thiên tai đối với trẻ em.

7. Thời gian và địa điểm thực hiện dự án:

- Thời gian dự kiến thực hiện: 2017-2021;

- Địa điểm thực hiện: hỗ trợ tiếp cận toàn diện cấp tỉnh, khi thực hiện các hoạt động ở cấp cộng đng, dự án sẽ tập trung một số huyện và xã nghèo nhất.

8. Tổng vốn của dự án: 1.492.420 USD (33.870 triệu đồng), trong đó:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại 1.140.000 USD (25.870 triệu đồng);

- Vốn đối ứng của tỉnh 352.420 USD (8.000 triệu đồng), trong đó tiền mặt 219.370 USD (5.000 triệu đồng).

9. Cơ chế thực hiện: Theo Quy chế chung về quản lý chương trình, dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hp quốc (HPPMG) và các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận - Cơ quan thực hiện dự án và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Unicef tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định Nhà nước hiện hành và quy định của Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh L.V.Bình;
- Chủ dự án (3b);
- Các S
: YT, NNPTNT, GDĐT, LĐTBXH;
- VP
UB: PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. NNN

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Văn kiện Dự án Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169