Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2215/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 26/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGUỒN NƯỚC PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị đnh số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính ph quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 344/TTr- STNMT ngày 21/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: 210 sông, đoạn sông, suối, hồ (trong đó 70 sông, đoạn sông, suối thuộc danh mục sông liên tỉnh và nội tỉnh; 40 hồ tự nhiên, nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung, hồ, ao lớn có chức năng điều hòa ở các khu vực khác:

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Tổ chức công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo quy định; phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, phương án, kinh phí cắm mốc;

b) Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật, bổ sung danh mục các nguồn nước phải lập hàng lang bảo vệ trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu cân đối, bố trí kinh phí cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước hàng năm từ ngân sách tỉnh và nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, phương án và kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hàng năm trên địa bàn quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mc hành lang bảo vệ nguồn nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đquản lý, bảo vệ;

c) Quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn;

d) Phối hp với tổ chức, cá nhân vận hành hồ chứa trong việc xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn và phối hợp thực hiện cắm mốc giới trên thực địa sau khi phương án cắm mốc giới được phê duyệt;

e) Cập nhật, bổ sung các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung;

f) Trước ngày 15/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:

a) Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Không được gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, rạch, hchứa;

- Không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt; không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

b) Các tổ chức, cá nhân phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về ảnh hưởng đến chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước khi thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước sau đây:

- Xây dựng kho bãi, cầu, đường giao thông, các công trình ngầm và công trình kết cấu hạ tầng khác;

 - San lấp, kè bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, htự nhiên, hnhân tạo, trừ trường hợp xây dựng công trình cấp bách phục vụ phòng, chng, khắc phục thiên tai;

- Khoan, đào phục vụ hoạt động điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ;

- Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng.

6. Đối với các hồ chứa là công trình thủy lợi:

a) Các đơn vị được giao quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa xây dựng phương án cắm mốc và cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy lợi có dung tích từ một triệu mét khối (1.000.000 m3) trở lên theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

b) Đối với hồ chứa thủy lợi khác giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện lập, cắm mốc, quản lý hành lang bảo vệ theo quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Trước ngày 15/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ TN&MT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn;
- Báo Bắc Kạn;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;

- CVP, PCVP (ô. Tun);
- Lưu: VT, XDCB (Huân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NGUỒN NƯỚC CẦN LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Bảng I: Danh mục sông, đoạn sông, suối

STT

Tên nguồn nước

Địa giới hành chính

Chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước

Thứ tự ưu tiên cắm mốc theo 5 năm

Phạm vi tối thiểu hành lang bảo vệ (m)

 

 

I

Thành phố Bắc Kạn

 

1

Sông Cầu

Xuân (tổ 1A, 1B, 2) và phường Nguyễn Thị Minh Khai (Tổ 16, 1, 17)

 Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

 

2017-2020

20 m

 

2

Sông Cầu

Đoạn qua phường Sông Cầu (Tổ 1,2,3,7,8,9.

11C,10) và xã Dương Quang (Thôn Phặc Tràng,)

2017-2020

20 m

 

3

Sông Cầu

Đoạn qua phường Sông Cầu (Tổ 17,18,19)

2017-2020

20 m

 

4

Sông Cầu

Đoạn qua xã Dương Quang (Thôn Nà Cưởm, Nà Rào)

2021-2025

20 m

 

5

Sông Cầu

Đoạn qua phường Huyền Tụng (Tổ Bản Cạu, Bản Vẻn Ngoài, Chí Lèn, Tổng Nẻng, Phiêng My, Khuổi Pái)

2021-2025

20 m

 

6

Sông Cầu

Đoạn Qua phường Xuất Hóa (Tổ Mai Hiên, Thác Giềng)

2026-2030

20 m

 

7

Sông Nặm Cắt

Đoạn qua xã Dương Quang (thôn Phặc Tràng, Nà Pài, Bản Pẻn, Bản Bung)

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

8

Suối Đôn Phong

Đoạn qua xã Dương Quang (thôn Nà Dì, Quan Nưa, Bản Giềng)

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

9

Suối Bản Rạo

Phường Xuất Hóa

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

II

Huyện Chợ Đồn

 

10

Giếng Mắt Rồng

Tổ 15 - Thị trấn Bằng Lũng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

11

Suối Khuổi Tráng

Thôn Nà Pài Thị trấn Bằng Lũng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

12

Thượng nguồn sông Cầu

Đoạn qua xã Phương Viên

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

Tạo không gian cho các hoạt động Văn hóa thể thao, vui chơi giải trí

2021-2025

20 m

 

13

Thượng nguồn sông Cầu

Đoạn qua xã Rã Bản

2021-2025

20 m

 

14

Thượng nguồn sông Cầu

Đoạn qua xã Đông Viên

2021-2025

20 m

 

15

Suối đầu nguồn sông Phó Đáy

Đoạn qua TT Bằng Lũng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

Tạo không gian cho các hoạt động Văn hóa thể thao, vui chơi giải trí

2026-2030

20 m

 

16

Thượng nguồn sông Phó Đáy

Đoạn qua xã Bằng Lãng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

Tạo không gian cho các hoạt động Văn hóa thể thao, vui chơi giải trí

2026-2030

20 m

 

17

Thượng nguồn sông Phó Đáy

Đoạn qua xã Bình Trung

2026-2030

20 m

 

18

Thượng nguồn sông Phó Đáy

Đoạn qua xã Yên Mỹ

2026-2030

20 m

 

19

Thượng nguồn sông Phó Đáy

Đoạn qua xã Yên Nhuận

2026-2030

20 m

 

20

Suối Nam Cường

Đoạn qua xã Nam Cường

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

Tạo không gian cho các hoạt động Văn hóa thể thao, vui chơi giải trí

2026-2030

20 m

 

21

Suối Bản Cạu

Đoạn qua xã Yên Thịnh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

Tạo không gian cho các hoạt động Văn hóa thể thao, vui chơi giải trí

2026-2030

20 m

 

22

Suối Khau Củm

Khau Thăm, xã Ngọc Phái

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

23

Suối Nặm Tốc

Khau Thăm, xã Ngọc Phái

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

III

Huyện Bạch Thông

 

24

Sông Cầu

Xã Mỹ Thanh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

20 m

 

25

Sông Nà Cú

Nà Pạo, Xã Cẩm Giàng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Từ 2022 trở đi

20 m

 

26

Đầu nguồn suối Nặm Tốc

Xã Đôn Phong

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2022

30

 

27

Đầu nguồn suối Nặm Cắt

 

28

Đầu nguồn suối Bản Làng

 

29

Suối Khuổi Huốp - Nà Chèn

Xã Dương Phong

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

30

Suối Khuổi Quang - Bản Mèn;

 

31

Suối Khuổi Thảnh - Nà Coọng;

 

32

Suối Bản Mún I

 

33

Suối Khuổi Piểu - Nà Kha;

Xã Quang Thuận

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

34

Suối Nà Hin - Nà Lìu

 

35

Suối Khuổi Hăng - Phiêng An II

 

36

Suối Tà Hón

Xã Cẩm Giàng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

37

Suối Khuổi Chanh

 

38

Suối Nà Ngăm

 

39

Suối Bó Bả

 

40

Suối Lùng Kén;

Xã Hà Vị

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

41

Suối Khau Mạ;

 

42

Suối Khuổi Thiêu

 

43

Suối Khuổi Peo - Nà Hoan;

Xã Tân Tiến

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

 

2017-2020

20 m

 

44

Suối Khuổi Nọi - Nà Bản

 

45

Suối Vi Hương - Nà Phát

Xã Tú Trí

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

46

Suối Cốc Nao - Nà Lầu

 

47

Suối Khuổi Slác

 

48

Suối Cốc Bây - Quan Làng

 

49

Suối Vi Hương - Bản Lạnh;

Xã Quân Bình

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

50

Suối Lục Bình; Nà Xóm

 

51

Suối Khuổi Cụ - Chi Quảng B

Xã Phương Linh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

52

Suối Khuổi Tầu

 

53

Suối Khuổi Lừa - Chi Quảng B;

 

54

Suối Vi Hương - Nà Phải;

 

55

Suối Khuổi Phước - Nà Món;

 

56

Suối Khuổi Chàm

 

57

Suối Vằng Áng;

Xã Vi Hương

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

58

Suối Tát Khít - Bó Lịn;

 

59

Suối Khuổi Khiếu - Đon Bây;

 

60

Suối Cút La - Đon Bây

 

61

Suối Nà Han - Địa Cát

 

62

Suối Phắc Dạ - Cốc Thốc

 

63

Suối Tô Lô - Thôn 3A

Xã Sỹ Bình

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

64

Suối Sam Tai - Thôn 3B

 

65

Suối Lủng Tráng - Thôn 3B

 

66

Suối Chết Tát - Nà Phya

 

67

Suối Tốc Lù - Nà Lẹng;

 

68

Suối Lò Cặp

 

69

Suối Bó Bưn - Thôn 1B

 

70

Suối Thẳm Bẻ - Thôn 1B

 

71

Suối Ca Cào- Thôn Nà Lẹng

 

72

Suối Chảnh Điều - Thôn 1 A; Hà Nà Lẹng

 

73

Suối Khuổi Họp

 

74

Suối Khuổi Khoang;

Xã Vũ Muộn

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

 

2017-2020

20 m

 

75

Suối Khuổi Slưa;

 

76

Đầu nguồn Khuổi Uổn

 

77

Đầu nguồn Nà Pài

 

78

Đầu nguồn Đông Pjao

 

79

Đầu nguồn Na Pết

 

80

Đầu nguồn Lủng Lỳ

Xã Cao Sơn

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

81

Đầu nguồn Thôm Phụ

 

82

Đầu nguồn Phia Khao

 

83

Suối Nặm Thâu - Thôn Quăn;

Xã Nguyên Phúc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

84

Suối Cẩm Giàng - Nguyên Phúc;

 

85

Suối Loỏng Phuồng - Thôn Ngoàn;

 

86

Suối Kéo Mạ - Nam Yên;

 

87

Khau Trang - Thôn Cáng Lò

 

88

Suối Loỏng Eng - Thôn Nà Cà;

 

89

Suối Cốc Bó - Thôn Khuổi Bốc;

 

90

Đầu nguồn Khuổi Ỏ

 

91

Suối Loỏng Qua - Nà Muồng

 

92

Sông Bản Luông I - Bản Luông II

Xã Mỹ Thanh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

93

Đầu sông Cây Thị

 

94

Đầu sông Bảng Châng

 

95

Suối Lùng Chang;

Xã Lục Bình

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

96

Suối Cao Lộc; Suối Bản Piềng

 

IV

Huyện Ngân Sơn

 

97

Đầu nguồn Hang Dơi - Khe suối Tốc Lù

Xã Vân Tùng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

98

Suối Cốc Lùng

Đoạn qua thôn Cốc Lùng, xã Vân Tùng

 Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

99

Suối Ngân Sơn

Đoạn qua Bản Súng, Nà Nghè - Vân Tùng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

100

Suối Đông Piầu

Đoạn qua Bản Súng, Vân Tùng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

101

Suối Bản Liềng

Đoạn qua Bản Liềng - Nà Thỏ, xã Vân Tùng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

102

Suối Lùng Pục

Đoạn qua Lùng Pục, khu phố, xã Vân Tùng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

103

Suối Bản Piêng

Đoạn qua Bản Piêng, xã Vân Tùng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

104

Suối Bản Tặc, xã Đức Vân

Đoạn qua Bản Tặc, Bản Duồi, xã Đức Vân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

105

Suối Quan Làng

Đoạn qua thôn Quan Làng, xã Đức Vân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

106

Suối Khau Pài - Năm Làng

Đoạn qua Khau Pàn, Nặm Nàng, xã Đức Vân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

107

Suối Nà Pàn - Nà Đi

Đoạn qua Nà Pán, Nà Đi xã Trung Hòa

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

108

Suối Nà Đi  - Bản Phạc

Đoạn qua Bản Phạc, xã Trung Hòa

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

109

Suối Bó Mèo

Đoạn qua thôn Khuổi Ổn, Bản Quản, Nặm Nầu

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

110

Suối Bản Quản

Đoạn qua Bản Quản I, Bản Quản II

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

111

Suối Nà Y - Bản Slanh - Nà Pài

Đoạn qua Nà Y, Bản Slanh - Nà Pài, xã Thượng Ân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

112

Suối Nà Hin

Đoạn qua Nà Hin

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

113

Suối Bản Luộc

Đoạn qua Bản Luộc, xã Thượng Ân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

114

Suối Hang Slậu

Đoạn qua Hang Slậu, xã Thượng Ân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

10 m

 

115

Suối Phia Pảng

Đoạn qua Phia Pảng, xã Thượng Ân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

116

Suối Phiêng Khít

Đoạn qua Phiêng Khít, xã Thượng Ân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

117

Suối Nà Cà

Đoạn qua Nà Cà, xã Thượng Ân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

118

Suối Hoàng Phài - Nà Cha - Nà Vài

Đoạn qua Hoàng Phài - Nà Cha - Nà Vài, xã Cốc Đán

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

119

Suối Nà Cháo - Nà Ngàn

Đoạn qua Hoàng Phài - Nà Cha - Nà Vài, xã Cốc Đán

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

120

Suối Phia Khao - Nà Vài

Đoạn qua Phia Khao, Nà Vài xã Cốc Đán

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

121

Suối Phiêng Lèng - Bản Pồm

Đoạn qua Bản Pồm, xã Cốc Đán

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

122

Suối Đông Chót - Cốc Lải - Pù Mò

Đoạn qua Đông Chót - Cốc Lải - Pù Mò xã Bằng Vân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

123

Suối Khu C - Khu A, B

Đoạn qua khu A, B, C xã Bằng Vân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

124

Khe nước Nà Sú, Pù Mò

Đoạn qua Pù Mò, xã Bằng Vân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

125

Suối Nà Kéo - Đông Van - Cò Luồng- Pù Áng

Đoạn qua Nà Kéo, Đông Van, Cò Luồng, Pù Áng xã Thượng Quan

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

126

Suối Bằng Lãng - Nà Giảo - Khuôn Pì - Nà Kịt - nà Slánh

Đoạn qua Bằng Lãng, Nà Giảo, Khuôn Pì, Nà Kịt, Nà Slánh xã Thượng Quan

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

127

Suối Nà Mu - Bản Băng

Đoạn qua Nà Mu - Bản Băng, xã Thượng Quan

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

128

Suối Bản Giang - Nà Chúa

Đoan qua Bảng Giang, Nà Chúa, xã Thuần Mang

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

129

Suối Bản Nìm

Đoạn qua Bản Nìm, xã Thuần Mang

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

130

Suối Nà Phặc

Đoạn qua Nà Duồng, Tiểu khu 2, Nà Này, thị trấn Nà Phặc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2021-2030

10 m

 

131

Suối Bản Mạch - Nà Nọi, Nà Khoang

Đoạn qua Bản Cầy, thị trấn Nà Phặc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

132

Suối cầu Nà Ha - Nà Tò - Bản Cầy

Đoạn qua Bản Cầy, thị trấn Nà Phặc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

133

Suối Bó Lếch - Bản Khét

Đoạn qua Bó Lếch, Bản Khét, xã Lãng Ngâm

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

134

Suối Nà Vài - Phặc Lốm

Đoạn qua Nà Vài, Phặc Lốm, xã Lãng Ngâm

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

135

Suối Khuổi Súng

Thị trấn Nà Phặc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

136

Suối Khuổi Trù

Tiểu khu 1, TT Nà Phặc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

V

Huyện Pác Nặm

 

137

Suối Công Bằng

Đoạn qua suối Nà Giàng đến giáp địa phận xã Hà Hiệu

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

138

Suối Giáo Hiệu

Đoạn từ giáp ranh địa phận xã Công Bằng đến giáp ranh địa phận xã Bộc Bố

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

139

Suối Bộc Bố

Đoạn từ giáp ranh địa phận xã Giáo Hiệu đến giáp ranh địa phận xã Bằng Thành

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

140

Suối Bộc Bố

Đoạn khe Bó Lục thôn Nà Coóc đến Bến Lội thôn Nà Nghè xã Bộc Bố

2017-2020

20 m

 

141

Suối Bằng Thành

Đoạn qua thôn Nà Vài đến thôn Pác Nặm

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

142

Suối Cao Tân

Đoạn suối Tả Đuông đến cầu thôn Phiêng Puốc (đường đi Ba Bể)

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

143

Suối Nhạn Môn

Đoạn qua thôn Vi Lạp đến Phiêng Coóc thôn Phai Khim

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

144

Đầu nguồn hang Bó Lục

Đoạn qua thôn Phiêng Lủng, xã Bộc Bố

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

 

2017-2020

30m

 

VI

Huyện Na Rì

 

145

Suối Tà Pìn

Đoạn qua thôn Nà Hin, xã Lương Hạ

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

146

Suối Nà Dài

Xã Cư Lễ

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

147

Suối Vũ Loan

Xã Lương Hạ

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

148

Suối Cốc Bó

Xã Xuân Dương

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

149

Suối Nà Thác

Xã Đổng Xá

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

150

Suối Nà Cà

Xã Đổng Xá

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

151

Suối Bản Đâng, Nà Mển, Phiêng Pựt

Xã Hữu Thác

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

152

Suối Khuổi Chuộc

Xã Văn Minh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

153

Suối Pác Bó

Xã Ân Tình

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

154

Suối Thẳm Mu

Xã Ân Tình

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

155

Suối Khuổi Súng

Xã Lạng San

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

156

Suối Ân Tình

Xã Lạng San

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

157

Sông Lương Thượng

Đoạn qua thôn Nà Làng - Vằng Khít, Bản Giang, xã Lương Thượng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

158

Suối Thôm Khinh

Xã Vũ Loan

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

159

Suối Hát Deng

Đoạn qua khu dân cư Hát Deng - Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

160

Suối nà Cằm

Xã Côn Minh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

161

Suối Chợ B, A

Đoạn chảy qua khu dân cư Chợ A, B, xã Côn Minh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

162

Sông Xuân Dương

Đoạn qua sau Chợ Bảng Gỗ, xã Xuân Dương

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

20 m

 

163

Suối Cốc Bó

Xã Liêm Thủy

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

VII

Huyện Ba Bể

 

164

Sông Năng

Đoạn qua tiểu khu 8, 9, 10, thị trấn Chợ Rã

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

165

Sông Tà Nghè

Thôn Nà Mô, xã Địa Linh

 Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

166

Sông Chợ Lèng

Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

167

Suối Hà Hiệu

Xã Bành Trạch

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn

nước;Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2022 trở đi

20 m

 

VIII

Huyện Chợ Mới

 

168

Sông Cầu

Xã Hòa Mục,  xã Quảng Chu

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2022

20 m

 

169

Sông Chợ Chu

Thị trấn Chợ Mới

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

20 m

 

170

Suối Thanh Mai

Xã Thanh Mai, xã Nông Hạ

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2022

20 m

 

Bảng II: Danh mục hồ tự nhiên, nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung, hồ, ao lớn có chức năng điều hòa ở các khu vực khác.

STT

Tên nguồn nước

Địa giới hành chính

Chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước

Thứ tự ưu tiên cắm mốc theo 5 năm và kế hoạch cắm mốc hàng năm

Phạm vi tối thiểu hành lang bảo vệ (m)

 

 

I

Thành phố Bắc Kạn

 

1

Hồ chứa thủy điện Thác Giềng 1

Phường Xuất Hóa

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

II

Huyện Chợ Đồn

 

2

Hồ Thôm Pết

TT Bằng Lũng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30m

 

3

Hồ Nà Kiến

Xã Nghĩa Tá

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30m

 

III

Huyện Bạch Thông

 

4

Hồ thủy điện Nặm Cắt

Xã Đôn Phong

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

30 m

 

5

Hồ Khuổi Tẩu

Xã Phương Linh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30 m

 

6

Hồ Nà Lẹng

Xã Sỹ Bình

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30m

 

7

Hồ Khuổi Chanh

Xã Cẩm Giàng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

20 m

 

IV

Huyện Ngân Sơn

 

8

Hồ Bản Chang

Thôn Bản Chang, xã Đức Vân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

9

Hồ chứa thủy điện Thượng Ân

Xã Thượng Ân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2030

20 m

 

V

Huyện Na Rì

 

10

Hồ Khuổi Khe - Suối Khuổi Ít

Xã Kim Lư

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

30 m

 

11

Hồ Bản Giang

Xã Lương Thượng

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30 m

 

12

Hồ Thanh Sơn

Xã Lam Sơn

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30 m

 

13

Hồ Lũng Cào

Xã Kim Lư

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30 m

 

14

Hồ Pùng Lúm

Xã Lạng San

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30 m

 

15

Hồ Mạy Đẩy

Xã Đổng Xá

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30 m

 

16

Hồ Khuổi Thôm

TT Yến Lạc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30 m

 

17

Hồ Slọ Pheo

TT Yến Lạc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

2017-2022

30 m

 

18

Hồ Cốc Thông

Xã Liêm Thủy

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2021-2025

30 m

 

19

Hồ Sum Ngược

Xã Văn Học

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2026-2030

30 m

 

20

Hồ Khuổi Dú

Xã Dương Sơn

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2020-2025

30 m

 

21

Hồ Kéo Coi

Xã Cư Lễ

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn nước;

Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2017-2020

30 m

 

VI

Huyện Ba Bể

 

22

Hồ Ba Bể

Xã Nam Mẫu

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn

nước;Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…Bảo tồn phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loại thực vật tự nhiên. Tạo không gian hoạt động văn hóa, bảo tồn các giá trị lịch sử, du lịch liên quan đến nguồn nước

2020-2025

30 m

 

23

Hồ chứa thủy điện Tà Làng

Xã Đồng Phúc

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống  lấn chiếm đất ven nguồn

nước;Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;…

2020-2025

30m

 

VII

Huyện Chợ Mới

 

24

Hồ chứa nước Bản Còn

Xã Nông Thịnh

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

2017-2022

30 m

 

25

Hồ chứa nước Khuổi Dầy

Xã Yên Hân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

2017-2022

30 m

 

26

Hồ chứa nước Khuổi Sung

Xã Yên Hân

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

2017-2022

30 m

 

27

Hồ Đèo Bụt

Xã Quảng Chu

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

2017-2022

30 m

 

28

Hồ Khuổi Luông

Xã Bình Văn

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

2017-2022

30 m

 

29

Hồ Khuổi Dâng

Xã Thanh Mai

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

2017-2022

30 m

 

30

Hồ Nà Đon

Xã Thanh Vận

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

2017-2022

30 m

 

31

Hồ Tân Minh

Xã Thanh Vận

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

2017-2022

30 m

 

32

Hồ chứa nước Nà Roòng

Xã Như Cố

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

33

Hồ Khuổi Quang

Xã Như Cố

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

34

Hồ Tam Kha

Xã Như Cố

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

35

Hồ chứa nước Khuôn Sao

Xã Như Cố

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

36

Hồ Cao Thanh

Xã Nông Hạ

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

37

Hồ đập Khuổi Cuộn

Xã Nông Hạ

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

38

Hồ Thôm Sâu

Xã Cao Kỳ

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

39

Hồ Thôm Bó

Xã Bình Văn

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

40

Hồ chứa thủy điện Thác Giềng 2

Xã Hòa Mục

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2022 trở đi

30 m

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80