Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch hành động truyền thông về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 2201/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 21/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2201/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 566/TTr-SNN ngày 13 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch hành động truyền thông về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Chi tiết Đề án số 565/ĐA-SNN ngày 13/11/2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đính kèm), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Đề án: Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch hành động truyền thông về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cơ quan thực hiện Đề án: Chi cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

4. Mục tiêu Đề án

a) Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm nhằm vận động toàn xã hội cùng hưởng ứng việc tham gia bảo vệ, bảo tồn đa dạng thủy sinh vật, đặc biệt là các loài thủy sản quý, hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế; bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản; hạn chế các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và triển khai thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020. Qua đó, góp phần giữ gìn tính đa dạng, độc đáo của hệ sinh thái thủy sinh vật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cộng đồng ngư dân của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Có 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn phụ trách công tác bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trong tỉnh được tập huấn phổ biến những kiến thức cơ bản về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của nguồn lợi thủy sản trong việc làm cân bằng hệ sinh thái, đảm bảo đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế của đất nước; được cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản;

- Có 100% hộ gia đình sinh sống tại các vùng trọng điểm nghề cá trong tỉnh có có liên quan đến hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản được tuyên truyền để nhận thức được những hành vi khai thác quá mức, khai thác huỷ diệt tài nguyên thủy sản, gây suy giảm nguồn lợi thủy sản cần tránh hoặc hạn chế cũng như các giải pháp mà cộng đồng có thể chủ động khắc phục, phục hồi nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản;

- Có 100% học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh được truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết về bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản thông qua cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm làng cá (31/3/1959 - 31/3/2019) và Ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2019) và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Nội dung Đề án

a) Nội dung tuyên truyền

- Các văn bản chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản: Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về nội dung bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các giống loài thủy sản;

- Những nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia, Chương trình, Đề án... của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Những nội dung cơ bản chương trình, Đề án, Kế hoạch... của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Quyết định, Chương trình, Đề án, Kế hoạch... của tỉnh Trà Vinh về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Gương người tốt việc tốt trong bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các giống loài thủy sản; Các mô hình tiêu biểu, các vấn đề có liên quan về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

b) Các hoạt động chính

- Hoạt động 1: Biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Hoạt động 2: Xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hoạt động 3: Thông tin truyền thông qua các lớp tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Hoạt động 4: Tổ chức cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho học sinh các Trường Trung học cơ sở các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm làng cá (31/3/1959 - 31/3/2019) và Ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2019).

6. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

7. Tổng kinh phí Đề án: 1.272.860.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng).

8. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

9. Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2018: 387.060.000 đồng;

- Năm 2019: 472.740.000 đồng;

- Năm 2020: 413.060.000 đồng.

10. Thời gian thực hiện Đề án: 03 năm (2018 - 2020).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm (hoặc khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch hành động truyền thông về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


119
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112