Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Quyết định 4054/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 2036/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4054/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2011 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh sách các đơn vị sản xuất thủy điện thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 200/TTr- SNN&PTNT ngày 12/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 07 Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh vào Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

KẾ HOẠCH BỔ SUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN :" TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Hoạt động

Sản phẩm đầu ra

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tổ chức thực hiện

1

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện A Vương

Đề án được duyệt

Quý IV năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

2

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Đăk My 4 (A,B,C)

Đề án được duyệt

Quý IV năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

3

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Sông Cùng

Đề án được duyệt

Quý I năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

4

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Đại Đồng

Đề án được duyệt

Quý I năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

5

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Trà Linh 3

Đề án được duyệt

Quý I năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

6

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Tà Vi

Đề án được duyệt

Quý II năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

7

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Duy Sơn II

Đề án được duyệt

Quý II năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Quyết định 4054/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.045

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214