Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 2033/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 18/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 281/HĐND-KTNS ngày 26/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên V/v Thông qua chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 59/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 về việc chủ đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và dự án Nhà làm việc ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh; số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 về việc ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý; số 79/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Tờ trình số 323/TTr-SNN ngày 10/10/2017); ý kiến của Hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 22/9/2017 và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên gọi: Dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Quy mô Dự án: Trên địa bàn tỉnh, bao gồm các nội dung chính sau:

- Bảo vệ và phát triển bền vững rừng phòng hộ.

- Bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng.

- Giống lâm nghiệp.

- Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Thời gian: Giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Cơ quan thực hiện dự án: Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm giống và kỹ thuật cây trồng, các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng).

6. Nhiệm vụ dự án: Nhiệm vụ của dự án được xây dựng dựa trên báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Công văn số 281/HĐND-KTNS ngày 26/10/2016. Nhiệm vụ của dự án bao gồm 04 nội dung chính như sau:

a) Bảo vệ và phát triển bền vững rừng phòng hộ:

- Trồng rừng: 181,0 ha.

- Chăm sóc rừng trồng: 826,04 ha.

- Băng cản lửa: Xây dựng mới băng trắng cản lửa 8,5 km và duy tu 22,056 km.

- Đường lâm nghiệp: Xây dựng mới 9,5 km và duy tu 34 km.

b) Bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng:

- Trồng rừng: 250 ha.

- Chăm sóc rừng trồng: 668,92 ha.

- Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 1.116,06 ha (372,02 ha/năm).

- Khoán bảo vệ rừng: 13.248,45 ha (4.416,15 ha/năm).

- Băng cản lửa: Xây dựng mới băng trắng cản lửa 7,329 km và duy tu 12,26 km.

- Đường lâm nghiệp: Xây dựng mới 3,79 km và duy tu 5,54 km.

- Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, sửa chữa cơ sở hạ tầng và một số hạng mục khác.

c) Giống lâm nghiệp:

- Xây dựng vườn ươm đầu dòng: 02 ha.

- Trồng vườn giống: 06 ha.

- Tuyển chọn cây trội (cây mẹ): 05 loài.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật: 03 lớp.

- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nhà nuôi cấy mô.

- Nâng cấp vườn ươm Trạm thực nghiệm giống An Phú.

- Đề tài nghiên cứu giống lâm nghiệp: 03 đề tài.

d) Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng:

+ Băng cản lửa: Xây dựng mới và duy tu 30 km băng trắng; 25 km băng xanh.

+ Bảng cấp dự báo cháy rừng: Xây dựng mới 25 bảng và duy tu 43 bảng.

+ Bảng quy ước bảo vệ rừng: Xây dựng mới 20 bảng và duy tu 19 bảng.

+ Bảng tuyên truyền: Xây dựng mới 40 bảng và duy tu 161 bảng.

+ Chòi canh lửa: Xây dựng mới 01 chòi và duy tu 01 chòi.

+ Bảng cấm lửa (bằng sắt): 2.000 bảng.

+ Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng: 01 công trình.

- Mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR.

- Tham quan, tập huấn, tuyên truyền, trực PCCCR,.v.v.

7. Tổng vốn đầu tư: 71.809.733.000 đồng.

Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương (Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững) và vốn ngân sách tỉnh, trong đó:

- Vốn Ngân sách Trung ương: 45.997.979.000 đồng.

- Vốn Ngân sách địa phương: 25.811.754.000 đồng.

8. Các nội dung khác:

- Chi tiết trong báo cáo thuyết minh kèm theo.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, trình phê duyệt; tính chính xác về khối lượng, tổng mức đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ KH và ĐT;
- Bộ Tài Chính;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Đ, HK

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


646

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17