Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 20/2021/QĐ-TTg quản lý sử dụng trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai

Số hiệu: 20/2021/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 03/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh mục trang thiết bị giám sát, phân tích tình huống thiên tai

Thủ tướng ban hành Quyết định 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 quy định về danh mục và quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

Theo đó, danh mục trang thiết bị giám sát, phân tích tình huống thiên tai được quy định như sau:

- Thiết bị di động theo dõi diễn biến, phân tích thiên tai;

- Thiết bị cảnh báo động đất, sóng thần;

- Thiết bị cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất;

- Thiết bị đo địa hình khu vực bị thiên tai tự động tạo mô hình 3D;

- Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, ngập lụt;

- Thiết bị xác định khoảng cách;

- Thiết bị thí nghiêm, mô phỏng các tình huống thiên tai;

- Trạm đo mưa, mực nước, lưu lượng, gió, nhiệt độ (cố định và di động);

- Trạm cảnh báo dông, lốc, sét;

- Máy đo gió, đo độ mặn, đo nhiệt độ cầm tay.

Quyết định 20/2021/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2021/-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về Danh mục và việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của Nhà nước.

2. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai không quy định tại Quyết định này được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của Nhà nước.

Điều 3. Danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

1. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai là vật tư, phương tiện, trang thiết bị có cấu tạo, tính chất, công năng đặc biệt được trực tiếp sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của cơ quan, tổ chức.

2. Danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Nguồn hình thành vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

Nguồn hình thành vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

1. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai có trách nhiệm sử dụng cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng quy định của pháp luật.

2. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai được sử dụng cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ khác của cơ quan, tổ chức theo quy chế quản lý, sử dụng được người có thẩm quyền ban hành nhưng phải đảm bảo luôn sẵn sàng khi có tình huống thiên tai xảy ra.

3. Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, tổ chức tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và mục đích sử dụng.

4. Trong quá trình sử dụng, bảo quản, cất giữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng phải kiểm tra tình trạng kthuật, bảo dưng, sửa chữa và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định với trường hợp vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai bị mất, hư hỏng, tổn thất, tiêu hao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai khi sử dụng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai được cấp quyền ưu tiên theo quy định của pháp luật.

6. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp chỉ đạo hoặc tham mưu cho người có thẩm quyền chỉ đạo điều hành, huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai theo đúng thẩm quyền, phù hợp với các tình huống thiên tai.

7. Hàng năm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp chỉ đạo việc theo dõi, tổng hợp hiện trạng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của cơ quan, tổ chức trên địa bàn để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai và báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên.

8. Hàng năm, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn theo dõi, tổng hợp hiện trạng vật tự, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, các bộ, ngành để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai trên phạm vi cả nước và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

9. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai có trách nhiệm ban hành quy chế, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

1. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

a) Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

b) Chủ động bố trí kinh phí, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao, theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp hiện trạng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai hàng năm và báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên;

d) Hàng năm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và các bộ, ngành báo cáo tổng hợp hiện trạng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn để tổng hợp.

2. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổng hợp hiện trạng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các bộ, ngành, địa phương trưc ngày 31 tng 3 hàng năm để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai của Ban Chđạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực của Ban Chđạo quốc gia về phòng, chống thiên tai:

a) Tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai;

b) Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng, bố trí kinh phí, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và đúng quy định của pháp luật.

4. Cơ quan được phân công nhiệm vụ thường trực về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc bộ, ngành, địa phương, tổ chức xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai phục vụ cho hoạt động phòng chống thiên tai, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát
triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia
ƯPSCTT&TKCN;
- VPCP: BTC
N, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT
, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Quyết định s 20/2021/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

Ghi chú

A

PHƯƠNG TIỆN

 

I

GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG THIÊN TAI

 

1

Xe trang bị các thiết bị chuyên dụng giám sát, phân tích thiên tai phục vụ các đoàn công tác tiền phương và chỉ đạo tại hiện trường đáp ứng yêu cầu đối với các tình huống thiên tai lớn như bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất (phương tiện và thiết bị phải đảm bảo kết nối vệ tinh, máy tính chuyên dụng và các thiết bị phục vụ tham mưu chỉ đạo di động tại hiện trường)

 

II

PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

 

1

Xe chỉ đạo, chỉ huy chuyên dùng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn khi trực tiếp chđạo tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã, đang xảy ra

 

III

PHỤC VỤ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

 

1

Xe thông tin cơ động chuyên dùng phục vụ thu nhận, phát thông tin trong điều kiện phải sử dụng thông tin vệ tinh và đảm bảo an toàn trong điều kiện thiên tai, bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất

 

2

Xe ô tô thông tin chuyên dùng đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và đảm bảo an toàn trong điều kiện thiên tai, bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã, đang diễn ra

 

B

TRANG THIẾT BỊ

 

I

GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG THIÊN TAI

 

1

Thiết bị di động theo dõi diễn biến, phân tích thiên tai

 

2

Thiết bị cảnh báo động đất, sóng thần

 

3

Thiết bị cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất

 

4

Thiết bị đo địa hình khu vực bị thiên tai tự động tạo mô hình 3D

 

5

Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, ngập lụt

 

6

Thiết bị xác định khoảng cách

 

7

Thiết bị thí nghiệm, mô phỏng các tình huống thiên tai

 

8

Trạm đo mưa, mực nước, lưu lượng, gió, nhiệt độ (cố định và di động)

 

9

Trạm cảnh báo dông, lốc, sét

 

10

Máy đo gió, đo độ mặn, đo nhiệt độ cầm tay

 

II

PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

1

Thiết bị thu ảnh mây vệ tinh phục vụ phân tích thiên tai

 

2

Thiết bị thu và vẽ bản đồ thời tiết, thiên tai

 

3

Thiết bị truyền hình trực tuyến, truyền hình, âm thanh phục vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai

 

4

Thiết bị nguồn, lưu điện đảm bảo nguồn điện phục vụ chđạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai

 

5

Máy phát điện công suất lớn duy trì nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai

 

6

Máy chủ phục vụ lưu trữ thông tin phòng, chống thiên tai

 

7

Máy tính để bàn cấu hình cao để cài đặt các phần mềm chuyên dùng phòng, chống thiên tai

 

8

Máy tính xách tay cấu hình cao để cài đặt các phần mềm chuyên dùng phòng, chống thiên tai

 

9

Điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc khẩn cấp trong tình huống thiên tai

 

10

Màn hình theo dõi thông tin phòng, chống thiên tai

 

11

Phần mềm, cơ sở dliệu chuyên dùng phục vụ phòng, chống thiên tai

 

III

PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

 

1

Máy bay không người lái đáp ứng yêu cầu thu thập hình ảnh, tìm kiếm thông tin tiếp cận nơi đã, đang xảy ra thiên tai

 

2

Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý cây đổ và các chướng ngại vật trên đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai

 

3

Máy hồi âm đáp ứng yêu cầu kiểm tra công trình phòng, chống thiên tai

 

4

Máy định vị vệ tinh, la bàn để định vị, định hướng các khu vực thiên tai, công trình phòng, chống thiên tai

 

5

Thiết bị chuyên dùng phục vụ xử lý khẩn cấp sự cố đê điều, hồ đập

 

6

Thiết bị quan sát hiện trường trong điều kiện đêm và thiên tai, bão, lũ đã, đang xảy ra

 

7

Thiết bị lọc nước đáp ứng yêu cầu nước sạch cho lực lượng phòng, chống thiên tai và người dân trong điều kiện thiên tai, bão, lũ, hạn hán đã, đang xảy ra

 

8

Thiết bị chuyên dùng phóng thang dây, dây mồi, phao cứu sinh khi thiên tai đã, đang xảy ra

 

9

Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa người bị thương khi thiên tai đã, đang xảy ra

 

10

Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, đang xảy ra

 

11

Ro bot chuyên dùng dò tìm và quan sát tại hiện trường sạt lđất, lũ quét

 

12

Bộ đàm chuyên dùng chống nước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy tình huống mưa lớn, ngập lụt

 

13

Điện thoại vệ tinh chuyên dùng đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy tại hiện trường trong tình huống thiên tai

 

14

Súng bắn đạn tín hiệu chuyên dùng cảnh báo thiên tai đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang xảy ra

 

15

Ống nhòm chuyên dùng các loại quan sát trong điều kiện thiên tai

 

16

Máy ảnh, máy quay phim chuyên dùng các loại đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang xảy ra

 

17

Máy tính xách tay đảm bảo hoạt động tại hiện trường trong điều kiện thiên tai

 

18

Bộ phát wifi di động chuyên dùng phục vụ cán bộ công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đang xảy ra

 

C

VẬT TƯ

 

1

Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần áo chuyên dùng, mũ, giày, dép, đèn pin, túi cấp cứu lưu động,...)

 

2

Thang dây chuyên dùng phục vụ di chuyển lên vị trí cao tại hiện trường đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đang xảy ra

 

3

Túi trữ nước ngọt chuyên dùng phục vụ cán bộ công tác tại hiện trường

 

4

Vật tư chuyên dùng phục vụ xử lý khẩn cấp sự cđê điều, hồ đập

 

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 20/2021/QD-TTg

Hanoi, June 3, 2021

 

DECISION

ISSUING THE LIST AND REGULATIONS ON USE AND MANAGEMENT OF DEDICATED DISASTER PREVENTION AND CONTROL SUPPLIES, VEHICLES AND EQUIPMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amending and Supplementing certain Articles of the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Disaster Prevention and Control dated June 19, 2013; the Law on Amendments and Supplements to certain Articles of the Law on Disaster Prevention and Control, and the Law on Dykes dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Management and Use of Public Property dated June 21, 2017;

At the request of the Minister of Agriculture and Rural Development;

The Prime Minister issues the Decision on the list and regulations on use and management of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment.

Article 1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment that are not covered herein shall be managed and used in accordance with applicable laws.

Article 2. Regulated entities   

This Decision shall apply to agencies, organizations and individuals involved in use and management of the State’s dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment.

Article 3. List of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment   

1. Dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment  are means of transport, supplies and equipment  having special structure, properties and functions that are directly used for performing the tasks of preventing and controlling natural disasters of agencies and organizations.

2. The list of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment shall be specified in the Appendix hereto.

Article 4. Sources for the formation of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment   

Dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment are formed from the state budget and other legitimate funding sources.

Article 5. Use and management of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment  shall be used for activities of prevention, response to and mitigation of consequences of natural disasters; may be used for other tasks of agencies and organizations according to the regulations on management and use issued by competent persons, but must be always ready when a natural disaster occurs.

3. Based on the actual situation, agencies and organizations shall provide training, drilling and instructions for use of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment according to technical requirements and for right purposes. 

4. During the process of using, preserving and storing dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment , agencies, organizations and individuals tasked with use and management of them must carefully check the technical condition, the status of maintenance, repair, and reporting to competent authorities to seek their decisions on the situations in which dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment  are lost, damaged, or consumed during the task performance process.

5. When being mobilized for use to respond to emergencies arising from natural disasters, means and equipment specially used for disaster prevention and control shall be given priority in accordance with laws.

6. The Commanding Committees for Natural Disaster Prevention and Control, Victim Search and Rescue at all levels shall direct or advise competent persons to take charge of operating and mobilizing dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment  according to their delegated authority and disaster situations.

7. Annually, the Commanding Committees for Natural Disaster Prevention and Control, Victim Search and Rescue at all levels shall take charge of inventorying, keeping track of and assessing the current state of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment of agencies and organizations within their respective remit to serve the purposes of leading the supervision of natural disaster prevention and control, and reporting to the superior commanding committees.

8. Annually, the Standing Offices of the Commanding Committees for Natural Disaster Prevention and Control, Victim Search and Rescue shall preside over and cooperate with the Office of the National Committee for Response to Natural Disasters, Search and Rescue in reviewing and synthesizing reports on the current state of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment  submitted by the Commanding Committees for Natural Disaster Prevention and Control, Victim Search and Rescue in provinces, Ministries and central authorities to serve the purposes of supervision of disaster prevention and control activities nationwide, and reporting to the Head of the National Committee for response to natural disasters.

9. Heads of agencies and organizations assigned to use and manage dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment shall be responsible for issuing regulations and implementing these regulations on use and management of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment in accordance with law.

Article 6. Responsibilities of agencies and organizations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issuing standards and norms of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment to be used of agencies and organizations with the management under laws on use and management of public property;

b) Proactively allocating funds, approving and organizing the implementation of plans for procurement of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment of agencies and organizations under their management in accordance with their respective functions and duties, and the provisions of law;

c) Taking charge of inventorying, keeping track of and assessing the current state of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment of agencies and organizations within their respective management to serve the purposes of leading the supervision and operation of natural disaster prevention and control on an annual basis, and reporting to the superior Commanding Committees for Natural Disaster Prevention, Control, Victim Search and Rescue;

d) Annually, the Commanding Committees for Natural Disaster Prevention and Control, Victim Search and Rescue in provinces, ministries and central authorities shall prepare review reports on the current state of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment of agencies and organizations within their respective remit for submission to the National Commanding Committee for Natural Disaster Prevention and Control, and the National Committee for Emergency and Natural Disaster Response, Victim Search and Rescue for preparation of the general review report.

2. The Standing Office of the National Commanding Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall synthesizing review reports on the current state of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment submitted by ministries, central and local authorities before March 31 each year to serve the purposes of administering and supervising disaster prevention and control activities of the National Commanding Committee for Natural Disaster Prevention and Control.

3. The Ministry of Agriculture and Rural Development - the standing body of the National Commanding Committee for Natural Disaster Prevention and Control:

a) Integrating proposals of ministries, central and local authorities into the final report submitted to the Prime Minister to seek his approval of any possible adjustment or supplementation of the List of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment;

b) Issuing usage and distribution standards and norms of funds, approval and implementation of plans for purchase of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment for the purposes of administration and supervision by the National Commanding Committee for Natural Disaster Prevention and Control according to their appropriate functions and duties, and provisions of laws.

4. Agencies authorized to play standing roles in performing natural disaster prevention and control, search and rescue activities under the control of ministries, central and local authorities shall organize the formulation of plans for procurement of dedicated disaster prevention and control supplies, vehicles and equipment necessary for natural disaster prevention and control activities, and submit them to competent authorities to seek their approval in accordance with the provisions of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decision shall commence as of July 20, 2021.

Article 8. Implementation responsibilities

Ministers, Heads of Ministry-level agencies, Heads of Governmental bodies, and Presidents of People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces, and Head of the National Commanding Committee for Natural Disaster Prevention and Control, shall be responsible for implementing this Decision.

 

 

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Van Thanh

 

APPENDIX

LIST OF DEDICATED DISASTER PREVENTION AND CONTROL SUPPLIES, VEHICLES AND EQUIPMENT
(to the Prime Minister’s Decision No. 20/2021/QD-TTg dated June 3, 2021)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Description  

Notes

A

VEHICLES

 

I

SURVEILLANCE AND ANALYSIS OF DISASTER SITUATIONS

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

II

ADMINISTRATION AND ASSURANCE OF SAFETY ON THE SCENE

 

1

Dedicated commanding vehicles meeting technical requirements and ensuring safety for provision of commands and instructions on the scene in case of natural disasters, such as storms, floods, flash floods, landslides, that may occur.

 

III

INFORMATION AND COMMUNICATIONS ACTIVITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Mobile communication vehicles used for receiving and transmitting information in need of information received from satellites and safety in case of natural disasters, storms, floods, flash floods, landslides

 

2

Special-purpose communication motor vehicles used for assuring smooth transmission and acquisition of information about instructions and commands ensuring response to and safety during or after natural disasters, storms, floods, flash floods, landslides.

 

B

EQUIPMENT

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SURVEILLANCE AND ANALYSIS OF DISASTER SITUATIONS

 

1

Mobile devices used for monitoring developments and analysis of natural disasters

 

2

Earthquake and tsunami warning systems

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Automated 3D modeling systems for topographic survey of disaster-prone areas

 

5

Systems for measurement of inundation depth in flood-affected and inundated areas

 

6

Distance meters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Experimentation and simulation systems for disaster situations

 

8

Rain, water level, flow, wind, temperature gauging systems (stationary and mobile)

 

9

Thunderstorm, tornado, lightning warning stations

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Handheld wind, salinity and temperature gauging devices

 

II

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT ACTIVITIES AT OFFICES

 

1

Satellite-based cloud imaging equipment for disaster analysis

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

Systems for online television, video and audio broadcasting for administration and commanding of natural disaster prevention and control activities

 

4

Power source and uninterruptible power supply devices for the administration and commanding of natural disaster prevention and control activities

 

5

Large capacity generators for maintenance of power source for the direction and commanding of natural disaster prevention and control activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Servers for storage of information on natural disaster prevention and control

 

7

High-configuration desktop computers for installation of specialized software for disaster prevention and control activities

 

8

High-configuration laptops for installation of specialized software for disaster prevention and control activities

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Satellite phones for emergency communication in disaster situations

 

10

Monitors for natural disaster prevention and control information

 

11

Specialized software and databases for disaster prevention and control activities

 

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Drones meeting the needs for collection of images, search for information by approaching sites during or after natural disasters.

 

2

Multi-function saws for handling fallen trees and obstacles on the way to the disaster-affected areas

 

3

Echo sounders needed for inspection of natural disaster prevention and control works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Satellite locators, compasses for locating and navigating disaster-hit areas, natural disaster prevention and control works

 

5

Equipment specially designed for response to emergencies arising from dikes and dams

 

6

Equipment used for observation and investigation of scenes at night, during or after natural disasters, storms, floods

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Water purification equipment meeting clean water needs of natural disaster prevention and control forces and people during or after natural disasters, storms, floods or droughts

 

8

Equipment specially used for launching rope ladders, draw wires, lifebuoys during or after natural disasters

 

9

Medical equipment specially used for treating injured people during or after natural disasters

 

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

11

Specialized robot used for detection and investigation activities at the scenes of landslides and flash floods

 

12

Waterproof handheld transceivers needed for direction, administration and commanding in heavy rain and inundation situations

 

13

Dedicated satellite phones needed for giving directions and commands on the scene in disaster situations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Disaster alerting guns meeting safety requirements during or after natural disasters

 

15

Specialized binoculars of all kinds for observation in natural disaster situations

 

16

Specialized cameras and camcorders of all kinds that meet safety requirements for use during or after natural disasters

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Laptops in good condition on the scene in case of natural disasters

 

18

Specialized portable wifi transmitters meeting safety requirements during natural disaster available for scene workers

 

C

SUPPLIES

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Specialized rope ladders for movement to high positions at the scene meeting safety requirements during natural disasters

 

3

Special-use fresh water storage bags for scene workers

 

4

Supplies specially used for response to dyke or dam emergencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/06/2021 về Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.726

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!