Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 75/2014/QĐ-UBND quy định giá cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 20/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 13/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH K
ON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2014/QĐ-UBND NGÀY 26/12/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM VỀ GIÁ CHO THUÊ RỪNG ĐỂ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ TRỒNG SÂM NGỌC LINH DƯỚI TÁN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 48/2007/ND-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phvề nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tnh Kon Tum: số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/2/2014 vchủ trương cho thuê rừng và quy định giá cho thuê rừng đ qun lý, bảo vệ và phát triển Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tnh Kon Tum và s 78/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 vviệc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về chủ trương cho thuê rừng và quy định giá thuê rừng đ qun lý, bảo vệ và trng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum vviệc quy định giá cho thuê rừng để qun lý, bo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của SNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 390/SNN-KH ngày 14/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định 75/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định giá cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

2. Giá cho thuê rừng: Tạm thu 600.000 đồng/ha/năm. Số tiền nộp năm sau bằng số tiền nộp của năm trước nhân với chsố giá tiêu dùng năm trước do Cục Thống kê công bố hằng năm.

Thời gian cho thuê rừng: Theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo phù hợp với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đất đai”.

3. Hình thức thu tiền: Thu tiền hằng năm theo quy định của Điều 25 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2014 và được nộp vào ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- B
ộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban pháp chế - HĐND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tnh; Cổng TTĐT tnh;
- Chi cục Văn t- Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 75/2014/QĐ-UBND quy định giá cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17