Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 190/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 190/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỊA CHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Quyết định số 183/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép tách Hội Địa lý - Địa chất thành phố Hồ Chí Minh;
Theo biên bản Đại hội đại biểu Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh
ngày 26 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tại Văn bản số 123/2005/LHH ngày 15 tháng 8 năm 2005 và của Giám đốc
Sở Nội vụ tại Tờ trình số 582/TTr-SNV ngày 19 tháng 9 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và Chủ tịch Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPHĐ-UB : PVP/VX, KT, ĐT;
- Tổ VX, CNN, ĐT;
- Lưu (VX/Nh) TV

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Thiện Nhân

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỊA CHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 190 /2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương 1:

TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Điều 1.Tên gọi là Hội khoa học và công nghệ Địa chất thành phố

Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Hội có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng, có tài sản và tài chính riêng.

Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam, theo điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và

Môi trường thành phố.

Điều 2. Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trong lĩnh vực địa chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vì sự phát triển của khoa học và công nghệ Địa chất, nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Điều 3. Mục đích của Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh là tập hợp và đoàn kết các cá nhân và tập thể có hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Địa chất nhằm tổ chức, phối hợp, giúp đỡ nhau tiến hành các hoạt động nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, đạo đức nghề nghiệp Địa chất để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn đặt ra trong công cuộc xây dựng đất nước theo tôn chỉ của Hội.

Chương 2:

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 4. Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tham gia phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ Địa chất;

2. Tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ Địa chất, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ Địa chất phục vụ sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng;

3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên và các đối tượng khác có nhu cầu, giúp đỡ khuyến khích các tài năng khoa học và công nghệ Địa chất phát triển;

4. Tham gia thực hiện các công việc như tư vấn, phản biện, giám định xã hội về khoa học và công nghệ Địa chất trong các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản và các Ngành Kinh tế kỹ thuật khác có liên quan;

5. Tham gia bảo vệ các lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên;

6. Tôn trọng Điều lệ của Tổng hội Địa chất Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh có các quyền hạn như sau:

1. Được phát triển các hoạt động trao đổi khoa học công nghệ và hợp tác với các tổ chức, các Hội chuyên ngành, các nhà chuyên môn trong nước và trên thế giới theo qui định của pháp luật.

2. Chủ trì hoặc tham gia các dự án, đề án liên quan đến chuyên môn; kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Được gây quĩ cho hội dựa trên nguồn thu hội phí và các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

Chương 3:

HỘI VIÊN

Điều 6. Điều kiện gia nhập Hội:

1. Công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Địa chất hoặc trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác có liên quan, có tình cảm yêu thích ngành Địa chất, có hoài bão phát triển khoa học và công nghệ Địa chất;

2. Tán thành tôn chỉ, mục đích của Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh và tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội đều có thể được công nhận là hội viên.

Điều 7. Các nhiệm vụ của hội viên:

1. Tôn trọng điều lệ của Hội; thực hiện các nghị quyết, chủ trương, của Hội; ra sức học tập để nâng cao trình độ, góp phần vào công cuộc phát triển khoa học công nghệ Địa chất;

2. Tích cực hoạt động, tham gia công tác Hội;

3. Tham gia sinh hoạt và đóng hội phí để xây dựng Hội lớn mạnh.

Điều 8. Các quyền lợi của hội viên:

1. Hội viên được tham gia thảo luận và cho ý kiến đối với các nghị quyết, chủ trương, chương trình công tác của Hội;

2. Hội viên được tham gia ứng cử, bầu cử vào Ban Chấp hành Hội; tham gia ứng cử, bầu cử đại biểu đi dự đại hội Hội cấp trên;

3. Hội viên được khuyến khích và tạo điều kiện tham dự hội thảo, hội nghị khoa học về chuyên ngành của mình cả trong và ngoài nước;

4. Hội viên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động dịch vụ của Hội và được hưởng mọi quyền lợi về vật chất và tinh thần do Hội mang lại theo các qui định của tổ chức Hội;

5. Hội viên được cấp thẻ hội viên và có quyền xin ra khỏi Hội khi có nhu cầu.

Chương 4:

TỔ CHỨC HỘI

Điều 9. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh là Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu của Hội họp 5 năm một lần. Trong trường hợp đặc biệt thì Ban Chấp hành Hội có thể triệu tập Đại hội bất thường khi có 2/3 số thành viên trong Ban Chấp hành đồng ý triệu tập Đại hội và được lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận.

Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên của hội có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

+ Thảo luận thông qua báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội;

+ Thảo luận thông qua phương hướng, nhiệm vụ, nội dung công tác, chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới;

+ Thảo luận thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ trước;

+ Thảo luận thông qua báo cáo tài chính của Hội;

+ Thảo luận thông qua điều lệ bổ sung, sửa đổi của Hội;

+ Bầu cử Ban Chấp hành mới của Hội và bầu cử đại biểu đi dự Đại hội của Hội cấp trên;

+ Biểu quyết quyết định việc giải thể hoặc chia tách Hội.

Điều 10. Các quyết định, nghị quyết của Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín trên nguyên tắc tự nguyện và chỉ có giá trị khi được quá ½ số người tham dự Đại hội thông qua.

Điều 11. Ban Chấp hành Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh được bầu ra trong Đại hội theo nguyên tắc tự do dân chủ được đa số tín nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hôi của Hội.

Ban Chấp hành tiến hành bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành tiến hành phân công trách nhiệm cho các ủy viên và bàn bạc thống nhất chương trình hoạt động của Hội theo nghị quyết của

Đại hội.

Ban Chấp hành họp định kỳ mỗi năm 1 lần (trừ trường hợp đột xuất) để tổng kết các hoạt động của Hội trong năm qua và thống nhất phương hướng hoạt động của Hội trong năm tới.

Ban Thường vụ của Hội được Ban Chấp hành bầu ra với số lượng không quá 1/3 số ủy viên Ban Chấp hành. Thành phần Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra và một số ủy viên khác. Ban Thường vụ được quyền thay mặt Ban Chấp hành giải quyết công việc của Hội giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành.

Ban Kiểm tra gồm trưởng Ban là 1 ủy viên thường vụ và một số ủy viên có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; giúp Ban Chấp hành giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức, cá nhân có liên quan với hoạt động của Hội. Ban Kiểm tra hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ có quyền yêu cầu các hội viên, tổ chức trực thuộc Hội giải trình các vấn đề liên quan và có trách nhiệm báo cáo các kết quả thanh tra, kiểm tra cho Ban Thường vụ Hội xem xét giải quyết.

Điều 12. Ban Chấp hành Hội quyết định thành lập, giải thể tổ chức trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật; khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc đề nghị Hội cấp trên khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, tổ chức trực thuộc Hội.

Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đề cử tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ Địa chất hoặc tổ chức thực hiện các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm tận dụng nguồn kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú của các hội viên phục vụ cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.

Điều 13.Các chi hội, phân hội Địa chất trực thuộc Hội Địa chất

thành phố Hồ Chí Minh là các tổ chức cơ sở của Hội nằm tại các Cơ quan, các Công ty, các Liên hiệp khoa học sản xuất, các Viện Nghiên cứu và các Trường Đại học.

Các chi hội, phân hội Địa chất là nơi tổ chức tập hợp, quản lý trực tiếp các hội viên, nắm bắt và phản ánh các tâm tư, tình cảm, ý kiến, nguyện vọng của hội viên lên Ban Chấp hành Hội.

Lãnh đạo các chi hội, phân hội do các hội viên tại cơ sở tín nhiệm bầu ra có trách nhiệm phổ biến tới hội viên các tài liệu của Hội, thu hội phí và các khoản tài trợ của mọi tổ chức, cá nhân ủng hộ Hội và giao lại cho Ban Chấp hành Hội làm kinh phí tổ chức các hoạt động của Hội.

Chương 5:

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 14. Nguồn tài chính của Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

1. Hội phí của hội viên (do Ban Chấp hành qui định);

2. Nguồn kinh phí do Hội cấp trên tài trợ;

3. Các nguồn thu theo qui định của các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ Địa chất do Hội tổ chức, giới thiệu hoặc ủy quyền;

4. Các nguồn thu bằng tiền hoặc hiện vật do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, ủng hộ cho Hội theo qui định của pháp luật.

Điều 15. Hội thành lập quĩ hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ của Hội nhằm hỗ trợ các hội viên có các ý tưởng khoa học và công nghệ Địa chất tốt trong khả năng và điều kiện cho phép.

Điều 16.Tài chính của Hội được quản lý theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố

Hồ Chí Minh.

Chương 6:

KHEN THƯƠNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 17. Những hội viên và tổ chức Hội có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của Hội nói riêng và cho toàn xã hội nói chung sẽ được Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh xét khen thưởng hoặc đề nghị Hội cấp trên và các cấp có thẩm quyền cao hơn xem xét khen thưởng.

Điều 18. Những hội viên vi phạm điều lệ của Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh, có các hành vi gây tổn hại đến danh dự, lợi ích và uy tín của Hội sẽ bị thi hành kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Hội.

Chương 7:

HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ

Điều 19.Điều lệ này có hiệu lực từ khi được Đại hội lần thứ IV

Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Điều 20.Bản Điều lệ của Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội lần thứ IV thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2005 gồm 7 chương,

20 điều. Chỉ có Đại hội toàn thể Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền sửa đổi điều lệ này khi 2/3 số lượng hội viên tham gia tán thành và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thì điều lệ mới có giá trị thi hành./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2005 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!