Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình quản lý

Số hiệu: 19/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Văn Tuân
Ngày ban hành: 04/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/QÐ-UBND

Quảng Bình, ngày 04 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 179/TTr-SNN ngày 14/02/2014 và Công văn số 982/SNN-TL ngày 24/6/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình quản lý.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, giám sát Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; tổng hợp những vướng mắc phát sinh (nếu có), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài Phát thanh - Truyền hình QB;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuân

 

ĐỊNH MỨC

KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI DO CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

1. Định mức sử dụng nước mặt ruộng

Đơn vị tính: m3/ha

TT

Khu vực áp dụng

Định mức tưới mặt ruộng

Lúa vụ Đông Xuân

Lúa vụ Hè Thu

1

Bắc Quảng Bình (Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn).

5.558

7.464

2

Nam Quảng Bình (Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy).

5.341

7.330

Trung bình toàn tỉnh

5.450

7.397

2. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tưới, tiêu

2.1. Định mức tiêu thụ điện năng cho bơm tưới (tần suất 75%)

a. Định mức tiêu thụ điện năng cho bơm tưới của các trạm bơm vùng Nam Quảng Trạch bao gồm trạm Rào Nan, thị xã Ba Đồn và trạm Vĩnh Lộc.

- Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới lúa Vụ Đông Xuân: 253,3 kwh/ha.

- Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới lúa Vụ Hè Thu: 271,5 kwh/ha.

b. Định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới của các trạm bơm huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

- Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới lúa Vụ Đông xuân: 342,7 kwh/ha.

- Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới lúa Vụ Hè thu: 389,8 kwh/ha.

2.2. Định mức tiêu thụ điện năng cho bơm tiêu (tần suất 10%)

- Định mức tiêu thụ điện năng tiêu úng vụ Đông Xuân: 206,6 kwh/ha.

- Định mức tiêu thụ điện năng tiêu úng vụ Hè Thu: 65,35 kwh/ha.

3. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm

Định mức lao động tổng hợp trên đơn vị sản phẩm cho công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp bình quân toàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi là 3,047 công/ha tưới, tiêu nghiệm thu quy đổi.

4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thuỷ lợi

Định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thuỷ lợi tính theo số lượng và chủng loại máy móc và thiết bị quản lý vận hành công trình thuỷ lợi như sau:

- Dầu nhờn: 5,512 kg/100ha/năm;

- Dầu Diezel: 5,260 kg/100ha/năm;

- Mỡ các loại: 9,606 kg/100ha/năm;

- Giẻ lau: 6,981 kg/100ha/năm;

- Sợi amiăng: 0,411 kg/100ha/năm;

- Xăng công nghiệp: 0,209 kg/100ha/năm;

5. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định là 1,19% nguyên giá tài sản cố định.

6. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình bằng 15,18% tổng quỹ tiền lương năm kế hoạch.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113