Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1855/QĐ-BTNMT 2020 thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg quản lý rác thải nhựa đại dương

Số hiệu: 1855/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 21/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1746/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, KHCN, NG, NV, NN&PTNT, GTVT, CT, VHTTDL, TT&TT;
- Bộ TN&MT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- UBND, Sở TN&MT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCBHĐVN (VPTC, Viện NCBHĐ, Cục KSBVB).NLT(200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Minh Ngân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1746/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng các mục tiêu được nêu trong Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong mỗi giai đoạn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra biện pháp thực hiện, bảo đảm đạt được các mục tiêu của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương

- Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện Dự án truyền thông về tác hại của các sản phẩm sử dụng một lần có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về rác thải nhựa đại dương gắn với việc tổ chức Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

- Xây dựng và triển khai Dự án nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào giảm thiểu rác thải nhựa đại dương .

- Tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động áp dụng mô hình 5R trong vận hành, sản xuất dịch vụ, cuộc sống thường ngày để giảm thiểu, hạn chế, nói không với rác thải nhựa (5R - Renew, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) tới các đơn vị, tổ chức, cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong các ngành kinh tế ven biển và thuần biển; Nhân dân khu vực ven biển,...

- Xây dựng và thực hiện các hoạt động, phát động phong trào khởi nghiệp, các sáng kiến xanh về tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nhằm thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

2. Thu gom, phân loại, xử lý và kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn

- Tổ chức chiến dịch thu gom rác thải, làm sạch một số bãi biển quy mô quốc gia, tối thiểu một năm hai lần trên cơ sở xác định thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện phù hợp.

- Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa từ đất liền ra biển và từ các hoạt động trên biển, hải đảo.

- Đề xuất, phối hợp với các địa phương ven biển xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình phân loại chất thải, rác thải nhựa tại nguồn tại một số khu kinh tế, khu đô thị, khu công nghiệp, chế xuất ven biển.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động kinh tế thuần biển, đặc biệt tại các đảo có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ biển và đa dạng sinh học cao thuộc 12 huyện đảo và các cấu trúc trên biển có người sinh sống.

- Thực hiện việc điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo, lồng ghép với các giải pháp, biện pháp quản lý tổng hợp lưu vực sông, các đô thị ven biển, cửa sông; tăng cường kiểm soát, quản lý việc xả thải vào nguồn nước.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.

3. Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương

- Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, chủ động phối hợp trong việc kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương; triển khai các sáng kiến của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương; xác định các đối tác ưu tiên, tiềm năng cần đẩy mạnh phát triển hợp tác theo từng giai đoạn, phù hợp với năng lực, trình độ trong nước về công nghệ, ứng dụng.

- Phối hợp nghiên cứu và tổ chức cơ chế điều phối chung với các đối tác phát triển về các dự án, nhiệm vụ về phòng chống và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

- Nghiên cứu, xây dựng, tiếp nhận các nguồn tài trợ quốc tế và thí điểm cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp với các hoạt động thu gom, xử lý và sản xuất các sản phẩm thay thế nhựa sử dụng một lần.

- Rà soát các khuôn khổ hợp tác quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương và đề xuất phương án tham gia các điều ước quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương.

- Thúc đẩy và tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng Thập kỷ của Liên hợp quốc về khoa học biển vì sự phát triển bền vững (2021 - 2030), chú trọng tới việc phối hợp nghiên cứu khoa học và công nghệ về rác thải nhựa đại dương với các đối tác quốc tế.

- Điều phối, quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo về điều tra, đánh giá hiện trạng rác thải nhựa biển ở Việt Nam; đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý.

- Xây dựng và triển khai Dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam; chia sẻ thông tin, dữ liệu với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, trên thế giới về rác thải nhựa đại dương.

- Tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế về rác thải nhựa đại dương.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học chuyên sâu về tác động của rác thải nhựa đại dương, đặc biệt là vi nhựa đến tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái biển và sức khỏe con người.

- Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

- Xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống quan trắc, giám sát rác thải nhựa đại dương, hằng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính, khu vực ven biển, đảo tiền tiêu, có tiềm năng phát triển du lịch.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải; huy động sự tham gia, phối hợp của người dân trong việc thu gom, thống kê, phân loại rác thải nhựa đại dương.

- Xây dựng Dự án tăng cường năng lực khảo sát, quan trắc, phân tích thí nghiệm phục vụ nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển.

4. Rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương

- Khởi động nghiên cứu về vai trò và trách nhiệm pháp lý của ngành bao bì trong quản lý rác thải tại Việt Nam với mục tiêu xây dựng khung trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

- Bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ quản lý rác thải nhựa đại dương.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, sử dụng các sản phẩm xanh, tái chế và thân thiện với môi trường.

5. Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg

- Xây dựng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg.

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 theo định kỳ hằng năm và 5 năm để tổng hợp, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn đến năm 2025 và cụ thể hóa cho từng năm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả; tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

2. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa ở khu vực ven biển, các hải đảo và từ các hoạt động trên biển; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có liên quan đến rác thải nhựa đại dương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Bộ giúp Bộ trưởng điều phối, quản lý các hoạt động hợp tác của Bộ với các nước và các tổ chức quốc tế trong việc kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, định kỳ hằng năm và 5 năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa từ đất liền ra biển (trừ khu vực ven biển).

4. Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường theo phân công của Bộ trưởng, chủ trì tổ chức các dự án, nhiệm vụ, hội nghị, hội thảo phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương.

5. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng, củng cố luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về rác thải nhựa đại dương; rà soát, hoàn thiện, xây dựng mới hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ quản lý rác thải nhựa đại dương.

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ động đề xuất cân đối bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong Kế hoạch.

7. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý rác thải nhựa đại dương.

8. Đề nghị Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, đoàn thể trực thuộc chủ động sáng tạo, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào, hoạt động “tiến đến nói không với chất thải nhựa”, vận động gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách giảm thiểu và xử lý rác thải nhựa đại dương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) để xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1746/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Dự án, đề tài, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương

1

Dự án truyền thông, tuyên truyền, nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong quá trình quản lý, vận hành, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về giảm thiểu chất thải nhựa, hướng tới sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Môi trường

2021 - 2025

2

Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ quản lý từ trung ương đến địa phương về kinh nghiệm, trách nhiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa nhằm thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần, xả rác thải nhựa ra môi trường

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục Môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

2021 - 2030

II

Thu gom, phân loại, xử lý và kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn

3

Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát rác thải nhựa tại 11 lưu vực sông chính và 12 huyện đảo phục vụ cho việc quan trắc, giám sát định kỳ hằng năm và 5 năm đánh giá hiện trạng rác thải nhựa

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2022 - 2025

4

Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa từ đất liền (trừ khu vực ven biển)

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 - 2025

III

Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương

5

Rà soát các khuôn khổ hợp tác quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương và đề xuất phương án tham gia các điều ước quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 - 2022

6

Dự án chuẩn bị đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2020 - 2022

7

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về rác thải nhựa đại dương

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 - 2023

8

Hướng dẫn xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ đưa vào chương trình khoa học và công nghệ các cấp nhằm củng cố luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về rác thải nhựa đại dương, tái chế, tái sử dụng rác thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 - 2025

9

Xây dựng Hệ thống thông tin kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn thông qua số liệu điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá kết hợp với giám sát các nguồn thải nhựa từ đất liền, các khu đô thị ven biển, cửa sông

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 - 2025

10

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2022 - 2024

11

Dự án tăng cường năng lực khảo sát, quan trắc, phân tích thí nghiệm phục vụ nghiên cứu về rác thải nhựa đại dương, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 - 2022

12

Đề án thúc đẩy hình thành khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế về phòng, chống, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan

2026 - 2030

IV

Rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương

13

Rà soát, hoàn thiện, xây dựng mới hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ quản lý rác thải nhựa đại dương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 - 2025

14

Rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý rác thải nhựa đại dương

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 - 2022

15

Điều tra, khảo sát, đánh giá tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy gây ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu, gia tăng lượng khí nhà kính và đề xuất các biện pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm một số địa phương có hoạt động sản xuất lớn

Cục Biến đổi khí hậu

Tổng cục Môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Viện Khoa học KTTV và BĐKH

2025 - 2027

 

 

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 1855/QD-BTNMT

Hanoi, August 21, 2020

 

DECISION

ON PLAN FOR IMPLEMENTATION OF DECISION NO. 1746/QD-TTG DATED DECEMBER 4, 2019 OF PRIME MINISTER ON NATIONAL ACTION PLAN REGARDING MANAGEMENT OF OCEAN PLASTIC WASTE UNTIL 2030

MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Pursuant to Decree No. 36/2017/ND-CP dated April 4, 2017 of the Government administering functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to Resolution No. 26/NQ-CP dated March 5, 2020 of the Government on master plan and 5-year plan of the Government in implementation of Resolution No. 36-NQ/TW dated October 22, 2018 of the 8th Meeting of the 12th Central Communist Party Executive Committee on Vietnam sea economic sustainable development strategy until 2030 and orientation towards 2045;

Pursuant to Decision No. 1746/QD-TTg dated December 4, 2019 of Prime Minister on national action plan regarding management of ocean plastic waste until 2030;

At the request of General Director of General Department of Vietnam’s Sea and Islands.

HEREBY DECIDES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision comes into effect from the day of signing.

Chief of the Ministry Office, Director General of General Department of Vietnam’s Sea and Islands and heads of entities affiliated to the Ministry are responsible for implementing this Decision./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Minh Ngan

 

PLAN

IMPLEMENTATION OF DECISION NO. 1746/QD-TTG DATED DECEMBER 4, 2019 OF PRIME MINISTER ON NATIONAL ACTION PLAN REGARDING MANAGEMENT OF OCEAN PLASTIC WASTE UNTIL 2030
(Attached to Decision No. 1855/QD-BTNMT dated August 21, 2020 of Minister of Natural Resources and Environment)

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Set out tasks and solutions to meet objectives specified under Decision No. 1746/QD-TTg dated December 4, 2019 taken charge by Ministry of Natural Resources and Environment; successfully implement functions, tasks and powers of agencies responsible for assisting Prime Minister to organize implementation of the action plan; guide, monitor, examine and expedite implementation of action plan to ensure quality, effectiveness and stay up to progress.

2. Requirements

Development and organization of implementation of the Action plan must be satisfactory to functions, tasks and conditions of Ministry of Natural Resources and Environment and agencies, affiliated entities; highlight roles and responsibilities of heads of agencies and entities; on a periodic basis, conduct preliminary and final reports and assessment to deal with difficulties and complaints, rectify drawbacks and weaknesses and propose implementation measures to achieve objectives of the plan. 

II. PLAN DETAILS

1. Publicize, raise awareness and change behavior towards plastic products and ocean plastic waste

- Conduct research, develop and implement media projects regarding damage of disposable products originating from plastics and non-biodegradable nylon to sea, ocean, marine ecosystem, environment and human health.

- Develop and implement media programs regarding ocean plastic waste together with organizing World Environment Day, World Oceans day, Vietnam Sea and Island Week and “For a cleaner world” Strategy.

- Develop and implement project for improving capacity and experience in managing plastic refuse and waste.

- Continue to successfully execute “Say no to disposable plastic products and non-biodegradable nylon bags” movement; promptly commend and award excellent individuals in reducing ocean plastic waste.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop and implement activities and movement regarding green start-up and ideas for recycling, reusing plastic waste, using environmental friendly materials to promote sustainable economy and green growth.

2. Collect, classify, process and control plastic waste from the source

- Organize waste collection campaigns and clean national beaches at least twice each year on the basis of determining order of priority and appropriate roadmap for implementation.

- Investigate, list, classify and assess sources of plastic waste from land to sea and activities on sea and islands.

- Propose and cooperate with coastal provinces to develop and implement pilot model of classifying waste and plastic waste at sources in coastal economic zones, urban areas, industrial parks and export-processing zones.

- Examine and supervise implementation of regulations on collecting and disposing plastic waste generated by sea economic activities, especially in islands with good potential for development of sea tourism, services and biodiversity that are within 12 island districts and populated structures at sea.

- Investigate, list, classify and assess plastic waste sources from land, activities on sea and islands, integrate with general measures and solutions for managing river vicinity, coastal urban areas, estuaries; enhance control and management of releasing waste into water sources.

- Promote development, approval and implementation of Plastic waste management enhancing scheme in Vietnam.

3. Cooperate internationally, conduct scientific research, apply, develop and transfer technology regarding disposing ocean plastic waste

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperate in conducting research and organizing general coordination mechanism with partners in terms of projects and tasks for preventing and minimizing ocean plastic waste.

- Conduct research, develop and receive international sponsorships and implement pilot financial support mechanism satisfactory to collection, disposal and manufacturing of substitutes for disposal plastic.

- Review framework of international cooperation regarding management of ocean plastic waste and propose solutions for participating in international agreements on management of ocean plastic waste.

- Promote and positively participate in activities Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030) of the United Nation, focus on cooperation in scientific research and technology regarding ocean plastic waste with international partners.

- Coordinate and manage tasks of baseline sea and island resource and environment survey programs regarding investigating and assessing current conditions of plastic wastes in Vietnam; propose control and management solutions.

- Develop and implement project for preparation for construction and operation of international centers for ocean plastic waste in Vietnam; share information and data with countries and territories in the areas and around the world about ocean plastic waste.

- Organize national and international conferences regarding ocean plastic waste.

- Conduct in-depth scientific research regarding impact of ocean plastic waste, especially micro plastics on resources, environments, sea ecosystem and human health.

- Conduct research to develop investigating and supervising technology and maps locating areas of ocean plastic waste.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop specialized and unified database on ocean plastic waste satisfactory to national database on waste sources; mobilize participation and cooperation of the general public in collecting, listing and classifying ocean plastic waste.

- Develop Scheme for improving survey, monitor and experiment analysis capacities to serve research regarding ocean plastic waste and ocean pollution control.

4. Review, research and develop ocean plastic waste management mechanism

- Initiate research on roles and legal liability of packaging sector in managing waste in Vietnam in order to develop extended frame of responsibilities of manufacturers.

- Revise, complete and develop environment technical regulation and national standard systems to serve management of ocean plastic waste.

- Develop policies on assisting and encouraging organizations and enterprises to manufacture and use green, recyclable and environmental friendly products.

5. Organize implementation, monitor, examination, supervision and assessment as specified under Decision No. 1746/QD-TTg

- Develop guidelines, monitor, examine and encourage implementation of Decision No. 1746/QD-TTg.

- Develop reports on implementation results of the National action plan regarding management of ocean plastic waste until 2030 once every year and once every 5 years to consolidate, assess and report to Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. IMPLEMENTATION

1. Based on this Plan, agencies, unions and entities affiliated to ministries shall develop plan for implementation until 2025 and set out for each year depending on functions, tasks and characteristics of agencies and entities while ensuring practicality, feasibility and effectiveness; organize implementation and report results to General Department of Vietnam’s Sea and Islands on a periodic basis.

2. General Department of Vietnam’s Sea and Islands shall take charge and cooperate with relevant agencies in organizing implementation of the Plan; instruct, monitor, examine and expedite implementation of the Plan to meet quality, efficiency and progress; take charge and cooperate with relevant entities in consolidating, listing, classifying and assessing plastic waste sources in coastal areas, islands and from activities at sea; take charge in implementing tasks and projects affiliated to baseline sea resource, environment and island survey program related to ocean plastic waste; take charge and cooperate with ministerial authorities in assisting ministers with coordinating and managing cooperation of ministries with countries and international organizations in controlling and managing ocean plastic waste; take charge and cooperate with relevant entities in assisting ministers in guiding, monitoring, examining and expediting implementation of National action plan regarding management of ocean plastic waste until 2030, once every year and once every 5 years, consolidate and assess implementation results of the Action plan and report to Ministry of Natural Resources and Environment for presentation to Prime Minister.

3. Vietnam Environment Administration shall take charge and cooperate with entities affiliated to ministries in listing, classifying and assessing sources of plastic waste from land to sea (except for coastal areas).

4. Department of Emulation – Commendation and Publicizing, Natural Resource and Environment Media Center, Natural Resource and Environment News, Natural Resource and Environment Magazine shall organize projects, tasks, conferences and seminars to publicize, raise awareness, and change behaviors towards plastic products and ocean plastic waste as assigned by the Minister.

5. Department of Science and Technology shall take charge and cooperate with entities affiliated to the Ministry in developing and organizing implementation of scientific research and topics to development and reinforce scientific and practical basis on ocean plastic waste; review, complete and develop new technical regulations and national standards serving management of ocean plastic waste.

6. Department of Planning – Finance shall propose balancing annual expenditure to implement tasks and projects in the Plan.

7. Department of Legal Affairs shall take charge and cooperate with entities affiliated to the Ministry in reviewing, researching and developing mechanism, policies and legislative document systems serving management of ocean plastic waste.

8. Request Communist Committee of the Ministry, Trade Union of the Ministry and Ho Chi Minh Communist Youth Union of the Ministry within their functions and tasks to guide and instruct affiliated committees and unions to be creative and active in thoroughly implementing movements and activities “moving towards saying no to plastic waste”, mobilizing families, community and the entire society in effectively implementing policies on reducing and disposing ocean plastic waste.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX

LIST OF PROJECTS, SCHEMES AND TASKS UNDER PLAN FOR IMPLEMENTATION OF DECISION NO. 1746/QD-TTG DATED DECEMBER 4, 2019 OF PRIME MINISTER ON NATIONAL ACTION PLAN REGARDING MANAGEMENT OF OCEAN PLASTIC WASTE UNTIL 2030
(Attached to Decision No. 1855/QD-BTNMT dated August 21, 2020 of Minister of Natural Resources and Environment)

No.

Projects, schemes and tasks

Presiding entity

Cooperating entities

Implementation duration

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Projects of communicating, publicizing, improving capacity and experience during management, operation, manufacturing and service provision periods of organizations, entities and enterprises in reducing plastic waste, heading towards the use of environmentally friendly products; circular economy and green growth 

Natural Resource and Environment Communication Center

Department of Communication, Emulation and Commendation General Department of Vietnam’s Sea and Islands Vietnam Environment Administration

2021 - 2025

2

Training, educating and improving state management capacity of managerial officials from central to local governments in terms of experiences and responsibilities in managing waste and plastic waste to change behavior of using disposable plastic products and discharging plastic waste to the environment

Natural resource and environment official training centers

Department of Personnel and Organization; Vietnam Environment Administration General Department of Vietnam’s Sea and Islands

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

Collecting, classifying, processing and controlling plastic waste from the source

3

Conducting research to develop plastic waste monitor and supervision network in 11 primary river basins and 12 island districts serving monitor, supervision and assessment of plastic waste annually and 5-yearly

General Department of Vietnam’s Sea and Islands

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2022 - 2025

4

Investigating, listing, classifying and assessing sources of plastic waste from mainland (except for coastal areas)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2021 - 2025

III

Cooperating internationally, conducting scientific research, applying, developing and transferring technology regarding disposing ocean plastic waste

5

Reviewing framework of international cooperation regarding management of ocean plastic waste and proposing solutions for participating in international agreements on management of ocean plastic waste

General Department of Vietnam’s Sea and Islands

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2021 - 2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Projects for preparing for investment and construction, and bringing international centers for ocean plastic waste in Vietnam into operation

General Department of Vietnam’s Sea and Islands

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2020 - 2022

7

Developing database specialized in ocean plastic waste

General Department of Vietnam’s Sea and Islands

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2021 - 2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Guiding development of science - technology research and practical basis on ocean plastic waste, recycling, reusing waste and heading towards circular economy in Vietnam

Department of Science and Technology

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2021 - 2025

9

Developing communication system for controlling plastic waste from sources via investigation figures, statistics, classification and assessment in combination with supervising sources of plastic waste from the mainland and urban areas along the coast and estuaries

General Department of Vietnam’s Sea and Islands

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2021 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Conducting research, assessing current conditions and proposing policies on incentivizing research and transfer of technology for disposing and reducing ocean plastic waste

Institute for natural resource and environment strategy and policy

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2022 - 2024

11

Developing scheme for improving survey, monitor and experiment analysis capacities to serve research regarding ocean plastic waste and ocean pollution control

General Department of Vietnam’s Sea and Islands

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2021 - 2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Developing scheme for promoting development of regional and international cooperation framework regarding preventing and reducing ocean plastic waste

Department of International Cooperation

General Department of Vietnam’s Sea and Islands and relevant agencies and entities

2026 - 2030

IV

Reviewing, researching and developing ocean plastic waste management mechanism

13

Reviewing, completing and developing new technical regulations and national standards serving management of ocean plastic waste

Department of Science and Technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 - 2025

14

Reviewing, researching and developing mechanism, policies and legislative document systems serving management of ocean plastic waste

Department of Legal Affairs

Relevant entities affiliated to Ministry of Natural Resources and Environment

2021 - 2022

15

Investigating, surveying, assessing damage of plastic waste and non-biodegradable nylon bags to climate change and increase in carbon emission, proposing measures suitable to Vietnam situations and conducting pilot implementation in areas with major manufacturing activities

Department of Climate Change

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2025 - 2027

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1855/QĐ-BTNMT ngày 21/08/2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.409

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74