Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 184/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 22/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TH�NH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 184/QĐ-UBND

Cần Thơ, ng�y 22 th�ng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PH� DUYỆT KẾ HOẠCH PH�NG NGỪA, ỨNG PH� SỰ CỐ H�A CHẤT TR�N ĐỊA B�N TH�NH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TH�NH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật H�a chất số 06/2007/QH12 năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg ng�y 05 th�ng 3 năm 2013 của Thủ tướng Ch�nh phủ về việc tăng cường c�ng t�c ph�ng ngừa, ứng ph� sự cố h�a chất độc hại;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ng�y 09 th�ng 10 năm 2017 của Ch�nh phủ quy định chi tiết v� hướng dẫn thi h�nh một số điều của Luật H�a chất;

X�t đề nghị của Sở C�ng Thương tại Tờ tr�nh số 124/TTr-SCT ng�y 12 th�ng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ph� duyệt k�m theo Quyết định n�y Kế hoạch ph�ng ngừa, ứng ph� sự cố h�a chất tr�n địa b�n th�nh phố Cần Thơ.

(Đ�nh k�m Kế hoạch ph�ng ngừa, ứng ph� sự cố h�a chất tr�n địa b�n th�nh phố Cần Thơ)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở C�ng Thương l� cơ quan chủ tr�, phối hợp với c�c đơn vị c� li�n quan triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm mục đ�ch, nội dung đ� đề ra v� đ�ng quy định hiện h�nh của Nh� nước về ứng ph� với sự cố h�a chất; thường xuy�n cập nhật c�c tổ chức, c� nh�n c� hoạt động h�a chất v� c�c t�nh chất nguy hiểm của h�a chất, quy định về quy chuẩn, ti�u chuẩn bảo quản, kinh doanh, sử dụng c�c loại h�a chất hiện c� v� c�c loại h�a chất mới xuất hiện tr�n địa b�n, phạm vi t�c động trong trường hợp xảy ra sự cố v� c�ch ứng ph� ph� hợp; x�y dựng dự to�n kinh ph� thực hiện Kế hoạch diễn tập ph�ng ngừa, ứng ph� sự cố h�a chất tr�n địa b�n th�nh phố v� tr�nh cơ quan c� thẩm quyền xem x�t, quyết định.

2. C�c sở, ban ng�nh th�nh phố, Ủy ban nh�n d�n quận, huyện, c�c tổ chức, c� nh�n c� hoạt động h�a chất tr�n địa b�n c� tr�ch nhiệm phối hợp với Sở C�ngThương trong qu� tr�nh triển khai thực hiện Kế hoạch n�y.

3. Kinh ph� thực hiện: H�ng năm, căn cứ y�u cầu nhiệm vụ theo kế hoạch,
Sở C�ng Thương chủ tr�, phối hợp với Sở T�i ch�nh v� c�c cơ quan, đơn vị c� li�n quan x�y dựng dự to�n kinh ph�, tr�nh Ủy ban nh�n d�n th�nh phố xem x�t, quyết định theo quy định của Luật Ng�n s�ch nh� nước v� c�c văn bản hướng dẫn thi h�nh.

Điều 3. Quyết định n�y c� hiệu lực kể từ ng�y k�.

Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n th�nh phố, Gi�m đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ng�nh th�nh phố, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n quận, huyện v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
Trương Quang Ho�i Nam

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


170
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127