Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2008 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1832/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1832/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 – 2010; thành viên Ban Chỉ đạo gồm có:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy của Bộ phục vụ các hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 – 2010.

3. Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là Ủy viên Ban chỉ đạo.

4. Mời đại diện Lãnh đạo: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Ủy viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là tổ chức kiêm nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều hành Dự án trên địa bàn cả nước. Ban Chỉ đạo Nhà nước có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, các Bộ, ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch trung hạn và hàng năm của Dự án.

2. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án.

3. Xem xét cơ chế chính sách trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/1998/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng các Bộ, ngành, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- TTg, Các PTTg CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP Trực thuộc Trung ương ;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (5), Phú.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2008 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217