Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1819/QĐ-UBND năm 2012 về Quy trình hướng dẫn chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 1819/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 05/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG HẢI SẢN VÀ DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa;

Căn cứ Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa;

Căn cứ công văn s 470/BTL-QL, ngày 04/4/2012 của Bộ tư lệnh vùng 2 Quân chủng Hải quân về thông báo con dấu của các Nhà giàn trên vùng biển DK1 do vùng 2 Hải quân quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 244/TTr-SNN-TS ngày 16 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn quy trình thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010, Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Tiểu đoàn DK1-Vùng 2-Hải Quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan t chức hướng dẫn việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010; Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Ra-Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn DKl-Vùng 2-Hải Quân, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
-
Lưu VT,S4(17b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Thới

 

QUY TRÌNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG HẢI SẢN VÀ DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG NGÀY 13/7/2010, QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1819/QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phần 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi hướng dẫn

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản đã đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt

2. Đối tượng áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản có nghề khai thác như nghề câu cá ngừ đại dương, nghề lưới rê khơi, nghề lưới vây khơi, nghề câu khơi, câu khơi, câu mực, chụp mực, nghề lặn, dịch vụ khai thác hải sản đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt và đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận có hoạt động hải sản tại vùng biển xa theo quy định.

3. Giải thích các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

a. Hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa bao gồm các hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sn và nuôi trồng hải sản tại các vùng biển được quy định tại các vị trị trí có tọa độ:

- Phía Đông đường kinh tuyến 110° 30’E ra đến ngoài của vùng biển Việt Nam tính từ vĩ tuyến 15° 00’N trở lên phía Bắc của vùng biển Việt Nam.

- Phía Đông đường kinh tuyến 111° 30’E ra đến ngoài của vùng biển Việt Nam tính từ vĩ tuyến 9 00’N đến 15° 00’N.

- Phía Đông đường kinh tuyến 109° 30’E ra đến ngoài của vùng biển Việt Nam tính từ vĩ tuyến 9 00’N tr lên phía Nam của vùng biển Việt Nam.

b. Tổng công suất máy: là tổng công suất các máy trực tiếp tham gia đẩy tàu được gắn trực tiếp trên bệ máy c định

c. Chi phí nhiên liệu đi và về của tàu tham gia hoạt động thủy sản: là tiền hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển được tính vào chi phí đầu vào của chuyến biển.

d. Chuyến biển: là thời gian hoạt động trên biển được tính từ lúc tàu rời cảng cá ra ngư trường khai thác hoặc dịch vụ khai thác cho đến khi tàu về cảng cá có thời gian không dưới 15 ngày.

e. Thuyền viên: là những người thuộc định biên của tàu, bao gồm thuyền trưởng, máy trưởng và các chức danh khác được b trí làm việc trên tàu.

f. Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: là đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện chức năng quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tỉnh.

g. Tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa: là tàu cá có nghề khai thác phù hợp cụ thể như: nghề câu cá ngừ đại dương, nghề lưới rê khơi, nghề lưới vây khơi, nghề câu khơi, câu khơi, câu mực, chụp mực, nghề lặn, dịch vụ khai thác hải sản và có hoạt động tại vùng biển được quy định.

4. Địa điểm xác nhận có hoạt động hải sản tại vùng biển xa:

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đã đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt đã tham gia hoạt động hải sản tại vùng biển xa trực tiếp điều động tàu khai thác và dịch vụ khai thác hải sản vào 03 UBND xã Đảo, hoặc 21 Đảo, hoặc các nhà giàn (DK1) có tên theo (Phụ lục 2 kèm theo của Quyết định này) để được xác nhận có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

3. Phương thức xác nhận

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có tàu khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đều phải được xác nhận đúng theo một trong ba phương thức sau để được xét hỗ trợ theo quy định:

a. Phương thức 1:

- Đối với tàu hoạt động tại tọa độ gần 03 xã Đảo hoặc 21 Đảo: các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trực tiếp điều động thuyền trưởng hoặc máy trưởng hoặc các chức danh khác được bố trí làm việc trên tàu khai thác và dịch vụ khai thác hải sản vào các xã Đảo, hoặc 21 Đảo có tên tại Phụ lục 2 kèm theo của Quyết định này, để liên hệ với UBND xã Đảo hoặc Bộ đội Hải quân đang làm nhiệm vụ tại Đảo để được hướng dẫn và xác nhận (ký tên, đóng dấu) theo (Phụ lục 4a kèm theo của Quyết định này).

b. Phương thức 2:

- Đối với tàu hoạt động tại tọa độ gần các nhà giàn DK1: các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trực tiếp điều động thuyền trưởng hoặc máy trưởng hoặc các chức danh khác được bố trí làm việc trên tàu khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trực tiếp liên hệ với 06 nhà giàn giữ con dấu nghiệp vụ trên vùng biển DK1 sau để được hướng dẫn xác nhận (ký tên, đóng dấu) theo (Phụ lục 4a kèm theo của Quyết định này).

- Danh sách các Nhà giàn giữ con dấu nghiệp vụ trên vùng biển DK1:

Bãi Tư Chính con dấu do Nhà giàn DK1/14 quản lý.

Bãi Phúc Nguyên con dấu do Nhà giàn DK1/15 quản lý.

Bãi Phúc Tần con dấu do Nhà giàn DK1/16 quản lý.

Bãi Huyền Trân con dấu do Nhà giàn DK1/17 quản lý.

Bãi Quế Đường con dấu do Nhà giàn DK1/8 quản lý.

Bãi Ba Kè con dấu do Nhà giàn DK1/20 quản lý.

c. Phương thức 3:

- Đi với tàu đã được gắn máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) trên tàu cá: các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trực tiếp đề nghị thuyền trưng hoặc máy trưởng hoặc các chức danh khác được bố trí làm việc trên tàu khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trực tiếp liên hệ với Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cơ quan chức năng quản lý trạm bờ của hệ thống thông tin liên lạc sóng HF tầm xa để được hướng dẫn và xác nhận vị trí hoạt động của tàu cá bằng hệ thống giám sát định vị vệ tinh (GPS) (theo phụ lục 4b kèm theo của Quyết định này).

Phần 2.

ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC HỖ TRỢ

A. Hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển:

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm:

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có đăng ký tàu cá thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và DK1 (sau đây gọi tắt là vùng biển xa).

2. Điều kiện được hỗ trợ gồm:

- Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có đăng ký tàu cá thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa thuộc danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt.

- Có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa và có xác nhận của UBND xã đảo hoặc Bộ đội Hải quân hoặc Nhà giàn gần ngư trường khai thác hoặc xác nhận vị trí hoạt động của tàu cá bằng hệ thống giám sát định vị vệ tinh (GPS) của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Trạm bờ) của hệ thống thông tin liên lạc sóng HF tầm xa (theo Phụ lục 4a hoặc 4b kèm theo của Quyết định này).

- Ghi và nộp nhật ký khai thác thủy sản từng chuyến biển cho Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Thời gian hoạt động trên biển tính từ lúc tàu rời cảng cá ra ngư trường khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản cho đến khi tàu về cảng cá có thời gian không dưới 15 ngày. Tuy nhiên nếu thời gian chuyến biển nhỏ hơn 15 ngày, để được hỗ trợ có thể cộng dồn 02 chuyến biển nếu đủ 15 ngày hoạt động trên biển tr lên thì được tính 01 chuyến biển.

3. Mc hỗ trợ gồm:

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản quy định:

Hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của các tàu hoạt động trên các vùng biển xa tối đa 04 chuyến biển/tàu/năm và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Tàu cá lắp máy có tổng công suất từ 90cv đến dưới 150cv: Hỗ trợ 18.000.000 đồng/chuyến biển.

- Tàu cá lắp máy có tổng công suất từ 150cv đến dưới 250cv: Hỗ trợ 25.000.000 đồng/chuyến biển.

- Tàu cá lắp máy có tổng công suất từ 250cv đến dưới 400cv: Hỗ trợ 45.000.000 đồng/chuyến biển.

- Tàu cá lắp máy có tổng công suất từ 400cv trở lên: Hỗ trợ 60.000.000 đồng/chuyến biển.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm có:

4.1. Đối với hỗ trợ chuyến biển đầu tiên trong năm:

a. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí nhiên liệu (theo Phụ lục 3 kèm theo của Quyết định này);

b. Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch vụ khai thác trên các vùng biển xa (DK1), của chuyến biển đề nghị hỗ trợ (theo Phụ lục 4a hoặc 4b kèm theo của Quyết định này).

c. Nhật ký chuyến biển đề nghị hỗ trợ (bản sao có chứng thực của Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản);

d. Giấy phép khai thác thủy sản (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đối với tàu khai thác) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đối với tàu dịch vụ) còn hiệu lực trong thời gian tàu cá hoạt động chuyến biển đề nghị hỗ trợ;

đ. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn) còn hiệu lực trong thời gian tàu cá hoạt động chuyến biển đề nghị hỗ trợ;

4.2. Đối với hỗ trợ các lần tiếp theo trong năm:

a. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí nhiên liệu (theo Phụ lục 3 kèm theo của Quyết định này);

b. Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch vụ khai thác trên các vùng biển xa (DK1), của chuyến biển đề nghị hỗ trợ (theo Phụ lục 4a hoặc 4b kèm theo của Quyết định này).

c. Nhật ký chuyến biển đề nghị hỗ trợ (bản sao có chứng thực của Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản);

B. Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên:

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm:

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đinh có đăng ký tàu cá thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và DK1.

2. Điều kiện được hỗ trợ gồm:

a. Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có tàu thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa và thuộc danh sách tàu cá đăng ký tàu thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phê duyệt.

b. Có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa và có xác nhận của UBND xã đảo hoặc Bộ đội Hải quân hoặc nhà giàn gần ngư trường khai thác hải sản hoặc xác nhận vị trí hoạt động của tàu cá bằng hệ thống giám sát định vị vệ tinh (GPS) của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Trạm bờ) của hệ thống thông tin liên lạc sóng HF tầm xa

3. Mc hỗ trợ gồm:

Tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản quy định:

- Hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho một tàu/01 năm. Thời gian thực hiện bắt đu từ ngày 01/01/2012.

- Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho một tàu/01 năm. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/01/2012.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm có:

a. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên (theo Phụ lục 5 của Quy trình hướng dẫn này);

b. Giấy xác nhận có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa (DK1) (theo Phụ lục 4a hoặc 4b kèm theo của Quyết định này, bản sao chứng thực).

c. Giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu (bản sao chứng thực).

d. Giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên (bản sao chứng thực).

đ. Sổ danh bạ thuyền viên (bản sao).

C. Hỗ trợ kinh phí mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hp thiết bị định vị vệ tinh (GPS):

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm:

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có đăng ký tàu cá thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và DK1.

2. Điều kiện được hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) trên tàu cá gồm:

- Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có tàu thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa và thuộc danh sách tàu cá đăng ký tàu thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa (DK1) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt.

- Có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa và có xác nhận của UBND xã đảo hoặc Bộ đội Hải quân hoặc nhà giàn gần ngư trường khai thác hải sản hoặc xác nhận vị trí hoạt động của tàu cá bằng hệ thống giám sát định vị vệ tinh (GPS) của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Trạm bờ) của hệ thống thông tin liên lạc sóng HF tầm xa

- Máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) là máy mới 100%, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo (Phụ lục 12 kèm theo của Quyết định này).

3. Mức hỗ trợ gồm:

Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản quy định:

- Hỗ trợ 100% kinh phí mua 01 bộ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) cho một tàu/01 lần phục vụ cho việc xác định vị trí tàu hoạt động trên biển và truyền thông tin từ tàu về bờ và ngược lại.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm có:

- Đơn đ nghị hỗ trợ kinh phí mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) có xác nhận của Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc trang bị máy (theo Phụ lục 6a kèm theo của Quyết định này).

- Giấy xác nhận có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (theo Phụ lục 4a hoặc 4b kèm theo của Quyết định này, bản sao chứng thực).

- Hóa đơn tài chính mua máy (bản chính).

D. Hỗ trợ nuôi trng hải sản:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a. Có phương án hoặc dự án nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thẩm định, phê duyệt.

b. Đăng ký và có xác nhận của chính quyền hoặc đơn vị bộ đội trên đảo gần khu vực nuôi trồng hải sản.

3. Mức hỗ trợ gồm:

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nuôi trồng hải sản quy định:

Nhà nước hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa 01 lần với mức hỗ trợ như sau:

a. 100% chi phí lồng nuôi (kiểu lồng của NaUy), nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

b. 100% tiền mua giống hải sản để nuôi, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm có:

a. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí nuôi trồng hải sản (theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo của Quyết định này).

b. Quyết định phê duyệt phương án hoặc dự án nuôi trồng hải sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi đăng ký.

c. Giấy xác nhận của Bộ đội Hải quân hoặc UBND các xã Đảo gần khu vực nuôi trồng hải sản (theo Phụ lục 8 ban hành kèm theo của Quyết định này).

d. Hợp đồng (bản sao công chứng) và hóa đơn tài chính cung cấp lồng nuôi, giống nuôi (bản sao chứng thực).

E. Hỗ trợ thuyền viên bị nước ngoài bắt, giam giữ:

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm:

Là thuyền viên hoạt động trên các tàu đã đăng ký tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa bị nước ngoài bắt, giam giữ và đối tượng là con dưới 18 tuổi, những người thân khác (vợ, bố, mẹ, ông, bà) trên 60 tuổi hoặc mất khả năng lao động, sống phụ thuộc vào thuyền viên bị giam giữ ở nước ngoài.

2. Điều kiện được hỗ trợ gồm:

- Thuyền viên hoạt động trên tàu cá đã đăng ký tham gia thường xuyên khai thác trên các vùng biển xa thuộc danh sách tàu cá được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực.

- Tàu cá không vi phạm các quy định pháp luật về thủy sản và các quy định pháp luật khác liên quan.

- Chủ tàu hoặc người thân của các thuyền viên trên tàu kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ những thông tin biết được liên quan đến người và tàu bị bắt giữ cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hoặc cư trú và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Thông tin về tàu cá và thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ, giam giữ, xử phạt được một trong các lực lượng: Cnh sát biển, Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại các nước đó xác nhận.

3. Mức hỗ trợ đối với thuyền viên bị nước ngoài bắt, giam giữ:

Theo Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với thuyền viên và tàu bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm mất tàu quy định:

- Hỗ trợ 750.000 đồng/người/tháng kể từ ngày bị bt. Thời gian h trợ không quá 03 tháng.

- Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng cho các đối tượng là con dưới 18 tuổi, những người thân khác (vợ, bố, mẹ, ông, bà) trên 60 tuổi hoặc mất khả năng lao động, sống phụ thuộc vào thuyền viên bị giam giữ ở nước ngoài. Thời gian h trợ không quá 03 tháng.

- Hỗ trợ 100% chi phí mua vé phương tiện vận tải về Việt Nam.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm có:

- Giấy đề nghị hỗ trợ thuyền viên bị nước ngoài bắt, giam giữ (theo Phụ lục 9 ban hành kèm theo của Quyết định này).

- Giấy xác nhận tàu cá, thuyền viên bị nước ngoài bắt, giam giữ, xử phạt của một trong các lực lượng: Cảnh sát biển, Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại các nước đó xác nhận (theo Phụ lục 10 ban hành kèm theo của Quyết định này).

- Hóa đơn mua vé hoặc cuống vé phương tiện vận tải về Việt Nam đối với thuyền viên bị bắt (nếu có bản chính).

- Bảng kê người thân của thuyền viên được nhận hỗ trợ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (theo Phụ lục 11 ban hành kèm theo của Quyết định này).

F. Hỗ trợ chủ tàu mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên.

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm:

Chủ tàu khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa có tàu bị nước ngoài tịch thu hoặc bị nước ngoài đâm chìm không trục vớt được hoặc bị đâm hư hỏng nặng không sửa chữa được khi thực hiện mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a. Chủ tàu có tàu cá đăng ký tham gia thường xuyên khai thác trên các vùng biển xa thuộc danh sách tàu cá được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt danh sách bổ sung và Giấy phép khai thác thủy sản (hoặc Giấy Đăng ký kinh doanh đối với tàu dịch vụ khai thác thủy sản) còn hiệu lực.

b. Tàu cá không vi phạm các quy định pháp luật về thủy sản và các quy định pháp luật khác liên quan.

c. Chủ tàu hoặc người thân kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ những thông tin biết được liên quan đến người và tàu bị bắt giữ cho UBND cấp xã (nơi đăng ký hoặc nơi cư trú) và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

d. Thông tin về tàu cá và thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ, giam giữ, xử phạt được một trong các lực lượng: Cảnh sát biển, Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước đó xác nhận.

đ. Có tàu cá bị nước ngoài tịch thu hoặc bị đâm chìm không trục vớt được hoặc bị đâm hư hỏng nặng không sửa chữa được.

e. Có tàu cá mua mới, đóng mới có công suất máy từ 90CV trở lên đã hoàn thành thủ tục đăng ký, đăng kiểm.

3. Mc hỗ trợ gồm:

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa quy định:

Đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có tàu bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm tàu khi đang hoạt động trên các vùng biển xa, ngoài số tiền được bồi thường bảo hiểm thân tàu, nếu khôi phục sản xuất, được:

- Hỗ trợ khi mua mới, đóng mới tàu cá đối với trường hợp tàu bị tịch thu, tàu bị đâm chìm không trục vớt được, tàu hư hỏng nặng không sửa chữa được phải mua mới, đóng mới.

- Mức hỗ trợ bằng 50% số tiền còn thiếu nhưng không quá 500 triệu đồng/tàu.

(S tin còn thiếu = Giá trị tàu mua mới, đóng mới - S tiền được bồi thường bảo hiểm thân tàu).

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm có:

a. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua mới, đóng mới tàu cá (theo Phụ lục 13 ban hành kèm theo của Quyết định này).

b. Giấy xác nhận có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (theo Phụ lục 4a hoặc 4b ban hành kèm theo của Quyết định này).

c. Bản sao chứng thực các giấy tờ: Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu đánh bắt hải sản) hoặc Giấy Đăng ký kinh doanh (đối với tàu dịch vụ khai thác hải sản); Giấy Chứng nhận bảo hiểm thân tàu; Giấy Chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực.

d. Đơn khai báo của chủ tàu nêu rõ nguyên nhân thiệt hại, có xác nhận tàu cá bị nước ngoài bắt, giam giữ, xử phạt của một trong các lực lượng sau: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước tàu bị bắt giữ (theo Phụ lục 10 ban hành kèm theo của Quyết định này).

đ. Hóa đơn tài chính về việc mua mới, đóng mới tàu (bản sao chứng thực).

e. Các giấy tờ liên quan đến việc thanh toán tiền được bồi thường bảo hiểm thân tàu (bản sao chứng thực).

G. Hỗ trợ kinh phí sửa chữa tàu đối với trường hợp tàu bị bắt giữ được trả lại, tàu bị đâm chìm trục vớt được hoặc tàu bị đâm hư hỏng mà có thể sửa chữa được.

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm:

Chủ tàu khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa có tàu bị nước ngoài bắt giữ được trả lại hoặc tàu bị đâm chìm trục vớt được hoặc bị đâm hư hỏng có thể sửa chữa được khi thực hiện sửa chữa tàu.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a. Chủ tàu có tàu cá đã đăng ký tham gia thường xuyên khai thác trên các vùng biển xa thuộc danh sách tàu cá được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt danh sách bổ sung và Giấy phép khai thác thủy sản (hoặc Giy Đăng ký kinh doanh đi với tàu dịch vụ khai thác thủy sản) còn hiệu lực.

b. Tàu cá không vi phạm các quy định pháp luật về thủy sản và các quy định pháp luật khác liên quan.

c. Chủ tàu hoặc người thân kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ những thông tin biết được liên quan đến người và tàu bị bắt giữ cho UBND cấp xã nơi đăng ký hoặc nơi cư trú và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

d. Thông tin về tàu cá và thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ, giam giữ, xử phạt được một trong các lực lượng: Cảnh sát biển, Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại các nước đó xác nhận.

3. Mức hỗ trợ gồm:

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa quy định:

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa tàu đối với trường hợp tàu bị bắt giữ được trả lại, tàu bị đâm chìm trục vớt được hoặc tàu bị đâm hư hỏng mà có th sửa chữa được.

- Mức hỗ trợ bằng 50% số tiền còn thiếu nhưng không quá 200 triệu đồng/tàu.

(Số tiền còn thiếu = Chi phí sửa chữa tàu - số tiền được bồi thường bảo hiểm thân tàu).

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm có:

a. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa tàu cá (theo Phụ lục 13 ban hành kèm theo của Quyết định này).

b. Giấy xác nhận có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (theo Phụ lục 4a hoặc 4b ban hành kèm theo của Quyết định này).

c. Bản sao chứng thực các giấy tờ: Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu đánh bắt hải sản hoặc Giấy Đăng ký kinh doanh đối với tàu dịch vụ khai thác hải sản; Giấy Chứng nhận bảo hiểm thân tàu; Giấy Chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực.

d. Đơn khai báo của chủ tàu nêu rõ nguyên nhân thiệt hại, có xác nhận tàu cá bị nước ngoài bắt, giam giữ, xử phạt của một trong các lực lượng sau: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước tàu bị bắt giữ (theo Phụ lục 10 ban hành kèm theo của Quyết định này).

đ. Các giấy tờ liên quan đến việc thanh toán tiền được bồi thường bảo hiểm thân tàu (bản sao chứng thực).

e. Hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ liên quan đến việc sửa chữa tàu.

H. Hỗ trợ để giảm bớt khỏ khăn về tài chính và nghĩa vụ trả nợ vay đối với trường hp chủ tàu còn dư nợ vay đầu tư vào tàu đã bị bắt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm tàu.

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm:

Chủ tàu khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa có tàu bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm tàu còn dư nợ vay ngân hàng đối với khoản vay đã đầu tư vào tàu.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a. Chủ tàu có tàu cá đã đăng ký tham gia thường xuyên khai thác trên các vùng biển xa thuộc danh sách tàu cá được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt danh sách bổ sung và Giấy phép khai thác thủy sản (hoặc Giấy Đăng ký kinh doanh đối với tàu dịch vụ khai thác thủy sản) còn hiệu lực.

b. Tàu cá không vi phạm các quy định pháp luật về thủy sản và các quy định pháp luật khác liên quan.

c. Chủ tàu hoặc người thân kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ những thông tin biết được liên quan đến người và tàu bị bắt giữ cho UBND cấp xã nơi đăng ký hoặc nơi cư trú và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

d. Thông tin về tàu cá và thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ, giam giữ, xử phạt được một trong các lực lượng: Cảnh sát biển, Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại các nước đó xác nhận.

đ. Có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm tàu.

e. Còn dư nợ vay ngân hàng đối với khoản vay để đầu tư vào tàu bị nước ngoài bt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm tàu.

3. Mức hỗ trợ gồm:

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa quy định:

Hỗ trợ để giảm bớt khó khăn về tài chính và nghĩa vụ trả nợ vay đối với trường họp các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có tàu còn dư nợ vay đầu tư vào tàu đã bị bắt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm tàu.

Mức hỗ trợ bằng 40% số dư nợ còn trong hạn chủ tàu đã vay ngân hàng để đầu tư vào tàu, nhưng không quá 100 triệu đồng/tàu.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (01 bộ) gồm có:

a. Đơn đề nghị hồ trợ để giảm bớt khó khăn về tài chính và nghĩa vụ trả nợ vay (theo Phụ lục 13 ban hành kèm theo của Quyết định này).

b. Giấy xác nhận có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (theo Phụ lục 4a hoặc 4b ban hành kèm theo của Quyết định này, bản sao chứng thực).

c. Đơn khai báo của chủ tàu nêu rõ nguyên nhân thiệt hại, có xác nhận tàu cá bị nước ngoài bắt, giam giữ, xử phạt của một trong các lực lượng sau: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước tàu bị bắt giữ (theo Phụ lục 10 ban hành kèm theo của Quyết định này).

d. Hợp đồng tín dụng (bản sao chụp).

đ. Giấy xác nhận hoặc sao kê ngân hàng về số dư nợ còn trong hạn tính đến thời đim tàu bị nước ngoài bt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm tàu.

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯ DÂN

- Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có tàu khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản có tổng công suất máy từ 90 CV trở lên tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa và có nghề hoạt động phù hợp như nghề câu cá ngừ đại dương, nghề lưới rê khơi, nghề lưới vây khơi, ngh câu khơi, câu khơi, câu mực, chụp mực, ngh lặn, dịch vụ khai thác hải sản làm đơn đăng ký tàu cá thường xuyên tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (theo Phụ lục 1 kèm theo của Quyết định này) gởi về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan để tổ chức rà soát, thẩm định và tổng hợp đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt danh sách các tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

- Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hướng dẫn triển khai đến UBND các huyện, thành phố và các phường, xã, thị trấn để thông báo cho chủ tàu cá thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan để rà soát cập nhật thông tin các tàu cá và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân đân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách những tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có tàu khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản được biết.

- Tổ chức, cá nhân và hộ gia đình sau khi kết thúc chuyến biển, hoàn thành việc mua bảo hiểm thân tàu, mua bảo hiểm thuyền viên, mua máy thông tin liên lạc tầm xa sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS); bị bắt giữ, giam giữ, tịch thu tàu; bị đâm hư hỏng, chìm mất tàu hoặc sau khi tổ chức xong phương án nuôi trồng hải sản tại các vùng biển xa, khẩn trương lập hồ sơ theo hướng dẫn này.

- Tổ chức, cá nhân và hộ gia đình lập hồ sơ nộp về UBND các phường, xã, thị trấn nơi cư trú để rà st thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách và gửi về phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc huyện, về phòng Kinh tế thuộc thị xã, thành phố để tổng hợp danh sách, hồ sơ và gởi về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Căn cứ vào hồ sơ tổng hợp của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố gởi về, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 359/QĐ-SNN-TS ngày 22/9/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có đăng ký tàu cá tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo danh sách tàu cá đã được Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận h sơ, T thẩm định phải thông báo cho t chức, cá nhân, hộ gia đình biết đ b sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Kết quả thẩm định được lập thành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và được lưu giữ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng với hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Căn cứ kết quả thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định danh sách và kinh phí hỗ trợ cho ngư dân.

- Quyết định hỗ trợ cho ngư dân của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các cơ quan: Sở Nông nghiệp và phát trin nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn nơi có ngư dân được hỗ trợ.

- Căn cứ Quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng ngay ngân sách cấp huyện và chỉ đạo phòng Tài chính-Kế hoạch; Kho bạc cấp huyện chi trả cho ngư dân. Định kỳ 03 tháng/lần, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho ngư dân theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để làm thủ tục cấp phát kinh phí hoàn trả ngân sách cấp huyện.

- Căn cứ quyết định hỗ trợ ngư dân của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các phường, xã, thị trấn nơi có ngư dân được hỗ trợ phải thông báo và niêm yết công khai danh sách được hỗ trợ, mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư để ngư dân biết.

- Căn cứ quyết định hỗ trợ ngư dân của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho chủ tàu, thuyền viên để các đối tượng biết làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

- Về thủ tục lĩnh tiền tại Kho bạc Nhà nước: ngư dân căn cứ quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và lịch cấp tiền hỗ trợ do Kho bạc Nhà nước thông báo, đến Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

- Đ nhận tiền hỗ trợ, ngư dân phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực và Giấy Đăng ký tàu cá để đối chiếu.

- Trên đây là nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên các vùng biển xa của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ THƯỜNG XUYÊN KHAI THÁC,
DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIN XA

Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………., Ngày cấp ………………………….., Nơi cấp   ………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………, Điện thoại:   …………………………………………………..

Là chủ tàu có số đăng ký: ……………………………………………………………………………..

Công suất máy chính: …………………………………………………………………………………

Số thuyền viên thường xuyên hoạt động trên tàu: …………………………………………………

Nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………..

Vùng biển thường xuyên hoạt động: ………………………………………………………………..

Căn cứ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên trên vùng biển xa được quy định trong Quyết định trên.

Tôi cam đoan thực hiện đúng về vùng khai thác, nghề khai thác và các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

 

 

….., ngày ...tháng...năm....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH UBND XÃ ĐẢO, BỘ ĐỘI HẢI QUAN VÀ NHÀ GIÀN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TẠI NGƯ TRƯỜNG VÙNG BIỂN XA VÀ CÓ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG HẢI SẢN

STT

Tên UBND xã đảo

Tọa độ (N-E)

Ghi chú

I

UBND các xã đảo

 

 

1

UBND thị trn Trường Sa

08038’42"/111055’09”

 

2

Xã đảo Song Tử Tây

11025’42”/114019’49”

 

3

Xã đảo Sinh Tn

09053'07"/114019'49”

 

II

Các đảo

 

 

1

Đảo Song Tử Tây

11025’42”/114019’49”

 

2

Đảo Đá Nam

11023’16”/114017’52”

 

3

Đảo Nam Yết

10010’47"/114022’00”

 

4

Đảo Sơn Ca

10022’29”/114028’47”

 

5

Đảo Đá Thị

10024’39"/114035’13”

 

6

Đảo Sinh Tn

09053’07”/114019’49”

 

7

Đảo Sinh Tn Đông

09054’08”/114033’49”

 

8

Đảo Đá Lớn

10001'24"/113051'14"

 

9

Đảo Cô Lin

09046’27”/114015’16”

 

10

Đảo Len Đao

09046’47”/114022’11”

 

11

Đảo Phan Vinh

08058’33”/113042'31”

 

12

Đảo Tc Tan

08046’46”/114003'15”

 

13

Đảo Núi Le

08041'49”/114010’15”

 

14

Đảo Tiên Nữ

08051’01"/114038’17”

 

15

Đảo Thuyn Chài

08016'12"/113021'15"

 

16

Đảo An Bang

07053’33"/112054’14”

 

17

Đảo Trường Sa

08038’42”/111055’09”

 

18

Đảo Trường Sa Đông

08055’55"/112021’19”

 

19

Đảo Đá Đông

08049’23”/112039’31”

 

20

Đảo Đá Tây

08051'51"/112015'18"

 

21

Đảo Đá Lát

08040’12"/111040’21"

 

III

Các nhà (giàn) lô

 

 

1

Nhà lô Tư Chính (1E)

07031'41"/109050'30"

 

2

Nhà lô Phúc Nguyên (2B)

07048’12"/109055’56”

 

3

Nhà lô Phúc Tần (3C)

08009’25”/110008’29”

 

4

Nhà lô Huyn Trân

08002'03"/11000701"

 

5

Nhà lô Quế Đường (5A)

07048'48"/110028'40"

 

6

Nhà lô Ba Kè (6C)

07042'11"/111045'24"

 

 

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU

Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………, Ngày cấp . ………………………, Nơi cấp ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………., Fax: ………………………………………………..

Là chủ tàu có số đăng ký: ……………………………………………………………………………

Công suất máy chính: ………………………………………………………………………………..

Nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………

Vùng biển hoạt động: ……………………………………………………………….

Đã có hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển xa từ ngày …………………… đến ngày    có xác nhận của ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi đề nghị được hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho chuyến biển thứ ….. năm 20... với số tiền là: …………………. (bằng chữ: …………………………………………………….).

 

 

…………., ngày...tháng ... năm....
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 4a

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

GIẤY XÁC NHẬN TÀU CÁ KHAI THÁC,
DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA

Tàu cá mang số đăng ký: ……………………………………………………………………………

Tên chủ tàu: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………...

Họ và tên thuyền trưởng: ……………………………………………………………………………

Nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………

Số thuyền viên hoạt động trên tàu: …………………………………………………………………

Tên đơn vị xác nhận

Ký tên, đóng dấu,

Ghi rõ họ tên và ngày tháng xác nhận

(Khi tàu xut bến tại)

Tên Đồn hoặc Trạm biên phòng

 

 

(Khi hoạt động tại ngư trường) (*)

- UBND xã đảo:

 

- Hoặc bộ đội hải quân:

 

- Hoặc nhà giàn:

 

(Khi tàu v bến tại)

Tên Đồn hoặc Trạm biên phòng

 

(*) Ghi chú: Trong trường hợp hoạt động trên các vùng biển không thể có xác nhận của đơn vị quản lý thì phải xác nhận bằng định vị vệ tinh (GPS) theo phụ lục 4b.

 

PHỤ LỤC 4b

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

GIẤY XÁC NHẬN TÀU CÁ KHAI THÁC,
DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA
(đối với xác nhận bằng hệ thống giám sát định vị vệ tinh)

(Tên cơ quan xác nhận)  ……………………………………………………….., xác nhận:

Tàu cá mang số đăng ký: ……………………………………………………………………………….

Tên chủ tàu: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên thuyền trưởng: ……………………………………………………………………………….

Nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………….

Có hoạt động tại vùng biển xa từ ngày …./…./…………..đến ngày …./…./………….. và báo cáo vị trí tàu như sau:

STT

Ngày, giờ báo vtrí tàu

Kinh độ

Vĩ đ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

…….

 

 

 

Thuyền trưởng đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thông tin liên lạc với cơ quan quản lý hệ thống thông tin.

 

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ TÀU CÁ BẰNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN XÁC NHẬN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ H TRỢ KINH PHÍ
MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU, BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ ngun lợi thủy sản

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………, Ngày cấp . ………………………, Nơi cấp ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………., Fax: ………………………………………………..

Là chủ tàu có số đăng ký: ……………………………………………………………………………

Công suất máy chính: ………………………………………………………………………………..

Nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………

Số thuyền viên làm việc trên tàu: ……………………………………………………………………

Vùng biển hoạt động: …………………………………………………………………………………

Tôi đã mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm 20 ……………………….

Số tiền mua bảo hiểm thân tàu là: …………………………………………………………………….

Số tiền đề nghị hỗ trợ 50% là: …………………………………………………………………………

Số tiền mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên là ………………………………………………….. cho ……………………………………………… lao động trên tàu.

Số tiền đề nghị hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên là ……………………………………………..

Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ phí bảo hiểm năm 20.... là: ……………………………………. (bng chữ: ……………………………………………………….).

 

 

…………., ngày...tháng ... năm....
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 6a

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỒ TRỢ KINH PHÍ
MUA MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC SÓNG HF TẦM XA TÍCH HỢP
THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH (GPS)
(đối với các đài trên tàu)

Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ ngun lợi thủy sản

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………, Ngày cấp . ………………………, Nơi cấp ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………., Fax: ………………………………………………..

Là chủ tàu có số đăng ký: ……………………………………………………………………………

Công suất máy chính: ………………………………………………………………………………..

Nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………

Vùng biển hoạt động: ………………………………………………………………………………..

Tôi đã thực hiện mua 01 bộ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) phục vụ cho việc xác định vị trí hoạt động trên biển và truyền thông tin từ tàu về bờ và ngược lại.

Số tiền mua máy là: ………………………………………………………………………………………

Số tiền đề nghị hỗ trợ là: ………………………………………………………. (kèm theo chứng từ).

Tôi cam đoan thực hiện thông tin liên lạc và báo cáo hàng ngày về hoạt động của tàu cá bằng máy thông tin liên lạc Sóng HF tầm xa theo quy định.

 

Xác nhận của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản về máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
(Xác nhận, ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

…………., ngày...tháng ... năm....
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 7

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HỖ TRỢ KINH PHÍ NUÔI TRỒNG HẢI SẢN

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT.

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………, Ngày cấp . ………………………, Nơi cấp ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………., Fax: ………………………………………………..

Tôi đã mua lồng và giống thủy sản thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản tại vùng biển xa:

Số tiền mua lồng là: ……………………………………………………………………………………

Số tiền đề nghị hỗ trợ mua lồng là: …………………………………………………………………..

Số tiền mua giống thủy sản là: ……………………………………………………………………….

Số tiền đề nghị h trợ mua giống thủy sản là ………………………………………………………

Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là: ……………………………………………………………………….

(Bng chữ: ……………………………………………………………………………………………).

 

 

…………., ngày...tháng ... năm....
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 8

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

GIẤY XÁC NHẬN
CÓ NUÔI TRỒNG HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA

(Tên đơn vị xác nhận) …………………………………………………………………….., xác nhận:

Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………, Ngày cấp …………………, Nơi cấp ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Đã tổ chức nuôi trồng thủy sản tại khu vực ……………………………………. với số lượng lồng nuôi là …………………………….. lồng.

Thời gian thực hiện nuôi bắt đầu từ ngày ....tháng ....năm ………đến ngày... tháng... năm ……..

 

 

…………., ngày...tháng ... năm....
Đơn vị xác nhận
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
THUYỀN VIÊN BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT, GIAM GIỮ

Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………, Ngày cấp . ………………………, Nơi cấp ………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Là người thân thuyền viên hoạt động trên tàu: …………………………………………………….

Trong khi đang hoạt động thủy sản tại vùng bin   …………………………………………… tôi bị lực lượng ……………… nước ……….. bắt, giam giữ.

Tôi đề nghị được hỗ trợ:

- Tiền hỗ trợ thuyền viên bị bắt là: ……………………………………………….

- Chi phí phương tiện vận tải về Việt Nam là: ………………………………….

- Hỗ trợ gạo là: …………………………………………. (có danh sách kèm theo).

Tổng số hỗ trợ là: ………………………………………………………………………

 

 

…………., ngày...tháng ... năm....
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 10

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

GIẤY XÁC NHẬN
TÀU CÁ, THUYỀN VIÊN BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT GIỮ,
XỬ PHẠT, TỊCH THU HOẶC BỊ ĐÂM HƯ HỎNG, CHÌM MẤT TÀU

(Tên đơn vị xác nhận) …………………………………………………………………….., xác nhận:

Tàu cá mang số: …………………………………………………………………………………………

Chủ tàu là: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Thuyền trưởng là: …..…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Công suất máy chính: …………………………………………………………………………………..

Nghề đăng ký hoạt động: ………………………………………………………………………………

Vùng biển hoạt động: ……………………………………………………………………………………

Tàu đã bị ……………………………… khi đang hoạt động thủy sản tại kinh độ ……………………, vĩ độ ………………………………………………

 

 

…………., ngày...tháng ... năm....
Đơn vị xác nhận
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 11

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BẢNG KÊ NGƯỜI THÂN CỦA THUYỀN VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

Tôi tên là: (thuyền viên hoặc người thân) …………………………………………………………..

Số CMND: …………………, Ngày cấp ………………, Nơi cấp ………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Là thuyền viên làm việc trên tàu cá mang số đăng ký: ……………………………………………

(hoặc là người thân của thuyền viên ………………………. làm việc trên tàu cá mang số đăng ký: …………………………………………………………………………….)

Chủ tàu: …………………………………………………………………………………………………

Tôi lập bảng kê khai đối với: con ruột dưới 18 tuổi; vợ, bố, mẹ, ông, bà, trên 60 tui, mất khả năng lao động đề nghị được hỗ trợ như sau:

Họ và tên

Mối quan hệ với thuyền viên

Năm sinh

Chỗ ở hiện nay

Mức hỗ trợ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

(, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

…………., ngày...tháng ... năm....
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 12

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

YÊU CẦU KỸ THUẬT MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC

SÓNG HF TẦM XA CÓ TÍCH HỢP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH (GPS)

1. Bộ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh GPS:

a) Bộ máy trên tàu gồm: Máy chính (tích hp thiết bị định vị vệ tinh GPS trong máy); Anten dây dùng để thu phát liên lạc thoại và truyền báo cáo vị trí; Anten GPS dùng để thu tín hiệu vệ tinh, xác định vị trí tàu; micro, bộ nguồn và dây nguồn.

b) Bộ máy trạm bờ gồm: 02 bộ máy điểm a) và 02 máy tính, 01 máy in, 01 bộ lưu điện (UPS), 02 bình ắc quy 200Ah, cột Anten chống sét.

2. Yêu cầu kỹ thuật về máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS)

- Máy có công suất phát 125W;

- Dải tần số thu từ 0,3 đến 30MHz;

- Dải tần số phát từ 1,6 đến 30MHz;

- Số kênh nhớ 200 kênh;

- Độ nhạy thu:

+ Ở dải tần 0.5-1.6MHz là 1.41 uV (A1A/J2B/J3E) và 8uV (A3E);

+ dải tần 1.6-30MHz là 0.16 uV (A1A/J2B/J3E) và 1uV (A3E);

- Các chế độ hoạt động USB, LSB (J3E, J2B), AM (A3E), CW (A1A);

- Nguồn điện sử dụng 13,8 VDC+/-15%.

- Máy có chức năng nhận và gửi tin nhắn SMS;

- Cài được số nhận dạng cho tàu;

- Chức năng gọi chọn số SELCALL (4 số).

- Máy có chức năng báo cáo vị trí và yêu cầu báo cáo vị trí;

- Chức năng kiểm tra trạng thái sẵn sàng của máy cần liên lạc;

- Chức năng trực kênh đôi DW.

- Máy có kết ni cổng số liệu NMEA-0183;

- Có chức năng lập trình máy tính cho phép khóa bảo vệ kênh tần số.

- Máy có chức năng khóa số nhận dạng của máy, không cho phép sửa tọa độ vị trí GPS để đảm bảo tính chính xác của báo cáo vị trí.

- Máy có cổng kết nối máy tính để chuyển dữ liệu báo cáo sang máy tính.

- Máy phải đáp ứng các tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD MIL 810/E/F về chống rung xóc và va đập.

- Để thiết bị bền và hoạt động đồng bộ và ổn định các tính năng kỹ thuật nêu trên phải do chính hãng thiết kế sản xuất và đã được tích hp sẵn trong máy.

- Máy mới 100%, có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, có chứng từ mua bán hợp lệ và có cam kết bảo hành của nhà cung cấp.

3. Yêu cầu về anten

- Anten thu định vị GPS

- Tần số thu: 1575.42MHz

- Độ nhạy thu: 25dB+/-2dB

- Công suất tiêu thụ điện ít: 0.108W.

- Anten thu phát sóng HF

- Dải tần số: 1.6-30MHz.

- Công suất cho phép: 125W.

- Phù hợp lắp đặt trên tàu cá Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 13

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÀU BỊ NƯỚC NGOÀI
BẮT GIỮ, TỊCH THU HOẶC BỊ ĐÂM HƯ HỎNG, CHÌM TÀU

Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………….., Ngày cấp ……………….., Nơi cấp ………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu tàu có số đăng ký: ……………………………………………………………………

Công suất máy chính: …………………………………………………………………………………

Nghề khai thác: ………………………………………………………………………………………...

Nguyên nhân rủi ro: (1)

Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện đóng mới, mua mới (hoặc sửa chữa hoặc vay ngân hàng để đầu tư vào) chiếc tàu số   …………………………………………………………

Tổng kinh phí:(2)

Căn cứ theo Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu (hoặc sửa chữa tàu hoặc giảm khó về tài chính và nghĩa vụ trả nợ vay) năm 20....với số tiền là: ………………………………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………).

 

 

…………., ngày ...tháng...năm....
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Ghi cụ thể nguyên nhân dẫn đến rủi ro, như: (i) Bị nước ngoài tịch thu hoặc bị đâm chìm không trục vớt được hoặc bị đâm hư hỏng nặng không sửa chữa được; (ii) Bị nước ngoài bắt giữ được trả lại tàu hoặc bị đâm chìm trục vớt được hoặc bị đâm hư hỏng nhưng có thể sửa chữa được; (iii) Bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu hoặc bị đâm hư hỏng, chìm tàu.

(2) Ghi tổng số tiền mua mới, đóng mới tàu (hoặc tổng chi phí sửa chữa tàu, hoặc tổng số dư nợ vay đầu tư còn trong hạn).

 

KHU VỰC KHAI THÁC VÙNG BIỂN XA

- Tại phía Đông đường kinh tuyến 110°30’E ra đến ranh giới của vùng biển Việt Nam tính từ vĩ tuyến 15°00’N trở lên phía Bắc của vùng biển Việt Nam.

- Tại phía Đông đường kinh tuyến 111°30’E ra đến ranh giới của vùng biển Việt Nam tính từ vĩ tuyến 9°00’N đến 15°00’N.

- Tại phía Đông đường kinh tuyến 109°30’E ra đến ranh giới của vùng biển Việt Nam tính từ vĩ tuyến 9°00’N trở xuống biên giới phía Nam của vùng biển Việt Nam.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1819/QĐ-UBND năm 2012 về Quy trình hướng dẫn chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188