Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2006/QĐ-BTNMT ban hành Mã luật Khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 18/2006/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Công Thành
Ngày ban hành: 20/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Số: 18/2006/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ LUẬT KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 141/HĐBT ngày 24 tháng 8 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ công tác tiêu chuẩn hóa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn ngành 94 TCN 14-2006 Mã luật Khí tượng bề mặt.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 và thay thế Quyết định số 840/KTTV-QĐ ngày 02 tháng 12 năm 1997 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc ban hành Mã luật Khí tượng bề mặt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Thành

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN NGÀNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ LUẬT

KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 TCN 14 – 2006

Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Thủ trưởng cơ quan:

Bùi Văn Đức

Giám đốc

 

 

 

 

Người thực hiện:

Vũ Văn Đĩnh

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

Cơ quan trình duyệt:

Vụ Khí tượng Thủy văn

 

Thủ trưởng cơ quan:

Nguyễn Trung Nhân

Vụ trưởng

 

 

 

 

 

 

Cơ quan xét duyệt ban hành:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Thủ trưởng cơ quan:

Mai Ái Trực

Bộ trưởng

Quyết định ban hành số:18/2006/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2006


TIÊU CHUẨN NGÀNH

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

MÃ LUẬT

KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT

94 TCN 14 – 2006

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Có hiệu lực từ

01 – 01 – 2007

Mã luật Khí tượng bề mặt dùng để mã hóa số liệu và khai mã các bản tin quan trắc khí tượng.

Các bản tin đã mã hóa dùng để trao đổi trong nước và quốc tế về thông tin khí tượng bao gồm số liệu quan trắc và số liệu đã xử lý phục vụ cho công tác dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai và phát báo quốc tế. Các bản tin mã hóa cũng dùng để trao đổi số liệu cần cho các ứng dụng riêng của khí tượng học và trao đổi các thông tin liên quan tới khí tượng.

Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) quy định các dạng mã chung, sử dụng thống nhất cho các nước thành viên. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mã về kỹ thuật quan trắc, phát báo, thu nhận và xử lý thông tin; cũng như để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về số liệu khí tượng của các chương trình theo dõi thời tiết toàn cầu và nghiên cứu biến đổi khí hậu, mã luật khí tượng bề mặt không ngừng được bổ sung, sửa đổi cả về hình thức và nội dung bản tin. Ngoài các dạng mã do WMO quy định, Việt Nam có thêm 2 dạng mã TYPH và CLIM để phục vụ dự báo bão, thống kê khí hậu và dự báo thời tiết hạn dài.

Để cập nhật những thông tin mới nhất, Mã luật Khí tượng bề mặt này được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bộ Mã luật Khí tượng quốc tế của WMO ban hành năm 1995, sửa đổi năm 2001 và kế thừa các mã luật khí tượng đã xuất bản ở nước ta vào các năm 1937, 1941, 1955, 1957, 1971, 1981 và 1997.

Mã luật Khí tượng bề mặt này gồm 4 phần:

Phần 1 - Dạng mã luật và quy tắc sử dụng gồm 8 chương và 9 dạng mã quốc tế:

FM 12-XI Ext                         SYNOP

FM 13-XI Ext                         SHIP

FM 14-XI Ext                         SYNOP MOBIL

FM 15-XII                              METAR

FM 16-XII                              SPECI

FM 18-XII                              BUOY

FM 71-XII                              CLIMAT

FM 72-XII                              CLIMAT SHIP

FM 73-VI                                CLI… hay… CLI

Và hai dạng mã quốc gia:

FM VN-1                                TYPH

FM VN-2                                CLIM

Mỗi dạng mã được biểu thị bằng chữ FM kèm một chữ số Ả Rập và một chữ số La Mã thể hiện số thứ tự kỳ họp của Ban Hệ thống cơ sở WMO thông qua dạng mã đó (với dạng mã quốc tế) hay chữ tắt VN1,… (với dạng mã của Việt Nam).

Phần 2 - Chữ ký hiệu và ý nghĩa

Phần 3 - Bảng mã

Phần 4 - Phụ lục

Mã luật Khí tượng bề mặt này thay thế mã luật cùng tên ban hành năm 1997.

 


PHẦN MỘT

DẠNG MÃ LUẬT VÀ QUY TẮC SỬ DỤNG

1. DẠNG MÃ SYNOP, SHIP, SYNOP MOBIL

 

FM 12-XI Ext SYNOP

- Bản tin quan trắc khí tượng bề mặt từ trạm cố định trên mặt đất

FM 13-XI Ext SHIP

- Bản tin quan trắc khí tượng bề mặt từ trạm trên biển

FM 14-XI Ext SYNOP MOBIL

- Bản tin quan trắc khí tượng bề mặt từ trạm di động trên mặt đất

DẠNG MÃ

Đoạn 0

                

               

Đoạn 1                     Nddff      (00fff)      1snTTT    

                      5appp          6RRRtR

              8NhCLCMCH            9GGgg

Đoạn 2     222Dsvs                (0ssTwTwTw)             (1PwaPwaHwaHwa)         (2PwPwHwHw)

                                          (3dw1dw1dw2dw2)        (4Pw1Pw1Hw1Hw1)         (5Pw2Pw2Hw2Hw2)

 

Double Brace: 6IsEsEsRs
(hay ICING)
+ lời văn
 


                                                (70HwaHwaHwa)            (8SwTbTbTb)                                      

 

Double Brace: ciSibiDizi
hay
+ lời văn
 


(ICE +                          )

Đoạn 3         333 (0EsnT'gT'g)         (1SnTxTxTx)          (2snTnTnTn)          (3Ejjj)

                     (4E'sss)  (5j1j2j3j4)       (j5j6j7j8j9)      (6RRRtR)

                     (7R24R24R24R24)          (8NsChshs)    (9SpSpspsp)

                     (80000       (0 ….)              (1 ….) ……)

 

Đoạn 4         444     N'C'H'H'Ct

Đoạn 5         555     (2snTnTnTn)          (6RRRR)      (9dcdcfcfc)

 

--------------------------------------------------------------------------

*                   Chỉ sử dụng trong FM 12

**                 Chỉ sử dụng trong FM 13

***               Chỉ sử dụng trong FM 14

****             Chỉ sử dụng trong FM 13 và FM 14

--------------------------------------------------------------------------

Ghi chú:

1) Dạng mã FM 12 SYNOP dùng để thông báo quan trắc SYNOP bề mặt từ các trạm có người hay tự động cố định trên mặt đất. Dạng mã FM 13 SHIP, dùng cho các bản tin SYNOP quan trắc khí tượng bề mặt từ trạm có người hay tự động trên biển. Dạng mã FM 14 SYNOP MOBIL, dùng cho các quan trắc bề mặt từ trạm có người hoặc tự động không cố định trên mặt đất.

2) Bản tin SYNOP từ trạm cố định trên mặt đất được nhận biết bởi nhóm chữ MiMiMjMj = AAXX.

3) Bản tin SHIP từ trạm trên biển được nhận biết bởi nhóm chữ MiMiMjMj = BBXX.

4) Bản tin SYNOP MOBIL từ trạm di động trên mặt đất được nhận biết bởi nhóm chữ MiMiMjMj = OOXX.

5) Dạng mã bao gồm các nhóm số được sắp xếp trong các đoạn theo chỉ số tăngdần, trừ các trường hợp su:

(i) Các nhóm của Đoạn 0 và hai nhóm đầu của Đoạn 1 là các nhóm luôn có mặt trong bản tin của các trạm quan trắc bề mặt;

(ii)  Nhóm số liệu đầu tiên của Đoạn 2 – 222Dsvs là nhóm luôn có trong bản tin từ các trạm trên biển (nếu có số liệu);

(iii) Nhóm số liệu của Đoạn 4 được nhận biết theo nhóm biểu thị 444.

Do vậy, có các đặc điểm sau đây:

(iv) Sự thiếu hụt thông tin do mất đi ngẫu nhiên của bất kỳ nhóm nào trong các nhóm trên, chỉ hạn chế đối với nội dung thông tin của nhóm đó;

(v) Các quy tắc về việc đưa vào hay bỏ qua các đoạn hay các nhóm trong ngoặc có thể được đặt ra cho từng trường hợp riêng biệt của từng loại trạm hay của nhu cầu về số liệu;

(vi) Độ dài của bản tin có thể được giữ ở mức tối thiểu nhờ việc loại bỏ một số nhóm khi nội dung thông tin này thường không có.

Từ mã ICE của Đoạn 2 đóng vai trò chỉ số cho nhóm số liệu cuối cùng của đoạn này hay cho thông tin bằng lời văn tương đương.

6) Dạng mã được chia thành các đoạn như sau:

Số đoạn

Nhóm biểu thị             Nội dung

0 -

Dữ liệu nhận dạng bản tin (loại, biểu danh tầu hay phao, ngày, giờ, vị trí) và đơn vị đo tốc độ gió;

 

1 -

Số liệu trao đổi toàn cầu, chung cho các dạng mã SYNOP, SHIPSYNOP MOBIL;

 

2

222 Số liệu khí tượng hải văn trao đổi toàn cầu của các trạm biển hay trạm ven bờ;

 

3

333 Số liệu trao đổi khu vực;

 

4

444 Số liệu về mây có chân thấp hơn mực trạm được đưa vào theo quy định quốc gia;

 

5

555 Số liệu sử dụng quốc gia.

 


QUY TẮC

1.1. Quy tắc chung

1.1.1. Không cần đưa tên mã SYNOP, SHIP hay SYNOP MOBIL vào bản tin.

Ghi chú:

Áp dụng Quy tắc 1.1.7

1) Dạng mã SYNOP MOBIL dùng để mã hóa quan trắc khí tượng từ một vị trí không cố định. SYNOP MOBIL không được sử dụng để thay thế cho SYNOP từ vị trí cố định.

2) Một ví dụ áp dụng dạng mã SYNOP MOBIL là để thông báo các thông số khí tượng ở vùng có tình trạng khẩn cấp về môi trường.

1.1.2. Cách sử dụng các nhóm MiMiMjMjYYGGiw

Áp dụng các ghi chú 1), 2) và 3) ở quy tắc 3.2.4 của dạng mã BUOY - bản tin từ trạm phao (91).

a) Trong một thông báo gồm nhiều bản tin SYNOP từ các trạm cố định trên mặt đất, các nhóm MiMiMjMj YYGGiw chỉ được đưa vào dòng đầu của bản thông báo với điều kiện là các bản tin được thực hiện vào cùng một thời điểm và có cùng đơn vị tốc độ gió;

b) Trong một thông báo gồm nhiều bản tin SHIP từ các trạm trên biển hay các bản tin SYNOP MOBIL từ các trạm di động trên mặt đất, nhóm MiMiMjMj chỉ được đưa vào dòng dầu của bản thông báo; còn các nhóm: D…D

hay YYGGiw được đưa vào từng bản tin riêng biệt

A1bwnbnbnb

Ghi chú:

Áp dụng Quy tắc 1.1.7

1.1.3. Cách dùng các đoạn

a) Các bản tin từ trạm cố định hay di động trên mặt đất ít nhất phải bao gồm các Đoạn 0 và 1. Bản tin từ trạm trên mặt đất ven bờ có số liệu khí tượng hải văn phải bao gồm cả Đoạn 2. Biểu số và vị trí của trạm cố định trên mặt đất chỉ bởi nhóm Iiiii;

b) Biểu số của trạm di động trên mặt đất chỉ bởi nhóm D…D. Vị trí của các trạm di động trên mặt đất chỉ bởi các nhóm 99LaLaLa QcL0L0L0L0 MMMULaUL0. Ngoài ra, các trạm di động trên mặt đất có nhóm h0h0h0h0im để chỉ độ cao trạm, bao hàm cả đơn vị đo và độ chính xác của độ cao đó;

c) Bên cạnh các Đoạn 0 và 1, bản tin từ các trạm di động trên mặt đất ít nhất phải có các nhóm 5, 8 và 9 của Đoạn 3 khi có số liệu tương ứng;

d) Các bản tin từ trạm trên biển phải luôn có các Đoạn 0 và 1, khi có số liệu tương ứng thì có cả Đoạn 2. Đoạn này luôn bao gồm số lượng tối đa các nhóm số liệu phù hợp với các tình huống quan trắc được. Biểu danh của trạm trên biển chỉ bởi nhóm D…D hay nhóm A1bwnbnbnb. Vị trí của trạm trên biển chỉ bởi các nhóm 99LaLaLa QcL0L0L0L0;

đ) Bên cạnh các Đoạn 0, 1 và 2, các bản tin từ các trạm thời tiết đại dương ít nhất phải có các nhóm 5, 8 và 9 của Đoạn 3 khi có số liệu tương ứng;

e) Trong các bản tin trên tầu biển bổ sung, Đoạn 1 bao gồm ít nhất các nhóm iRixhVV Nddff 1snTTT 4PPPP 7wwW1W2 8NhCLCMCH với:

1) iR = 4;

2) ix = 1 hay 3 tùy trường hợp.

g) Trong các bản tin từ tầu hỗ trợ, Đoạn 1 bao gồm ít nhất các nhóm iRixhVV Nddff 1snTTT 4PPPP 7wwW1W2 với

1) iR = 4;

2) ix = 1 hay 3 tùy trường hợp.

Ghi chú:

1) Dạng rút gọn này của Đoạn 1 được xem là thích hợp với các tầu không có các thiết bị đã được kiểm tra và có thể được yêu cầu phát báo ở các vùng tầu bè thưa thớt hay phát báo theo yêu cầu, đặc biệt là khi có bão đe dọa hay bão xảy ra thường xuyên. Các tầu này có thể phát báo bằng lời văn nếu không thành thạo việc mã hóa.

2) Nếu tầu không phát báo số liệu về mây, h được mã hóa bằng một gạch chéo (/).

3) Nếu tầu không có các thiết bị đã được kiểm tra để cho phép xác định tới phần mười độ của nhiệt độ không khí và/hay phần mười hPa của khí áp, phần mười này được mã hóa bằng một gạch chéo (/)/

1.1.4. Ở bản tin từ trạm tự động, nếu không có số liệu về các yếu tố thuộc nhóm bắt buộc, các chữ của các nhóm này được mã hóa bằng gạch chéo. Khi đó mã số iR, ix và N = 0, N = 9, N = / sẽ báo trước sự vắng mặt các nhóm 6RRRtR, 7wawaWa1Wa2, 8HnCLCMCH, tùy từng trường hợp.

1.1.5. Trạm cố định trên biển (không phải trạm thời tiết đại dương hay trạm phao buông neo) nếu được cơ quan chủ quản coi như cùng loại với trạm cố định trên mặt đất, sẽ báo biểu danh và vị trí của trạm bằng nhóm Iiiii.

1.1.6. Giờ thực của kỳ quan trắc là thời điểm đọc khí áp kế.

1.1.7. a) Biểu danh của trạm biển nằm trên giàn khoan hay các sàn khai thác dầu khí chỉ bởi nhóm A1bwnbnbnb;

b) Ở bản tin của các trạm trên biển mà không phải là trạm phao, trạm trên giàn khoan hay các sàn khai thác dầu khí và khi không có biểu danh của tầu, từ SHIP được thay cho D…D;

c) Ở bản tin từ trạm di động trên mặt đất, chỉ khi thiếu biểu danh phù hợp, từ MOBIL mới được thay cho D..D.

1.2. Đoạn 0

1.2.1. Nhóm MiMiMjMj

Xem các ghi chú 2), 3) và 4) và phần dạng mã, 35

a) MiMi: Chữ nhận dạng bản tin (Bảng mã 2582);

b) MjMj: Chữ nhận dạng các phần bản tin (Bảng mã 2582).

1.2.2. Nhóm D…D

a) D…D: Biểu danh của tầu, bằng ba chữ hay hơn;

b) Trạm di động trên mặt đất làm các quan trắc bề mặt, dùng biểu danh dạng D…D.

1.2.3. Nhóm A1bwnbnbnb

a) A1: Biểu số vùng thuộc Hiệp hội khu vực của WMO nơi có trạm phao giàn khoan hay sàn khai thác dầu khí đang được sử dụng (Bảng mã 0161);

b) bw: Biểu số vùng con thuộc vùng đã được chỉ bởi A1 (Bảng mã 0161);

c) nbnbnb: Kiểu số và số hiệu phao;

Các số hiệu phao chỉ có từ 001 đến 499. Trường hợp phao trôi, cộng thêm 500 vào số nbnbnb ban đầu để phát báo.

1.2.4. Nhóm YYGGiw

a) Nhóm này luôn có trong các bản tin;

b) YY: Ngày trong tháng (tính theo giờ quốc tế);

c) GG: Giờ quan trắc báo bằng giờ tròn gần nhất theo giờ quốc tế;

d) iw: Chỉ số báo phương pháp đo và đơn vị tốc độ gió (Bảng mã 1855).

1.2.5. Nhóm IIiii

a) II: Biểu số mềin, do WMO quy định. Các trạm của Việt Nam thuộc miền 48;

b) iii: Biểu số trạm do Trung tâm KTTV quốc gia quy định (Xem phụ lục 1).

1.2.6. Các nhóm 99LaLaLa QcL0L0L0L0

a) Số 99: Nhóm số không đổi;

b) LaLaLa: Vĩ độ, báo đến phần mười độ;

c) Qc: Phần tư địa cầu (Bảng mã 3333);

d) L0L0L0L0: Kinh độ, báo đến phần mười độ.

1.2.7. Nhóm MMMULaUL0

a) MMM: Số thứ tự ô vuông Masden chứa trạm vào lúc quan trắc (Bảng mã 2590);

b) ULaUL0: Chữ số hàng đơn vị của vĩ độ và kinh độ trong ô chỉ bởi MMM.

1.2.8. Nhóm h0h0h0h0im

a) h0h0h0h0: Độ cao của trạm di động theo đơn vị chỉ bởi im;

b) im: Chỉ số đơn vị và mức tin cậy về độ cao (Bảng mã 1845).

1.3. Đoạn 1

1.3.1. Nhóm iRixhVV

a) Nhóm này luôn có trong các bản tin;

b) iR: Chỉ rõ nhóm 6RRRtR có được báo trong bản tin hay không và lý do (Bảng mã 1819);

c) ix: Chỉ rõ kiểu thao tác ở trạm (có người hay tự động) và nhóm 7wwW1W2 có được báo trong bản tin hay không (Bảng mã 1860);

d) h: Độ cao so với bề mặt của chân mây thấp nhất quan trắc được. (Bảng mã 1600);

Ghi chú:

1) Thuật ngữ "độ cao so với bề mặt" là độ cao so với mực sân bay nếu là trạm sân bay, so với độ cao mực trạm nếu là những trạm không thuộc sân bay hoặc so với mực mặt nước, nếu là trạm trên biển;

2) Khi trạm ở trong sương mù, bão cát, bão bụi hay tuyết cuốn nhưng vẫn thấy rõ bầu trời thì h báo về chân mây thấp nhất quan trắc được. Khi trong các điều kiện trên mà không thấy rõ bầu trời thì h được mã hóa bằng gạch chéo (/);

3) Xem thêm các quy tắc liên quan đến cách sử dụng Đoạn 4.

đ) VV: Tầm nhìn ngang (Bảng mã 4377);

1) Khi tầm nhìn ngang không đồng đều ở các hướng, VV báo tầm nhìn ngang ngắn nhất;

2) Khi tầm nhìn ngang được xác định đủ chính xác (có đầy đủ tiêu điểm để quan trắc tầm nhìn), VV báo bằng mã số từ 00 đến 89;

3) Tầm nhìn ngang trên biển và tầm nhìn ngang được xác định không đủ chính xác (không có đầy đủ tiêu điểm để xác định tầm nhìn), VV báo bằng các mã số từ 90 đến 99,

4) Khi mã hóa tầm nhìn ngang nằm giữa hai mã số, báo mã số nhỏ. Ví dụ như tầm nhìn 350m, báo VV = 03.

1.3.2. Nhóm Nddff

a) Nhóm này luôn có trong các bản tin;

b) N: Lượng mây tổng quan (Bảng mã 2700);

1) N báo phần bầu trời bị mây che, theo thực tế quan trắc được, không phân biệt loại mây nào;

2) Ac pe hay Sc pe ("bầu trời vẩy cả") được báo bằng mã số N = 7 hay nhỏ hơn (trừ khi lớp mây phía trên che lấp toàn bộ bầu trời) vì luôn có các khe hở trong các mây này ngay cả khi chúng dàn khắp bầu trời;

3) Báo N = 0 khi không có mây, trong lúc quan trắc thấy trời xanh hay các vì sao thấy được qua sương mù hay các hiện tượng tương tự và không thấy một vệt mây nào;

4) Khi quan sát được mây qua sương mù hay các hiện tượng tương tự, lượng của chúng được ước định và phát báo coi như không có các hiện tượng này;

5) Lượng mây tổng quan không bao gồm các vệt ngưng kết chóng tan;

6) Các vệt ngưng kết bền vững và các khối mây rõ ràng phát triển từ các vệt ngưng kết bền vững được xem như mây và báo bằng mã số CH hay CM thích hợp;

7) Với các trạm miền núi, lượng mây tổng quan không gồm phần mây thấp hơn mực trạm.

c) dd: Hướng gió (Bảng mã 0877 hay Bảng mã 242);

ff: Tốc độ gió, theo đơn vị chỉ bởi iw;

1) Hướng và tốc độ gió trung bình trong khoảng 10 phút liền kề trước kỳ quan trắc được báo bằng ddff. Tuy nhiên, nếu trong 10 phút này, đặc trưng gió có sự gián đoạn thì chỉ báo giá trị trung bình của khoảng thời gian sau gián đoạn. Gió đổi hướng báo dd=99, gió giật báo dd bằng mã số hướng gió cộng thêm 50. Trường hợp gió vừa giật, vừa đổi hướng báo như trường hợp gió giật;

2) Khi thiết bị đo gió có khoảng thời gian tính trung bình 2 phút hoặc 10 phút ddff báo hướng và tốc độ gió của khoảng thời gian này;

3) Khi thiếu phương tiện đo gió, tốc độ gió được ước định theo cấp Beaufort, ff báo tốc độ gió trung bình theo đơn vị chỉ bởi iw của cấp gió Beufort tương ứng, đã được xác định;

4) Khi tốc độ gió được báo theo đơn vị chỉ bởi iw bằng hay lớn hơn 99;

i) ff trong nhón Ndff được báo là 99;

ii) Dùng thêm nhóm (00fff) đứng ngay sau nhóm Nddff để báo tốc độ gió đã quan trắc được bằng fff.

Ghi chú:

Tốc độ gió biểu kiến đo được ở trạm tầu đang chạy phải hiệu chỉnh về hướng và tốc độ của tầu để có được tốc độ gió thực cần phát báo. Việc hiệu chỉnh có thể tiến hành trên cơ sở toán đồ song song của tốc độ hay bằng các bảng hiệu chỉnh riêng.

1.3.3. Nhóm 1snTTT

a) Nhóm này luôn có trong các bản tin;

b) Ở trạm thời tiết tự động đã chương trình hóa việc phát báo, khi thiếu số liệu do thiết bị hỏng hóa tạm thời, có thể bỏ nhóm này hoặc báo là 1////;

c) Số 1: Biểu số nhóm không đổi;

d) sn: Dấu của nhiệt độ không khí (Bảng mã 3845);

đ) Nhiệt độ không khí tính đến phần mười 0C, có dấu chỉ bởi sn;

1.3.4. Nhóm 2snTdTdTd

a) Nhóm này luôn có trong các bản tin SYNOP, khi thiếu số liệu báo 2snTdTdTd=2////. Đối với bản tin SHIP nhóm này chỉ có mặt khi có số liệu;

b) Số 2: Biểu số nhóm không đổi;

c) sn: Dấu của nhiệt độ điểm sương (Bảng mã 3845);

d) TdTdTd: Nhiệt độ điểm sương báo đến phần mười 0C, có dấu chỉ bởi sn;

đ) Trường hợp ngoại lệ, khi tạm thời không có số liệu nhiệt độ điểm sương (như do thiết bị hỏng) nhưng có số liệu ẩm độ tương đối thì nhóm 29UUU sẽ thay thế cho nhóm 2snTdTdTd và UUU báo ẩm độ tương đối đó. Tuy nhiên, cần cố gắng chuyển âm độ tương đối sang nhiệt độ điểm sương, phát báo ẩm độ tương đối chỉ là phương sách cuối cùng.

1.3.5. Nhóm 3P0P0P0P0

a) Nhóm này luôn được đưa vào bản tin khi có số liệu, cùng nhóm 4PPPP hay 4a3hhh;

b) Số 3: Biểu số nhóm không đổi;

c) P0P0P0P0: Khi áp mực trạm báo đến phần mười hPa. Trường hợp khí áp ³ 1000.0hPa, báo trốn số cuối kể cả phần lẻ.

1.3.6. Nhóm 4PPPP

a) Khi khí áp mực mặt biển được tính đủ chính xác, trị số này được báo ở nhóm 4PPPP;

b) Số 4: Biểu số nhóm không đổi;

c) PPPP: Khí áp mực mặt biển, báo đến phần mười hPa.

1.3.7. Nhóm 4a3hhh

a) Nhóm này thay cho nhóm 4PPPP khi không đưa được khí áp về mực mặt biển trung bình đủ chính xác;

b) Số 4: Biểu số nhóm không đổi;

c) a3: Mặt đẳng áp chuẩn có báo địa thế vị (Bảng mã 0264);

d) hhh: Độ cao mặt đẳng áp chuẩn, được chỉ bởi a3, báo đến mét địa thế vị, không báo hàng ngàn.

Ghi chú:

1) Mặt đẳng áp chuẩn được chọn theo độ cao mực trạm (m) được chọn để báo độ cao như sau:

800 – 2300

2300 – 3700

> 3700

850 hPa

700 -

500 -  

2) Cách tính độ cao mặt đẳng áp, xem Phụ lục 4.

1.3.8. Nhóm 5appp

a) Số 5: Biểu số nhóm không đổi;

b) a: Đặc điểm khuynh hướng khí áp 3 giờ qua (Bảng mã 0200);

Khuynh hướng khí áp 3 giờ qua được xác định theo số liệu trên giản đồ áp ký hay trị số khí áp mực trạm quan trắc được ở các thời điểm cách đều nhau không quá một giờ;

Khi không thể áp dụng được phương pháp đã nêu ở quy tắc trên, trong các bản tin từ trạm không có áp ký hay từ trạm thời tiết tự động, báo a là 2 khi khuynh hướng dương, hoặc 7 khi khuynh hướng âm và 4 khi khí áp không thay đổi trong 3 giờ qua;

c) ppp: Trị số biến áp mực trạm 3 giờ qua báo đến phần mười hPa.

1.3.9. Nhóm 6RRRtR

a) Số 6: Biểu số nhóm không đổi;

b) RRR: Lượng giáng thủy (Bảng mã 3590);

1. Nếu phát báo lượng giáng thủy 6 tiếng một lần tại các kỳ quan trắc chính (nghĩa là báo lượng giáng thủy trong 6, 12, 18, 24 giờ qua), nhóm này sẽ được đưa vào Đoạn 1 (OBS 18 GQT báo tổng lượng mưa trong 6 giờ qua, OBS 00 GQT báo tổng lượng mưa trong 12 giờ qua, OBS 06 GQT báo tổng lượng mưa trong 18 giờ qua và OBS 12 GQT báo tổng lượng mưa trong 24 giờ qua);

2. Nếu phát báo lượng giáng thủy 3 tiếng một lần hay theo các khoảng thời gian khác theo yêu cầu của khu vực thì đưa nhóm này vào Đoạn 3),

c) tR: Thời gian kéo dài của giai đoạn tính lượng giáng thủy, kết thúc vào thời điểm phát báo (Bảng mã 4019);

d) Nhóm này sẽ khuyết trong bản tin khi:

Không có giáng thủy trong thời gian quy định (iR = 3);        

Có giáng thủy nhưng không đo được hay chưa đến giờ phát báo (iR = 4).

Chú ý:

- Khi sương mù hoặc sương móc có lượng ³ 0,1 mm nhưng không có mưa, không báo lượng của các loại sương.

- Trong thời gian đã qua, sương và mưa đều cho lượng thì báo gộp chung lượng nước của sương và mưa.

1.3.10. Nhóm 7wwW1W2 hay 7wawaWa1Wa2

a) Nhóm này dùng cho trạm có quan trắc viên, sau thời kỳ ngừng hoặc bắt đầu quan trắc, khi không rõ thời tiết đã qua nhóm 7 được báo là 7ww// (với ix = 1), thậm chí ww = 00 – 03. Mặt khác nếu hiện tượng thời tiết quan trọng quan trắc được ở thời điểm hiện tại hay đã qua, hoặc cả hai, thì cũng được đưa vào báo trong nhóm 7wwW1W2. Trường hợp báo W1W2 = // chỉ rằng tất cả thời tiết đã qua là không biết rõ;

Nếu có 1 hiện tượng thời tiết đã qua được biết rõ thì nhóm này báo 7ww W1/ hặc 7ww Wa1/. Quy tắc này cũng có thể được áp dụng cho các trạm phát báo tự động có báo thời tiết hiện tại và đã qua;

b) Các mã số 00, 01, 02, 03 của bảng mã ww và các mã số 0, 1 và 2 của bảng mã W1, W2 được xem là diễn tả những hiện tượng không quan trọng;

Ghi chú:

Mọi hiện tượng hiện tại và đã qua, kể cả những hiện tượng không quan trọng, đã quan trắc được trên biển đều được phát báo trong bản tin SHIP.

c) Nhóm này sẽ được bỏ qua nếu cả thời tiết hiện tại và đã qua:

1) Không quan trắc; hay

2) Có quan trắc nhưng chỉ có những hiện tượng không quan trọng;

Chỉ số ix sẽ chỉ ra tình huống nào trong số các tình huống trên đang được áp dụng.

d) Số 7: Biểu số nhóm không đổi;

đ) ww: Thời tiết hiện tại được báo từ trạm thời tiết do con người quan trắc (Bảng mã 4677);

1) Thời tiết hiện tại là thời tiết lúc quan trắc (từ 10 phút trước giờ tròn đến giờ tròn) và/hay trong khoảng giờ trước lúc quan trắc (từ giờ tròn trước liền kề đến 10 phút trước giờ tròn);

2) Nếu có quá một dạng thời tiết đã quan trắc được, mã số lớn nhất sẽ được chọn cho ww. Thời tiết khác được báo bổ sung ở Đoạn 3 bằng các nhóm 960ww hoặc 961w1w1 (và được nhắc lại khi cần thiết);

Trong mọi trường hợp, ưu tiên mã số lớn, riêng mã số 17 được ưu tiên hơn các mã số từ 20 đến 49;

Ví dụ: R 115… 140, Ñ 550 – 610.

             = 610 – 700, Р   630 … 700

OBS 00 giờ GQT báo 7wwW1W2 = 72598 vì mã số 25 (mưa rào giờ trước) lớn nhất nên được chọn đưa vào nhóm 7, còn lại mù và chớp sẽ báo bổ sung trong các nhóm 96013 96010;

3) Với mã số 01, 02 và 03, không có giới hạn về mức độ thay đổi lượng mây ww = 00, 01, 02 có thể được dùng khi trời quang mây vào lúc quan trắc. Trong trường hợp này thì:

00 được dùng khi không biết về các điều kiện trước đó;

01 được dùng khi mây đã tan đi trong giờ qua;

02 được dùng khi trời quang mây liên tục trong suốt giờ qua.

4) Khi chọn các mã số ww ứng với các hiện tượng cấu tạo chủ yếu do hạt nước, phải chú ý tới tầm nhìn ngang; với hiện tượng cấu tạo chủ yếu không do hạt nước, không cần chú ý tới tầm nhìn ngang;

5) Mã số 05 được dùng khi tầm nhìn ngang bị giảm chủ yếu do thạch hiện tượng;

6) Mã số ww = 10 dùng khi 1 km £ VV < 10 km;

7) Mã số ww = 11 hay 12 dùng khi VV < 1000 m;

8) Mã số ww = 13 dùng khi trông thấy chớp vào lúc quan trắc nhưng không nghe thấy sấm, kể cả trường hợp không thấy mây Cb;

9) Mã số ww = 17 dùng khi nghe được sấm lúc quan trắc nhưng không có giáng thủy tại trạm, kể cả trường hợp không thấy mây Cb;

10) Nhằm mục đích mã hóa synop, cơn dông được xem như bắt đầu tại trạm từ lúc nghe thấy tiếng sấm đầu tiên, có hay không thấy chớp hay giáng thủy xuất hiện tại trạm. Cơn dông sẽ được báo ở thời tiết hiện tại nếu nghe được sấm trong khoảng thời gian quan trắc quy định liền kề trước kỳ quan trắc. Cơn dông được xem là chấm dứt từ lúc nghe thấy tiếng sấm cuối cùng và ngừng thực sự nếu sau đó khoảng 10 – 15 phút không nghe được sấm nữa;

11) Với ww = 18, các tiêu chuẩn để phát báo tố là:

(i) Tốc độ gió đột ngột tăng thêm ít nhất 8 m/s (16 knots) và đạt tới 11 m/s (22 knots) hay hơn, thời gian kéo dài ít nhất một phút;

(ii) Khi ước lượng tốc độ gió theo cấp Beaufort, tốc độ gió đột ngột tăng thêm ít nhất 3 cấp và đạt tới cấp 6 hay hơn, thời gian kéo dài ít nhất một phút.

12) Các mã số 20 – 29 không bao giờ được dùng khi quan sát được giáng thủy vào lúc quan trắc;

13) Với ww = 28, tầm nhìn đã từng nhỏ hơn 1000 mét;

Ghi chú:

Quy định này chỉ áp dụng đối với sự hạn chế tầm nhìn do những giọt nước hoặc tinh thể băng gây ra.

14) Sự thống nhất cần thiết trong việc phát báo ww = 36, 37, 38 và 39 trong phạm vi một vài vùng, thực hiện theo các chỉ dẫn quốc gia;

15) Giới hạn tầm nhìn "dưới 1000m" được dùng với ww = 42 – 49. Trường hợp ww = 40 hay 41, tầm nhìn biểu kiến trong đám hay dải sương mù kết băng sẽ dưới 1000 mét; 40 – 47 được dùng khi sự giảm tầm nhìn chủ yếu do giọt nước hay tinh thể băng và 48 hay 49 khi sự giảm này chủ yếu do giọt nước;

16) Khi xem xét về giáng thủy, thuật ngữ "tại trạm" ở bảng ww có nghĩa là "tại vị trí quan trắc thông thường";

17) Giáng thủy được mã hóa là cách quãng nếu nó đã xảy ra không liên tục trong giờ trước và không thể hiện đặc điểm mưa rào;

18) Cường độ giáng thủy được xác định theo cường độ vào lúc quan trắc;

19) Các mã số 80 – 90 chỉ được dùng khi giáng thủy thuộc dạng mưa rào vào lúc quan trắc;

Ghi chú:

Mưa rào được sinh ra từ mây đối lưu. Đặc điểm của mưa rào là bắt đầu và kết thúc đột ngột, thường biến đổi nhanh và đôi khi biến đổi nhiều về cường độ. Các giọt và các phần tử rắn rơi trong mưa rào thường lớn hơn trong giáng thủy không phải rào. Giữa các đợt mưa rào có thể quan sát được các khoảng trống trời xanh, trừ khi mây dạng tầng che kín các khe hở giữa các mây dạng tích.

20) Với mã số 98, nếu giáng thủy không rõ rệt thì việc xác định có hay không có giáng thủy chủ yếu tùy thuộc vào quan trắc viên;

21) Cường độ giáng thủy và dông được xác định theo bảng quy định cường độ hiện tượng trong Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt.

e) wawa: Thời tiết hiện tại được báo từ trạm thời tiết tự động (Bảng mã 4680);

1) Trong khi báo chọn mã số lớn nhất;

2) Với mã số 01, 02 và 03: áp dụng quy tắc 1.3.10.đ.3;

(i) Áp dụng quy tắc 1.3.10.đ.4 về liên quan giữa hiện tượng và tầm nhìn;

(ii) Áp dụng quy tắc 1.3.10.đ.5 cho mã số 05.

3) Sự hạn chế tầm nhìn ở mã số wawa = 10 là 1km £ VV < 10 km. Quy định này chỉ áp dụng với những giọt nước hay tinh thể băng;

4) Với wawa = 18, tiêu chuẩn để phát báo tố là: Tốc độ gió đột ngột tăng thêm ít nhất là 8 m/s (16 knots) và tốc độ đạt tới 11 m/s (22 knots) hay hơn và kéo dài ít nhất trong 1 phút;

5) Các mã số 20 – 29 không bao giờ được dùng khi có giáng thủy vào lúc quan trắc;

6) Với wawa = 28, tầm nhìn đã từng nhỏ hơn 1000 mét, áp dụng như ghi chú trong Quy tắc 1.3.10.đ.13;

7) Áp dụng Quy tắc 1.3.10.đ.14 cho mã số 36;

8) Giới hạn tầm nhìn "dưới 1000 mét" được áp dụng với wawa = 30 – 35. wawa = 30 – 34 được dùng khi sự giảm tầm nhìn bao gồm chủ yếu bởi các giọt nước hay tinh thể băng và 35 khi sự giảm này bao gồm chủ yếu bởi giọt nước;

9) Áp dụng Quy tắc 1.3.10.đ.17 về tính chất cách quãng của giáng thủy;

10) Áp dụng Quy tắc 1.3.10.đ.18 về cường độ giáng thủy;

11) Áp dụng Quy tắc 1.3.10.đ.19 cho các mã số 80 – 99.

g) W1W2: Thời tiết đã qua được báo từ trạm do con người quan trắc (Bảng mã 4561);

1) Khoảng thời gian được bao hàm bởi W1 và W2 là:

(i) 6 giờ đối với các quan trắc 0000, 0600, 1200 và 1800 GQT;

(ii) 3 giờ đối với các quan trắc 0300, 0900, 1500 và 2100 GQT;

(iii) 2 giờ đối với các quan trắc trung gian nếu được thực hiện theo 2 giờ một.

2) Các mã số W1 và W2 được lựa chọn sao cho W1W2 kết hợp với ww mô tả đầy đủ nhất về thời tiết trong khoảng thời gian tương ứng. Ví dụ trong khoảng thời gian này, đặc trưng thời tiết thay đổi hoàn toàn thì mã số được chọn cho W1 và W2 phải mô tả thời tiết chiếm ưu thế trước khi thời tiết được báo ở ww xảy ra;

3) Khi W1 và W2 được báo ở bản tin từng giờ ngoài những kỳ báo theo quy tắc 1.3.10.g.1 (i) và (ii) thì chúng bao hàm khoảng thời gian ngắn hơn và quy tắc 1.3.10.g.2 cũng được áp dụng;

4) Khi áp dụng quy tắc 1.3.10.g.2 và cân nhắc thời tiết đã qua, nếu có quá một mã số có thể chọn cho thời tiết đã qua thì mã số lớn nhất được báo ở W1 và mã số lớn thứ hai được báo ở W2;

5) Nếu thời tiết trong khoảng thời gian này không thay đổi đến mức chỉ một mã số có thể được chọn cho thời tiết đã qua thì mã số này được báo cho cả W1 và W2. Ví dụ như mưa suốt thời gian qua, báo W1W2 = 66;

6) Nếu trong thời gian quy định có một khoảng không nắm được tình hình về thời tiết đã qua thì W1 phát báo như thường lệ và W2 phát báo bằng /;

h) Wa1Wa2: Thời tiết đã qua phát báo từ trạm tự động (Bảng mã 4531);

1) Áp dụng Quy tắc 1.3.10.g.1;

2) Cần chọn các mã số Wa1Wa2 nhằm tận dụng khả năng của trạm tự động để phát hiện thời tiết đã qua và kết hợp với wa1wa2 diễn tả được càng đầy đủ càng tốt thời tiết trong khoảng thời gian tương ứng;

3) Nếu trạm tự động chỉ có khả năng phát hiện tình huống thời tiết rất cơ bản, thì có thể dùng các mã số thấp hơn để miêu tả về các hiện tượng cơ bản và có đặc tính chung. Nếu trạm tự động có khả năng phân biệt cao hơn thì dùng các mã số lớn hơn giải thích chi tiết các hiện tượng. Với mỗi loại hiện tượng cơ bản, mã số cao nhất trong khả năng phân biệt của trạm tự động sẽ được phát báo;

4) Nếu thời tiết trong khoảng thời gian quy định đã trải qua sự thay đổi hoàn toàn và nhận biết được, thì mã số được chọn cho Wa1Wa2 phải mô tả thời tiết chế ngự trước khi loại thời tiết được chỉ ra bởi wawa. Mã số lớn nhất sẽ được dùng cho Wa1, mã số lớn thứ hai cho Wa2;

5) Nếu trong khoảng thời tiết này thời tiết thay đổi không đáng kể đến mức chỉ một mã số có thể được chọn cho thời tiết đã qua thì mã số này sẽ được báo cho cả Wa1 và Wa2. Ví dụ như mưa suốt thời gian qua sẽ báo Wa1Wa2 = 44 với trường hợp trạm không có khả năng phân biệt được các dạng giáng thủy, hay Wa1Wa2 = 66 với trường hợp trạm có khả năng phân biệt cao hơn.

1.3.11. Nhóm 8NhCLCMCH

a) Nhóm này được bỏ qua trong các trường hợp sau:

1) Không có mây (N = 0);

2) Bầu trời bị che khuất bởi sương mù và/hay hiện tượng khí tượng khác (N = 9);

3) Không phân biệt được mây vì những lý do không phải như ở (2) trên đây hay không làm quan trắc (N = /);

Ghi chú:

Mọi quan trắc về mây trên biển, kể cả không quan trắc mây, vẫn được phát báo trong bản tin SHIP.

b) Số 8: Biểu số nhóm không đổi;

c) Nh: Lượng của tất cả các mây thuộc CL, hay nếu không có mây thuộc CL thì lượng của tất cả các mây thuộc CM (Bảng mã 2700);

1) Một số quy tắc liên quan đến việc mã hóa N cũng được áp dụng cho việc mã hóa Nh;

(i) Nếu có mây CL thì tổng lượng của tất cả các mây trong CL mà quan trắc việc thực sử nhìn thấy trong lúc quan trắc, được báo cho Nh;

(ii) Nếu không có mây CL nhưng có mây CM thì tổng lượng của tất cả các mây CM được báo cho Nh;

(iii) Nếu không có cả mây CL và mây CM nhưng có mây CH thì Nh được mã hóa là 0.

2) Nếu mây được báo ở Nh có tính là perlucidus (Sc pe ở CL hay Ac pe ở CM) thì Nh được mã hóa là 7 hay nhỏ hơn, áp dụng quy tắc 1.3.2.b.2;

3) Khi mây báo ở Nh được quan sát qua sương mù hay hiện tượng tương tự khác thì lượng của chúng được báo như khi không có những hiện tượng này;

4) Nếu mây báo ở Nh gồm cả vệt ngưng kết thì chỉ tính những vệt ngưng kết bền vững mà không tính đến những vệt tan rã nhanh chóng, áp dụng quy tắc 1.6 về cách sử dụng Đoạn 4.

d) CL: Những mây thuộc Stratocumulus, Stratus, Cumulus và Cumulonimbus (Bảng mã 0513);

1) CL chỉ báo những phần mây có độ cao từ mực trạm trở lên, nếu tất cả các mây thuộc CL đều thấp hơn mực trạm thì báo CL = 0;

2) Nếu qua sương mù hay các hiện tượng tương tự mà quan trắc được mây CL thì xác định mây CL thực tế trông thấy được, coi như không có các hiện tượng này;

Mã số CL được báo trình tự ưu tiên theo thứ tự các mã số như sau: 9, 3, 4, 8, 2 còn lại các mã số 1, 5, 6, 7 ưu tiên về lượng tùy theo.

Ví dụ 1: 7/7 Cu med 600m; Sc tr 1500m báo CL = 8

Ví dụ 2: 8/8 Cu med 600m; Sc op 900m báo CL = 2

Ví dụ 3: 9/9 Sc tr 1500m; Cu fra 400m, Cb cal 900m báo CL = 3

Ví dụ 4: 5/10 Sc tr 1400m; 3/10 St fra 400m báo CL = 5

Ví dụ 5: 6/10 St fra 500m; 2/10 Sc tr 1600m báo CL = 6.

đ) CM: Những mây thuộc Altocumulus, Altostratus và Nimbostratus (Bảng mã 0515);

1) Nếu qua mây CL, sương mù hay các hiện tượng tương tự mà quan trắc được mây CM thì xác định mây CM thực tế trông thấy được, coi như không có những hiện tượng này;

2) Khi lượng mây thuộc CL ³ 7/10 mà không thấy mây thuộc CM, báo CM = /;

Ví dụ: 8/8 Sc tr 1400m; Cufra 400m báo CL = 8, CM = /;

3) Khi lượng mây thuộc CL ³ 7/10 tuy không thấy mây thuộc CM nhưng thấy mây thuộc CH, báo CM = 0.

Ví dụ: 9/8 Sc tr 1400m, Cufra 400m; Ci fib báo CL = 8, CM = 0, CH = 1;

Mã số CM được báo trình tự ưu tiên theo thứ tự các mã số như sau: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2;

e) CH: Những mây thuộc Cirrus, Cirrocumulus và Cirrostratus (Bảng mã 0509);

1) Nếu qua mây thuộc CL, CM, sương mù hay các hiện tượng tương tự mà quan trắc được mây thuộc CH thì xác định mây CH thực tế thấy được, coi như không có những hiện tượng trên;

2) Trong các mã số CH từ 1 đến 8 đều có thể có một ít mây Cc. Mã số CH = 9 chỉ dùng khi mây Cc là chủ yếu trong các mây thuộc CH;

3) Khi tổng lượng mây CL và/hay CM ³ 7/10 mà không thấy mây thuộc CH, báo CH = /;

Mã số CH được báo trình tự ưu tiên theo thứ tự các mã số như sau: 9, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

1.3.12. Nhóm 9GGgg

Nhóm này được đưa vào khi:

a) Thời điểm quan trắc thực sai lệch quá 10 phút so với giờ quan trắc chuẩn GG được báo ở Đoạn 0;

b) Có quy tắc bổ sung theo quyết định của khu vực, xem thêm Quy tắc 1.1.6.

1.4. Đoạn 2

Quy định chung

Việc đưa các nhóm của Đoạn 2 vào bản tin từ tàu buôn sẽ do các nước thành viên sử dụng tàu này quy định. Quy tắc này cũng được áp dụng cho trạm tự động trên biển.

Ghi chú:

Các nước thành viên được khuyến cáo đưa vào tối đa các nhóm trong Đoạn 2 phù hợp với quy tắc 1.1.3.d.

1.4.1. Nhóm 222Dsvs

a) Nhóm này luôn có trong các bản tin từ trạm có quan trắc tình hình biển và trong các bản tin của những tàu được yêu cầu đưa Dsvs vào như một thủ tục thông thường;

b) Nhóm này được mã hóa là:

1) 22200 đối với trạm cố định trên biển;

2) 222// đối với:

(i) Trạm ven bờ phát báo tình hình biển;

(ii) Tàu bổ sung hay hỗ trợ, trừ khi đang phát báo từ một vùng mà trung tâm thu thập bản tin từ loại tàu này có yêu cầu đưa Dsvs vào như một thủ tục thông thường, nhằm đáp ứng nhu cầu của trung tâm tìm kiếm và cứu hộ.

c) Số 222: Biểu số không đổi mở đầu của Đoạn 2;

d) Ds: Hướng di chuyển thực của tàu trong 3 giờ qua (Bảng mã 0700);

đ) vs: Tốc độ trung bình của tàu trong 3 giờ qua (Bảng mã 4451);

1.4.2. Nhóm (OssTwTwTw)

a) Nhóm này luôn có trong bản tin từ trạm thời tiết đại dương khi số liệu;

b) Số 0: Biểu số nhóm không đổi;

c) ss: Chỉ số về dấu và loại phương tiện đo nhiệt độ nước biển tầng mặt (Bảng mã 3850);

d) TwTwTw: Nhiệt độ nước biển tầng mặt, báo đến phần mười 0C, có dấu chỉ bởi ss;

1.4.3. Các nhóm (1PwaPwaHwaHwa) và (2PwPwHwHw)

a) Áp dụng quy tắc tương tự 1.4.2.c cho các nhóm này;

b) Nhóm 1PwaPwaHwaHwa dùng để phát báo số hiệu sóng gió đo được bằng máy (theo đơn vị 0,5m);

c) 2PwPwHwHw dùng để phát báo số liệu sóng gió được ước lượng bằng mắt;

d) Số 1 và số 2: Biểu số nhóm không đổi;

đ) PwaPwa hay PwPw: Chu kỳ sóng gió báo theo giây;

e) HwaHwa hay HwHw: Độ cao sóng gió báo theo đơn vị 0,5m;

Ghi chú:

1) Chu kỳ sóng là khoảng thời gian hai đầu sóng liên tiếp đi qua một điểm cố định (chu kỳ bằng độ dài sóng chia cho tốc độ sóng);

2) Chu kỳ sóng báo theo chu kỳ trung bình của khá nhiều sóng có hình dáng hoàn hảo trong hệ thống sóng quan trắc được;

3) Độ cao sóng (chênh lệch giữa chân và đỉnh) báo theo độ cao trung bình của khá nhiều sóng có hình dáng hoàn hảo trong hệ thống sóng quan trắc được;

4) Độ cao sóng < 0,25m, báo 00; từ 0,25m đến 0,75m, báo 01; từ 0,75m đến 1,25m, báo 02;  v.v…

g) Báo độ cao và chu kỳ sóng khi:

1) Biển lặng (không có sóng gió và không có sóng lừng), PwaPwaHwaHwa hay PwPwHwHw sẽ báo là 0000 tùy trường hợp;

2) Mặt biển hỗn độn không thể ước định được chu kỳ sóng, PwPw được báo bằng 99. Vì lý do đó mà độ cao sóng không xác định được, HwHw được báo bằng //;

3) Ở bản tin từ trạm có phát số liệu sóng đo bằng máy, nếu số liệu không chính xác vì bất kỳ lý do nào, đối với chu kỳ hay độ cao sóng thì tùy từng trường hợp, PwaPwa hay HwaHwa sẽ được mã hóa là //. Nếu số liệu về chu kỳ hay độ cao sóng không chính xác, áp dụng quy tắc tương tự 1.3.3.b thì nhóm 1PwaPwaHwaHwa sẽ bỏ qua hay mã hóa là 1////;

4) Ở bản tin từ trạm không phát số liệu sóng đo bằng máy, nếu số liệu về chu kỳ hay độ cao sóng không khả dụng vì bất kỳ lý do nào khác thì tùy trường hợp PwPw hay HwHw sẽ được mã hóa là //. Nếu số liệu không khả dụng về chu kỳ hay độ cao sóng, nhóm 2PwPwHwHw sẽ được bỏ quan.

1.4.4. Các nhóm (3dw1dw1dw2dw2), (4Pw1Pw1Hw1Hw1), (5Pw2Pw2Hw2Hw2)

a) Các nhóm này chỉ được dùng để báo về sóng lừng khi có thể phân biệt được sóng lừng với sóng gió;

b) Số 3, 4, 5: Biểu số nhóm không đổi;

c) dw1dw1 hay dw2dw2: Hướng sóng (Bảng mã 0877);

d) Pw1Pw1 hay Pw2Pw2: Chu kỳ sóng, báo theo giây;

đ) Hw1Hw1 hay Hw2Hw2: Độ cao sóng, báo theo đơn vị 0,5m;

e) Nếu chỉ quan trắc được một hệ thống sóng lừng thì:

1) Số liệu về hệ thống sóng này được chỉ bởi dw1dw1, Pw1Pw1, Hw1Hw1;

2) dw2dw2 mã hóa là //;

3) Nhóm 5Pw2Pw2Hw2Hw2 được bỏ qua.

g) Nếu quan trắc được hệ thống sóng lừng thứ hai thì:

1) Số liệu về hệ thống sóng này được chỉ bởi dw2dw2, Pw2Pw2, Hw2Hw2;

2) Số liệu tương ứng về hệ thống sóng đầu tiên sẽ được áp dụng quy tắc 1.4.4.f.1 đã nêu trên.

h) Trạm thời tiết đại dương luôn đưa số liệu sóng lừng vào bản tin khi số liệu khả dụng;

1.4.5. Nhóm (6IsEsEsRs)

a) Số 6: Biểu số nhóm không đổi;

b) Is: Nguyên nhân gây ra băng đóng trên tàu (Bảng mã 1751);

c) EsEs: Độ dày băng đóng trên tàu, báo bằng cm;

d) Rs: Tốc độ đóng băng trên tàu (Bảng mã 3551);

đ) Khi phát báo bằng lời văn về hiện tượng băng đóng trên tàu, dùng chữ ICING đặt trước lời văn;

1.4.6. Nhóm 70HwaHwaHwa

a) Nhóm này được báo bổ sung cho nhóm 1PwaPwaHwaHwa khi gặp các điều kiện sau:

1) Biển không lặng (có nghĩa mã số PwaPwaHwaHwa không phải là 0000);

2) HwaHwa không phải là //;

3) Trạm có khả năng đo đạc độ cao sóng bằng máy chính xác tới 0,1m.

b) Số 70: Nhóm số không đổi;

c) HwaHwaHwa: Độ cao sóng đo bằng máy, báo đến 0,1m;

1.4.7. Nhóm 8swTbTbTb

a) Khi nhiệt độ ở bầu nhiệt kế ướt được dùng để tính trị số điểm sương ở bản tin SHIP, nhóm 8swTbTbTb được đưa vào để báo về nhiệt độ của nhiệt kế ướt;

b) Số 8: Biểu số nhóm không đổi;

c) sw: Chỉ số về dấu và loại của nhiệt độ bầu nhiệt kế ướt được phát báo (Bảng mã 3855);

d) TbTbTb: Nhiệt độ bầu nhiệt kế ướt báo đến phần mười 0C, có dấu chỉ bởi sw;

1.4.8. Các nhóm (ICE + ciSibiDiZi hay lời văn)

a) Bản tin về băng biển và băng có nguồn gốc từ đất liền ở dạng mã FM13-XI sẽ không thay thế bản tin về băng biển và núi băng theo như công ước quốc tế về an toàn cuộc sống trên biển;

b) Nhóm ciSibiDiZi được báo khi vào kỳ quan trắc từ vị trí của tàu đã quan trắc được băng biển và/hay băng có nguồn gốc từ đất liền, trừ trường hợp tàu được yêu cầu phát báo về tình hình băng theo mã luật riêng về băng biển;

c) Nếu giữa 2 kỳ quan trắc tàu đã vượg qua hay thấy được mỏm băng thì hiện tượng này được báo bằng lời văn bổ sung theo dạng "ice edge latlong" (với vị trí bằng độ và phút);

d) Từ ICE: Biểu danh báo hiệu về tình hình băng biển;

đ) ci: Mật độ hay cách sắp xếp băng biển (Bảng mã 0639);

e) Si: Giai đoạn hình thành băng (Bảng mã 3739);

g) bi: Băng biển có nguồn gốc từ đất liền (Bảng mã 0439);

h) Di: Hướng nhìn thấy rìa băng chính (Bảng mã 0739);

i) zi: Tình trạng băng hiện thời và xu thế tình huống trong 3 giờ qua (Bảng mã 5239);

j) Nếu tàu ở vùng biển thoáng và đang phát báo về ICE EDGE, thì chỉ phát báo mật độ ci và giao đoạn hình thành si của băng khi tàu ở gần băng (dưới 0.5 hải lý);

k) Nếu tàu ở cửa lạch rộng hơn một hải lý thì tình huống này sẽ được mã hóa ci = 1 và Di = 0. Nếu tàu ở trong vùng biển băng và biển băng đó có bờ vượt quá giới hạn tầm nhìn thì được mã hóa ci = 1 và Di = 9;

l) Nếu không quan sát thấy băng biển và nhóm mã chỉ dùng để báo về băng có nguồn gốc từ đất liền, thì nhóm này sẽ được mã hóa là 0/bi/0; ví như 0/2/0 có nghĩa đã thấy được 6-10 mỏm băng nhưng không có băng biển;

m) Trong việc mã hóa mật độ hay cách sắp xếp băng biển (ci), thì tình huống được báo phải là tình huống quan trọng nhất đối với giao thông hàng hải;

n) Hướng bờ băng chính được phát báo phải là hướng của phần gần nhất thuộc bờ này;

Ghi chú:

Các yêu cầu về việc phát báo băng biển phải được thỏa mãn bằng các bảng mã kết hợp, theo cách sau đây:

1) Mã chữ ci:

(i) Mã số đầu tiên (0) nhằm thiết lập mối liên hệ với mã số zi = 0 và mã bi nếu băng nổi nhìn thấy chỉ là băng có nguồn gốc từ đất liền.

(ii) Khả năng biến đổi về mật độ và cách sắp xếp băng biển trong vùng quan trắc hầu như không giới hạn, còn quan trắc từ tàu chỉ đủ tin cậy trong một phạm vi hạn chế. Vì lý do này và những biến đổi nhỏ chỉ có ý nghĩa tạm thời nên sự lựa chọn về mật độ và cách sắp xếp được giới hạn theo mục đích phát báo về các tình huống khác biệt đáng kể theo quan điểm hàng hải. Các mã số 2 – 9 được phân thành 2 đoạn tùy theo:

- Mật độ băng ít nhiều đồng nhất hay không (mã số 2 – 5); hoặc

- Có sự khác nhau rõ rệt về mật độ hay cách sắp xếp hay không (mã số 6 – 9).

2) Mã chữ Si

Bảng này nêu lên một loạt các trở ngại cho hàng hải gây nên bởi bất kỳ mật độ nào; ví như mật độ là 8/10 thì với băng non khó gây ra ảnh hưởng tới hàng hải, trái lại nếu phần lớn là băng già thì sẽ gây ra nhiều trở ngại, đòi hỏi phải giảm bớt tốc độ và thay đổi hướng luôn;

3) Mã chữ bi:

(i) Mã này xếp theo mức nguy hiểm tăng dần đối với giao thông hàng hải;

(ii) Những tảng băng và mảnh băng quá nhỏ, chìm sâu hơn mỏm băng thì khó phát hiện bằng mắt hoặc ra đa, nhất là khi biển động mạnh. Do vậy, các mã số 4 và 5 miêu tả các điều kiện nguy hiểm hơn các mã số 1 đến 3.

4) Mã chữ Di:

Mã này không nhằm báo về khoảng cách tới dải băng mà chỉ báo về hướng tàu nhìn thấy phần gần nhất của dải băng. Từ các mã số đã báo về mật độ và giai đoạn phát triển sẽ biết được tàu đang ở trong băng hay đang cách rìa băng không quá 0,5 hải lý;

Nếu tàu ở trong vùng nước và xa bờ băng trên 0,5 hải lý thì hướng của rìa băng được coi như vuông góc với hướng đã được báo;

Nếu thấy quá một bờ băng, báo theo bờ băng gần nhất hay quan trọng nhất;

5) Mã chữ zi:

(i) Mã này dùng để xác định:

Tàu đang ở trong khối băng lớn nổi trên biển hay là chỉ thấy được băng trôi trên biển thoáng (băng biển và/hay băng có nguồn gốc từ đất liền); và

Ước định tính chất có thể xuyên qua của băng biển và xu thế biến đổi vừa qua về tình trạng băng, tùy thuộc khả năng hoạt động của tàu trên băng biển.

(ii) Việc phát báo các tình huống theo các mã số 1 – 9 (Bảng mã 5239) giúp giải thích về hai bảng mã ci và Si.

1.5. Đoạn 3

Dùng để trao đổi khu vực, được mở đầu bằng nhóm 333

a) Việc dùng các nhóm có chỉ số từ 1 đến 9 do khu vực quy định;

b) Dạng ký hiệu của nhóm 0 cùng các quy tắc đưa nhóm này vào đoạn 3 sẽ do khu vực phát triển;

c) Các nhóm số khác sẽ do khu vực quy định, nhằm đáp ứng các nhu cầu chưa được các nhóm định sẵn đáp ứng. Để tránh sự mập mờ, các nhóm khác này sẽ:

1) Có các chỉ số 0, 1, 2,…

2) Đặt nhóm báo hiệu 80000 vào sau nhóm cuối cùng của các nhóm định sẵn để mở đầu cho các nhóm mới khác;

Ghi chú:

Ví dụ: Nếu có 3 nhóm bổ sung được phát triển thì một bản tin đã bao gồm trạn thái mặt đất, giáng thủy và số liệu mây sẽ thể hiện ở đoạn 3 như sau: 333 eEjjj 6RRRtR 8NsChshs 80000 0…1…2…

Áp dụng Quy tắc 1.1.3.đ.

1.5.1. Nhóm (OEsnT'gT'g)

a) Nhóm này được báo 2 lần trong ngày ở các bản tin 00 và 12 GQT;

b) Số 0: Biểu số nhóm không đổi;

c) E: Trạng thái mặt đất vào lúc quan trắc, không có tuyết hay băng che phủ (Bảng mã 0901);

d) sn: Chỉ số dấu của nhiệt độ mặt đất (Bảng mã 3845);

đ) T'gT'g: Nhiệt độ mặt đất vào lúc quan trắc báo theo 0C nguyên, với dấu chỉ bởi sn;

e) Khi mặt đất bị tuyết hay/và băng phủ, nhóm này được phát báo ở dạng 0/snT'gT'g;

1.5.2. Các nhóm (1snTxTxTx) (2snTnTnTn)

a) Số 1 và số 2: Biểu số nhóm không đổi;

b) sn: Chỉ số dấu của nhiệt độ không khí tối cao và tối thấp (Bảng mã 3845);

c) TxTxTx: Nhiệt độ không khí tối cao ban ngày trong khoảng 12 giờ trước, báo đến phần mười 0C trong bản tin 12 GQT, với dấu chỉ bởi sn;

d) TnTnTn: Nhiệt độ không khí tối thấp ban đêm trong khoảng 12 giờ trước, báo đến phần mười 0C trong bản tin 00 GQT, với dấu chỉ bởi sn;

1.5.3. Nhóm (3Ejjj)

Ở Việt Nam dùng nhóm (3Ejjj) có dạng 3/SnTgTg.

a) Nhóm này chỉ được phát báo một lần trong ngày ở bản tin 00 GQT;

b) Số 3: Biểu số nhóm không đổi;

c) sn: Chỉ số dấu của nhiệt độ mặt đất tối thấp (Bảng mã 3845);

d) TgTg: Nhiệt độ mặt đất tối thấp đêm trước báo theo 0C nguyên, với dấu chỉ bởi sn;

1.5.4. Nhóm (4E'sss)

a) Nhóm này báo về tuyết, băng và mọi dạng khác của giáng thủy đặc trên mặt đất vào lúc quan trắc;

b) Khi độ dày không đồng đều, báo độ dày trung bình trên vùng đặc trưng;

c) Nhóm này được phát báo một lần trong ngày ở bản tin 00 GQT;

d) Số 4: Biểu số nhóm không đổi;

đ) E': Trạng thái mặt đất có tuyết hay băng phủ (Bảng mã 0975);

e) sss: Độ dày lớp tuyết hay băng phủ (Bảng mã 3889);

1.5.5. Các nhóm (5j1j2j3j4j4j6j7j8j9)

a) Số 5: Biểu số nhóm không đổi;

b) j1: Chỉ số về thông tin bổ sung (Bảng mã 2061);

c) j2j3j4: Nội dung về thông tin bổ sung (Bảng mã 2061);

d) j5j6j7j8j9: Nhóm bổ sung đứng sau nhóm 5j1j2j3j4 (Bảng mã 2061);

đ) Khi nhóm 5j1j2j3j4 được dùng ở dạng 55j2j3j4, 553j3j4, 554j3j4 hay 555j3j4, nhóm bổ sung j5j6j7j8j9 được thêm vào để báo về cân bằng bức xạ, tổng bức xạ mặt trời, tán xạ mặt trời, bức xạ sóng dài, bức xạ sóng ngắn, cân bằng bức xạ sóng ngắn hay trực xạ mặt trời nếu số liệu khả dụng. Nhóm này được lặp lại mỗi khi cần thiết;

Ghi chú: Nếu thời gian nắng không khả dụng, nhóm này sẽ báo là 55///, 553//, 55407, 55408, 55507 hay 55508 khi có yêu cầu báo về số liệu bức xã theo nhóm j5j6j7j8j9.

e) Nhóm 5j1j2j3j4 được ứng dụng ở các dạng:

1) 5EEEiE báo về lượng bốc hơi hay thoát hơi hàng ngày;

(i) EEE: Lượng bốc hơi hay thoát hơi trong 24 giờ qua báo đến phần mười milimét;

(ii) iE: Loại dụng cụ đo bốc hơi hay loại cây trồng được đo thoát hơi (Bảng mã 1806).

2) 54g0sndT báo về sự thay đổi nhiệt độ trong khoảng thời gian bao hàm bởi W1W2.

(i) Chỉ báo về thay đổi nhiệt độ bằng hay lớn hơn 50C trong vòng 30 phút, xác định ở nhiệt ký;

(ii) g0: Khoảng thời gian từ lúc nhiệt độ thay đổi đến lúc quan trắc, bằng giờ tròn;

(iii) sn: Dấu của sự thay đổi nhiệt độ (Bảng mã 3845);

(iv) dT: Lượng nhiệt độ thay đổi (Bảng mã 0822);

(v) Việc phát báo hạng mục này do khu vực hay quốc gia quy định cho các trạm đảo hoặc trạm thưa thớt khác.

3) 55SSS báo về số giờ nắng trong ngày với SSS là thời gian nắng bằng phần mười giờ;

4) 553SS báo về thời gian nắng trong giờ trước với SS là thời gian nắng báo bằng phần mười giờ;

5) 55407 báo hiệu nhóm phụ 4FFFF liền kề báo về cần bằng bức xạ sóng ngắn trong giờ trước với FFFF là cân bằng bức xạ sóng ngắn bằng kj/m2;

6) 55408 báo hiệu nhóm phụ 4FFFF liền kề báo về trực xạ trong giờ trước với FFFF là trực xạ bằng kJ/m2;

7) 55507 báo hiệu nhóm phụ 5F24F24F24F24 liền kề báo về cân bằng bức xạ sóng ngắn trong 24 giờ trước với F24F24F24F24 là cân bằng bức xạ bằng J/cm2;

8) 55508 báo hiệu nhóm phụ 5F24F24F24F24 liền kề báo về trực xạ trong 24 giờ trước với F24F24F24F24 là trực xạ bằng J/cm2;

9) 56 DLDMDH báo về hướng dịch chuyển của mây;

(i) DL: Hướng thực mà từ đó mây CL đang chuyển tới (Bảng mã 0700);

(ii) DM: Hướng thực mà từ đó mây CM đang chuyển tới (Bảng mã 0700);

(iii) DH: Hướng thực mà từ đó mây CH đang chuyển tới (Bảng mã 0700).

10) 57 CDaeC báo về hướng và sự phát triển của mây từ trạm trên đất và trạm tàu cố định trong vùng nhiệt đới.

(i) C: Loại mây (Bảng mã 0500).

(ii) Da: Hướng thực mà ở đó nhìn thấy mây địa hình hay mây phát triển theo chiều thẳng đứng (Bảng mã 0700).

(iii) eC: Góc cao của đỉnh mây được chỉ bởi C (Bảng mã 1004).

11) 58p24p24p24 báo về biến áp bề mặt 24 giờ qua là dương hay bằng 0, 59p24p24p24 báo về biến áp bề mặt 24 giờ qua là âm.

p24p24p24: Biến áp bề mặt 24 giờ trước báo đến phần mười hPa.

g) Khi nhóm 5j1j2j3j4 có dạng 553SS thì nhóm bổ sung J5FFFF có thể ở một hay nhiều dạng sau:

j5 = 0: FFFF = là cán cân bức xạ dương trong giờ trước, theo kJ/m2;

j5 = 1: FFFF = là cán cân bức xạ âm trong giờ trước, theo kJ/m2;

j5 = 2: FFFF = là tổng xạ mặt trời trong giờ trước, theo kJ/m2;

j5 = 3: FFFF = là tán xạ mặt trời trong giờ trước, theo kJ/m2;

j5 = 4: FFFF = là bức xạ sóng dài hướng xuống trong giờ trước, theo kJ/m2;

j5 = 5: FFFF = là bức xạ sóng dài hướng lên trong giờ trước, theo kJ/m2;

j5 = 6: FFFF = là bức xạ sóng ngắn trong giờ trước, theo kJ/m2.

h) Khi nhóm 5j1j2j3j4 có dạng 55SSS thì nhóm bổ sung J5F24F24F24F24 có thể ở một hay nhiều dạng sau:

j5 = 0: F24F24F24F24 là cán cân bức xạ dương trong 24 giờ trước, theo J/cm2;

j5 = 1: F24F24F24F24 là cán cân bức xạ âm trong 24 giờ trước, theo J/cm2;

j5 = 2: F24F24F24F24 là tổng xạ trong 24 giờ trước, theo J/cm2;

j5 = 3: F24F24F24F24 là tán xạ trong 24 giờ trước, theo J/cm2;

j5 = 4: F24F24F24F24 là bức xạ sóng dài hướng xuống trong 24 giờ trước, theo J/cm2;

j5 = 5: F24F24F24F24 là bức xạ sóng dài hướng lên trong 24 giờ trước, theo J/cm2;

j5 = 6: F24F24F24F24 là bức xạ sóng ngắn trong 24 giờ trước, theo J/cm2.

+ Ở Việt Nam hiện chỉ dùng nhóm 58/59 P24P24P24.

1.5.6. Nhóm 6RRRTR

a) Nhóm này được đưa vào Đoạn 3 khi số liệu lượng mưa được trao đổi theo 3 giờ một hay những thời đoạn khác nhau theo yêu cầu trao đổi khu vực;

b) Số 6: Biểu số nhóm không đổi;

c) RRR: Lượng mưa trong thời đoạn chỉ bởi tR (Bảng mã 3590);

d) tR: Thời đoạn tính lượng mưa (Bảng mã 4019);

Ở các kỳ synop phụ trong thời gian quan trắc TYPH báo tR = 7.

1.5.7. Nhóm 7R24R24R24R24

a) Nhóm này báo lượng mưa trong 24 giờ trước ở bản tin 12 GQT;

b) Số 7: Biểu số nhóm không đổi;

c) R24R24R24R24: Lượng mưa 24 giờ trước báo đến phần mười mm;

Khi không mưa báo R24R24R24R24 = 0000;

Lượng mưa là giọt (0,0) báo R24R24R24R24 = 9999;

Lượng mưa 24 giờ trước là 999,8 hoặc hơn báo R24R24R24R24 = 9998;

Không đo được lượng mưa 24 giờ qua báo R24R24R24R24 = ////;

Khi có mưa và sương cùng cho lượng thì báo gộp chung lượng, nếu lượng nước chỉ do sương gây ra báo như không có mưa.

1.5.8. Nhóm 8NsChshs

a) Nhóm này được lặp lại để báo về các lớp hay khối mây khác nhau. Khi không có mây Cb, thì số lượng nhóm này không quá 3. Khi có mây Cb (vì mây Cb luôn được báo), số nhóm có thể lên tới 4. Tiêu chuẩn lựa chọn các lớp (khối) này để phát báo như sau:

1) Lớp (khối) riêng lẻ thấp nhất với bất kỳ lượng nào (Ns bằng hay hớn hơn 1);

Ví dụ: 8/10 Sctr 1400m; 1/10 Cufra 600m; 1/10 Stfra 300m báo CL = 8 và các nhóm 8NsChshs báo: 81794 báo về mây St, 86696 báo về mây Sc.

2) Lớp (khối) riêng lẻ liền kề cao hơn với lượng lớn hơn 3/10 (Ns bằng 3 hay hơn);

Ví dụ: 4/10 Sctr 900m; 2/10 Cumed 700m; 1/10 Stfra 200m báo CL = 2 nhóm 8NsChshs báo: 81793; 85695.

3) Lớp (khối) riêng lẻ liền kề cao hơn, với lượng lớn hơn 5/10 (Ns = 5 hay lớn hơn);

Ví dụ: 6/10 Cbcal 800m; 4/10 Cufra 400m; 1/10 Stfra 200m báo CL = 3 nhóm 8NsChshs báo: 81793; 83894; 85995.

4) Mây Cb mà chưa được báo vào trong các nhóm theo tiêu chuẩn 1), 2) và 3) ở trên;

Ví dụ: 1/10 Cbcal 800m; 7/10 Sctr 1300m, 4/10 Cufra 400m; 1/10 Stfra 200m báo CL = 3 các nhóm 8 báo: 81793; 83894; 81995; 86696.

b) Thứ tự phát báo các nhóm luôn từ mực thấp đến mực cao;

c) Khi xác định lượng của lớp (khối) mây riêng lẻ để báo trong nhóm 8, quan trắc viên chỉ ước định lượng của lớp (khối) mây ở từng mực cao coi như không có các mây khác tồn tại;

d) Khi trời quang (N = 0), không dùng nhóm này;

đ) Khi bầu trời bị che khuất (Ns = 9), nhóm 8 có dạng 89/hshs với hshs là tầm nhìn thẳng đứng. Khi không quan trắc mây (N = /) sẽ không dùng nhóm 8;

Ghi chú:

Tầm nhìn thẳng đứng là mức nhìn được theo chiều thẳng đứng về phía môi trường bị che khuất.

e) Số 8: Biểu số nhóm không đổi;

g) Ns: Lượng của lớp hay khối mây riêng lẻ thuộc mây được chỉ bởi C (Bảng mã 2700);

h) C: Loại mây có lượng chỉ bởi Ns (Bảng mã 0500);

Ghi chú: Loại của lớp mây phát báo được xác định dựa trên cơ sở về 10 loaạ mây và những minh họa về chúng trong "Atlas mây".

i) hshs: Độ cao của lớp hay khối mây thuộc loại chỉ bởi C (Bảng mã 1677);

j) Nếu có hai loại mây trở lên có chân ở cùng mực cao thuộc một trong các tiêu chuẩn theo quy tắc 1.5.8.a thì tiêu chuẩn lựa chọn C và Ns như sau:

1) Nếu các loại này không bao hàm Cb thì mã số C chọn theo loại có lượng lớn nhất; nếu có từ 2 loại trở lên có cùng lượng thì báo loại có mã số C cao nhất. Ns sẽ báo tổng lượng của các loại mây có chân ở cùng mực cao này;

2) Nếu các loại này bao gồm cả Cb thì dùng một nhóm báo riêng về Cb với C = 9 và Ns là lượng riêng của Cb. Nếu tổng lượng của các loại mây còn lại (trừ Cb) đều có chân cùng mực cao lại lớn hơn các lượng theo chỉ tiêu của quy tắc 1.5.8.a thì một nhóm khác sẽ báo về mây C được chọn theo trường hợp (1) và Ns là tổng lượng của các mây còn lại này;

Ví dụ 1: 6/10 Scop 800m; 2/10 Cumed 600m, báo 1 nhóm 8 là: 87695

Ví dụ 2: 3/10 Cufra 400m; 4/10 Stfra 300m, báo 1 nhóm 8 là: 86794

Ví dụ 3: 1/10 Cbcal 700m; 2/10 Crfra 600m; 7/10 Scop 900m.

Nhóm 8 báo: 81995; 87695.

k) Báo lượng mây, áp dụng các quy tắc từ 1.3.2.b.3 đến 1.3.2.b.6

1.5.9. Nhóm 9SpSpspsp

a) Nhóm này dùng để phát báo bổ sung về hiện tượng khí tượng;

b) Quy định cho các mã chữ của nhóm này được xác định trong bảng mã 3778. Dưới đây là một số dạng đặc biệt của nhóm 9SpSpspsp để báo về các hiện tượng thường thấy:

c) Nhóm 911ff và 915dd

1) Các nhóm này dùng để báo về gió mạnh nhất tức thời quan trắc được trong hai giây có tốc độ ³ 16m/s xảy ra trong khoảng thời gian bao hàm bởi W1W2;

2) 911 và 915: Các biểu số nhóm không đổi;

3) ff: Tốc độ gió giật mạnh nhất tức thời bằng m/s;

4) dd: Hướng gió có tốc độ được báo ở ff (Bảng mã 242).

d) Nhóm 919MwDa

1) Nhóm này báo về vòi rồng, lốc bụi… vào lúc quan trắc

2) Số 919: Biểu số nhóm không đổi;

3) Mw: Đặc điểm của vòi rồng gió lốc, lốc bụi… (Bảng mã 2555);

4) Da: Hướng xuất hiện của vòi rồng, gió lốc hay lốc bụi… (Bảng mã 0700).

đ) Nhóm 926S0i0

1) Nhóm này báo về hiện tượng sương muối hay giáng thủy nhuốm mầu xuất hiện trong thời gian đã qua hoặc lúc quan trắc, tại trạm hay vùng lân cận.

2) 926: Biểu số nhóm không đổi.

3) S0: Vị trí (địa thế) xuất hiện sương muối (Bảng mã 3761).

4) i0: Cường độ hiện tượng sương muối (Bảng mã 1861).

e) Nhóm 939nn

1) Nhóm này báo về hiện tượng mưa đá tại trạm hay vùng lân cận trong lúc quan trắc hay trong thời gian thuộc W1W2;

2) 939: Biểu số nhóm không đổi;

3) nn: Đường kính của hạt mưa đá lớn nhất tính bằng mm;

Khi không xác định được đường kính hạt đá này, nn mã hóa là //.

f) Nhóm 960 ww

1) Nhóm này báo lúc quan trắc có hai hiện tượng thời tiết trở lên (có thể được nhắc lại khi cần thiết);

2) Số 960: Biểu số nhóm không đổi;

3) ww: Mã số báo về hiện tượng thời tiết hiện tại chưa được báo ở nhóm 7wwW1W2 (Bảng mã 4677).

g) Nhóm 961w1w1

1) Nhóm này báo khi thời tiết hiện tại chưa được thuyết minh ở bảng mã 4677, báo bổ sung hiện tượng thời tiết hiện tại chưa được báo ở nhóm 7wwW1W2 (có thể được nhắc lại khi cần thiết);

2) Số 961: Biểu số nhóm không đổi;

3) w1w1: Mã số báo về hiện tượng thời tiết hiện tại chưa được thuyết minh ở bảng mã 4677, báo bổ sung hiện tượng thời tiết hiện tại chưa được báo ở nhóm 7wwW1W2 (Bảng mã 4687);

Ví dụ: ¥2 940 – 1300; VV < 1km, nhóm 7wwW1W2 báo 70541, nhóm 961w1w1 báo 96106

1.6. Đoạn 4

Sử dụng trong nước để báo về mây có chân thấp hơn mực trạm, được mở đầu bằng nhóm 444.

1.6.1. Nhóm N'C'H'H'Ct

a) N': Luợng của mây có chân thấp hơn mực trạm (Bảng mã 2700);

b) C': Loại mây có chân thấp hơn mực trạm (Bảng mã 0500);

c) H'H': Độ cao mặt trên của mây được báo ở C', tính theo trăm mét;

Ghi chú:

Báo H'H' = 99 khi mặt trên của mây ở độ cao 9900 mét hay hơn.

d) Ct: Mô tả đỉnh mây có chân thấp hơn mực trạm (Bảng mã 0552);

đ) Các mây có đỉnh thấp hơn mực trạm chỉ được báo ở đoạn này còn các mây khác cùng tồn tại mà có chân ở trên mực trạm sẽ được báo bằng nhóm 8NhCLCMCH ở Đoạn 1;

e) Các mây CL chân thấp hơn nhưng đỉnh cao hơn mực trạm sẽ được báo ở cả nhóm 8NhCLCMCH và ở Đoạn 4, với điều kiện trạm ở ngoài mây này khá thường xuyên để có thể nhận biết các đặc điểm khác nhau của nó. Trong trường hợp này:

1) Nh sẽ tương ứng với N' và CL tương ứng với C' còn h thì mã hóa là /;

2) Nếu quan sát được mặt trên của mây có đỉnh cao hơn mực trạm, báo mực này ở H'H'. Nếu không quan sát được mặt trên của mây, báo H'H' là //;

3) Các mây CL khác có đỉnh thấp hơn mực trạm sẽ được báo ở nhóm N'C'H'H'Ct thứ hai.

4) Các mây CL khác có chân cao hơn mực trạm được báo bằng lời văn tiếp sau nhóm N'C'H'H'Ct.

g) Nếu trạm hầu như ở trong mây dầy đặc thì áp dụng quy tắc 1.3.11.a và không dùng Đoạn 4;

h) Khi có hai lớp mây trở lên có chân thấp hơn mực trạm xuất hiện ở nhiều mực cao, sẽ dùng hai hay nhiều nhóm N'C'H'H'Ct. Ct sẽ báo là 9 ở các nhóm chỉ về lượng mây nhỏ hơn, ở các nhóm còn lại Ct sẽ được mã hóa theo (Bảng mã 0552);

i) Các dải ngưng kết chóng tan không được báo ở Đoạn 4;

Áp dụng Quy tắc 1.3.2.b.5

j) Đỉnh của các giải ngưng kết bền vững và những khối mây rõ ràng bắt nguồn từ các vệt ngưng kết sẽ được báo bằng các mã số Ct thích hợp;

k) Áp dụng các Quy tắc từ 1.3.2.b.1 đến 1.3.2.b.6

l) Phần núi nhô lên giữa các lớp mây được tính vào lượng mây.

1.7. Đoạn 5: Sử dụng trong nước, được mở đầu bằng nhóm 555.

1.7.1. Nhóm 2snTnTnTn

a) Khi xuất hiện nhiệt độ không khí tối thấp nhỏ hơn trị số đã báo lúc 00 GQT, dùng nhóm này báo bổ sung về trị số tối thấp mới ở bản tin 06 hay 12 GQT;

b) Số 2: Biểu số nhóm không đổi;

c) sn: Chỉ số dấu của nhiệt độ không khí tối thấp (Bảng mã 3845);

d) TnTnTn: Nhiệt độ không khí tối thấp xảy ra sau 00 GQT báo đến phần mười 0C, với dấu chỉ bởi sn;

1.7.2. Nhóm 6RRRR

a) Nhóm này chỉ dùng để kiểm tra lượng mưa trong trường hợp mưa rất lớn (³ 200mm trong 12 giờ qua) ở các bản tin 00 và 12 GQT;

b) Số 6: Biểu số nhóm không đổi;

c) RRRR: Lượng mưa 12 giờ qua báo đến phần mười mm.

1.7.3. Nhóm 9dcdcfcfc

a) Nhóm này chỉ sử dụng trong thời gian quan trắc TYPH, để báo gió mạnh nhất từ quan trắc trước liền kề đến lúc quan trắc, đạt từ 10 đến 15 m/s. Khi tốc độ gió ³ 16m/s thì báo nhóm 9SpSpspsp ở Đoạn 3 (áp dụng Quy tắc 1.5.9.c);

b) Số 9: Biểu số nhóm không đổi;

c) dcdc: Hướng gió có tốc độ mạnh nhất báo ở fcfc (Bảng mã 242);

d) fcfc: Tốc độ gió mạnh nhất tức thời quan trắc được trong hai giây báo bằng m/s.

 


2. DẠNG MÃ METAR, SPECI

 

FM 15-XII METAR - Bản tin thời tiết sân bay thường kỳ (kèm hoặc không kèm dự báo xu thế).

FM 16-XII SPECI     - Bản tin thời tiết sân bay đặc biệt chọn lọc (kèm hoặc không kèm dự báo xu thế).

DẠNG MÃ

METAR

hay

SPECI

CCCC   (YYGGggZ)* (AUTO) ddffGfmfm

KMHhay

KThay

MPS

dndndnVdxdxdx

VVVVDv

hay

CAVOK

VxVxVxVxDv

RDRDR/VRVRVRVRi

hay

RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi

w'w'

NsNsNshshshs hay

VVhshshs hay

SKC

 

 

TT/TdTd

 

QPHPHPHPH

Rew'w'

WS RWYDRDR

hay

WS ALL RWY

 

 

 

(TTTTT

 

 

TTGGgg

 

dddffGfmfm

KMHhay

KThay

MPS

VVVV

hay

CAVOK

w'w'

hay

NSW

NsNsNshshshs

hay

VVhshshs

hay

SKC hay

NSC

NOSIG)

(RMK…….)

* Dấu ngoặc chỉ dùng với FM 15 METAR

Chú y:

1) METAR là tên dạng mã về bản tin thời tiết sân bay thường kỳ. SPECI là tên dạng mã về bản tin thời tiết sân bay đặc biêt chọn lọc. Bản tin METAR và bản tin SPECI có thể kèm thêm dự báo xu thế.

2) Số lượng ký tự trong các nhóm không đồng đều. Khi một yếu tố hay hiện tượng không xuất hiện thì nhóm tương ứng hay phần mở rộng của nhóm đó trong bản tin được bỏ qua. Các chỉ dẫn chi tiết cho từng nhóm được nêu lên trong các quy tắc tiếp theo. Các nhóm đặt trong ngoặc được sử dụng theo quy định của khu vực hay quốc gia. Các nhóm có thể được lặp lại theo các chỉ dẫn chi tiết về từng nhóm.

3) Dạng mã bao hàm đoạn chứa đựng dự báo xu thế được biểu thị bởi chỉ số biến đổi (TTTTT = BECMG hay TEMPO tùy trường hợp) hoặc bởi mã chữ NOSIG.

4) Tiêu chuẩn khống chế việc phát báo các bản tin SPECI được quy định trong ấn phẩm số 49 của WMO – Quy phạm kỹ thuật [C.3.1].

CÁC QUY TẮC

2.1. Quy tắc chung

2.1.1. Tên mã METAR hay SPECI được dựa vào đầu bản tin riêng lẻ, tiếp đến là biểu số địa điểm của trạm quan trắc và giờ quan trắc. Trong trường hợp một thông báo khí tượng bao gồm một hay nhiều bản tin METAR thì tiếp sau tên mã METAR là ngày và giờ quan trắc chính thức theo giờ và phút quốc tế cùng chữ Z liền kề sẽ được đưa vào dòng đầu của bản tin thông báo. Tuy vậy, trong bản thông báo, tên mã METAR hay SPECI có thể được bỏ quan theo Hiệp định hàng không khu vực hay Hiệp định giữa các thành viên hữu quan.

2.1.2. Khi một yếu tố thời tiết xấu đi kèm một yếu tố khác tốt lên (ví như mây thấp xuống nhưng tầm nhìn tốt lên), chỉ báo bằng một bản tin SPECI đơn thuần.

2.2. Nhóm CCCC

Biểu danh của trạm trong mỗi bản tin riêng lẻ được phát theo biểu tự địa điểm của ICAO.

2.3. Nhóm YYGGggZ

2.3.1. Ngày trong tháng và thời điểm quan trắc báo theo giờ và phút quốc tế, cùng chữ Z liền kề được đưa vào trong các bản tin METAR riêng lẻ của bản thông báo gồm một hay nhiều bản tin nếu:

a) Giờ quan trắc thực tế chênh lệch trên 10 phút với giờ quan trắc chính thức đã được đưa vào dòng đầu của bản thông báo; hay

b) Phù hợp với các yêu cầu được các thành viên hữu quan thỏa thuận.

2.3.2. Nhóm này luôn được đưa vào trong các bản tin SPECI riêng lẻ thuộc bản thông báo gồm một hay nhiều bản tin. Trong các bản tin SPECI, nhóm này sẽ chỉ ra thời điểm xuất hiện các biến đổi dẫn đến việc phát bản tin.

2.4. Mã chữ AUTO

Mã chữ tùy chọn AUTO có thể được chèn vào trước nhóm gió để biểu thị bản tin bao hàm các quan trắc hoàn toàn tự động không có người can dự vào.

Nếu một yếu tố nào đó không được quan trắc, thì nhóm chứa yếu tố đó sẽ được thay thế bằng số vạch chéo (/) tương ứng. Số lượng vạch chéo tùy thuộc số lượng ký tự của nhóm không được thông báo; có nghĩa bằng 4 với nhóm tầm nhìn, bằng 2 vơi nhóm thời tiết hiện tại và bằng 3 hay 6 với nhóm mây.

2.5. Các nhóm dddffGfmfm

KMH hay

KT hoặc

MPS

dndndnVdxdxdx

2.5.1. Trung bình hướng thực bằng độ được quy tròn về chục độ gần nhất mà từ đó gió thổi tới và trung bình tốc độ của gió trong 10 phút ngay trước kỳ quan trắc được báo ở dddff tiếp liền là một trong các chữ tắt KMH, KT hay PMS biểu thị đơn vị tốc độ gió. Trị số hướng gió nhỏ hơn 1000 sẽ có thêm số 0 phía trước và gió chính bắc được báo bằng 360. Trị số tốc độ gió nhỏ hơn 10 đơn vị sẽ có thêm số 0 phía trước. Tuy nhiên, khi trong khoảng 10 phút có sự gián đoạn đáng kể về đặc trưng gió, thì tốc độ trung bình và giá trị gió giật mạnh nhất cũng như hướng gió trung bình và dao động của hướng gió chỉ tính theo số liệu sau khi gián đoạn, do vậy khoảng thời gian trong trường hợp này sẽ bị rút ngắn;

Ghi chú:

1) KMH, KT và MPS là chữ tắt chuẩn của ICAO về km/h, knots và m/s;

2) Đơn vị tốc độ gió được dùng do quốc gia quy định. Tuy nhiên, đơn vị đầu tiên được mô tả trong Phụ lục 5 của ICAO về tốc độ gió là km trên giờ (KMH), còn knots (KT) cho phép dùng như đơn vị không chuẩn của quốc tế cho tới khi có quyết định đình chỉ (ICAO hiện đang xem xét vấn đề này);

3) Sự gián đoạn là đáng kể khi có sự thay đổi đột ngột về hướng gió bằng hay quá 300, với tốc độ gió trước hay sau khi thay đổi bằng hay lớn hơn 20km h-1 (10knot) hoặc sự thay đổi về tốc độ bằng hay lớn hơn 20 km h-1 (10knot) và kéo dài ít nhất 2 phút.

2.5.2. Ở trường hợp hướng gió thay đổi, ddd sẽ mã hóa là VRB khi trung bình tốc độ gió là 3 knots (2 ms-1 hay 6km h-1) hoặc nhỏ hơn. Gió biến đổi ở tốc độ cao hơn, với hướng thay đổi ³ 1800 thì chỉ được báo khi không có khả năng xác định hướng gió đơn lẻ, ví như khi cơn dông tràn qua sân bay.

2.5.3. Trong vòng 10 phút trước kỳ quan trắc, nếu góc biến đổi hướng gió ³ 600 và tốc độ trung bình > 3 knots (2 ms-1 hay 6km h-1) thì hai hướng giới hạn của góc hướng gió dao động sẽ được báo bởi dndndnVdxdxdx theo thuận chiều kim đồng hồ. Các trường hợp khác sẽ không dùng nhóm này.

2.5.4. Lặng gió được mã hóa bằng 00000 tiếp liền là một trong các chữ tắt KMH, KT hay MPS biểu thị đơn vị thường dùng để báo về gió.

2.5.5. Nếu trong 10 phút ngay trước lúc quan trắc, tốc độ gió giật cực đại vượt quá tốc độ trung bình tới 10kt hay hơn (5ms-1 hay 20 km h-1), tốc độ cực đại này được báo bằng Gfmfm tiếp liền sau dddff và kèm luôn một trong các chữ tắt KMH, KT hay MPS để xác định đơn vị về tốc độ. Các trường hợp khác, yếu tố Gfmfm không được đưa vào;

Ghi chú:

Hệ thống đo đạc về gió nên dùng loại thể hiện được trung bình của các đỉnh gió giật trong 3 giây.

2.5.6. Với tốc độ gió ³ 100 đơn vị, con số chính xác của đơn vị tốc độ gió được báo vào vị trí hai mã chữ ff hay fmfm.

2.6. Các nhóm VVVVDv        VxVxVxVxDv

2.6.1. Khi tầm nhìn ngang theo các hướng không thay đổi, tầm nhìn ngang được báo ở VVVV và bỏ qua Dv.

Ghi chú:

Sự thay đổi theo hướng của tầm nhìn được xem là đáng kể khi sự khác biệt ít nhất bằng 50% tầm nhìn nhỏ nhất nhưng cũng không cần chỉ ra khi tầm nhìn nhỏ nhất đã ³ 5000m.

2.6.2. Khi tầm nhìn ngang không đồng đều ở mọi hướng, tầm nhìn nhỏ nhất bằng mét được báo ở VVVV kế đến là Dv được báo bằng một hoặc hai chữ để chỉ ra hướng chính của tầm nhìn liên quan tới vị trí của trạm khí tượng hàng không và được báo bằng một trong 8 hướng la bàn (N, NE, v.v…). Nếu tầm nhìn thấp nhất quan sát được ở quá một hướng, thì Dv sẽ báo hướng quan trọng nhất với việc vận hành. Những sự khác biệt theo hướng có ý nghĩa về tầm nhìn sẽ được báo theo quy tắc 2.6.3.

2.6.3. Biến đổi theo hướng về tầm nhìn VxVxVxVxDv

Khi đối chiếu với quy tắc 2.6.2 và ghi chú ở quy tắc 2.6.1 mà tầm nhìn nhỏ nhất < 1500m, trong lúc tầm nhìn ở các hướng khác > 5000m thì nhóm VxVxVxVxDv cũng được dùng để báo về trị số (bằng mét) và hướng (một hay hai chữ) của tầm nhìn lớn nhất. Nếu tầm nhìn lớn nhất quan sát được ở quá một hướng thì Dv sẽ báo hướng có ý nghĩa nhất với việc vận hành. Các trường hợp khác, nhóm này không được đưa vào.

2.6.4. Tầm nhìn ngang sẽ được báo theo các nấc sau:

a) Dưới 500m: Quy xuống mức 50 mét gần nhất;

b) Giữa 500 và 5000m: Quy xuống mức 100 mét gần nhất;

c) Giữa 5000 cho tới 9999m: Quy xuống mức 1000 mét gần nhất;

d) 9999 báo cho 10 km hay hơn.

2.6.5. Mã chữ CAVOK

Áp dụng quy tắc 2.10

2.7. Các nhóm            RDRDR/VRVRVRVRi hay

                                    RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi

2.7.1. Trong khoảng thời gian quan sát được tầm nhìn ngang hay tầm nhìn theo đường băng của một hay nhiều đường băng khả dụng cho việc hạ cánh < 1500m, một hay nhiều nhóm thuộc quy tắc 2.7 sẽ được đưa vào trong bản tin. Chữ biểu thị R liền với biểu số đường băng DRDR luôn mở đầu cho phần tin về tầm nhìn theo đường băng (RVR).

2.7.2. Các nhóm này được lặp lại để báo về giá trị tầm nhìn theo từng đường băng khả dụng cho việc hạ cánh và cho tầm nhìn theo đường băng đã định trước.

2.7.3. Chỉ số đường băng DRDR

DRDR là chỉ số của từng đường băng có tầm nhìn theo đường băng được phát báo. Các đường băng song song được phân biệt bằng cách thêm các chữ L, C hay R vào sau chỉ số DRDR để chỉ rõ đường băng bên trái, chính giữa hay bên phải.

Sự phối hợp các chữ này có thể dùng cho 5 đường băng song song (ví như LL, L, C, R, RR). Các chữ được thêm vào cho DRDR khi cần thiết phù hợp với các thủ tục chuẩn bị về địa chỉ đường băng của ICAO.

2.7.4. Giá trị trung bình và xu thế của tầm nhìn theo đường băng trong 10 phút ngay trước kỳ quan trắc VRVRVRVRi

a) Các giá trị tầm nhìn theo đường băng được báo sẽ đặc trưng cho vùng tiếp cận của các đường băng hạ cánh, tối đa là 4 đường;

b) Giá trị trung bình bằng mét của tầm nhìn theo đường băng trong 10 phút ngay trước kỳ quan trắc sẽ được báo ở VRVRVRVR. Tuy nhiên, khi trong 10 phút đó sự gián đoạn về RVR (ví như: Sương mù bình lưu đột xuất, mở đầu hay chấm dứt nhanh chóng của tuyết rào mù mịt), chỉ có số liệu sau sự gián đoạn này mới được tính vào giá trị trung bình của RVR và vì thế thời gian của sự biến đổi trong trường hợp này bị rút ngắn;

Ghi chú:

1) Áp dụng Quy tắc 2.7.5;

2) Mọi giá trị quan trắc được mà không khớp với thang độ để phát báo sẽ được quy về thang độ thấp hơn gần nhất;

3) Sự gián đoạn được ghi nhận khi có sự thay đổi bất chợt về tầm nhìn theo đường băng, duy trì ít nhất 2 phút, giống như việc đưa ra các bản tin đặc biệt được lựa chọn đã ghi trong quy phạm kỹ thuật [C.3.1.] 4.3.3.

c) Nếu các giá trị tầm nhìn theo đường băng trong khoảng 10 phút trước giờ quan trắc thể hiện xu thế tăng lên hay hạ xuống rõ rệt đến mức trị số trung bình trong 5 phút đầu biến đổi ³ 100m so với trị số trung bình của 5 phút cuối thì báo i = U cho trường hợp tầm nhìn tăng lên và i = D cho trường hợp giảm xuống. Khi không quan trắc được sự thay đổi của tầm nhìn theo đường băng, báo i = N. Không có khả năng xác định xu thế này, i được bỏ qua.

2.7.5. Biến đổi quan trọng (đáng kể) của tầm nhìn theo đường băng RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi:

a) Khi RVR ở đường băng biến đổi rõ rệt và trong vòng 10 phút trước giờ quan trắc có cực trị trung bình trong 1 phút đã thay đổi so với giá trị trung bình > 50m hay > 20% giá trị trung bình, bất kỳ giá trị lớn hơn, các giá trị cực tiểu trung bình trong 1 phút và cực đại trung bình trong 1 phút sẽ được báo theo thứ tự này trong dạng DRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi thay cho trung bình của 10 phút.

b) Cực trị RVR sẽ được áp dụng quy tắc 2.7.6 và xu thế sẽ được chỉ ra theo quy tắc 2.7.4.c.

2.7.6. Các cực trị của tầm nhìn theo đường băng

Khi giá trị RVR thực tế ở ngoài khoảng đo đạc của hệ thống thiết bị quan trắc, sẽ áp dụng các thủ tục sau:

a) Khi RVR, được báo theo quy phạm kỹ thuật, lớn hơn giá trị cực đại có thể đo được của hệ thống đo, báo thêm chữ P vào sát trước nhóm VRVRVRVR với VRVRVRVR là giá trị cao nhất có thể đo được. Khi RVR được ước định > 1500m, báo là P1500;

b) Khi RVR nhỏ hơn giá trị cực tiểu có thể đo được của hệ thống đo, thêm chữ M vào sát trước nhóm VRVRVRVR với VRVRVRVR là giá trị thấp nhất có thể đo được. Khi RVR được ước định < 50m, báo là M0050.

2.8. Nhóm w'w'

2.8.1. Một hay nhiều nhóm w'w', nhưng không quá 3, được dùng để báo toàn bộ hiện tượng thời tiết hiện tại quan trắc được tại sân bay hay lân cận và có ý nghĩa đối với hoạt động hàng không, theo Bảng mã 4678.

Các chỉ số cường độ tương ứng và chữ tắt (bảng mã 4678) được kết hợp trong các nhóm có từ 2 đến 9 ký tự để diễn tả hiện tượng thời tiết hiện tại.

2.8.2. Nếu thời tiết hiện tại quan trắc được không thích hợp với các mã chữ trong bảng mã 4678, nhóm w'w' được bỏ qua.

2.8.3. Các ký tự của nhóm w'w' được sắp xếp theo thứ tự sau:

a) Nếu thích hợp, thì lúc đầu là sự xác định về cường độ hay vùng lân cận;

b) Tiếp liền là chữ tắt về sự mô tả;

c) Tiếp nữa là chữ tắt về hiện tượng thời tiết đã quan trắc được hay sự kết hợp của nó.

2.8.4. Chỉ phát báo cường độ về giáng thủy, giáng thủy kết hợp với mưa rào và/hay dông, bụi cuốn, cát cuốn hay tuyết cuốn, bão bụi hay bão cát. Nếu cường độ của hiện tượng báo trong nhóm này là yếu hay mạnh, chúng sẽ được chỉ bởi ký hiệu thích hợp (bảng mã 4678). Không một chỉ số nào được đưa vào trong nhóm này khi cường độ hiện tượng được báo là trung bình.

2.8.5. Cường độ của hiện tượng thời tiết hiện tại được báo trong nhóm w'w' được xác định theo cường độ vào lúc quan trắc.

2.8.6. Nếu quan sát được từ 2 hiện tượng thời tiết quan trọng trở lên, các nhóm w'w' riêng biệt sẽ được đưa vào trong bản tin phù hợp với bảng mã 4678. Tuy nhiên, nếu quan sát được từ 2 dạng giáng thủy trở lên, các chữ tắt tương ứng sẽ được kết hợp trong một nhóm với dạng giáng thủy chủ yếu được báo lên đầu. Trong nhóm như thế, cường độ được tính theo giáng thủy tổng cộng và có thể kèm một hoặc không có chỉ số nào.

2.8.7. Chữ tắt SH được dùng để biểu thị giáng thủy dạng mưa rào. Khi đã kết hợp với chỉ số VC (vùng lân cận) thì dạng và cường độ giáng thủy không cần phân định;

Ghi chú:

Mưa rào là sản phẩm của mây đối lưu. Chúng được đặc trưng bởi sự bắt đầu và chấm dứt đột ngột, thường nhanh chóng và đôi khi cường độ biến đổi nhiều. Các giọt và các hạt rắn rơi từ mưa rào thường lớn hơn các giọt và hạt rơi từ giáng thủy không phải dạng mưa rào, giữa các đợt mưa rào, có thể quan sát được các khoảng trời xanh trừ khi các mây dạng tầng phủ kín các khoảng trống giữa các mây dạng tích.

2.8.8. Chữ tắt TS được dùng để báo sự xuất hiện của dông vào bất kỳ lúc nào khi nghe được, trong vòng 10 phút trước giờ quan trắc. Khi thích hợp, chữ TS được tiếp liền bởi các chữ tắt liên quan để biểu thị mọi giáng thủy đã quan trắc được. Một mình chữ tắt TS chỉ được dùng để báo về dông tại sân bây nhưng không có giáng thủy;

Ghi chú:

Cơn dông được xem là bắt đầu tại sân bay kể từ khi nghe được tiếng sấm đầu tiên, có thể thấy được chớp hay không, hoặc có quan trắc được giáng thủy tại sân bay hay không. Cơn dông được xem là đã chấm dứt ở sân bay từ thời điểm nghe được tiếng sấm cuối cùng và sự chấm dứt này đã được khẳng định nếu sau thời điểm đó 10 phút không có sấm nữa.

2.8.9. Chữ tắt FZ chỉ được dùng để chỉ về các giọt nước quá lạnh hay giáng thủy quá lạnh.

Ghi chú:

1) Mọi sương mù cấu tạo chủ yếu bởi các giọt nước ở nhiệt độ dưới 00C sẽ được báo như sương mù đông giá (FZFG) dù có đóng băng hay không;

2) Ở dạng rào thì không phải xác định liệu giáng thủy có là quá lạnh hay không.

2.8.10. Chữ tắt VC được dùng để biểu thị hiện tượng thời tiết quan trọng sau đây đã quan trắc được trong vùng lân cận sây bay: TS, DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA, và BLSN. Các quy tắc liên quan tới sự kết hợp của VC và FG được chỉ ra trong quy tắc 2.8.17.

Ghi chú:

1) Các hiện tượng thời tiết như thế chỉ cần phát báo với chữ tắt VC khi quan sát được chúng trong vòng 8km quanh sân bay nhưng không phải tại sân bay;

2) Áp dụng Quy tắc 2.8.7.

2.8.11. Chữ tắt GR chỉ được dùng để báo về mưa đá khi đường kính của hạt đá lớn nhất đã quan trắc được ³ 5mm. Chữ tắt GS được dùng để báo về mưa đá nhỏ (đường kính hạt đá < 5mm) và/hay tuyết nắm.

2.8.12. Chữ tắt IC được dùng để báo về hiện tượng tinh thể băng (bụi băng). Báo w'w' = IC khi tầm nhìn bị giảm xuống tới 5000m hay nhỏ hơn bởi hiện tượng này.

2.8.13. Các chữ tắt FU, HZ, DU và SA (loại trừ DRSA) chỉ được dùng khi sự cản trở tầm nhìn chủ yếu do thạch hiện tượng và tầm nhìn đã xuống tới 5000m hay nhỏ hơn do hiện tượng này.

2.8.14. Chữ tắt BR được dùng khi sự cản trở tầm nhìn do các giọt nước hay tinh thể băng. Báo w'w' = BR khi tầm nhìn ít nhất là 1000m nhưng không quá 5000m.

2.8.15. Chữ tắt FG được dùng khi sự cản trở tầm nhìn do giọt nước hay tinh thể băng (sương mù hay sương mù băng). Báo w'w' = FG không thêm chữ tắt MI, BC hay VC khi tầm nhìn nhỏ hơn 1000m.

2.8.16. w'w' = MIFG được báo khi tầm nhìn ở mức 2m trên mặt đất bằng hay lớn hơn 1000m và tầm nhìn biểu kiến trong lớp sương mù nhỏ hơn 1000m.

2.8.17. Chữ tắt VCFG được dùng để báo mọi dạng sương mù quan trắc được trong vùng lân cận sân bay.

2.8.18. Chữ tắt BCFG được dùng để báo về các đám sương mù và chữ tắt PRFG để báo sương mù bao phủ một phần sân bay; tầm nhìn biểu kiến trong đám hay dải sương mù nhỏ hơn 1000m và sương mù này phát triển ít nhất 2m trên mặt đất.

Ghi chú:

BCFG chỉ được dùng khi tầm nhìn trên các phần của sân bay bằng hay lớn hơn 1000m, khi sương mù ở gần điểm quan sát dù tầm nhìn thấp nhất được báo bởi VVVVDv đã nhỏ hơn 1000m.

2.8.19. Chữ tắt SQ được dùng để báo về tố khi tốc độ gió đột ngột tăng thêm ít nhất 16 kt (32 km h-1, 8ms-1), tốc độ đạt tới 22 kt (44 km h-1, 11ms-1) hay hơn và duy trì ít nhất một phút.

2.8.20. Mã chữ CAVOK, áp dụng Quy tắc 2.10.

2.9. Nhóm             NsNsNshshshs hay

                              VVhshshs hay

                              SKC

2.9.1. Lượng mây và độ cao mây NsNsNshshshs

a) Lượng mây NsNsNs được báo là ít (1 đến 2 phần tám), rải rác (3 đến 4 phần tám), nhiều (5 đến 7 phần tám) và đầy (8 phần tám) thì dùng ba chữ viết tắt FEE, SCT, BKN và OVC tiếp liền là độ cao chân của lớp (khối) mây hshshs. Nếu không có mây và không hạn chế về tầm nhìn thẳng đứng đồng thời không thích hợp với chữ tắt CAVOK, dùng chữ tắt SKC. Khi đã báo là SKC nhưng tầm nhìn bị hạn chế bởi FG, SS, DS, BR, FW, HZ, DU, IC và SA thì không báo tầm nhìn thẳng đứng.

b) Lượng của mỗi lớp (khối) mây được xác định như khi không có các mây khác cùng tồn tại.

c) Nhóm mây sẽ được lặp lại để báo về các lớp hay khối mây. Số nhóm sẽ không quá ba, loại trừ mây đối lưu mạnh luôn được báo mỗi khi quan trắc được.

Ghi chú:

Các mây sau đây được coi là mây đối lưu mạnh cần báo:

1) Mây Cumulonimbus (Cb);

2) Cumulus congestus với mức phát triển thẳng đứng mạnh (TCU). Từ ghép TCU xuất phát từ chữ "Cu hình tháp – towering cumulus" là chữ tắt được dùng trong khí tượng hàng không để thể hiện mây này;

3) Việc lựa chọn các lớp hay các khối mây để phát báo được thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:

(i) Nhóm thứ nhất: Lớp (khối) riêng lẻ thấp nhất với lượng bất kỳ, được báo bằng chữ FEW, SCT, BKN hay OVC;

(ii) Nhóm thứ hai: Lớp (khối) riêng lẻ cao liền kề có lượng lớn hơn 2 phần tám, được báo bằng SCT, BKN hay OVC;

(iii) Nhóm thứ ba: Lớp (khối) riêng lẻ cao hơn bao phủ trên 4 phần tám, được báo bằng BKN hay OVC;

(iv) Các nhóm bổ sung: Các mây đối lưu mạnh mẽ (Cb hay TCU) đã quan sát được mà chưa được báo vào một trong ba nhóm trên;

(v) Thứ tự phát báo các nhóm này là từ thấp lên cao.

4) Độ cao chân lớp (khối) mây được báo theo từng bậc 30m (100ft) cho tới mực 3000m (10.000ft) và theo từng bậc 300m (1000ft) từ mực trên 3000m theo dạng hshshs;

Ghi chú:

Xem ghi chú (2) của Quy tắc 2.7.4.b.

5) Các trạm trên núi, khi chân mây thấp hơn mực trạm, nhóm mây được báo là NsNsNs///;

6) Các dạng mây không thuộc mây đối lưu mạnh mẽ thì không cần báo. Khi có các mây đối lưu mạnh mẽ chúng được báo bằng cách ghép tiếp chữ tắt Cb (Cumulonimbus) hay TCU (Cumulus congestus phát triển thẳng đứng mạnh) vào nhóm mây;

Ghi chú:

Khi lớp (khối) mây riêng lẻ bao gồm Cumulonimbus và Cumulus hình tháp có chung đáy, dạng mây chỉ báo về Cumulunimbus và lượng mây được báo theo tổng lượng của Cb và TCU.

2.9.2. Tầm nhìn thẳng đứng VVhshshs

Khi bầu trời bị che phủ và thông tin về tầm nhìn thẳng đứng khả dụng, sẽ báo nhóm VVhshshs với hshshs là tầm nhìn thẳng đứng theo đơn vị 30m (một trăm feet). Khi thông tin về tầm nhìn thẳng đứng không khả dụng, nhóm này được báo là VV///.

Ghi chú:

1) Tầm nhìn thẳng đứng được định nghĩa là mức độ nhìn thấy thẳng đứng trong môi trường bị che phủ;

2) Xem ghi chú (2) của Quy tắc 2.7.4.b.

2.10. Mã chữ CAVOK

Mã chữ CAVOK được đưa vào các nhóm thuộc Quy tắc 2.6, 2.8 và 2.9, khi các điều kiện sau đây xuất hiện đồng thời vào lúc quan trắc;

2.10.1. Tầm nhìn: Bằng hay lớn hơn 10km.

2.10.2. Không có mây dưới 1500m (5000ft) hay ở dưới mực cao chỗ mây thấp nhất, tùy thuộc cái nào lớn hơn, và không có Cumulonimbus.

2.10.3. Không có hiện tượng thời tiết quan trọng (Bảng mã 4678)

Ghi chú:

Mực cao phía ít trũng nhất được định nghĩa trong PANS-OPS, phần 1 của ICAO, là mực cao thấp nhất có thể sử dụng trong điều kiện khẩn cấp bảo đảm khoảng trống tối thiểu cao hơn 300m (1000ft) so với mọi vật thuộc vùng kiểm soát trong bánh kính 46km (25 dặm hàng hải) quanh trạm vô tuyến hỗ trợ hoạt động hàng không.

2.11. Nhóm T'T'/T'dT'd

2.11.1. Nhiệt độ không khí và nhiệt độ điểm sương được quy tròn về 0C nguyên gần nhất được báo bằng T'T'/T'dT'd. Phần lẻ bằng 0,50C được quy tròn về 0C cao hơn.

2.11.2. Các giá trị đã quy tròn của nhiệt độ không khí và nhiệt độ điểm sương từ -90C đến 90C được thêm số 0 vào phía trước, ví như, +90C sẽ báo là 09.

2.11.3. Nhiệt độ dưới 0C được thêm chữ M, với nghĩa là âm, vào phía trước, ví như 90C được báo là M09 và –0,50C được báo là M00.

2.12. Nhóm QPHPHPHPH

2.12.1. Trị số QNH được quy tròn xuống giá trị nguyên gần nhất (tính theo đơn vị hPa) được báo ở PHPHPHPH tiếp liền với chữ cái biểu thị Q đứng trước.

2.12.2. Khi trị số QNH < 1000hPa, thêm số 0 vào phía trước, ví dụ QNH 995,6 được báo là Q0995.

Ghi chú:

1) Khi còn số đầu tiên tiếp liên với chữ biểu thị Q là 0 hay 1, trị số QNH được báo theo đơn vị hectopascal (hPa);

2) Đơn vị khí áp theo Phụ lục 5 của ICAO là hPa. Tuy nhiên, theo quy định quốc gia và phù hợp với nhu cầu được thiết lập bởi các nước có thẩm quyền liên quan, inch thủy ngân cũng được dùng làm đơn vị cho QNH; nhóm này được mở đầu bằng chữ A (thay cho chữ Q), tiếp đến là số đơn vị, phần mười và phần trăm của inch nhưng không có dấu phẩy thập phân. Ví dụ QNH 29,91 in được báo là A2991, QNH là 30,27 in sẽ báo là A3027. Khi trị số QNH được báo theo đơn vị inch thủy ngân thì con số đầu tiên tiếp sau chữ biểu thị A sẽ là 2 hoặc 3.

                                                                                          WS RWYDRDR

2.13. Thông tin bổ sung – các nhóm REw'w'                hay

                                                                                          WS ALL RWY

2.13.1. Để trao đổi quốc tế, đoạn thông tin bổ sung chỉ được dùng để báo về hiện tượng thời tiết vừa qua quan trọng tới hoạt động và thông tin về gió đứt ở tầng thấp là khả dụng.

2.13.2. Hiện tượng thời tiết vừa qua quan trọng tới hoạt động REw'w'

a) Có đến 3 nhóm thông tin báo về thời tiết vừa qua được mở đầu bằng chữ biểu thị RE, tiếp liền là các chữ tắt tương ứng phù hợp với quy tắc 2.8 nếu hiện tượng thời tiết sau đây quan sát được trong khoảng từ bản tin thường kỳ sau cùng hay giờ vừa qua, tùy thuộc khoảng nào gần hơn, nhưng không có vào lúc quan trắc:

1) Giáng thủy đông kết;

2) Mưa phùn, mưa hay tuyết trung bình hay mạnh;

3) Băng nắm, mưa đá, mưa đá hạt nhỏ và/hay tuyết nắm, trung bình hay mạnh;

4) Tuyết cuốn trung bình hay mạnh (kể cả bão tuyết);

5) Bão cát hay bão bụi;

6) Dông;

7) Mây dạng phễu (vòi rồng hay cột nước);

8) Tro bụi núi lửa.

b) Chỉ những hiện tượng tương tự (không tính đến đặc điểm giáng thủy) có cùng cường độ hay lớn hơn mà chưa được báo trong thời tiết hiện tại mới được đưa vào trong thời tiết vừa qua. Ví như mưa rào mạnh từ 20 phút trước lúc quan trắc và mưa trung bình vào lúc quan trắc, sẽ mã hóa là RERA. Còn mưa trung bình từ 20 phút trước giờ quan trắc và mưa rào trung bình vào lúc quan trắc thì không báo nhóm thời tiết vừa qua.

                                                                              WS RWYDRDR

2.13.3. Gián đoạn gió trong tầng thấp                hay

                                                                              WS ALL RWY

Thông tin về sự tồn tại của gián đoạn gió dọc theo đường cất cánh hay hạ cánh giữa mực đường băng nào đó với 500m (1600ft) ảnh hưởng đến việc hoạt động của máy bay sẽ được báo khi số liệu khả dụng và tình huống địa phương cho phép bằng (bộ) nhóm WS RWYDRDR được lặp lại nếu cần thiết. Nếu gián đoạn gió dọc theo đường cất cánh hay hạ cánh tác động đến mọi đường băng của sân bay thì báo bằng WS ALL RWY.

Ghi chú:

Áp dụng Quy tắc 2.7.3 liên quan đến chỉ số đường băng DRDR.

2.13.4. Thông tin bổ sung ngoài các điều đã quy định trong quy tắc 2.13.2 và 2.13.3 chỉ được thêm vào khi có quy định của khu vực.

2.14. Dự báo xu thế

Ghi chú:

Tiêu chuẩn chỉ đạo việc đưa ra các dự báo xu thế được quy định trong ấn phẩm số 49 của WMO.

2.14.1. Khi được đưa vào trong các bản tin METAR hay SPECI, các dự báo xu thế phải ở dạng đã mã hóa.

2.14.2. Khi dự đoán có sự thay đổi phù hợp với các tiêu chuẩn quy định về những thay đổi quan trọng, của một hay nhiều yếu tố như gió, tầm nhìn ngang, thời tiết hiện tại, mây hay tầm nhìn thẳng đứng thì dùng một trong những chữ biểu thị sự thay đổi BECMG hay TEMPO báo cho TTTTT;

Ghi chú:

Nơi có số liệu khả dụng cần lựa chọn các giá trị phù hợp với hoạt động tối thiểu của địa phương để biểu thị các thay đổi.

2.14.3. Nhóm thời gian GGgg với một trong các chữ biểu thị TT = FM (từ), TL (tới) hay AT (ở) tương ứng được đặt liền trước để báo sự bắt đầu (FM) hay kết thúc (TL) của sự thay đổi, hay vào thời điểm (AT) mà các điều kiện dự đoán xảy ra.

2.14.4. Chữ biểu thị sự thay đổi BECMG dùng để mô tả các thay đổi dự đoán về điều kiện khí tượng đã đạt hay vượt tiêu chuẩn đã định ở mức độ thường xuyên hoặc không thường xuyên.

2.14.5. Các thay đổi về các điều kiện khí tượng đã đạt hay vượt tiêu chuẩn đối với dự báo xu thế được mô tả như sau:

a) Khi sự thay đổi được dự đoán sẽ bắt đầu và kết thúc trong thời hạn dự báo xu thế: dùng chữ biểu thị thay đổi BECMG tiếp đến là chữ chỉ thị FM và TL cùng các nhóm thời gian liên kết của chúng để chỉ ra sự bắt đầu và kết thúc của sự thay đổi này (ví dụ, với thời hạn dự báo xu thế từ 1000 đến 1200 UTC thì có dạng: BECMG FM1030 TL1130);

b) Khi sự thay đổi được dự đoán sẽ xuất hiện từ đầu của thời hạn dự báo xu thế và kết thúc trước thời điểm cuối của thời hạn này; dùng chữ biểu thị thay đổi BECMG tiếp đến chỉ có chữ biểu thị TL và nhóm thời gian liên kết với nó (chữ biểu thị FM và nhóm thời gian liên kết được bỏ qua), để chỉ sự thay đổi kết thúc (ví dụ: BECMG TL1100);

c) Khi dự đoán sự thay đổi bắt đầu trong thời hạn dự báo xu thế và kết thúc đúng váo cuối thời hạn này: dùng chữ biểu thị BECMG tiếp đến chỉ có chữ biểu thị FM và nhóm thời gian liên kết với nó (chữ biểu thị TL và nhóm thời gian liên kết với nó được bỏ qua), để chỉ sự thay đổi bắt đầu (ví dụ: BECMG FM1100);

d) Khi có thể xác định thời điểm sự thay đổi xảy ra trong thời hạn dự báo, dùng chữ biểu thị BECMG tiếp đến chữ biểu thị AT và nhóm thời gian liên kết của nó để chỉ ra thời điểm thay đổi (ví dụ: BECMG AT1100);

đ) Khi sự  thay đổi dự đoán sẽ xảy ra vào nửa đêm UTC (theo giờ quốc tế) thời điểm được chỉ bằng:

1) 0000 khi liên kết với FM và AT;

2) 2400 khi liên kết với TL.

2.14.6. Khi sự thay đổi được dự đoán sẽ xuất hiện vào đầu thời hạn dự báo và kết thúc vào cuối thời hạn này, hay sự thay đổi được dự đoán sẽ xuất hiện trong thời hạn dự báo nhưng thời điểm thay đổi không chắc chắc (có thể gần thời điểm đầu của thời hạn dự báo, hay ở khoảng giữa hoặc gần cuối thời hạn này) thì sự thay đổi chỉ được báo bằng chữ biểu thị thay đổi BECMG (còn chữ biểu thị FM và TL hay AT cùng nhóm thời gian liên kết được bỏ qua).

2.14.7. Chữ biểu thị thay đổi TEMPO dùng để biểu thị các dự đoán sự biến động tạm thời về điều kiện khí tượng đã đạt hoặc vượt qua các tiêu chuẩn và kéo dài dưới một giờ nếu tính riêng từng đợt và nếu gộp lại thì ít hơn nửa thời hạn dự báo mà trong khoảng đó có thể xuất hiện biến động.

2.14.8. Các thời đoạn biến động tạm thời về các điều kiện khí tượng đã đạt hay vượt quá các tiêu chuẩn đã định sẽ được chỉ ra như sau:

a) Khi thời đoạn biến động tạm thời dự đoán sẽ bắt đầu và kết thúc hoàn toàn trong thời hạn dự báo, dùng chữ biểu thị thay đổi TEMPO tiếp đến là chữ biểu thị FM và TL cùng các nhóm thời gian liên kết với chúng để chỉ ra sự bắt đầu và chấm dứt của các biến động (ví dụ: Với thời đoạn dự báo xu thế từ 1000 đến 1200 UTC sẽ có dạng: TEMPO FM1030 TL1130);

b) Khi thời đoạn biến động tạm thời dự đoán sẽ xuất hiện vào thời điểm đầu của thời đoạn dự báo xu thế nhưng sẽ kết thúc vào cuối thời đoạn: dùng chữ biểu thị thay đổi TEMPO tiếp đến chỉ có chữ biểu thị TL và nhóm thời gian liên kết của nó (chữ biểu thị FM và nhóm thời gian liên kết được bỏ qua), để chỉ ra sự chấm dứt của biến động (ví dụ: TEMPO FM1030);

c) Khi thời đoạn biến đổi tạm thời dự báo sẽ bắt đầu trong thời hạn dự báo xu thế và kết thúc vào cuối năm thời đoạn này, dùng chữ biểu thị thay đổi TEMPO tiếp đến chỉ có chữ chỉ thị FM và nhóm thời gian liên kết với nó (chữ chỉ thị TL và nhóm thời gian liên kết với nó được bỏ qua) để báo về sự bắt đầu của biến động (ví dụ: TEMPO FM1130).

2.14.9. Khi các biến đổi tạm thời về điều kiện khí tượng được dự đoán sẽ xuất hiện vào đầu và kết thúc vào cuối thời hạn dự báo xu thế, các biến đổi tạm thời chỉ được báo bằng chữ biểu thị thay đổi TEMPO (chỉ biểu thị FM và TL cùng các nhóm thời gian liên kết được bỏ qua).

2.14.10. Tiếp sau các nhóm về sự thay đổi TTTTT TTGGgg, chỉ đưa thêm các nhóm liên quan tới các yếu tố được dự báo là sẽ có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, khi có thay đổi đáng kể về mây, mọi nhóm về mây, kể cả mọi lớp (khối) mây quan trọng không có sự biến đổi, cũng được đưa vào.

2.14.11. Để phát báo về thời tiết quan trọng được dự đoán w'w', việc sử dụng các chữ tắt tương ứng phù hợp với quy tắc 2.8 được giới hạn để chỉ ra sự mở đầu, kết thúc hay thay đổi về cường độ của các hiện tượng thời tiết sau:

a) Giáng thủy đông kết;

b) Sương mù đông kết;

c) Giáng thủy (kể cả mưa rào) trung bình hay mạnh;

d) Bụi cuốn, cát cuốn hay tuyết cuốn thấp;

đ) Bụi, cát hay tuyết bay (kể cả bão tuyết);

e) Bão bụi;

g) Bão cát;

h) Dông (có giáng thủy hay không);

i) Tố;

j) Mây dạng phễu (vòi rồng hay cột nước);

k) Hiện tượng thời tiết khác được kê trong bảng mã 4678 mà dự báo sẽ làm cho tầm nhìn thay đổi đáng kể.

2.14.12. Để chỉ về sự kết thúc của hiện tượng thời tiết quan trọng w'w', nhóm w'w' được thay bằng chữ tắt NSW (không còn thời tiết quan trọng nào).

2.14.13. Để chỉ về sự chuyển sang trời quang, các nhóm NsNsNshshshs hay VVhshshs được thay bằng chữ tắt SKC. Khi dự báo không có mây ở dưới 1500m hay ở dưới mực cao phía ít trũng nhất, tùy thuộc cái nào lớn hơn, và không có Cumulonimbus, nếu các chữ CAVOK hay SKC không thích hợp thì dùng chữ tắt NSC.

2.14.14. Khi dự báo không một yếu tố nào được liệt kê trong quy tắc 2.14.2 có sự thay đổi đáng kể, sẽ dùng mã chữ NOSIG. NOSIG (không có thay đổi đáng kể nào) dùng để biểu thị các điều kiện khí tượng chưa đạt hay vượt các chỉ tiêu đã định.

2.15. Nhóm (RMK……)

RMK biểu thị sự mở đầu đoạn chứa đựng thông tin được đưa vào theo quy định quốc gia mà không được phát báo quốc tế.


3. DẠNG MÃ BUOY

FM 18 – XII BOUY - Bản tin quan trắc từ trạm phao

DẠNG MÃ:

Đoạn 0:           MiMiMjMj      A1bwnbnbnb        YYMMJ      Ggggiw         QcLaLaLaLaLa

                                                L0L0L0L0L0L0 (6Q1Qt//)

                                                                                                2snTdTdTd

Đoạn 1:           (111QdQx        Oddff      1snTTT                  hay

                                                                                                29UUU

                                                3PoPoPoPo             4PPPP         5appp

Đoạn 2:           (222QdQx        OSnTwTwTw         1PwaPwaHwaHwa                       20PwaPwaPwa

                        21HwaHwaHwa)

Đoạn 3:           (333Qd1Qd2     (8887k2        2zozozozo           3ToToToTo          4SoSoSoSo

                                                                     …                   …                      …

                                                                     2znznznzn          3TnTnTnTn         4SnSnSnSn)

                                                (66k69k3         2zozozozo         dodocococo

                                                                             …                   …

                                                                     2znznznzn          dndncncncn))

                                                                                       QcLaLaLaLaLL0L0L0L0L0L0       

Đoạn 4:           (444   (1QpQ2QTWQ4)       (2QNQL//)     hay

                                                                                       (YYMMJ GGgg/) (7VBVBdBdB

                                    (8ViViViVi)     (9idZdZdZd))

Ghi chú:

(1) BOUY là tên mã luật về bản tin quan trắc từ trạm phao;

(2) Bản tin BUOY hay thông báo gồm nhiều bản tin BUOY được nhận biết theo nhóm MiMiMjMj = ZZYY;

(3) Việc phát báo nhóm 9idZdZdZdZd rất được khuyến khích đối với các trạm phao neo;

(4) Nhóm 9idZdZdZdZd không nên dùng trong bản tin từ trạm phao không neo;

(5) Dạng mã được phân thành 5 đoạn, đoạn đầu là bắt buộc, trừ nhóm 6QtQt//, còn lại là tùy ý khi số liệu khả dụng:

Số đoạn

Nhóm biểu thị

Nội dung

0

-

Từ biểu thị, dữ liệu về thời gian và vị trí

1

111

Số liệu khí tượng và các số liệu khác không thuộc về biển

2

222

Số liệu mặt biển

3

333

Nhiệt độ, độ mặn và dòng chảy (khi khả dụng) các độ sâu được lựa chọn.

4

444

Thông tin về các tham số kỹ thuật và phương pháp kể cả số liệu kiểm tra chất lượng

QUY TẮC

3.1. Quy tắc chung

Tên dạng mã BUOY không đưa vào bản tin.

3.2. Đoạn 0

3.2.1. Mọi nhóm thuộc Đoạn 0 là bắt buộc, trừ nhóm 6QtQt//, cần được đưa vào trong từng bản tin ngay cả khi không phát báo các số liệu khác.

3.2.2. Từng bản tin BUOY riêng lẻ, ngay cả khi nằm trong cùng một thông báo có nhiều bản tin, cũng có nhóm MiMiMjMj đầu tiên để biểu thị.

3.2.3. Nhóm MiMiMjMj

MiMiMjMj = ZZYY là nhóm biểu thị của bản tin BUOY.

3.2.4. Nhóm A1bwnbnbnb

a) A1: Vùng thuộc Hiệp hội khu vực của WMO có trạm phao giàn khoan hay sàn khai thác dầu khí đang được sử dụng (1 – khu vực I; 2 – khu vực II,…);

b) bw: Vùng con thuộc vùng đã chỉ bởi A1 (bảng mã 0161);

c) nbnbnb: Kiểu và số hiệu của trạm phao;

Số của phao (nbnbnb) chỉ mới phân định từ 001 đến 499, ở trường hợp phao trôi, sẽ cộng thêm 500 vào số hiệu ban đầu;

Ghi chú:

1) A1bw thường tương ứng với vùng biển chứa phao được triển khai; Ban thư ký của WMO phân bổ cho các thành viên có yêu cầu và chỉ ra vùng biển liên quan, khối số hiệu (nbnbnb) được sử dụng cho các trạm phao trong khu vực của họ;

2) Thành viên có liên quan đăng ký với Ban Thư ký của WMO số hiệu được chỉ định cho từng trạm vùng vị trí địa lý của chúng;

3) Ban Thư ký thông báo mọi điều kiện liên quan về sự phân bổ số hiệu và các bản đăng ký của từng thành viên.

3.2.5. Nhóm YYMMJ

a) YY: Ngày, báo bằng 2 số; ví dụ ngày 1 báo 01, ngày 10 báo 10;

b) MM: Tháng trong năm, báo bằng 2 số; ví như tháng I báo 01, tháng X báo 10;

c) J: Năm, chỉ báo số hàng đơn vị; ví dụ năm 1996, báo J = 6.

3.2.6. Nhóm GGggiw

Áp dụng quy tắc 1.2.4.c và 1.2.4.d.

3.2.7. Các nhóm QcLaLaLaLaLa   L0L0L0L0L0L0

a) Qc: Phần tư địa cầu (Bảng mã 3333);

b) LaLaLaLaLa : Vĩ độ, báo đến phần nghìn của độ vĩ;

c) L0L0L0L0L0L0: Kinh độ, báo đến phần nghìn của độ kinh;

d) Vị trí phao được phát báo tới phần mười, phần trăm hay phần nghìn của độ tùy thuộc vào khả năng của hệ thống định vị. Khi vị trí báo đến phần mười độ thì hai nhóm này đã mã hóa theo dạng QcLaLaLa// L0L0L0L0//; khi vị trí báo đến phần trăm độ thì hai nhóm này có dạng QcLaLaLaLa/L0L0L0L0L0/.

3.2.8. Nhóm 6Q1Qt//

a) 6: Biểu số nhóm không đổi;

b) Q1: Chỉ số kiểm tra chất lượng về vị trí (Bảng mã 3334);

c) Qt: Chỉ số kiểm tra chất lượng về thời gian (Bảng mã 3334);

d) //: Mã số định sẵn trong dạng mã;

3.3. Đoạn 1

3.3.1. Mỗi nhóm trong Đoạn 1 được phát báo cho các tham số đã quan trắc được và khả dụng.

3.3.2. Khi toàn bộ các tham số thuộc mọi nhóm đều thiếu, cả đoạn này bỏ qua.

3.3.3. Nhóm 111QdQx

a) 111: Nhóm số mở đầu Đoạn 1;

b) Qd: Là chỉ số kiểm tra chất lượng của đoạn này (bảng mã 3334). Nếu mọi nhóm số liệu có cùng giá trị dấu hiệu kiểm tra chất lượng thì Qd được mã hóa bằng giá trị này và Qx sẽ báo bằng 9. Nếu chỉ có một nhóm số liệu trong đoạn này có dấu hiệu kiểm tra chất lượng khác 1 thì Qd được mã hóa bằng dấu hiệu này và Qx sẽ báo về vị trí của nhóm đó (nhóm có Qd # 1);

Nếu có quá 1 nhóm có dấu hiệu kiểm tra chất lượng > 1 thì Qd báo về giá trị dấu hiệu lớn hơn và Qx sẽ báo bằng 9;

Ghi chú:

Khi Qx báo về vị trí nhóm số liệu thì vị trí đó sẽ tương ứng với nhóm bao hàm Qx ví như Qx = 1 báo về nhóm tiếp ngay sau đó.

c) Qx: Chỉ số về vị trí của nhóm;

3.3.4. Các nhóm           Oddff     1snTTT    2snTdTdTd (hay 29UUU)     3P0P0P0P0

                                                  4PPPP     5appp

Áp dụng các Quy tắc tương ứng với từng nhóm từ 1.3.2.c đến 1.3.8.c.

3.4. Đoạn 2

3.4.1. Áp dụng các Quy tắc 3.3.1 và 3.3.2

3.4.2. Nhóm  222QdQx

a) 222: Nhóm số mở đầu Đoạn 2;

b) Áp dụng Quy tắc 3.3.3.b – 3.3.3.d.

3.4.3. Nhóm OsnTwTwTw

a) Số 0: Áp dụng Quy tắc 1.4.2.b;

b) sn: Dấu của nhiệt độ nước biển tầng mặt (Bảng mã 3845);

c) TwTwTw: Áp dụng Quy tắc 1.4.2.d.

3.4.4. Nhóm 1PwaPwaHwaHwa

Áp dụng các Quy tắc thích hợp từ 1.4.3.a đến 1.4.3.g.

3.4.5. Các nhóm 20PwaPwaPwa và 21HwaHwaHwa

a) 20 và 21: Nhóm số mở đầu;

b) PwaPwaPwa: Chu kỳ sóng quan trắc được bằng máy, báo đến phần mười giây, báo bổ sung cho PwaPwa ở các trường hợp sau:

1) Biển không lặng (có nghĩa mã số PwaPwaHwaHwa đã báo khác 0000);

2) Mã số PwaPwa không phải là //;

3) Thiết bị đo đạc chu kỳ sóng của trạm có độ chính xác tới 1/10 giây.

c) HwaHwaHwa: Độ cao sóng đo được bằng máy, báo đến phần mười mét;

d) HwaHwaHwa báo bổ sung cho HwaHwa ở các trường hợp sau:

1) Biển không lặng (mã số PwaPwaHwaHwa đã báo khác 0000);

2) Mã số HwaHwa không phải là //;

3) Thiết bị đo đạc độ cao sóng của trạm có độ chính xác tới 1/10 mét.

3.5. Đoạn 3

3.5.1. Đoạn 3 gồm hai phần. Phần đầu được biểu thị bằng nhóm 8887k2, báo về nhiệt độ và/hay độ mặn ở những mực sâu lựa chọn. Phần thứ hai được biểu thị bằng nhóm 66k69k3 để báo về dòng chảy ở những mực sâu lựa chọn. Tùy thuộc vào sự khả dụng của số liệu về nhiệt độ và/hay độ mặn cho phần đầu và số liệu dòng chảy cho phần hai mà phát báo một hoặc cả hai phần.

3.5.2. Nhóm 333Qd1Qd2

a) 333: Nhóm số mở đầu Đoạn 3.

b) Qd1 và Qd2: lần lượt là chỉ số kiểm tra chất lượng số liệu về mặt cắt nhiệt độ hay độ mặn và mặt cắt hướng cùng tốc độ của dòng chảy (Bảng mã 3334).

3.5.3. Nhóm 8887k2

a) 8887: Nhóm số mở đầu;

b) k2: Phương pháp đo độ mặn/độ sâu (Bảng mã 2263);

3.5.4. Các nhóm                                 2z0z0z0z0                 3T0T0T0T0         4S0S0S0S0

                                                            ………..             ………….          …………

                                                            2znznznzn                3TnTnTnTn        4SnSnSnSn

a) 2, 3, 4: Biểu số nhóm;

b) z0z0z0z0 znznznzn: Độ sâu (bằng mét) khởi đầu từ tầng mặt của những mực đặc biệt (có ý nghĩa) và/hay được lựa chọn;

c) T0T0T0T0… TnTnTnTn: Nhiệt độ (theo phần trăm 0C) ở những mực sâu đặc biệt hay được lựa chọn, khởi đầu từ tầng mặt;

1) Với nhiệt độ âm, cộng thêm 5000 vào giá trị tuyệt đối tính đến phần trăm của nhiệt độ để phát báo;

2) Khi độ chính xác chỉ đạt tới phần mười 0C, số liệu được mã hóa theo dạng 3TnTnTn/.

d) S0S0S0S0… SnSnSnSn: Độ mặn báo theo phần nghìn (0/00) ở những mực sâu đặc biệt hoặc lựa chọn, khởi đầu từ tầng mặt.

3.5.5. Nhóm 66k69k3

a) 66: Nhóm số mở đầu;

b) k6: Phương pháp suy ra tốc độ di động của phao từ số đo dòng chảy (Bảng mã 2267);

c) 9: Mã số định sẵn;

d) k3: Thời điểm và thời lượng đo đạc dòng chảy (Bảng mã 2264) theo phương pháp véc – tơ hay mặt cắt dòng chảy Doppler;

3.5.6. Các nhóm                     2z0z0z0z0                   d0d0c0c0c0                     

                                                ………….            …………

                                                2znznznzn                  dndncncncn

a) 2: Biểu số nhóm;

b) z0z0z0z0 znznznzn: Áp dụng Quy tắc 3.5.4.b;

c) d0d0 dndn: Hướng thực tính theo chục độ từ đó các dòng chảy ở các mực được lựa chọn và/hay đặc biệt chuyển tới, khởi đầu từ tầng mặt (Bảng mã 0877);

d) c0c0c0 cncncn: Tốc độ dòng chảy theo cm/s ở những mực lựa chọn và/hay đặc biệt, khởi đầu từ tầng mặt;

3.6. Đoạn 4

3.6.1. Các nhóm bổ sung trong đoạn này được phát báo khi có nhu cầu và số liệu chính xác.

3.6.2. Nhóm số 444 mở đầu Đoạn 4

3.6.3. Nhóm 1QPQ2QTwQ4

a) 1: Biểu số nhóm;

b) QP: Chất lượng đo áp suất (Bảng mã 3315);

c) Q2: Chất lượng về tham số "điều hành" (từ thứ hai trong khối đầu của hệ truyền phát ARGOS) (Bảng mã 3363);

d) QTw: Chất lượng số đo về nhiệt độ nước tầng mặt (Bảng mã 3319);

đ) Q4: Chất lượng số đo về nhiệt độ không khí (Bảng mã 3363);

e) Khi QP, Q2, QTw và Q4 = 0, không phát báo nhóm này. Việc bỏ qua nhóm này chứng tỏ sự hoạt động hoàn thiện;

3.6.4. Nhóm 2QNQL//

a) 2: Biểu số nhóm;

b) QN: Chất lượng truyền phát phao - vệ tinh (Bảng mã 3313);

c) QL: Chất lượng về định vị (Bảng mã 3311);

d) //: Hai mã số định sẵn;

đ) Khi QN và QL = 0, không phát báo nhóm này;

3.6.5. Các nhóm QcLaLaLaLaLa   L0L0L0L0L0L0

a) Áp dụng Quy tắc 3.2.7;

b) Chỉ phát nhóm QcLaLaLaLaLa khi QL = 2 (sự định vị vượt quá một "bước") để báo về vĩ độ theo khả năng xác định thứ hai (đối xứng với quỹ đạo phụ của vệ tinh);

c) Chỉ phát nhóm L0L0L0L0L0L0 khi QL = 2 để báo về kinh độ theo khả năng xác định thứ hai mà vĩ độ đã được báo ở nhóm trước đó;

3.6.6. Các nhóm YYMMJ   GGgg/

a) Áp dụng Quy tắc 3.2.5 và 3.2.6, trừ mã chữ cuối được mã hóa là/theo quy ước định sẵn;

b) Các nhóm YYMMJ GGgg/ báo về thời gian thực ứng với vị trí được biết sau cùng của phao và chỉ được phát báo khi QL = 1 cùng nhóm 7VBVBdBdB tiếp sau;

3.6.7. Nhóm 7VBVBdBdB

a) 7: Biểu số nhóm;

b) VBVB: Tốc độ trôi bằng cm/s của phao ở vị trí được biết sau cùng vào thời điểm được báo trong các nhóm YYMMJ GGgg/ trước đó;

c) dBdB: Hướng phao trôi bằng chục độ ở vị trí được biết sau cùng vào thời điểm đã báo trong các nhóm YYMMJ  GGgg/ trước đó;

d) Chỉ phát báo nhóm này khi QL = 1;

Ví dụ: Tại vị trí sau cùng, phao trôi từ hướng 470 với tốc độ 13cm/s, nhóm này được mã hóa là 71304.

3.6.8. Nhóm 8ViViViVi

a) 8: Biểu số nhóm;

b) ViViViVi: Thông tin về trạng thái kỹ thuật của phao;

c) Số lượng các nhóm 8ViViViVi chứa đựng thông tin về trạng thái kỹ thuật của phao không được quá 3;

Ghi chú:

1) Đương lượng vật lý về trị số ViViViVi của các trạm phao là khác nhau.

2) Việc thông dịch các nhóm này là không cần thiết đối với việc sử dụng số liệu khí tượng.


4. DẠNG MÃ CLIMAT

FM 71-XII CLIMAT            - Bản tin số liệu khí hậu hàng tháng từ các trạm trên mặt đất.

DẠNG MÃ:

Đoạn 0   CLIMAT      MMJJJ          Iiiii

Đoạn 1         111                      

                         6R1R1R1R1Rdnrnr                7S1S1S1pspsps          8mpmpmTmTmTxmTx

                     9mememRmRmSmS

Đoạn 2         (222     OYbYbYcYc                    

                                     6R1R1R1R1nrn7S1S1St

                     8yPyPyTyTyTxyTx               9yeyeyRyRySyS)

Đoạn 3         (333     OT25T25T30T30      1T35T35T40T40       2Tn0Tn0Tx0Tx0       3R01R01R05R05

                            4R10R10R50R50            5R100R100R150R150           6S00S00S01S01

                     7S10S10S50S50                8f10f10f20f20f30f30               9V1V1V2V2V3V3)

Đoạn 4         (444      OsnTxdTxdTxdyxyx               1snTndTndTndynyn          2snTaxTaxTaxyaxyax

                            3snTanTanTanyanyan              4RxRxRxRxyryr                       5iwfxfxfxyfxyfx

                            6DtsDtsDgrDgr                       7iyGxGxGnGn)

Ghi chú:

1) CLIMAT là tên mã luật để báo về số liệu khí hậu hàng tháng từ các trạm trên mặt đất.

2) Mã luật CLIMAT gồm 5 đoạn:

Số đoạn

Nhóm biểu thị

Nội dung

0

-

Tên mã và nhóm MMJJJ

1

111

Số liệu của tháng được chỉ bởi MMJJJ và số ngày thiếu số liệu. Đoạn này luôn có mặt trong bản tin.

2

222

Các chuẩn khí hậu của tháng được chỉ bởi MMJJJ và số năm thiếu số liệu trong khi tính toán các chuẩn đó.

3

333

Số ngày trong tháng có trị số của một số yếu tố đã đạt và vượt ngưỡng quy định.

4

444

Các cực trị trong tháng cùng sự xuất hiện dông và mưa đá.

QUY TẮC

4.1. Quy tắc chung

4.1.1. Khi thiếu số liệu của một hay vài tham số trong một nhóm thì tham số thiếu sẽ được mã hóa bằng gạch chéo (/). Nếu toàn bộ tham số trong nhóm đều thiếu thì cả nhóm được bỏ qua.

4.1.2. Khi một đoạn thiếu toàn bộ tham số thì cả đoạn đó được bỏ qua, trừ đoạn 0 và đoạn 1 là những đoạn luôn có mặt trong bản tin.

4.1.3. Số liệu tháng nào được mã hóa theo dạng mã có hiệu lực cho tháng đó. Dạng mã CLIMAT này có hiệu lực từ tháng 11/1994.

4.2. Đoạn 0

4.2.1. Tên dạng mã CLIMAT và nhóm MMJJJ được dùng để mở đầu cho từng bản tin riêng lẻ.

4.2.2. Tên dạng mã CLIMAT và nhóm MMJJJ được đưa vào dòng đầu tiên của bản thông báo gồm nhiều bản tin CLIMAT. Ở từng bản tin CLIMAT riêng lẻ trong bản thông báo đó không cần báo tên dạng mã cũng như nhóm MMJJJ.

4.2.3. Nhóm MMJJJ

a) MM: Tháng có số liệu được báo trong bản tin;

b) JJJ: Số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của năm;

4.2.4. Nhóm IIiii

a) II: Biểu số miền;

b) iii: Biểu số trạm;

4.3. Đoạn 1

4.3.1. Nhóm 111: Nhóm số không đổi mở đầu Đoạn 1.

4.3.2. Các nhóm  và báo trung bình tháng của khí áp.

a) Số 1 và số 2: Biểu số nhóm không đổi;

b) : Trung bình tháng khí áp mực trạm, báo đến phần mười hPa;

c) : Trung bình tháng khí áp mực mặt biển, báo đến phần mười hPa;

4.3.3. Nhóm báo nhiệt độ không khí trung bình tháng và độ lệch chuẩn của các giá trị nhiệt độ không khí trung bình hàng ngày.

a) Số 3: Biểu số nhóm không đổi;

b) sn: Dấu của nhiệt độ trung bình tháng. (Bảng mã 3845);

c) : Nhiệt độ trung bình tháng, báo đến phần mười 0C;

d) ststst: Độ lệch chuẩn của các giá trị nhiệt độ không khí trung bình hàng ngày, báo đến phần mười đơn vị;

Ghi chú:

Xem Phụ lục 6 về cách tính độ lệch chuẩn.

4.3.4. Nhóm báo về trung bình tháng của nhiệt độ cực trị.

a) Số 4: Biểu số nhóm không đổi;

b) sn: Dấu của trung bình tháng nhiệt độ không khí tối cao và tối thấp (Bảng mã 3845);

c) : Trung bình tháng nhiệt độ không khí tối cao báo đến phần mười 0C;

d) : Trung bình tháng nhiệt độ không khí tối thấp, báo đến phần mười 0C;

4.3.5. Nhóm 6R1R1R1R1Rdnrnr báo về số liệu mưa.

a) Số 6: Biểu số nhóm không đổi;

b) R1R1R1R1: Tổng lượng mưa tháng báo theo (Bảng mã 3596);

1) Lượng mưa > 1,0mm được quy tròn bằng cách phần lẻ < 5 thì bỏ qua, phần lẻ ³ 5 thì thêm 1mm;

2) Lượng mưa tháng từ 0,0 đến 0,9mm, báo R1R1R1R1 là 9999.

c) Rd: Cấp nhóm tần suất mà lượng mưa R1R1R1R1 rơi vào;

Ghi chú:

Xem Phụ lục 6 về cách tính Rd

1) Khi chọn mã số Rd nếu gặp các trường hợp đặc biệt, thì Rd được mã hóa theo các quy định sau đây:

(i) Tổng lượng mưa tháng phát báo nhỏ hơn mọi lượng mưa cùng tháng trong 30 năm qua thì Rd = 0;

(ii) Tổng lượng mưa tháng phát báo lớn hơn mọi lượng mưa cùng tháng trong 30 năm qua thì Rd = 6;

(iii) Tổng lượng mưa tháng phát báo nằm ở ranh giới của hai nhóm tần suất thì Rd được mã hóa bằng số cấp của nhóm lớn hơn;

(iv) Ranh giới giữa hai nhóm tần suất là trung bình cộng của giá trị lớn nhất thuộc nhóm nhỏ và giá trị nhỏ nhất thuộc nhóm lớn;

(v) Tháng phát báo không mưa thì Rd là số cấp của nhóm lớn nhất có giới hạn dưới là --. Vì vậy, khi tháng đó không mưa thì báo:

Rd = 0 nếu 30 năm qua tháng đó đều có lượng mưa ³ 0.0;

Rd = 1 nếu 30 năm qua đã có 1 – 6 lần tháng đó có lượng mưa là --;

Rd = 2 nếu 30 năm qua đã có 7 – 12 lần tháng đó có lượng mưa là --;

Rd = 3 nếu 30 năm qua đã có 13 – 18 lần tháng đó có lượng mưa là --;

Rd = 4 nếu 30 năm qua đã có 19 – 24 lần tháng đó có lượng mưa là --;

Rd = 5 nếu 30 năm qua đã có 25 – 30 lần tháng đó có lượng mưa là --.

2) Ví dụ về bảng các nhóm tần suất và cách mã hóa Rd.

(i) Trường hợp bình thường:

Trạm Láng (Hà Nội).

Lượng mưa tháng I trước đây

Cấp, nhóm tần suất

Lượng mưa của tháng I được phát báo

Mã số của Rd

 

 

Từ -- đến 0.7

0

0.8

1.0

2.2

2.4

4.2

5.0

Thứ nhất

Từ 0,8 đến 4,9

1

5.0

5.3

6.4

7.1

7.8

8.8

Thứ hai

Từ 5,0 đến 9,3

2

9.9

11.1

12.6

14.3

15.7

16.5

Thứ ba

Từ 9,4 đến 17,8

3

19.3

21.4

23.2

28.4

35.4

37.3

Thứ tư

Từ 17,9 đến 38,0

4

38.9

44.2

52.2

56.7

57.3

75.7

Thứ năm

Từ 38,1 đến 75,7

5

 

 

³ 75,8

6

(ii) Trường hợp đặc biệt:

Trạm Alecxandra (Ai Cập)

Lượng mưa tháng X trước đây

Cấp, nhóm tần suất

Lượng mưa của tháng X được phát báo

Mã số của Rd

 

 

 

(0)

-

-

-

-

-

-

Thứ nhất

- - -

(1)

-

-

-

-

-

-

Thứ hai

- - -

(2)

-

0

0

2

3

3

Thứ ba

Từ -- đến 3,9

3

5

5

6

8

8

9

Thứ tư

Từ 4,0 đến 8,9

4

9

14

19

20

21

28

Thứ năm

Từ 9,0 đến 28,0

5

 

 

³ 28,1

6

Ghi chú:

Các mã số 0, 1, 2 được để trong dấu ( ) vì các nhóm tần suất tương ứng này tuy có giới hạn dưới cũng là – nhưng chưa phải là lớn nhất.

d) nrnr: Số ngày có lượng mưa ³ 1,0 mm.

4.3.7. Nhóm 7S1S1S1pspsps báo về thời gian nắng.

a) Số 7: Biểu số nhóm;

b) S1S1S1: Tổng số giờ nắng toàn tháng, báo theo giờ tròn;

(Nếu phần lẻ < 5 thì bỏ qua, ³ 5 thì thêm một giờ)

c) pspsps: Tỷ số phần trăm của S1S1S1 so với chuẩn;

Chú ý:

1) Nếu tỷ số phần trăm £ 1% nhưng lớn hơn 0, thì pspsps được mã hóa là 001;

2) Nếu chuẩn bằng 0 thì pspsps được mã hóa bằng 999;

3) Nếu chuẩn không được xác định, thì pspsps được mã hóa bằng 3 gạch chéo (///).

4.3.8. Các nhóm 8mpmpmTmTmTxmTx và 9mememRmRmSmS báo về số ngày không có số liệu.

a) Số 8 và số 9: Biểu số nhóm;

b) mPmP: Số ngày trong tháng không có số liệu khí áp;

c) mTmT: Số ngày trong tháng không có số liệu nhiệt độ không khí;

d) mTxmTx: Số ngày trong tháng không có số liệu nhiệt độ không khí tối cao;

đ) meme: Số ngày trong tháng không có số liệu áp suất hơi nước;

e) mRmR: Số ngày trong tháng không có số liệu lượng mưa;

g) mSmS: Số ngày trong tháng không có số liệu thời gian nắng.

4.4. Đoạn 2

4.4.1. Các thành viên phải gửi tới Ban thư ký số liệu chuẩn đầy đủ của các yếu tố đối với các trạm có mặt trong bản thông báo CLIMAT để phổ biến cho các thành viên khác. Các bản tin CLIMAT của 2 tháng tiếp theo việc gửi số liệu chuẩn đầy đủ đó cho Ban thư ký phải kèm chuẩn của tháng tương ứng được mã hóa theo Đoạn 2. Thủ tục này được lặp lại khi các thành viên thấy cần thiết phải thay đổi hay bổ sung chuẩn đã công bố trước đó.

4.4.2. Các giá trị chuẩn phải được tính toán từ số liệu quan trắc theo thời kỳ đã định.

Ghi chú:

Đoạn 2 cung cấp thông tin về năm bắt đầu, kết thúc cũng như các năm thiếu số liệu khi tính chuẩn.

4.4.3. Nhóm 222: Nhóm số không đổi mở đầu Đoạn 2.

4.4.4. Nhóm OYbYbYcYc báo về thời kỳ chuẩn.

a) Số 0: Biểu số nhóm không đổi;

b) YbYb: Số hàng chục và hàng đơn vị của năm bắt đầu thời kỳ chuẩn;

c) YcYc: Số hàng chục và hàng đơn vị của năm kết thúc thời kỳ chuẩn.

4.4.5. Các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 báo về chuẩn của các yếu tố tương ứng.

Quy tắc báo cáo nhóm này tương tự quy tắc trong Đoạn 1.

4.4.6. Các nhóm 8yPyPyTyTyTxyTx và 9yeyeyRyRySyS báo về số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn.

a) yPyP: Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn khí áp;

b) yTyT: Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn nhiệt độ không khí;

c) yTxyTx: Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn nhiệt độ không khí tối cao;

d) yeye: Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn áp suất hơi nước;

đ) yRyR: Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn lượng mưa;

e) ySyS: Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn khi tính chuẩn thời gian nắng.

4.5. Đoạn 3

4.5.1. Nhóm 333: Nhóm số không đổi mở đầu Đoạn 3.

4.5.2. Các nhóm OT25T25T30T30, 1T35T35T40T40 và 2Tn0Tn0Tx0Tx0 báo về số ngày trong tháng có nhiệt độ không khí bằng và/hay vượt một số ngưỡng.

a) Số 0, số 1 và số 2: Biểu số nhóm không đổi;

b) T25T25: Số ngày có nhiệt độ không khí tối cao ³ 250C;

c) T30T30: Số ngày có nhiệt độ không khí tối cao ³ 300C;

d) T35T35: Số ngày có nhiệt độ không khí tối cao ³ 350C;

đ) T40T40: Số ngày có nhiệt độ không khí tối cao ³ 400C;

e) Tn0Tn0: Số ngày có nhiệt độ không khí tối thấp < 00C;

g) Tx0Tx0: Số ngày có nhiệt độ không khí tối cao < 00C;

4.5.3. Các nhóm 3R01R01R05R05, 4R10R10R50R50 và R100R100R150R150 báo về số ngày trong tháng có lượng mưa bằng hay vượt một số ngưỡng.

a) Số 3, số 4 và số 5: Biểu số nhóm không đổi;

b) R01R01: Số ngày có lượng mưa ³ 1,0mm;

c) R05R05: Số ngày có lượng mưa ³ 5,0mm;

d) R10R10: Số ngày có lượng mưa ³ 10,0mm;

đ) R50R50: Số ngày có lượng mưa ³ 50,0mm;

e) R100R100: Số ngày có lượng mưa ³ 100,0mm;

g) R150R150: Số ngày có lượng mưa ³ 150,0mm;

4.5.4. Các nhóm 6s00s00s01s01 và 7s10s10s50s50 báo về số ngày trong tháng có độ dày lớp tuyết phủ đã vượt một số ngưỡng.

a) Số 6, số 7: Biểu số nhóm không đổi;

b) s00s00: Số ngày có độ dày lớp tuyết phủ > 0cm;

c) s01s01: Số ngày có độ dày lớp tuyết phủ > 1cm;

d) s10s10: Số ngày có độ dày lớp tuyết phủ > 10cm;

đ) s50s50: Số ngày có độ dày lớp tuyết phủ > 50cm;

4.5.5. Nhóm 8f10f10f20f20f30f30 báo về số ngày trong tháng có trị số lớn nhất của tốc độ gió trung bình trong 10 phút bằng hay lớn hơn một số ngưỡng.

a) Số 8: Biểu số nhóm không đổi;

b) f10f10: Số ngày có trị số lớn nhất của tốc độ gió trung bình trong 10 phút ³ 10m/s, hay 20 knots;

c) f20f20: Số ngày có trị số lớn nhất của tốc độ gió trung bình trong 10 phút ³ 20m/s, hay 40 knots;

d) f30f30: Số ngày có trị số lớn nhất của tốc độ gió trung bình trong 10 phút ³ 30m/s, hay 60 knots;

đ) Cách chọn các trị số để phát báo:

1) Nếu có máy tự ghi, các tốc độ gió này lấy theo máy tự ghi;

2) Không có máy tự ghi, các tốc độ gió này lấy theo giá trị quan trắc được theo máy đo gió của trạm. Trường hợp máy không tính  trung bình trong 10 phút hay gián đoạn, áp dụng quy tắc 1.3.2;

3) Không có các thiết bị đo gió, các tốc độ gió này lấy theo giá trị quan trắc được theo cấp gió Beaufort.

e) Trong quá trình theo dõi thời tiết, nếu quan trắc được trị số lớn nhất của tốc độ gió trung bình trong 10 phút đã bằng hay lớn hơn một số ngưỡng trên thì phải ghi thêm trị số lớn nhất này vào dòng ghi chú ở cuối trang số liệu quan trắc hàng ngày trong SKT-1;

4.5.6. Nhóm 9V1V1V2V2V3V3 báo về số ngày trong tháng có tầm nhìn dưới một số ngưỡng quan trắc được hay ghi được vào bất kỳ thời gian nào trong ngày (có thể trùng vào giờ quan trắc hay không).

a) Số 9: Biểu số nhóm không đổi;

b) V1V1: Số ngày có tầm nhìn < 50m;

c) V2V2: Số ngày có tầm nhìn < 100m;

d) V3V3: Số ngày có tầm nhìn < 1000m.

4.5.7. Bất kỳ nhóm nào có mọi phần số liệu bằng 0 đều được bỏ qua.

Ví dụ, trong tháng 30 ngày có 10 ngày nhiệt độ tối cao < 250C, 10 ngày từ 250C đến 290C và 10 ngày từ 300C đến 340C thì nhóm đầu tiên của Đoạn 3 là 02010, nhóm thứ hai được bỏ qua.

4.6. Đoạn 4

4.6.1. Nhóm 444: Nhóm số không đổi mở đầu Đoạn 4.

4.6.2. Các nhóm OsnTxdTxdTxdyxyx, 1snTndTndTndynyn, 2snTaxTaxTaxyaxyax và 3snTanTanTanyanyan báo về các cực trị nhiệt độ không khí.

a) Số 0, số 1, số 2, số 3: Biểu số nhóm không đổi;

b) sn: Dấu của nhiệt độ không khí, (Bảng mã 3845);

c) TxdTxdTxd: Nhiệt độ không khí trung bình ngày cao nhất, báo đến phần mười 0C;

d) yxyx: Ngày có nhiệt độ không khí trung bình ngày cao nhất;

đ) TndTndTnd: Nhiệt độ không khí trung bình ngày thấp nhất, báo đến phần mười 0C;

e) ynyn: Ngày có nhiệt độ không khí trung bình ngày thấp nhất;

g) TaxTaxTax: Nhiệt độ không khí tối cao tuyệt đối, báo đến phần mười 0C;

h) yaxyax: Ngày có nhiệt độ không khí tối cao tuyệt đối;

i) TanTanTan: Nhiệt độ không khí tối thấp tuyệt đối, báo đến phần mười 0C;

j) yanyan: Ngày có nhiệt độ không khí tối thấp tuyệt đối;

4.6.3. Nhóm 4RxRxRxRxyryr báo về mưa lớn nhất.

a) Số 4: Biểu số nhóm không đổi;

b) RxRxRxRx: Lượng mưa ngày lớn nhất, báo đến phần mười mm;

c) yryr: Ngày có lượng mưa lớn nhất trong tháng;

4.6.4. Nhóm 5iwfxfxfxyfxyfx báo về gió lớn nhất.

a) Số 5: Biểu số nhóm không đổi;

b) iw: Phương pháp đo gió và đơn vị đo tốc độ gió, (Bảng mã 1855);

c) fxfxfx: Tốc độ gió lớn nhất quan trắc được hay ghi được trong tháng, báo đến phần mười đơn vị chỉ bởi iw (nếu hàng ngày quan trắc tốc độ gió được xác định theo m/s nguyên thì hai chữ fxfx đầu báo tốc độ gió bằng m/s, chữ fx thứ ba báo bằng số 0);

Ví dụ: Gió mạnh nhất trong tháng là 16m/s, báo fxfxfx là 160.

d) yfxyfx: Ngày có tốc độ gió lớn nhất quan trắc được hay máy ghi được trong tháng;

4.6.5. Nếu cực trị xuất hiện ở 1 ngày thì 2 số cuối cùng của các nhóm 0, 1, 2, 3, 4, 5 trên báo về ngày đó. Nếu cực trị xuất hiện ở 2 ngày trở lên thì 2 số cuối cùng này báo về ngày đầu tiên sau khi đã được cộng thêm 50.

4.6.6. Nhóm 6DtsDtsDgrDgr báo về dông và mưa đá.

a) Số 6: Biểu số nhóm không đổi;

b) DtsDts: Số ngày có dông trong tháng;

c) DgrDgr: Số ngày có mưa đá trong tháng.

4.6.7. Nhóm 7iyGxGxGnGn báo về phương tiện và thời điểm xác định các cực trị nhiệt độ không khí hàng ngày.

a) Số 7: Biểu số nhóm không đổi;

b) iy: Biểu số phương tiện;

iy = 1 Cực trị nhiệt độ không khí được xác định bằng nhiệt kế tối cao/tối thấp;

iy = 2 Cực trị nhiệt độ không khí được xác định ở trạm tự động;

iy = 3 Cực trị nhiệt độ không khí được xác định bằng nhiệt ký;

c) GxGx: Thời điểm đọc nhiệt kế tối cao theo giờ quốc tế, báo đến giờ tròn;

d) GnGn: Thời điểm đọc nhiệt kế tối thấp theo giờ quốc tế, báo đến giờ tròn;

đ) Nhóm 7iyGxGxGnGn chỉ được báo khi có sự thay đổi về thời gian điểm đọc nhiệt độ tối cao (GxGx) hay thời điểm đọc nhiệt độ tối thấp (GnGn);

5. DẠNG MÃ CLIMAT SHIP

FM 72-XII CLIMAT SHIP - Bản tin về tổng số và trung bình tháng từ trạm thời tiết đại dương.

DẠNG MÃ

Đoạn 1            CLIMAT SHIP MMJJJ

                        99LaLaLa   QcL0L0L0L0

  

Đoạn 2

NORMAL   

Ghi chú:

CLIMAT SHIP là tên dạng mã phát báo tổng số và trung bình tháng từ trạm thời tiết đại dương.

QUY TẮC

5.1. Đoạn 1

5.1.1. Tên dạng mã CLIMAT SHIP và nhóm MMJJJ dùng để mở đầu cho các bản tin riêng lẻ.

5.1.2. Tên dạng mã CLIMAT SHIP và nhóm MMJJJ chỉ được đưa vào dòng đầu của bản thông báo khí tượng gồm các bản tin CLIMAT SHIP. Trong từng bản tin thuộc bản thông báo sẽ không có tên dạng mã CLIMAT SHIP cùng nhóm MMJJJ.

5.1.3. Nhóm MMJJJ

Áp dụng Quy tắc 4.2.3

5.1.4. Các nhóm 99LaLaLa    QcL0L0L0L0

Áp dụng Quy tắc 1.2.6.

5.1.5. Nhóm : Báo trung bình khí áp mực mặt biển, đến phần mười hPa.

5.1.6. Nhóm

a) sn: Dấu của nhiệt độ không khí trung bình tháng. (Bảng mã 3845);

b) : Nhiệt độ không khí trung bình tháng, báo đến phần mười 0C;

5.1.7. Các nhóm

a) Số 8, số 9: Biểu số nhóm không đổi;

b) sn: Dấu của nhiệt độ nước biển tầng mặt trung bình tháng. (Bảng mã 3845);

c) : Nhiệt độ nước biển tầng mặt trung bình tháng, báo đến phần mười 0C;

5.1.8. Các nhóm

a) : Trung bình tháng áp suất hơi nước, báo đến phần mười hPa;

b) nrnr: Số ngày trong tháng có lượng giáng thủy ³ 1,0mm;

c) //: Mã số định sẵn về nrnr.

5.1.9. Nhóm R1R1R1R1Rd

a) Áp dụng Quy tắc 4.3.6.b và 4.3.6.c;

b) Khi lượng giáng thủy không khả dụng, bỏ qua nhóm R1R1R1R1Rd và nrnr ở nhóm trước đó được mã hóa là //;

c) Với tháng đặc biệt – không có giáng thủy, báo R1R1R1R1 là 0000 và Rd là số bậc cao nhất của nhóm năm có cấp giáng thủy có giới hạn dưới là không (có nghĩa nếu tháng này thuộc 30 năm qua đều không có giáng thủy thì Rd = 5);

5.2. Đoạn 2

5.2.1. NORMAL   

Áp dụng các Quy tắc 4.3.1 đến 4.3.6

5.2.2. Phần phát báo số liệu chuẩn: , , sẽ thể hiện các giá trị rút ra từ các quan trắc trong thời kỳ 30 năm chuẩn.


6. DẠNG MÃ CLI.. HAY.. CLI

                                    CLI..

FM 73-VI                   hay   - Bản tin trung bình tháng của vùng đại dương.

                                    ..CLI

Dạng mã

            CLINP  hay

            SPCLI  hay

            NACLI  hay               MMJJJ

            CLISA  hay

            INCLI

            LaLaL0L0n                                                        …     …

            L'aL'aL'0L'0n'                              …     …

            L"aL''aL''0L''0n''            …     …

            …                             …                                   …                                      …     …

Ghi chú:

CLINP, SPCLI, NACLI, CLISA INCLI là các tên dạng mã phát báo về trung bình tháng cho các vùng đại dương sau:

CLINP cho Bắc Thái Bình Dương;

SPCLI cho Nam Thái Bình Dương;

NACLI cho Bắc Đại Tây Dương;

CLISA cho Nam Đại Tây Dương;

INCLI cho Ấn Độ Dương.

QUY TẮC

6.1. Tên dạng mã tương ứng CLINP, SPCLI, vv… và nhóm MMJJJ được đưa vào đầu từng bản tin riêng lẻ.

6.2. Tên dạng mã tương ứng CLINP, SPCLI, vv… và nhóm MMJJJ được đưa vào dòng đầu của bản thông báo khí tượng gồm các bản tin về các vùng đại dương. Trong từng bản tin thuộc bản thông báo sẽ không có tên dạng mã cùng nhóm MMJJJ.

6.3. Số liệu trung bình về các vùng đại dương của tháng trước cần được phát báo theo dạng mã này vào đầu tháng sau, càng sớm càng tốt.

6.4. Nhóm MMJJJ

Áp dụng Quy tắc 4.2.3.

6.5. Các nhóm

            LaLaL0L0n                                                        …     …

            L'aL'aL'0L'0n'                              …     …

            L"aL''aL''0L''0n''            …     …

            …                             …                                   …                                      …     …

6.5.1. LaLa,L'aL'a,L"aL"a,…Vĩ tuyến, theo độ nguyên, dọc theo đó có các trị số khí áp được báo.

6.5.2. L0L0,L'0L'0,L"0L"0,… Kinh tuyến, theo độ nguyên, của những điểm có khí áp được báo đầu tiên (P1P1,P'1P'1,P"1P"1…).

6.5.3. n,n',n",… Số lượng các điểm vĩ tuyến LaLa,L'aL'a,L"aL"a,…có khí áp được báo.

6.5.4. Trong vùng giữa hai vĩ tuyến 200 bắc và 200 nam, áp suất được báo theo phần mười hPa; còn ở các vùng khác, áp suất báo theo hPa nguyên.

6.5.5. Mỗi nhóm vị trí: LaLaL0L0n, L'aL'aL'0L'0n',…phải có các nhóm kèm theo ở dạng        ,               ,…,

               ,        ,…,

6.5.6. Trị số khí áp đầu tiên là trung bình tháng về khí áp mực biển tại giao điểm của vĩ tuyến và kinh tuyến được chỉ bởi LaLa và L0L0 ở trong nhóm trước đó.

6.5.7. Các áp suất tiếp theo như , ,… là trị số áp suất trung bình tháng tại các điểm cùng ở trên vĩ tuyến LaLa nhưng có kinh độ là L0L0 ±50, L0L0 ± 100,… Mã số của n chỉ ra số điểm có báo về áp suất ở trên vĩ tuyến LaLa đó.

Ghi chú:

Thứ tự các điểm được sắp xếp theo hướng từ đông sang tây hay từ tây sang đông sao cho thích hợp với từng vùng đại dương (trong Tập C, ấn phẩm số 9 của WMO có quy định cụ thể cho từng vùng).

7. DẠNG MÃ TYPH

FM VN1 – TYPH: Bản tin quan trắc từng giờ khi có bão

DẠNG MÃ

TYPH         YYGGiw         iiiww              Nddff              1snTTT    2snTdTdTd

3P0P0P0P0          4PPPP

58p24p24p24

hay                 NhCLhCMCH (9dcdcfcfc)

59p24p24p24

(APnPnPnPn) (BGGPP) (Cdxdxfxfx) (DGGPP) (EhththtZ)

Ghi chú: Dạng mã TYPH dùng để mã hóa số liệu các quan trắc từng giờ khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới, theo lệnh của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

QUY TẮC

7.1. Quy tắc chung

7.1.1. Tên dạng mã TYPH dùng để mở đầu bản tin quan trắc khí tượng từng giờ khi có bão.

7.1.2. Ngoài những nhóm quy định trong dạng mã, không được phát báo thêm một nhóm nào khác vào bản tin.

7.1.3. Trong thời gian "phục vụ TYPH", vào các kỳ quan trắc thường ngày đã phát bản tin SYNOP, không phải thêm bản tin TYPH.

7.1.4. Những trạm thường ngày phát 4 bản tin SYNOP chính, trong các giờ 4, 10, 16, 22h giờ Việt Nam phải phát bản tin SYNOP, các giờ khác phát bản tin TYPH.

7.1.5. Những trạm thường ngày không phát tin SYNOP thì các kỳ SYNOP (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22h giờ Việt Nam) phát theo dạng bản tin SYNOP, còn các giờ khác phát theo dạng bản tin TYPH.

7.1.6. Nếu có mưa:

a) Các bản tin SYNOP 1, 7, 13, 19h giờ Việt Nam báo nhóm 6RRRtR ở Đoạn 1 với cách báo như sau:

1) Bản tin 1h giờ Việt Nam báo lượng mưa 6 giờ qua, tR = 1;

2) Bản tin 7h giờ Việt Nam báo lượng mưa 12 giờ qua, TR = 2;

3) Bản tin 13h giờ Việt Nam báo lượng mưa 18 giờ qua, TR = 3;

4) Bản tin 19h giờ Việt Nam báo lượng mưa 24 giờ qua, TR = 4;

b) Các bản tin 4, 10, 16, 22h giờ Việt Nam báo nhóm 6RRRtR ở Đoạn 3, báo lượng mưa 3 giờ qua, tR = 7.

7.1.7. Khi chuư có lệnh của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho trạm ngừng quan trắc TYPH, tuyệt đối không được ngừng quan trắc với bất cứ lý do nào.

7.2. Quy tắc phát báo các nhóm

7.2.1. Nhóm YYGGiw áp dụng Quy tắc 1.2.4.

7.2.2. Nhóm iiiww

a) iii: Biểu số trạm

Áp dụng Quy tắc 1.2.5.b

b) ww: Thời tiết hiện tại.

Áp dụng Quy tắc 1.3.10.đ

7.2.3. Nhóm Nddff

a) Áp dụng Quy tắc 1.3.2

b) Trường hợp gió đổi hướng nhưng tốc độ nhỏ hơn hay bằng 3m/s, báo dd = 99; khi tốc độ từ 4m/s trở lên, báo dd là hướng phong tiêu chỉ lâu nhất trong thời gian quan trắc. Gió thật, dd báo bằng mã số của hướng gió cộng thêm 50. Trường hợp vừa giật vừa đổi hướng, báo như gió giật.

7.2.4. Nhóm 1snTTT

Áp dụng quy tắc 1.3.3

7.2.5. Nhóm 2snTdTdTd

Áp dụng Quy tắc 1.3.4

7.2.6. Nhóm 3P0P0P0P0 báo trị số khí áp mực trạm

Áp dụng Quy tắc 1.3.5

7.2.7. Nhóm 4PPPP báo trị số khí áp mực biển

Áp dụng Quy tắc 1.3.6.

7.2.8. Các nhóm 58p24p24p24 và 59p24p24p24

a) Áp dụng Quy tắc 1.5.5.e.11;

b) Trị số biến thiên khí áp 24h vừa qua, nếu giản đồ ngày hôm trước có thể quy toán được thì tính theo số liệu quy toán từ giản đồ khí áp ký, nếu giản đồ chưa đủ số liệu để quy toán thì tính theo số liệu quan trắc từ khí áp kế sau khi đã được hiệu chỉnh về mực trạm;

7.2.9. Nhóm NhCLhCMCH

Áp dụng Quy tắc 1.3.11.c cho Nh; 1.3.11.d cho CL; 1.3.1.d cho h; 1.3.11.đ cho CM và 1.3.11.e cho CH.

7.2.10. Nhóm 9dcdcfcfc

a) Nhóm này báo gió mạnh nhất tức thời có tốc độ ³ 10m/s trong khoảng thời gian từ quan trắc trước liền kề đến lúc quan trắc;

GHI CHÚ: Ở bản tin SYNOP, nhóm 9dcdcfcfc báo ở đoạn 555 và khi gió ³ 16m/s báo bằng nhóm 911ff và nhóm 915dd ở đoạn 333. (còn ở các bản tin TYPH, dù gió ³ 16m/s vẫn chỉ báo ở 9dcdcfcfc).

b) Số 9: Biểu số nhóm không đổi;

c) dcdc: Hướng gió có tốc độ mạnh nhất báo ở fcfc (Bảng mã 242);

d) fcfc: Tốc độ gió mạnh nhất tức thời quan trắc trong thời gian 2 giây bằng m/s;

7.2.11. Nhóm APnPnPnPn

a) Nhóm này báo về khí áp thấp nhất trong quá trình trạm chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới;

b) Số A: Biểu số nhóm không đổi;

c) PnPnPnPn: Trị số khí áp mực mặt biển thấp nhất, báo đến phần mười hPa;

d) Cách tính PnPnPnPn xem Phụ lục 5;

7.1.12. Nhóm BGGPP

a) Nhóm này báo thời gian xuất hiện trị số khí áp thấp nhất trong quá trình trạm chịu ảnh hưởng của cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, báo theo giờ quốc tế;

b) B: Biểu số của nhóm không đổi;

c) GG: Giờ xuất hiện trị số khí áp thấp nhất;

d) PP: Phút xuất hiện trị số khí áp thấp nhất;

7.2.13. Nhóm Cdxdxfxfx

a) Nhóm này báo tốc độ và hướng gió trung bình mạnh nhất trong hai phút (hoặc mười phút), trong quá trình chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới;

b) Số C: Biểu số của nhóm không đổi;

c) dxdx: Hướng có giá trị fxfx báo theo bảng mã 242;

d) fxfx: Tốc độ gió trung bình mạnh nhất trong hai phút (hoặc mười phút) trong quá trình trạm chịu ảnh hưởng của bão, báo bằng m/s. Số liệu này chọn ở máy gió Vild, tự báo hay giản đồ gió trong suốt thời gian chịu ảnh hưởng cũa bão, có thể trùng vào giờ tròn hay giữa hai kỳ quan trắc;

7.2.14. Nhóm DGGPP

a) Nhóm này báo thời gian xuất hiện trị số tốc độ gió mạnh nhất trong quá trình trạm chịu ảnh hưởng của cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, báo theo giờ quốc tế;

b) D: Biểu số của nhóm không đổi;

c) GG: Giờ xuất hiện trị số tốc độ gió mạnh nhất;

d) PP: Phút xuất hiện trị số tốc độ gió mạnh nhất;

CHÚ Ý:

Các nhóm APnPnPnPn, BGGPP và Cdxdxfxfx, DGGPP chỉ báo một lần ở bản tin TYPH cuối cùng, nếu trùng với giờ quan trắc SYNOP sẽ báo trong Đoạn 5 và sau nhóm 9dcdcfcfc.

7.2.15. Nhóm EhththtZ

a) Số E: Biểu số nhóm không đổi;

b) hththt: Mực nước từng giờ đã quy về "0" trạm, báo đến cm;

Ví dụ mực nước quy về "0" trạm là 205cm, mã số hththt = 205.

c) Z: Trạng thái mặt biển báo theo số cấp;

Ví dụ trạng thái mặt biển quan trắc được là cấp 6, mã số Z = 6.

i) Khi biển lặng (trạng thái mặt biển cấp 0) báo Z = 0.

ii) Không thể quan trắc được trạng thái mặt biển do mưa to, bão bụi,…, báo Z = /.

d) Trong bản tin SYNOP vào các giờ 1, 7, 10, 13, 16 và 19 giờ Việt Nam thuộc thời gian quan trắc TYPH, luôn có nhóm EhththtZ ở cuối Đoạn 2 của bản tin SYNOP;

đ) Nhóm này chỉ báo trong các bản tin của trạm khí tượng hải văn;


8. DẠNG MÃ CLIM

FM VN2 – CLIM Bản tin số liệu khí hậu hàng tháng

(Phát báo trong nước)

DẠNG MÃ:

CLIM             iiiMM                               

                        TxTxTxNN                  TnTnTnNN                 S1S1S1npnp

                        1BhBhBhBh                 2BxBxNN                    3UmUmNN

                        4nLnnLnnLmnLm               3nmnmngng                         6nhnhnunu

                        7R'R'R'R'                  RxRxRxNN                 WNNNNkt

                        Tổng lượng mưa tháng bằng lời văn.

Ghi chú:

1) Dạng mã CLIM dùng để mã hóa số liệu khí hậu hàng tháng của các trạm khí tượng, khí hậu, khí tượng hải văn;

2) Nhóm WNNNNkt có thể nhắc lại nhiều lần nếu trong tháng có nhiều hiện tượng thời tiết đặc biệt.

QUY TẮC

8.1. Quy tắc chung

1. Những trạm khí tượng, khí hậu, hải văn (có quan trắc khí tượng bề mặt) được chỉ định phải báo điện CLIM trước 1 giờ ngày mồng 1 hàng tháng đồng thời gửi bản sao nguyên văn về Trung tâm Khí tượng Thủy Quốc gia bằng hình thức công văn.

2. Khi có các hiện tượng thời tiết đặc biệt như hạn, úng, lũ lụt, mưa đá, sương muối, băng giá, vòi rồng v.v… xảy ra ở địa phương, ngoài việc báo điện CLIM, các trạm phải điều tra ngay và báo cáo tỉ mỉ bằng công văn khẩn về Trung tâm Khí tượng Thủy Quốc gia.

3. Để xác minh nội dung nhóm 7R'R'R'R' cuối bản tin nhất thiết phải báo rõ tổng luợng mưa bằng lời văn.

8.2. Quy tắc sử dụng các nhóm

8.2.1. Biểu danh CLIM

Biểu danh không đổi, mở đầu bản tin số liệu khí hậu hàng tháng.

8.2.2. Nhóm iiiMM

a) iii: Biểu số trạm;

b) MM: Tháng có số liệu báo trong bản tin;

Ví dụ: Tháng 2 báo MM = 02; Tháng 12 báo MM = 12.

8.2.3. Nhóm

a) : Nhiệt độ không khí trung bình tháng, báo đến phần mười 0C;

b) : Âm độ tương đối trung bình tháng, báo đến % nguyên;

8.2.4. Nhóm

a) : Nhiệt độ không khí tối cao trung bình tháng, báo đến phần mười 0C;

b) nbnb: Số ngày có nhiệt độ không khí tối cao ³ 350C;

Ví dụ: Có 1 ngày báo nbnb = 01, có 10 ngày báo nbnb = 10;

8.2.5. Nhóm

a) : Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình tháng, báo đến phần mười 0C;

b) nrnr: Số ngày có nhiệt độ không khí tối thấp £ 100C;

8.2.6. Nhóm TxTxTxNN

a) TxTxTx: Nhiệt độ không khí tối cao tuyệt đối trong tháng, báo đến phần mười 0C;

b) NN: Ngày xuất hiện trị số báo ở TxTxTx;

c) Khi trị số nhiệt độ tối cao tuyệt đối trong tháng xảy ra ở nhiều ngày, NN báo ngày đầu;

8.2.7. Nhóm TnTnTnNN

a) TnTnTn: Nhiệt độ không khí tối thấp tuyệt đối trong tháng, báo đến phần mười 0C;

b) NN: Ngày xuất hiện trị số báo ở TnTnTn;

c) Khi trị số tối thấp tuyệt đối trong tháng xảy ra ở nhiều ngày, NN báo ngày đầu;

d) Nhiệt độ không khí tối thấp tuyệt đối trong tháng < 00C, báo TnTnTn bằng giá trị tuyệt đối của nhiệt độ tối thấp tính đến phần mười độ cong thêm 500;

Ví dụ 1: TnTnTn = - 0,20C ngày 18, nhóm TnTnTnNN báo 50218

Ví dụ 2: TnTnTn = - 1,20C ngày 22, nhóm TnTnTnNN báo 51222

8.2.8. Nhóm S1S1S1npnp

a) S1S1S1: Tổng số giờ nắng trong tháng, báo đến giờ tròn;

1) Số phần lẻ được quy về giờ tròn theo cách sau:

Số phần mười giờ < 5 thì bỏ qua.

Số phần mười giờ ³ 5 quy lên 1 giờ.

Ví dụ:              42,4 giờ nắng, báo S1S1S1 = 042.

                        42,5 giờ nắng, báo S1S1S1 = 043.

2) Không có số liệu về giờ nắng, báo S1S1S1 =  ///.

b) npnp: Số ngày có mưa phùn trong tháng;

8.2.9. Nhóm 1BhBhBhBh

a) Số 1: Biểu số nhóm không đổi;

b) BhBhBhBh: Tổng lượng bốc hơi trong tháng, báo đến phần mười mm;

Ví dụ: 73,6mm báo BhBhBhBh = 0736 ; 302,5 " " = 3025.

8.2.10. Nhóm 2BxBxNN

a) Số 2: Biểu số nhóm không đổi;

b) BxBx: Lượng bốc hơi hàng ngày lớn nhất trong tháng, báo bằng mm nguyên. Số phần mười mm được quy tròn về mm nguyên tương tự cách quy tròn của số giờ nắng;

c) NN: Ngày xuất hiện trị số báo ở BxBx;

d) Nếu trị số BxBx xảy ra ở nhiều ngày, NN báo ngày đầu;

8.2.11. Nhóm 3UnUnNn

a) Số 3: Biểu số nhóm không đổi;

b) UnUn: ẩm độ tương đối thấp nhất trong tháng, báo bằng % nguyên;

c) NN: Ngày xuất hiện trị số báo ở UnUn;

d) Nếu trị số UnUn xuất hiện ở nhiều ngày, NN báo ngày đầu;

8.2.12. Nhóm 4nLnnLnnLmnLm

a) Số 4: Biểu số nhóm không đổi;

b) nLnnLn: Số ngày khô nóng nhẹ;

c) Ngày khô nóng nhẹ là ngày có đủ hai điều kiện: nhiệt độ không khí tối cao ³ 350C (theo nhiệt kế hoặc nhiệt ký đã hiệu chính) và ẩm độ tương đối tối thấp) £ 55% (theo ẩm kế hoặc ẩm ký đã hiệu chính);

d) nLmnLm: Số ngày khô nóng mạnh;

đ) Ngày khô nóng mạnh là ngày có đủ hai điều kiện: nhiệt độ không khí tối cao ³ 370C (theo nhiệt kế hoặc nhiệt ký đã hiệu chính) và ẩm độ tương đối tối thấp £ 45% (theo ẩm kế hoặc ẩm ký đã hiệu chính);

8.2.13. Nhóm 5nmnmngng

a) Số 5: Biểu số không đổi;

b) nmnm: Số ngày có mưa trong tháng;

Ngày có mưa trong tháng là ngày có lượng mưa ³ 0,1mm; không kể những ngày chỉ có lượng nước do các loại sương. Những ngày có mưa và sương, nhưng lượng mưa 0,0mm vẫn tính là ngày không có mưa;

c) ngng: Số ngày có dông trong tháng;

Ngày có dông là ngày nghe được sấm, ít nhất một lần. Ngày chỉ có chớp không kể là ngày dông.

8.2.14. Nhóm 6nhnhnunu

a) Số 6: Biểu số nhóm không đổi;

b) nhnh: Số ngày liên tục không mưa dài nhất trong tháng;

1) Ngày có mưa mà lượng nước là giọt (0,0mm) được xem là ngày không có mưa.

2) Ngày không mưa tuy có lượng nước do sương móc hay sương mù sinh ra (dù lượng nước đo được bao nhiêu) vẫn được tính là ngày không mưa.

3) Số ngày liên tục không được tính lấn sang tháng trước hoặc tháng sau.

4) Nếu có nhiều đợt dài bằng nhau báo đợt đầu.

c) nunu: Số ngày liên tục có mưa dài nhất trong tháng;

1) Ngày có lượng mưa ³ 0,1mm tính là ngày có mưa.

2) Số ngày liên tục không được tính lấn sang tháng trước hoặc tháng sau.

3) Nếu có nhiều đợt thời gian mưa dài bằng nhau, báo đợt có lượng lớn nhất.

4) Nếu có hai đợt mưa dài bằng nhau trở lên, lượng bằng nhau cũng chỉ báo đợt đầu.

5) Nếu ngày đồng thời có mưa và sương, lượng ³ 0,1mm được tính là ngày có mưa.

8.2.15. Nhóm 7R'R'R'R'

a) Số 7: Biểu số nhóm không đổi;

b) R'R'R'R': Tổng lượng mưa tháng báo đến mm. Số phần mười mm được quy tròn về mm nguyên tương tự cách quy tròn của giờ nắng;

Tổng lượng mưa là giọt; báo R'R'R'R' = 0000.

Nếu không mưa (-); báo R'R'R'R' = RRRR.

8.2.16. Nhóm RxRxRxNN

a) Nhóm này báo về lượng mưa ngày lớn nhất trong tháng;

b) RxRxRx: Lượng mưa ngày lớn nhất báo đến mm, cách quy tròn như trong mục 9.2.15 (Bảng mã 3590). Cả tháng không mưa báo RxRxRx = RRR;

c) NN: Ngày xuất hiện trị số RxRxRx;

d) Nếu trị số RxRxRx xuất hiện ở nhiều ngày, NN báo ngày đầu;

đ) Khi suốt tháng không mưa, báo RxRxRx = RRR và NN = NN;

8.2.17. Nhóm WNNNNkt

a) Nhóm này có thể nhắc lại nhiều lần khi trong tháng có nhiều hiện tượng đặc biệt;

b) W: Hiện tượng thời tiết đặc biệt trong tháng. (Bảng mã 01 (VN));

c) NN: Ngày bắt đầu xảy ra hiện tượng thời tiết đặc biệt báo ở W;

d) NNkt: Ngày kết thúc hiện tượng thời tiết đặc biệt báo ở W;

đ) Ngày được tính từ 19 giờ hôm trước đến 19 giờ hôm sau;

Ví dụ: Hiện tượng W bắt đầu từ 19 giờ 5 phút ngày 16, kết thúc 20 giờ ngày 18; báo NN = 17 và NNkt = 19.

e) Thời gian bắt đầu và kết thúc của hiện tượng thời tiết đặc biệt, không tính lấn sang tháng trước và tháng sau;

g) Nếu trong tháng, một hiện tượng thời tiết xảy ra 2 đến 3 lần ở 2 đến 3 thời kỳ cách biệt nhau thì:

1) Với các hiện tượng gió lớn, úng, lũ lụt (W = 2, 3, 4, 5) chỉ báo thời kỳ dài nhất, nếu các thời kỳ dài bằng nhau thì báo thời kỳ đầu.

Ví dụ: Có hai đợt úng, từ ngày 2 đến ngày 8 và từ ngày 21 đến 25, chỉ báo một nhóm WNNNNkt = 40208.

2) Với các hiện tượng: mưa lớn, mưa rất lớn, mưa đá, sương muối, băng giá, vòi rồng (W = 0, 1, 6, 7, 8, 9) phải báo đầy đủ số lần hiện tượng xảy ra.

Ví dụ: Có 2 đợt sương muối từ ngày 2 đến ngày 3 và từ 26 đến 28 phải báo 2 nhóm WNNNNkt lần lượt là: 70203 và 72628.

h) Nếu xuất hiện cả hạn và úng, phải báo cả 2 hiện tượng;

8.2.18. Nhóm xác định lượng mưa bằng lời văn.

a) Nhóm này dùng để xác minh tổng lượng mưa trong tháng;

b) Nhóm này được báo bằng lời văn;

Ví dụ: Tổng lượng mưa tháng là 536,5mm thì cuối bản tin báo là: năm trăm ba sáu phẩy năm mm.

PHẦN HAI

CHỮ KÝ HIỆU VÀ Ý NGHĨA

CHỮ KÝ HIỆU VÀ Ý NGHĨA

 

 

Bảng mã

A

Ảo ảnh

0101

A1

Vùng có phao thuộc khu vực của WMO

0161

A3

Trời tối ban ngày

0163

a

Đặc điểm khuynh hướng áp bao giờ qua

0200

a1

Số hàng trăm của a1a1a1, a2a2a2

 

a2

 

 

a3

Mặt đẳng áp chuẩn có báo địa thế vị

0264

a1a1

Số hàng chục và đơn vị của a1a1a1, a2a2a2

 

a2a2

 

 

a1a1a1

Kiểu tham số

0291

a2a2a2

 

 

BxBx

Lượng bốc hơi ngày lớn nhất

 

BhBhBhBh

Tổng lượng bốc hơi tháng

 

bi

Băng từ đất

0439

bw

Vùng con thuộc vùng A1

0161

b1b1

Kiểu mực đặc biệt

0491

b2b2

 

 

C

Loại mây

0500

CH

Mây thuộc loại Ci, Cc và Cs

0509

CL

Mây thuộc loại Sc, St, Cu và Cb

0513

CM

Mây thuộc loại Ac, As và Ns

0515

Cs

Mây đặc biệt

0521

Ca

Tính chất mây phát triển thẳng đứng

0531

Cc

Mây nhuốm màu hay hội tụ

0533

Cs

Mây địa hình

0561

Ct

Mô tả đỉnh của mây có chân thấp hơn mực trạm

0552

C'

Loại mây có chân thấp hơn mực trạm

0500

CCCC

Biểu danh địa điểm của ICAO

 

CsCsCsCs

Bốn số cuối của tổng số kiểm tra

 

ci

Mật độ hay cách sắp xếp của băng biển

0639

c0c0c0

Tốc độ dòng chảy ở các độ sâu

 

c1c1c1

 

 

DH

Hướng dịch chuyển của mây CH

0700

DL

Hướng dịch chuyển của mây CL

0700

DM

Hướng dịch chuyển của mây CM

0700

Da

Hướng nhìn thấy mây

0700

 

Hướng quan sát được hiện tượng

0700

Di

Hướng nhìn thấy rìa băng chính

0739

Dp

Hướng từ đó hiện tượng đi tới

0700

Dv

Hướng quan sát, báo bằng chữ

0700

Ds

Hướng di chuyển của tàu

 

DRDR

Con số của đường băng

 

DgrDgr

Số ngày có mưa đá

 

DrsDrs

Số ngày có dông

 

D…D

Biểu danh của tàu

 

 

Biểu danh của trạm di động trên đất

 

dT

Lượng nhiệt độ thay đổi

0822

dc

Thời gian kéo dài và đặc điểm giáng thủy

0833

dd

Hướng gió, theo 36 hướng

0877

 

Hướng gió, theo 16 hướng (của Khu vực II)

242

dBdB

Hướng phao trôi

 

dcdc

Hướng gió có tốc độ mạnh nhất fcfc

 

dxdx

Hướng gió có tốc độ mạnh nhất fxfx

 

dw1dw1

Hướng sóng lừng

0877

dw2dw2

 

 

d0d0

Hướng dòng chảy

0877

d1d1

 

 

ddd

Hướng gió bằng độ

 

dndndn

Hướng giới hạn của gió đổi hướng

 

dxdxdx

 

 

didididi

 

 

 

 

 

djdjdjdj

Độ rộng ô lưới theo trục i, bằng km

 

 

Độ rộng ô lưới theo vĩ hướng, bằng phần mười độ

 

djdjdjdj

Độ rộng ô lưới theo trục j, bằng km

 

 

Độ rộng ô lưới theo kinh hướng, bằng phần mười độ

 

E

Trạng thái mặt đất không có tuyết hay băng

0901

Eh

Mực cao của đáy đe mây Cb hay đỉnh của hiện tượng khác

0938

E'

Trạng thái mặt đất có tuyết hay băng phủ

 

EsEs

Độ dày của băng tích tụ trên tàu

0975

EEE

Lượng bốc hơi/thoát hơi

 

ec

Góc cao của đỉnh mây C

1004

e'

Góc cao của đỉnh hiện tượng

1004

eee

Áp suất hơi nước trung bình tháng

 

Fx

Tốc độ gió mạnh nhất theo cấp Beaufort

 

F1F2

Biểu số của trung tâm phát tin

 

FFFF

Lượng bức xạ trong giờ trước

 

F24F24F24

Lượng bức xạ trong 24 giờ trước

 

ff

Tốc độ gió theo đơn vị chỉ bởi iw

 

 

Tốc độ gió theo km/h, kts hay m/s

 

fxfx

Tốc độ gió mạnh nhất trong giờ trước

 

fxfx

tốc độ gió mạnh nhất trong quá trình bão

 

fmfm

Tốc độ gió mạnh nhất

 

f10f10

Số ngày có gió ³ 10m/s hoặc 20 knots

 

f20f20

Số ngày có gió ³ 20m/s hoặc 40 knots

 

f30f30

Số ngày có gió ³ 30m/s hoặc 60 knots

 

fff

Tốc độ gió ³ 99 đơn vị chỉ bởi iw

 

fxfxfx

Tốc độ gió giật lớn nhất

 

GG

Giờ quan trắc theo giờ tròn quốc tế gần nhất

 

GcGc

Giờ quan trắc số liệu để đưa ra bản tin

 

GnGn

Giờ quan trắc nhiệt độ tối thấp hàng ngày

 

GxGx

Giờ quan trắc nhiệt độ tối cao hàng ngày

 

GGgg

Giờ quan trắc bằng giờ và phút theo GQT

 

 

Thời điểm bắt đấu/kết thúc sự thay đổi

 

 

Thời điểm gió mạnh nhất hay khí áp thấp nhất

 

GGggZ

Giờ quan trắc hay dự báo

 

g0

Khoảng thời gian từ lúc nhiệt độ thay đổi đến lúc quan trắc

 

grgr

Hình học lưới và xác nhận địa lý

1487

HwHw

Độ cao sóng gió

 

HwaHwa

Độ cao sóng quan trắc bằng máy

 

Hw1Hw1

Độ cao sóng lừng

 

Hw2Hw2

 

 

H'H'

Mực cao mặt trên của mây C'

 

HwaHwaHwa

Độ cao sóng quan trắc bằng máy

 

H1H1H1H1

Mực cao quy chiếu

 

H2H2H2H2

 

 

h

Độ cao so với chân mây thấp nhất

1600

hghg

Độ cao quan trắc được đường kính giọt ngưng đọng

 

hshs

Độ cao lớp (khối) mây chỉ bởi C

1677

htht

Độ cao đỉnh của mây thấp nhất

1677

hhh

Độ cao địa thế vị của mặt đẳng áp

 

hshshs

Độ cao chân mây hay tầm nhìn thẳng đứng

1690

h0h0h0h0

Độ cao của trạm di động trên đất

 

Is

Băng tích tụ trên sàn tàu

1751

II

Biểu số vùng

 

II…I

Nhóm số liệu kiểu tham số a1a1a1/a2a2a2

 

i

Xu thế tầm nhìm theo đường băng

 

iE

Loại dụng cụ đo bốc hơi hay loại cây được đo thoát hơi

1806

iR

Chỉ số số liệu giáng thủy có được phát báo hay không

1819

id

Kiểu neo phao

 

im

Chỉ số đơn vị độ cao và mức tin cậy

1845

is

Chỉ số dấu của số liệu

1851

iw

Chỉ số nguồn gốc và đơn vị tốc độ gió

1855

iy

Chỉ số kiểu đọc máy

1857

ix

Chỉ số thao tác và báo hiệu nhóm thời tiết

1860

i0

Cường độ hiện tượng

1861

iii

Biểu số trạm

 

iaiaia

Tọa độ nút lưới đầu theo trục i

 

 

Chênh lệch kinh độ giữa điểm quy chiếu và điểm đầu

 

iiii

Tọa độ i của Cực

 

J

Số đơn vị của năm

 

JJ

Số hàng chục và hàng đơn vị của năm

 

JJJ

Số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của năm

 

j1

Chỉ số thông tin bổ sung

2061

jjj

Thông tin bổ sung của khu vực

 

jajaja

Tọa độ nút lưới đầu theo trục j

 

 

Chênh lệch vĩ độ giữa điểm quy chiếu và điểm đầu

 

j2j3j4

Định chuẩn về thông tin bổ sung

2061

jjjj

Tọa độ j của Cực

 

j5j6j7j8j9

Nhóm bổ sung sau nhóm 5j1j2j3j4

2061

k2

Phương pháp đo độ mặn/độ sâu

2263

k3

Thời lượng và thời điểm đo dòng chảy

2264

k6

Phương pháp suy ra vận tốc tàu/phao

2267

k1k1

Số thứ tự của dòng số liệu

 

LaLa

Vĩ tuyến có áp suất được báo

 

L'aL'a

 

 

L"aL"a

 

 

L0L0

Kinh tuyến có áp suất được báo

 

L'0L'0

 

 

L"0L"0

 

 

LaLaLa

Vĩ độ

 

L0L0L0

Kinh độ, bằng độ

 

L0L0L0L0

Kinh độ, bằng phần mười độ

 

LaLaLaLaLa

Vĩ độ, bằng phần nghìn độ

 

L0L0L0L0L0

Kinh độ, bằng phần nghìn độ

 

l0l0

Hệ số nhân

 

Mw

Đặc điểm vòi rồng (cột nước), gió lốc, lốc bụi

2555

MM

Tháng trong năm

 

MiMi

Chữ nhận dạng bản tin

2582

MjMj

Chữ nhận dạng phần bản tin

2582

MMM

Số thứ tự ô vuông Marsden

2590

Mm

Thủ tục để đưa ra trường số liệu

2677

mpmp

Số ngày thiếu số liệu khí áp

 

mRmR

Số ngày thiếu số liệu giáng thủy

 

mSmS

Số ngày thiếu số liệu thời gian nắng

 

mTmT

Số ngày thiếu số liệu nhiệt độ không khí

 

meme

Số ngày thiếu số liệu áp suất hơi nước

 

N

Lượng mây tổng quan

2700

Nh

Tổng lượng mây CL hay CM khi không có mây CL

2700

Nm

Tình trạng mây trên núi hay đèo

2745

Ns

Lượng của lớp (khối) mây riêng, chỉ bởi C

2700

Nt

Vết ngưng kết

2752

Nv

Tình hình mây quan trắc được từ trên cao

2754

N'

Lượng mây có chân thấp hơn mực trạm

2700

NN

Ngày xuất hiện trị số Tx, Tn, Bx, Un; Rx

 

NN

Ngày bắt đầu hiện tượng W

 

NNkt

Ngày kết thúc hiện tượng W

 

NNN

Số thư mục lưới của trung tâm F1F2

 

NsNsNs

Bậc lượng mây báo tắt bằng chữ

 

n

Số điểm trên vĩ tuyến LaLa, L'aL'a

 

n'

Có báo khí áp

 

n"

 

 

np

Số nút lưới trong một nhóm số liệu

 

n1

Số chữ số trong giá trị tham số

 

n2

 

 

n3

Sự phát triển của mây

2863

n4

Sự phát triển của mây quan trắc từ trạm trên cao

2864

nn

Đơn vị theo mm hay chục và đơn vị theo hPa

 

 

Số thứ tự của phần thuộc bản phân tích

 

nTnT

Chỉ số bảng mã tra cứu về loại tham số

2890

nana

Số lượng dòng số liệu trong bản phân tích

 

nbnb

Số ngày có Tx ³ 350C

 

ngng

Số lượng nhóm số liệu trên dòng số liệu

 

 

Số ngày có dông

 

nhnh

Số ngày liên tục không mưa dài nhất

 

nini

Số nút lưới tối đa trên dòng số liệu

 

njnj

Số dòng lưới tối đa

 

nmnm

Số ngày có mưa

 

npnp

Số ngày có mưa phùn

 

nrnr

Số ngày có lượng mưa ³ 1mm

 

 

Số ngày có Tn < 100C

 

ntnt

Số phần của bản phân tích

 

nunu

Số ngày liên tục có mưa dài nhất

 

nLmnLm

Số ngày khô nóng mạnh

 

nLnnLn

Số ngày khô nóng nhẹ

 

nbnbnb

Loại và số hiệu phao

 

PwPw

Chu kỳ sóng

 

PwaPwa

Chu kỳ sóng đo bằng máy

 

Pw1Pw1

Chu kỳ sóng lừng

 

Pw2Pw2

 

 

P1P1,P2P2

Áp suất trung bình tháng trên vùng đại dương

 

P1P'1,P2P'2

 

 

PwaPwaPwa

Chu kỳ sóng đo bằng máy

 

PPPP

Khí áp mực mặt biển

 

PPPP

Trung bình tháng khí áp mực biển

 

PHPHPHPH

Trị số QNH

 

PnPnPnPn

Trị số khí áp thấp nhất qua bão

 

P0P0P0P0

Khí áp mực trạm

 

P0P0P0P0

Trung bình tháng khí áp mực trạm

 

p1p1

Mực khí áp quy chiếu

 

p2p2

 

 

ppp

Lượng biến áp mực trạm 3 giờ trước

 

pspsps

Tỷ số % giờ nắng so với chuẩn

 

p24p24p24

Lượng biến áp 24 giờ trước

 

QL

Chất lượng sự định vị

3311

QN

Chất lượng truyền phát vệ tinh – phao

3313

QP

Chất lượng số đo khí áp

3315

QTW

Chất lượng số đo nhiệt độ tầng mặt

3319

Qc

Phần tư địa cầu

3333

Qd

Chỉ số kiểm tra chất lượng

3334

Qd1

Chỉ số kiểm tra chất lượng mặt cắt nhiệt độ/độ mặn

3334

Qd2

Chỉ số kiểm tra chất lượng mặt cắt dòng chảy

3334

Q1

Chỉ số kiểm tra chất lượng vị trí

3334

Qt

Chỉ số kiểm tra chất lượng thời gian

3334

Qx

Chỉ số vị trí của nhóm

 

Q2

Chất lượng tham số điều hành

3363

Q4

Chất lượng số đo nhiệt độ không khí

3363

q1

Chỉ số rút gọn bản tin và quét số liệu

3462

q2

Chỉ số rút gọn số liệu

3463

Rd

Nhóm tần suất bao hàm R1R1R1R1

3534

Rs

Tốc độ đóng băng trên tàu

3551

Rt

Thời điểm giáng thủy bắt đầu/kết thúc

3552

RR

Lượng giáng thủy hay lượng nước tương đương

3570

RxRx

Lượng mưa ngày lớn nhất

 

R01R01

Số ngày có lượng giáng thủy ³ 1.0mm

 

R05R05

Số ngày có lượng giáng thủy ³ 5.0mm

 

R10R10

Số ngày có lượng giáng thủy ³ 10.0mm

 

R50R50

Số ngày có lượng giáng thủy ³ 50.0mm

 

R100R100

Số ngày có lượng giáng thủy ³ 100.0mm

 

R150R150

Số ngày có lượng giáng thủy ³ 150.0mm

 

RRR

Lượng giáng thủy trong thời gian tR

3590

RxRxRx

Lượng mưa ngày lớn nhất trong tháng

3590

RxRxRxRx

Lượng giáng thủy ngày lớn nhất

 

R1R1R1R1

Tổng lượng giáng thủy tháng

3596

R24R24R24R24

Tổng lượng giáng thủy trong 24 giờ trước

 

R'R'R'R'

Tổng lượng mưa tháng

 

rrrrrrr

Trị số quy chiếu mới

 

S

Trạng thái biển

3700

Si

Giai đoạn hình thành băng

3739

S0

Sương muối hay giáng thủy nhuốm màu

3761

S6

Kiểu lắng đọng đông kết

3764

S7

Đặc điểm của tuyết phủ

3765

S8

Bão tuyết

3766

S'

Trạng thái mặt nước, vùng tàu đậu

3700

S'7

Mức đồng đều của tuyết phủ

3775

S'8

Sự phát triển của tuyết cuốn

3776

SS

Thời gian nắng trong giờ trước

 

SSS

Thời gian nắng trong ngày trước

 

S1S1S1

Tổng thời gian nắng trong tháng

 

S0S0S0S0

Độ mặn theo % của phần nghìn

 

S1S1S1S1

 

 

SpSpSpSp

Thông tin bổ sung

3778

Sn

Chỉ số dấu của số liệu và ẩm độ tương đối

3845

 

Chỉ số dấu của trị số quy chiếu rrrrrrr

3845

Sq

Bản chất hay loại tố

3848

Ss

Chỉ số dấu và loại dụng cụ đo nhiệt độ tầng mặt

3850

Sw

Chỉ số dấu và loại nhiệt độ bầu ướt

3855

Sx

Chỉ số về nhóm số liệu tiếp theo

3856

ss

Độ dày của tuyết mới rơi

3870

s00s00

Số ngày có tuyết dày > 0cm

 

s01s01

Số ngày có tuyết dày > 1cm

 

s10s10

Số ngày có tuyết dày > 10cm

 

s50s50

Số ngày có tuyết dày > 50cm

 

sss

Độ dày tổng cộng của tuyết

3889

ststst

Độ lệch chuẩn nhiệt độ trung bình hàng ngày

 

 

Báo hiệu nhóm thời gian

 

Tw

Biến đổi nhiệt độ trong thời gian chỉ bởi W1W2

3955

TT

Chữ tắt đứng trước nhóm thời gian

 

Tn0Tn0

Số ngày có Tn < 00C

 

TvTv

Biến đổi nhiệt độ không khí

 

TwTw

Nhiệt độ nước ở bãi tắm trong mùa tắm

 

Tx0Tx0

Số ngày có Tx < 00C

 

T25T25

Số ngày có Tx ³ 250C

 

T30T30

Số ngày có Tx ³ 300C

 

T35T35

Số ngày có Tx ³ 350C

 

T40T40

Số ngày có Tx ³ 400C

 

T'T'

Nhiệt độ không khí

 

T'dT'd

Nhiệt độ điểm sương

 

TTT

Nhiệt độ không khí với dấu chỉ bởi sn

 

TTT

Trung bình tháng nhiệt độ không khí

 

TanTanTan

Nhiệt độ không khí tối thấp tuyệt đối

 

TaxTaxTax

Nhiệt độ không khí tối cao tuyệt đối

 

TbTbTb

Nhiệt độ bầu ướt

 

TdTdTd

Nhiệt độ điểm sương

 

TnTnTn

Nhiệt độ tối thấp

 

TnTnTn

Trung bình tháng nhiệt độ tối thấp hàng ngày

 

TndTndTnd

Nhiệt độ trung bình ngày thấp nhất

 

TwTwTw

Nhiệt độ tầng mặt

 

TwTwTw

Trung bình tháng nhiệt độ tầng mặt

 

TxTxTx

Nhiệt độ tối cao

 

TxTxTx

Trung bình tháng nhiệt độ tối cao

 

TxdTxdTxd

Nhiệt độ trung bình ngày cao nhất

 

T0T0T0T0

Nhiệt độ nước biển ở các tầng sâu

 

T1T1T1T1

 

 

TTTTT

Chỉ số thay đổi của dự báo xu thế

 

tR

Thời gian kéo dài của đoạn tính lượng giáng thủy

4019

tw

Thời điểm bắt đầu của hiện tượng trước giờ quan trắc

4055

tt

Thời gian trước giờ quan trắc hay kéo dài

4077

ttt

Thời gian giữa GcGc và thời hạn dự báo

 

tbtbtb

Thời gian làm trung bình số liệu

 

ULa

Chữ số đơn vị của vĩ độ

 

UL0

Chữ số đơn vị của kinh độ

 

UU

Trung bình tháng ẩm độ tương đối

 

UnUn

Ẩm độ tương đối thấp trong tháng

 

UvUv

Biến đổi ẩm độ tương đối

 

UUU

Ẩm độ tương đối

 

u

Hệ số tỷ lệ

4200

ub

Đơn vị thời gian của khoảng trung bình hóa

4232

ut

Đơn vị thời gian của ttt

4252

Vb

Biến đổi tầm nhìn trong giờ trước

4332

Vs

Tầm nhìn về phía biển

4300

V's

Tầm nhìn  trên mặt nước, vùng tàu đậu

4300

VV

Tầm nhìn ngang

4377

VBVB

Tốc độ trôi của phao

 

VsVs

Tầm nhìn về phía biển

4377

V1V1

Số ngày có tầm nhìn < 50m

 

V2V2

Số ngày có tầm nhìn < 100m

 

V3V3

Số ngày có tầm nhìn < 1000m

 

VVVV

Tầm nhìn ngang

 

VRVRVRVR

Tầm nhìn theo đường băng

 

ViViViVi

Trạng thái kỹ thuật của phao

 

VxVxVxVx

Tầm nhìn ngang lớn nhất

 

vp

Tốc độ dịch chuyển của hiện tượng

4448

vs

Tốc độ trung bình của tàu

4451

W

Hiện tượng thời tiết đặc biệt trong tháng

01(VN)

Wa1

Thời tiết đã qua từ trạm thời tiết tự động

4531

W12

 

 

W1

Thời tiết đã qua

4561

W2

 

 

ww

Thời tiết hiện tại từ trạm thời tiết có người

4677

w'w'

Thời tiết quan trọng, hiện tại hay dự báo

4678

wawa

Thời tiết hiện tại từ trạm thời tiết tự động

4680

w1w1

Thời tiết hiện tại chưa có trong bảng mã

4687

YY

Ngày trong tháng (theo thời giờ quốc tế)

 

YbYb

Năm bắt đầu của thời kỳ chuẩn

 

YcYc

Năm kết thúc của thời kỳ chuẩn

 

ypyp

Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn khí áp

 

yRyR

Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn giáng thủy

 

ySyS

Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn thời gian nắng

 

yTyT

Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn nhiệt độ trung bình

 

yTxyTx

Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn nhiệt độ cao nhất

 

yanyan

Ngày xuất hiện nhiệt độ tối thấp tuyệt đối

 

yaxyax

Ngày xuất hiện nhiệt độ tối cao tuyệt đối

 

yeye

Số năm thiếu số liệu khi tính chuẩn áp suất hơi nước

 

yfxyfx

Ngày có gió mạnh nhất trong tháng

 

ynyn

Ngày có nhiệt độ trung bình ngày thấp nhất

 

yryr

Ngày có lượng giáng thủy lớn nhất

 

yxyx

Ngày có nhiệt độ trung bình ngày cao nhất

 

Z0

Hiện tượng quang học

5161

ZdZdZd

Độ dài neo phao

 

zi

Tình trạng băng hiện thời và xu thế tính huống 3 giờ qua

5239

Zz

Thay đổi vị trí hay cường độ của hiện tượng

4077

z0z0z0z0

Độ sâu được chọn

 

z1z1z1z1

 

 

/

Thiếu số liệu

 

//

 

 

PHẦN BA

BẢNG MÃ

0101

A: Ảo ảnh

Mã số

 

0

Không dùng

1

Hình ảnh của vật thể ở xa hiện ra lờ mờ

2

Hình ảnh của vật thể ở xa hiện ra rõ ràng trên chân trời

3

Hình ảnh đảo ngược của vật thể ở xa

4

Các hình ảnh hỗn hợp của vật thể ở xa (không bị đảo ngược)

5

Các hình ảnh hỗn hợp của vật thể ở xa (một vài hình ảnh bị đảo ngược)

6

Mặt trăng hay mặt trời bị biến dạng rõ rệt

7

Thấy được mặt trời dù thiên thể đang ở dưới chân trời

8

Thấy được mặt trăng dù thiên thể đang ở dưới chân trời

Ghi chú:

Khi sử dụng các mã 4, 5 hay 6 thì việc nhận biết các vật thể là khó khăn.

0161

A1

Vùng thuộc Hiệp hội khu vực của WMO có phao, giàn khoan hay sàn khai thác khí/ dầu được sử dụng

(1- Khu vực I; 2- Khu vực II,…)

bw

Vùng con thuộc vùng được chỉ bởi A1

(theo bản đồ ở trang I.1-C-8, WMO-N0.306)


0163

A3  Trời tối ban ngày, xấu nhất ở hướng Da

Mã số

 

0

Trời hơi tối

1

Trời khá tối

2

Trời tối mịt

*

(i) Trời tối do mây quá dày (mây đen) đe dọa

0200

a   Đặc điểm khuynh hướng áp 3 giờ qua

Mã số

 

0

Tăng rồi giảm, áp suất không khí không đổi hay cao hơn 3giờ trước

1

Tăng rồi giữ nguyên, hay tăng rồi tăng chậm hơn

Áp suất không khí hiện tại cao hơn 3 giờ trước

2

Tăng (đều hay không đều)

3

Giảm hay giữ nguyên rồi tăng; hay tăng rồi tăng nhanh hơn

4

Giữ nguyên; áp suất không khí như 3 giờ trước

5

Giảm rồi tăng; áp suất không khí không đổi hay thấp hơn 3 giờ trước

6

Giảm rồi giữ nguyên; hay giảm rồi giảm chậm hơn

Áp suất không khí hiện tại thấp hơn 3 giờ trước

7

Giảm (đều hay không đều)

8

Giữ nguyên hay tăng rồi giảm; hay giảm rồi giảm nhanh hơn

*

Đối với các bản tin từ các trạm tự động, xem quy tắc 1.3.8.b.2

0264

a3   Mặt đẳng áp chuẩn có báo địa thế vị

Mã số

 

1

1000 hPa

2

925 hPa

5

500 hPa

7

700 hPa

8

850 hPa


0291

a1a1a1, a2a2a2   Kiểu tham số

 

Mã số

Tham số của trường

Giá trị tham chiếu

Đơn vị

Ghi chú

000

 

 

 

Không có tham số

001

Áp suất

0 hPa

1 hPa

 

002

Độ cao địa thế vị

0 gpm

10 gpm

 

003

Độ cao hình học

0 m

10 m

 

004

Nhiệt độ

00C

10C

 

005

Nhiệt độ tối cao

00C

10C

Chỉ ở mực bề mặt

006

Nhiệt độ tối thấp

00C

10C

Chỉ ở mực bề mặt

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

010

Nhiệt độ điểm sương

00C

10C

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

013

Ẩm độ tương đối

0%

1%

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

020

Hướng gió

00

100

 

021

Vận tốc gió

0 m/s

1 m/s

 

022

Hướng và tốc độ gió

00 , 0 m/s

50 , 1 m/s

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

026

Hướng và tốc độ gió

00 , 0 kt

50 , 1 kt

 

050

Lượng mưa

0 mm

1 mm

Chỉ ở mực bề mặt

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

998

.

.

.

 

 

.

.

.

 

999

Dự phòng cho các mã số từ 999000 đến 999999

Ghi chú:

Kiểu tham số thuộc bảng mã này rất nhiều, ở đây chỉ liệt kê một phần nhỏ. Chi tiết xem ở "Manual on Codes" volume I.1, Part A – Alphanumeric Codes-WMO-No. 306, từ trang I.1 – C – 14 đến I.1 – C – 21.

 

0439

bi   Băng từ đất

Mã số

 

0

Không có băng từ đất

1

1 – 5 núi băng nhưng không phải núi băng nhấp nhô hay tản mạn

2

6 – 10 núi băng nhưng không phải núi băng nhấp nhô hay tảm mạn

3

11 – 12 núi băng nhưng không phải núi băng nhấp nhô hay tảm mạn

4

Có tối đa 10 mỏm băng nhấp nhô và tản mạn, không có núi băng

5

Có hơn 10 mỏm băng nhấp nhô và tản mạn, không có núi băng

6

1 – 5 núi băng nhấp nhô và tản mạn

7

6 – 10 núi băng nhấp nhô và tản mạn

8

11 – 20 núi băng nhấp nhô và tản mạn

9

Trên 20 núi băng nhấp nhô và tản mạn – nguy hiểm nhiều cho hàng hải

/

Không xác định được do tối trời, tầm nhìn xấu hay chỉ nhìn thấy băng biển

0491

b1b1, b2b2   Kiểu mực đặc biệt

Mã số

 

00

-

01

Mặt đất

02

Mực chân mây

03

Mực đỉnh mây

04

Mực đẳng nhiệt 00C

05

Mực ngưng tụ đoạn nhiệt

06

Mực gió mạnh nhất

07

Đối lưu hạn

08 – 09

Dự phòng

10

Giới hạn dưới của lớp không ổn định có mưa đá và/hay dông

11

Giới hạn trên của lớp không ổn định có mưa đá và/hay dông

12

Không sử dụng

13

Giới hạn trên của bão xoáy nhiệt đới

14

Giới hạn dưới của lớp nhiễu loạn trung bình (thường kết hợp cả mây)

15

Giới hạn trên của lớp nhiễu loạn trung bình (thường kết hợp cả mây)

16

Giới hạn dưới của lớp nhiễu loạn mạnh (thường kết hợp cả mây)

17

Giới hạn trên của lớp nhiễu loạn mạnh (thường kết hợp cả mây)

18

Giới hạn dưới của lớp nhiễu loạn trung bình thuộc trời quang

19

Giới hạn trên của lớp nhiễu loạn trung bình thuộc trời quang

20

Giới hạn dưới của lớp nhiễu loạn mạnh thuộc trời quang

21

Giới hạn trên của lớp nhiễu loạn mạnh thuộc trời quang

22

Giới hạn dưới của lớp kết băng trung bình

23

Giới hạn trên của lớp kết băng trung bình

24

Giới hạn dưới của lớp kết băng mạnh

25

Giới hạn trên của lớp kết băng mạnh

26

Giới hạn dưới của lớp sóng núi

27

Giới hạn trên của lớp sóng núi

28

Giới hạn dưới của lớp bão cát/bão bụi

29

Giới hạn trên của lớp bão cát/bão bụi

30

Giới hạn dưới của lớp mưa kết băng

31

Giới hạn trên của lớp mưa kết băng

32 – 49

Dự phòng

50

Mặt phản chiếu

51 – 59

Dự phòng

60

Mặt biển

61

Tà nhiệt

62 – 69

Dự phòng

0500

C   Loại mây

C'   Loại mây có chân thấp hơn mực trạm

Mã số

 

0

Crirrus (Ci)

1

Cirrocumulus (Cc)

2

Cirrostratus (Cs)

3

Altocumulus (Ac)

4

Altostratus (As)

5

Nimbostratus (Ns)

6

Stratocumulus (Sc)

7

Stratus (St)

8

Cumulus (Cu)

9

Cumulonimbus (Cb)

/

Không nhìn thấy mây do trời tối, sương mù bão cát, bão bụi hay những hiện tượng tương tự.

0509

CH   Mây thuộc loại Cirrus, Cirrocumulus và Cirrostratus

Mã số

Thuyết minh kỹ thuật

Thuyết minh thông thường

0

Không có mây thuộc CH.

Không có mây ti (Ci) hay ti tầng (Cs).

1

Cirrus fibratus, đôi khi uncinus, không chiếm dần bầu trời.

Mây ti (Ci) dạng tơ sợi, túm sợi, hay hình móc câu, không chiếm dần bầu trời.

2

Cirrus spissatus, thành đám hay bó rối loạn, nói chung không tăng lên và đôi khi như là của phần đỉnh mây Cumulo-nimbus, hay Cirrus dạng castellanus hay dạng floccus.

Mây ti (Ci) dày thành từng đám hay bó rối loạn, nói chung không tăng lên và đôi khi như là di tích của phần đỉnh mây vũ tích (Cb) hoặc mây ti (Ci) thể hiện những chỗ sùi lên hình tháp nhỏ hay lỗ châu mai, hoặc mây ti (Ci) dạng kén.

3

Cirrus spissatuss cumulonim-bogenitus.

Mây ti (Ci) dày đặc luôn hình đe; mây ti (Ci) này là di tích phần đỉnh mây vũ tích (Cb).

4

Cirrus uncinus hay Cirrus fibratus hoặc cả hai, xâm chiếm dần bầu trời; những mây này nói chung dày lên toàn bộ.

Mây ti (Ci) hình móc câu hay tơ sợi hoặc cả hai xâm chiếm dần bầu trời, nói chung dày lên toàn bộ.

5

Cirrus (thường thành dải) và Cirrostratus, hay chỉ có Cirrostratus, xâm chiếm dần bầu trời nói chung dày lên toàn bộ, nhưng màn mây liên tục chưa đạt tới 450 trên chân trời.

Mây ti (Ci) thường thường thành dải tập trung về một điểm hay hai điểm đối diện trên chân trời và mây ti tầng (Cs) hoặc chỉ có ti tầng (Cs); trong cả hai trường hợp, những mây này xâm chiếm dần bầu trời và nói chung dày lên toàn bộ, nhưng màn mây liên tục chưa đạt tới 450 trên chân trời.

6

Cirrus (thường thành dải) và Cirrostratus, hoặc chỉ có Cirrostratus, xâm chiếm dần bầu trời, nói cung dày lên toàn bộ, màn mây liên tục vượt quá 450 trên chân trời.

Mây ti (Ci) (thường thành dải, tập trung về một hay hai điểm đối diện ở chân trời) và mây ti tầng (Cs) hoặc chỉ có mây ti tầng (Cs); trong cả hai trường hợp, những mây này xâm chiếm dần bầu trời và nói chung dày lên toàn bộ; màn mây liên tục đã vượt quá 450 trên bầu trời, nhưng không bao phủ toàn thể bầu trời.

7

Cirrostratus che kén trời.

Mây ti tầng (Cs) bao phủ toàn bộ bầu trời.

8

Cirrostratus không chiếm dần bầu trời và không che kín trời.

Mây ti tầng (Cs) không chiếm dần bầu trời và không bao phủ hoàn toàn bầu trời.

9

Chỉ có Cirrocumulus hay Cirrocumulus là chủ yếu trong các mây thuộc CH.

Chỉ có mây ti tích (Cc) hay mây ti tích (Cc)  kèm theo mây ti (Ci) hoặc mây ti tầng (Cs) hoặc cả hai, nhưng mây ti tích (Cc) là chủ yếu.

/

Mây thuộc CH không phân định được vì trời tối, sương mù, bụi cuốn, cát cuốn hay những hiện tượng tương tự hoặc bị che khuất bởi lớp mây liên tục thấp hơn.

Không thấy mây ti (Ci), ti tích (Cc) và mây ti tầng (Cs) vì trời tối, sương mù, bụi cuốn, cát cuốn hay những hiện tượng tương tự hoặc bị lớp mây liên tục ở thấp hơn che khuất.

0513

CL   Mây thuộc loại Stratocumulus, Stratus, Cumulus và Cumulonimbus

Mã số

Thuyết minh kỹ thuật

Thuyết minh thông thường

0

Không có mây thuộc CL

Không có mây tầng tích (Sc), tầng (St), tích (Cu), hay vũ tích (Cb)

1

Cumulus humilis hay Cumulus fractus không phải trời xấu *, hoặc cả hai

Mây tích (Cu) phát triển theo chiều thẳng đứng yếu, dáng dẹt; hoặc mây tích dạng mảnh (Cufra) không phải trời xấu hoặc cả hai

2

Cumulus médiocris hay Cumulus congestus có hay không có Cumulus humilis hay fractus hoặc Stratocumulus

Mây tích (Cu) phát triển theo chiều thẳng đứng trung bình hay mạnh, thường có chỗ nhô lên dạng đỉnh tròn hoặc hình tháp, có hay không kèm theo các mây tích (Cu) dạng khác, hoặc mây tầng tích (Sc). Các mây đều có chân ở cùng một mực cao

3

Cumulonimbus calvus, có hay không có Cumulus, Stratocumulus hoặc Stratus

Mây vũ tích (Cb) mà ở đỉnh có đôi chỗ đã mờ đi nhưng không có dạng sợi (dạng ti) hoặc hình đe, có hay không có mây tích (Cu), tầng tích (Sc) hoặc mây tầng (St) kèm theo

4

Stratocumulus cumulogenitus

Mây tầng tích (Sc) từ mây tích (Cu) tỏa ra, có thể có cả mây tích (Cu)

5

Stratocumulus không phải Stratocumulus cumulogenitus

Mây tầng tích (Sc) không phải do mây tích (Cu) tỏa ra

6

Stratus nebulosus hay Stratusfractus không phải trời xấu * hoặc cả hai

Mây tầng (St) thành màn hay lớp ít nhiều, liên tục hoặc những mảnh xác xơ, hay cả hai, nhưng không phải mảnh tầng (Stfra) trời xấu

7

Stratusfractus hay Cumulusfractus trời xấu *, hoặc cả hai (pannus) thông thường ở dưới Altostratus hay Nimbostratus

Mảnh mây tầng (Stfra) trời xấu *, hay mảnh mây tích (Cufra) trời xấu * hoặc cả hai (mảnh mây phụ), thường ở dưới mây trung tầng (As) hay vũ tầng (Ns)

8

Cumulus và Stratocumulus không phải Stratocumulus cumulogenitus có chân ở các mực cao khác nhau

Mây tích (Cu) và tầng tích (Sc) không do mây tích (Cu) tỏa ra lập thành; chân mây tích (Cu) khác với mực cao chân mây tầng tích (Sc)

9

Cumulonimbus capillatus (thường có đe) có hay không kèm theo Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus hoặc pannus

Mây vũ tích (Cb) mà phần trên có dạng sợi rõ ràng (dạng ti), thường dạng hình đe; có hay không kèm theo mây vũ tích (Cb) không có đe hoặc phần trên dạng sợi, mây tích (Cu), tầng tích (Sc), mây tầng (St) hoặc mảnh mây phụ (pannus)

/

Không thấy được mây thuộc CL vì trời tối, sương mù, bụi cuốn, cát cuốn hay hiện tượng tương tự khác

Không thấy mây tầng tích (Sc), mây tầng (St) mây tích (Cu) và mây vũ tích (Cb) vì trời tối, sương mù, bụi cuốn, cát cuốn hay hiện tượng tương tự khác

 * Trời xấu chỉ điều kiện thời tiết xảy ra ngay trước, trong và sau khi có giáng thủy

0515

CM   Mây thuộc loại Altocumulus, Altostratus và Nimbostratus

Mã số

Thuyết minh kỹ thuật

Thuyết minh thông thường

0

Không có mây thuộc CM

Không có mây trung tích (Ac), trung tầng (As) hay vũ tầng (Ns)

1

Altostratus translucidus

Mây trung tầng (As) mà phần lớn gần như thấu quang và qua bộ phận ấy có thể trông thấy mặt trời hay mặt trăng như qua một tấm kính mờ

2

Altostratus opacus hay Nimbostratus

Mây trung tầng (As) mà phần lớn đã khá dầy để che khuất hoàn toàn mặt trời hay mặt trăng, hoặc mây vũ tầng (Ns)

3

Altocumulus translucidus chỉ ở một mực cao

Mây trung tích (Ac) mà phần lớn gần như thấu quang, các phần tử mây biến đổi chậm và ở cùng một mực cao

4

Altocumulus translucidus thành từng đám (thường hình thấu kính) biến đổi luôn về hình dáng và xuất hiện ở một hay nhiều mực cao

Mây trung tích (Ac) thành từng đám (thường hình thấu kính hay hình con cá) mà phần lớn gần như thấu quang, những đám mây này xuất hiện ở một hay nhiều mực cao và có hình dáng các phần tử biến đổi luôn

5

Altocumulus translucidus thành từng dải hoặc một hay nhiều lớn Altocumulus translusidus hoặc opacus, xâm chiếm dần bầu trời những mây này nói chung dày lên toàn bộ

Mây trung tích (Ac) gần như thấu quang thành từng dải, hoặc một hay nhiều lớp trung tích (Ac) (gần như thấu quang hoặc tế quang), xâm chiếm dần bầu trời; những mây này nói chung dày lên toàn bộ

6

Altocumulus cumulogenitus (hay Altocumulus cumulonimbogenitus)

Mây trung tích (Ac0 hình thành do mây tích (Cu) hay mây vũ tích (Cb) tỏa ra

7

Altocumulus translucidus hay opacus ở hai hay nhiều lớp, hoặc chỉ một lớp Altocumulus opacus, không chiếm dần bầu trời, hay Altocumulus với Altostratus hoặc Nimbostratus

Mây trung tích (Ac) ở hai hay nhiều lớp thường có chỗ tế quang và không chiếm dần bầu trời; hoặc lớp trung tích (Ac) tế quang không chiếm dần bầu trời; hay trung tích (Ac) cùng với trung tầng (As) hoặc vũ tầng (Ns)

8

Altocumulus castellanuss hay Altocumulus floccus

Mây trung tích (Ac) có chỗ sùi lên hình tháp nhỏ hay lỗ châu mai hoặc trung tích (Ac) hìn kén dạng tích

9

Altocumulus trong bầu trời hỗn độn, thông thường ở nhiều mực cao

Mây trung tích (Ac) trong bầu trời hỗn độn thông thường ở nhiều mực cao

/

Không thấy được mây thuộc CM vì trời tối, sương mù, cát cuốn bụi cuốn hay những hiện tượng tương tự hoặc bị che khuất bởi lớp mây liên tục ở thấp hơn

Không thấy đước mây trung tích (Ac), trung tầng (As), và vũ tầng (Ns) vì trời tối, sương mù, cát cuốn hay những hiện tượng tương tự hoặc lớp mây liên tục ở thấp hơn che khuất

0521

CS   Mây đặc biệt

Mã số

 

1

Mây xà cừ

2

Mây dạ quang

3

Mây từ thác nước

4

Mây do các đám cháy

5

Mây do hoạt động của núi lửa

0531

Ca   Tính chất của mây phát triển thẳng đứng

Mã số

 

 

0

Riêng lẻ

Cumulus hunilis và/hay Cumulus mediocris

1

Nhiều

 

2

Riêng lẻ

Cumulus congestus

3

Nhiều

 

4

Riêng lẻ

Cumulonimbus

5

Nhiều

 

6

Riêng lẻ

Cumulus và Cumulonimbus

7

Nhiều

 

0533

Cc   Nhuộm màu và/hay hội tụ của mây kết hợp nhiễu động nhiệt đới

Mã số

 

 

1

Nhuộm màu nhẹ của mây khi mặt trời mọc

 

2

Nhuộm màu đỏ ở chân mây khi mặt trời mọc

 

3

Nhuộm màu nhẹ của mây khi mặt trời lặn

 

4

Nhuộm màu đỏ ở chân mây khi mặt trời lặn

 

5

Hội tụ của mây CH tại điểm thấp hơn 450

Hình thành hay tăng lên

6

Hội tụ của mây CH tại điểm cao hơn 450

 

 

 

7

Hội tụ của mây CH tại điểm thấp hơn 450

Tan rã hay giảm đi

8

Hội tụ của mây CH tại điểm cao hơn 450

0552

Ct   Mô tải đỉnh mây có chân thấp hơn mực trạm

Mã số

 

 

0

Mây rời rạc hay mây mảnh

 

1

Mây liên tục

 

2

Mây có lỗ hổng - lỗ hổng nhỏ

đỉnh thẳng

3

Mây có lỗ hổng - lỗ hổng lớn

 

4

Mây liên tục

 

5

Mây có lỗ hổng - lỗ hổng nhỏ

đỉnh nhấp nhô

6

Mây có lỗ hổng - lỗ hổng lớn

 

7

Sóng liên tục hay hầu như liên tục với những tháp mây trên đỉnh lớp mây

8

Nhóm các sóng với các tháp mây trên đỉnh lớp mây

9

Hai hay nhiều lớp tại các mực khác nhau

0561

C0   Mây địa hình

Mã số

 

1

Mây địa hình rời rạc hình vành khăn, hình đe đang hình thành

2

Mây địa hình rời rạc hình vành khăn, hình đe không thay đổi

3

Mây địa hình rời rạc hình vành khăn, hình đe đang tan rã

4

Những dải mây địa hình không đều đặn, dải fohn,… đang hình thành

 

5

Những dải mây địa hình không đều đặn, dải fohn,… không thay đổi

6

Những dải mây địa hình không đều đặn, dải fohn,… đang tan rã

7

Những dải mây địa hình dày đặc đều đặn, dải fohn,… đang hình thành

8

Những dải mây địa hình dày đặc đều đặn, dải fohn,… không thay đổi

9

Những dải mây địa hình dày đặc đều đặn, dải fohn,… đang tan rã

0639

ci   Mật độ hay cách sắp xếp của băng biển

Mã số

 

0

Không có băng biển trong phạm vi nhìn thấy

1

Tàu ở trong cửa lạch rộng trên 1 hải lý hay tàu ở rìa núi băng ven bờ có phạm vi vượt giới hạn tầm nhìn

2

Mật độ băng hiện tại < 4/10, nước biển "trống" băng hay núi băng rất thưa

Mật độ băng biển đồng nhất trong vùng quan sát

 

3

4/10 – 6/10, núi băng thưa

 

4

7/10 – 8/10, núi băng dày

 

Tàu ở trong băng hay cách mép băng < 0.5 hải lý

5

9/10 - gần 10/10, núi băng dày

 

6

Các dãy và đám băng được tách biệt nhau bởi nước "loãng"

 

7

Các dãy và đám băng kết thành núi băng dày hay rất dày, được tách biệt bởi các vùng có mật độ mỏng hơn

Mật độ băng biển không đồng nhất trong vùng quan sát

8

Núi băng đơn độc ven bờ, núi băng rất thưa, hay núi băng thưa về phía ngoài khơi của bờ băng

 

9

Núi băng ven bờ, biển băng với núi băng dày hoặc rất dày ở phía ngoài khơi của bờ băng

 

 

/

Không thể phân định được vì trời tối, tầm nhìn xấu hay do tàu đi cách xe mép băng trên 0,5 hải lý

0700

Hướng thực báo bằng một chữ số

D

Hướng thực từ đó gió bề mặt thổi tới

DH

Hướng thực từ đó mây CH đang di chuyển tới

DL

Hướng thực từ đó mây CL đang di chuyển tới

DM

Hướng thực từ đó mây CM đang di chuyển tới

Da

Hướng thực ở đó nhìn thấy mây địa hình hay mây phát triển thẳng đứng

Da

Hướng thực ở đó quan trắc được hiện tượng hay ở đó các điều kiện đặc biệt trong cùng nhóm được phát báo

Dp

Hướng thực từ đó hiện tượng đang chuyển tới

Ds

Hướng di chuyển của tàu trong 3 giờ qua

Mã số

 

0

Không di chuyển (đối với Ds), tại trạm (đối với Da) hay không di chuyển, không có mây (đối với DH, DL, DM)

1

NE

2

E

3

SE

4

S

5

SW

6

W

7

NW

8

N

9

Mọi hướng (đối với Da), không rõ hướng nào (đối với Ds), không rõ hay không thấy được mây (đối với DH, DL, DM)

/

Bản tin từ trạm trên đất ven bờ hay không phát báo về sự di chuyển của tàu (với Ds)

0739

Di   Hướng nhìn thấy gờ băng chính

Mã số

 

0

Tàu ở trong lạch ven bờ hay tàu ở trong luồng lạch

1

Gờ băng chính ở              

NE

2

Gờ băng chính ở              

E

3

Gờ băng chính ở              

SE

4

Gờ băng chính ở              

S

5

Gờ băng chính ở              

SW

6

Gờ băng chính ở              

W

7

Gờ băng chính ở              

NW

8

Gờ băng chính ở              

N

9

Không ghi được hướng (tàu nằm trong băng)

/

Không ghi được vì trời tối, tầm nhìn xấu, hay chỉ nhìn thấy băng có nguồn gốc mặt đất


0822

dT   Lượng nhiệt độ thay đổi với dấu được chỉ bởi sn

Mã số

 

0

DT = 100C

1

DT = 110C

2

DT = 120C

3

DT = 130C

4

DT = 140C hay hơn

5

DT = 50C

6

DT = 60C

7

DT = 70C

8

DT = 80C

9

DT = 90C

0877

Hướng thực (theo 36 hướng) báo bằng 2 chữ số

dd

Hướng thực bằng chục độ, từ đó gió thổi tới

dw1dw1dw2dw2

Hướng thực bằng chục độ, từ đó sóng truyền tới

 

Mã số

 

Mã số

 

00

Lặng gió; Không có sóng

19

1850 – 1940

01

50 – 140

20

1950 – 2040

02

150 – 240

21

2050 – 2140

03

250 – 340  

22

2150 – 2240

04

350  – 440 

23

2250 – 2340

05

450  – 540 

24

2350 – 2440

06

550  – 640 

25

2450 – 2540

07

650  – 740 

26

2550 – 2640

08

750  – 840 

27

2650 – 2740

09

850  – 940 

28

2750 – 2840

10

950  – 1040 

29

2850 – 2940

11

1050  –1140 

30

2950 – 3040

12

1150  – 1240  

31

3050 – 3140

13

1250  – 1340

32

3150 – 3240

14

1350  – 1440

33

3250 – 3340

15

1450  – 1540

34

3350 – 3440

16

1550  – 1640

35

3450 – 3540

17

1650  – 1740

36

3550 – 40

18

1750  – 1840 

99

Đổi hướng, nhiều hướng (dd) Sóng hỗn độn, hướng không xác định

 

0833

dc   Thời gian kéo dài và đặc trưng của giáng thủy được chỉ ra ở RRR

 

Mã số

 

0

Kéo dài dưới 1 giờ

Chỉ có một đợt giáng thủy xảy ra trong khoảng thời gian bao hàm bởi W1W2

1

Kéo dài từ 1 – 3 giờ

2

Kéo dài từ 3 – 6 giờ

3

Kéo dài hơn 6 giờ

 

 

 

4

Kéo dài dưới 1 giờ

Hai hay nhiều hơn hai đợt giáng thủy xảy ra trong khoảng thời gian bao hàm bởi W1W2

5

Kéo dài từ 1 – 3 giờ

6

Kéo dài từ 3 – 6 giờ

7

Kéo dài hơn 6 giờ

9

Không biết

 

Bảng mã 242

Hướng (theo 16 hướng) báo bằng hai chữ số

 

                                                      dd

                                                      dcdc               Hướng gió

                                                      dxdx

 

Mã số

 

Mã số

 

00

Lặng gió

20

SSW

02

NNE

23

SW

05

NE

25

WSW

07

ENE

27

W

09

E

29

WNW

11

ESE

32

NW

14

SE

34

NNW

16

SSE

36

N

18

S

99

Đổi hướng (với dd)

 

0901

E   Trạng thái mặt đất không có tuyết hay băng che phủ

 

Mã số

 

0

Mặt đất khô (không nứt, không có bụi hay cát tơi với lượng đáng kể

1

Mặt đất ẩm

2

Mặt đất ướt (có vũng nước nhỏ hay lớn)

3

Ngập nước

 

4

Mặt đất đông giá

5

Mặt đất có váng băng

6

Bụi hay cát tới khô chưa phủ kín mặt đất

7

Lớp bụi hay cát tơi mỏng phủ kín mặt đất

8

Lớp bụi hay cát tơi trung bình hay dầy phủ kín mặt đất

9

Đất cực khô, có các khe nứt

 

Ghi chú:

(1) Các mã số từ 0 đến 2 và 4 báo theo mặt đất trần, mã số 3 và từ 5 đến 9 báo cho một vùng thoáng nói chung

(2) Trong mọi trường hợp báo mã số lớn nhất.

0938

Eh   Độ cao của đáy đe mây Cb hay đỉnh của hiện tượng khác

 

Mã số

 

1

Rất thấp ở chân trời

3

Thấp hơn 300 trên chân trời

7

Cao hơn 300 trên chân trời

 

0975

E'   Trạng thái mặt đất có tuyết hay băng phủ

 

Mã số

 

0

Mặt đất bị băng phủ phần lớn

1

Tuyết đặc hay ướt (kèm hay không kèm băng) chưa phủ hết một nửa mặt đất

2

Tuyết đặc hay ướt (kèm hay không kèm băng) phủ ít nhất một nửa mặt đất nhưng chưa phủ kín hoàn toàn

3

Lớp tuyết bằng phẳng đặc hay ướt phủ kín hoàn toàn mặt đất

4

Lớp tuyết không bằng phẳng đặc hay ướt phủ kín hoàn toàn mặt đất

5

Tuyết khô, xốp phủ chưa hết một nửa mặt đất

6

Tuyết khô, xốp phủ ít nhất một nửa mặt đất nhưng chưa phủ kín hoàn toàn

7

Lớp tuyết bằng phẳng, khô xốp phủ kín hoàn toàn mặt đất

8

Lớp tuyết không bằng phẳng, khô xốp phủ kín hoàn toàn mặt đất

9

Tuyết phủ kín hoàn toàn mặt đất, có các đống tuyết

 

Ghi chú:

1) Khoảng đất nơi xác định mã số E' là một vùng đặc trưng thông thoáng

2) Trong mọi trường hợp, dùng mã số lớn nhất.

3) Băng được đề cập trong bảng mã trên bao gồm cả giáng thủy rắn không phải tuyết.

 

1004

eC   Góc cao của đỉnh mây được chỉ ra bởi C

e'   Góc cao của đỉnh hiện tượng trên chân trời

 

Mã số

 

0

Không thấy đỉnh mây

1

450 hay hơn

2

Khoảng 300

3

Khoảng 200

4

Khoảng 150

5

Khoảng 120

6

Khoảng 90

7

Khoảng 70

8

Khoảng 60

9

Dưới 50

Ghi chú:

Góc cao có thể ước định bằng phương pháp thô sẵn có

Phương pháp này được minh họa như sau:

Ở khoảng cách 30 cm, góc mở giữa ngón cái và ngón trỏ rộng khoảng 300, độ dài của ngón trỏ khoảng 150, của đốt trên ngón trỏ khoảng 90. Góc kẹp cả ngón trỏ và ngón giữa rộng khoảng 60.

1487

grgr   Hình học lưới và xác nhận địa lý

(G = địa lý  C = Đề-các)

Mã số

Kiểu lưới

Phép chiếu của bản đồ

Gốc (hay điểm quy chiếu) xác định bởi

Kiểu

Vĩ độ có tỷ lệ xích thực

Tọa độ Đề-các của Cực

Tọa độ địa lý của gốc (hay điểm quy chiếu)

01

G

-

-

-

x

02

03

C

C

Nổi địa cực

Nổi địa cực

600

600

x

-

-

x

04

05

C

C

Lambert bảo giác

Lambert bảo giác

300 - 600

300 - 600

x

-

-

x

06

07

C

C

Lambert bảo giác

Lambert bảo giác

100 - 400

100 - 400

x

-

-

x

08

C

Mercator

22030

-

x

99

Các chi tiết được xác định trong Tập B - Ấn phẩm – No 9 WMO

1600

h   Độ cao so với bề mặt của chân mây thấp nhất