Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1733/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 02/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁC ĐƠN VỊ TIẾP TỤC QUYỀN KHAI THÁC MỎ TRONG THỜI GIAN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐỂ THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC ĐỢT 2.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;

Căn cứ Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tạm thời về việc “Đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 1040/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh về việc cho phép các đơn vị được tiếp tục quyền khai thác mỏ trong thời gian xác định giá để thu tiền cấp quyền khai thác;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Văn bản số: 1078/STNMT-TNKS ngày 25 tháng 5 năm 2011 về bổ sung các đơn vị được tiếp tục khai thác mỏ; đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1142/SXD-QLVLXD ngày 19/5/2011 về cho phép 04 đơn vị được tiếp tục khai thác đá do đã khắc phục xong biện pháp an toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 04 đơn vị được tiếp tục quyền khai thác mỏ đá tại huyện Đông Sơn, do đã khắc phục xong những thiếu sót trong công tác an toàn, gồm: Công ty CP Tân Thành- mỏ đá tại xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn; Công ty Xây dựng dân dụng và công trình giao thông - mỏ đá tại xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn; Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 472 - mỏ đá tại xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn; Công ty CP đầu tư và xây dựng 125-CIENCO1 - mỏ đá xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn. ( Phụ lục số 1- bổ sung khắc phục an toàn)

Bổ sung 04 mỏ đá của các đơn vị trên vào phụ lục số 3 của Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh để phục vụ vật liệu đá cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A (theo Văn bản chỉ đạo số 2115/UBND-CN ngày 15/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Các mỏ đá tại phụ lục số 3 của Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh được tiếp tục quyền khai thác đến khi đến hết thời gian thi công dự án mà mỏ đó cung cấp vật liệu xây dựng.

2. Bổ sung 05 mỏ đá và cát của các đơn vị do Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp thiếu, được tiếp tục quyền khai thác và bổ sung vào phụ lục số 1, phụ lục số 2 của Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh, gồm: Công ty Huy Hoàng - mỏ đá bazan, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh; Doanh nghiệp Hùng Hòa - mỏ đá xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc; Công ty Nam Phương - mỏ cát san lấp, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia; Công ty CP sản xuất và Thương mại Tự Lập - mỏ đá xã Thiết Kế, huyện Bá Thước; Công ty TNHH Đá Yên Dũng - mỏ đá xã Thiết Kế, huyện Bá Thước. ( có Phụ lục số 2 - bổ sung thêm).

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh; các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các đơn vị được khai thác, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC 1 - BỔ SUNG KHẮC PHỤC AN TOÀN

DANH SÁCH CÁC MỎ ĐÃ KHẮC PHỤC, CẢI TẠO KHU VỰC KHAI THÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TẠI HUYỆN ĐÔNG SƠN; BỔ SUNG VÀO PHỤ LỤC 3 DANH SÁCH CÁC GIẤY PHÉP ĐƯỢC TIẾP TỤC QUYỀN KHAI THÁC MỎ THEO QUYẾT ĐỊNH 1462/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2011 CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Địa điểm mỏ

Loại khoáng sản

Số giấy phép/ngày cấp phép

Thời hạn

Công suất khai thác (nghìn m3/năm)

Thời điểm hết hạn

1

Công ty CP Tân Thành

Thị trấn Nhồi, Đông Sơn

Xã Đông Hưng, Đông Sơn

Đá vôi

43

06/01/2011

4

60

30/4/2011

2

Công ty XD dân dụng và công trình giao thông

41 Đội Cung, P. Đông Thọ, TP.Thanh Hóa

Xã Đông Vinh, Đông Sơn

Đá vôi

3523

09/10/2009

14

30

31/12/2010

3

Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 472

Xã Quảng Thịnh, Quảng Xương

Xã Đông Vinh, Đông Sơn

Đá vôi

4806

31/12/2010

4

30

30/4/2011

4

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 125-CIENCO1

KCN Lễ Môn, xã Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa

Xã Đông Vinh, Đông Sơn

Đá vôi

4481

15/12/2010

4

30

30/4/2011

 

PHỤ LUC 2 - BỔ SUNG THÊM

DACH SÁCH CÁC MỎ ĐÁ, CÁT BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH CÁC GIẤY PHÉP ĐƯỢC TIẾP TỤC QUYỀN KHAI THÁC MỎ THEO QUYẾT ĐỊNH 1462/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2011 CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh)

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Địa điểm mỏ

Loại khoáng sản

Số giấy phép/ngày cấp phép

Thời hạn
(tháng)

Công suất khai thác (nghìn m3/năm)

Thời điểm hết hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Danh sách các mỏ hết hạn trước ngày 30/4/2011 bổ sung vào Phụ lục 1 của Quyết định 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh

1

Công ty Huy Hoàng

396 Quang Trung

TP Thanh Hóa

Thanh Tân

Như Thanh

Đá bazan phụ gia

42

6/01/2011

4

30

30/4/2011

2

DN Hùng Hòa

Xã Đông Hưng

Huyện Đông Sơn

Xã Lộc Thịnh

Huyện Ngọc Lặc

Đá vôi

16/6/2003

36

30

16/6/2006

Danh sách các mỏ hết hạn sau ngày 30/4/2011bổ sung vào Phụ lục 2 của Quyết định 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh

3

Công ty Nam Phương

336 Trường Thi

P. Điện Biên

TP Thanh Hóa

Hải Thượng

Tĩnh Gia

Cát san lấp

581

02/3/2009

36

45

02/3/2012

4

Công ty CP SX&TM Tự Lập

Xã Đông Hưng

Huyện Đông Sơn

Thiết Kế

Bá Thước

Đá vôi

1381

21/5/2008

36

30

21/5/2011

5

Công ty TNHH Đá Yên Dũng

Xóm Nam Hưng, xã Đông Hưng, Đông Sơn

Thiết Kế

Bá Thước

Đá vôi

4251

26/12/2008

36

30

26/12/2011

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1733/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 cho phép các đơn vị tiếp tục quyền khai thác mỏ trong thời gian xác định giá để thu tiền cấp quyền khai thác đợt 2 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!