Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1649/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1649/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP “KHU RỪNG BẢO VỆ CẢNH QUAN ĐẶC BIỆT DI TÍCH LỊCH SỬ VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI ĐÁ CHÔNG, BA VÌ, HÀ NỘI”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tờ trình số 903/TTr-BQLL ngày 14 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

1. Tên gọi: “Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội” (gọi tắt là Khu rừng K9).

2. Mục tiêu

Thành lập Khu rừng K9 nhằm bảo tồn, tôn tạo các giá trị về cảnh quan, môi trường của Khu Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý thức bảo vệ di tích lịch sử, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học cho cộng đồng.

3. Quy mô:

Diện tích Khu rừng K9 là: 234 ha (đất có rừng tự nhiên: 24,59 ha; đất có rừng trồng: 170,47 ha; đất mặt nước: 17,39 ha; đất chưa sử dụng: 7,58 ha và đất khác: 13,97 ha) nằm trên địa bàn 3 xã: Ba Trại, Minh Quang, Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

a) Tọa độ địa lý: Từ 21o61’15” đến 21o07’39” Vĩ độ Bắc và từ 105o19’05” đến 105o20’02” Kinh độ Đông.

b) Về địa giới:

- Phía Bắc giáp xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Phía Nam giáp xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Phía Đông giáp xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Phía Tây giáp với sông Đà.

c) Quy hoạch các phân khu chức năng:

- Phân khu A: Bảo tồn nguyên vẹn các di tích lịch sử - huấn luyện bộ đội, diện tích 66,62 ha;

- Phân khu B: Khu rừng cảnh quan bảo vệ di tích, diện tích 81,61 ha;

- Phân khu C: Khu hành chính, diện tích 14,11 ha;

- Phân khu D: Khu rừng cảnh quan kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, diện tích 71,66 ha.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

a) Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án thành phần đầu tư Khu rừng K9 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản và xây dựng các công trình Lâm sinh.

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc bảo vệ, phát triển Khu rừng K9, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trên cơ sở các dự án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí vốn ngân sách trung ương thuộc nguồn vốn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1649/QĐ-TTg ngày 02/11/2012 thành lập "Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chuông, Ba Vì, Hà Nội" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.631

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!