Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1614/QĐ-UBND 2023 Danh mục hồ ao đầm không được san lấp Hà Nội

Số hiệu: 1614/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành: 20/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1614/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC HỒ, AO, ĐẦM KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sa đi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Luật Thủ đô năm 2012;

Căn cứ Thông báo số 95-TB/BCSĐ ngày 16/3/2023 về Kết luận của Ban Cán sự đng UBND Thành phố v việc ban hành Quyết định Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của S Tài nguyên và Môi trường tại các Tờ trình: S 8091/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/10/2021; số 893/TTrBS-STNMT-QHKHSDĐ ngày 14/02/2022; số 3566/TTrBS-STNMT-QHKHSDĐ ngày 25/5/2022 về việc phê duyệt ban hành Danh mục h, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ban hành Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Công bố Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến các S, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố theo quy định.

2. S Quy hoạch - Kiến trúc: Trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, S Quy hoạch - Kiến trúc ch trì, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện, thị xã phối hợp xem xét, đánh giá sự phù hợp của giải pháp thiết kế đồ án với Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp được duyệt và các giải pháp hoàn trả (nếu có); tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét đồng thời trong quá trình phê duyệt đồ án.

3. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Thông báo, ph biến nội dung Quyết định này đến UBND các xã, phường, thị trấn, Tổ dân phố và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý thuộc Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn để biết và triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp với quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt để tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và đảm bo thống nhất.

- Kim tra, phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm, sử dụng không đúng mục đích.

4. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp qun lý ao, hồ, đầm: Xây dựng kế hoạch qun lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời phối hợp với cơ quan có thm quyền địa phương để x lý theo quy định của pháp luật.

5. Cộng đồng dân cư: Không được tự ý san lấp, lấn chiếm trái phép hồ, ao, đầm; sử dụng đúng mục đích.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ T
ài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Thườn
g trực Thành ủy (để b/c);
-
Thường trực HĐND TP (để b/c);
- UB MTT
Q TP (để b/c);
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP, TNMT, ĐT;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông

DANH SÁCH

TỔNG HỢP DANH MỤC HỒ, AO, ĐẦM KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP
(Kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Các quận, huyện

Số hồ, ao, đầm phá không được san lấp

Ghi chú

1

Quận Hoàn Kiếm

1

2

Quận Cầu Giấy

29

3

Quận Đống Đa

15

4

Quận Thanh Xuân

9

5

Quận Ba Đình

11

6

Quận Tây Hồ

18

7

Quận Hai Bà Trưng

9

8

Quận Hoàng Mai

40

9

Quận Long Biên

53

10

Quận Nam Từ Liêm

52

11

Quận Bắc Từ Liêm

90

12

Quận Hà Đông

93

13

Huyện Thạch Thất

151

14

Huyện Thanh Trì

67

15

Huyện Gia Lâm

110

16

Huyện Phúc Thọ

178

17

Huyện Ứng Hòa

51

18

Huyện Mỹ Đức

207

19

Huyện Ba Vì

47

20

Thị xã Sơn Tây

199

21

Huyện Phú Xuyên

201

22

Huyện Đan Phượng

210

23

Huyện Sóc Sơn

53

24

Huyện Hoài Đức

126

25

Huyện Thanh Oai

275

26

Huyện Quốc Oai

276

27

Huyện Đông Anh

156

28

Huyện Chương Mỹ

17

29

Huyện Mê Linh

181

30

Huyện Thường Tín

239

Tổng cộng

3.164

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 20/03/2023 phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.423

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!