Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1610/QĐ-UBND 2020 Đề án Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất Bình Phước

Số hiệu: 1610/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VẬN HÀNH MẠNG QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM THỨ XV (TỪ ĐẦU THÁNG 7/2020 ĐẾN HẾT THÁNG 6/2021)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT ngày 09/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Căn cứ Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh về việc triển khai nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/3/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất của tỉnh năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 393/TTr-STNMT ngày 02/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021) với các nội dung như sau:

1. Tên Đề án: Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021).

2. Chủ đầu tư - Hình thức đầu tư:

2.1. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

2.2. Hình thức đầu tư: Tiếp tục vận hành mạng quan trắc năm thứ XV.

3. Hình thức tổ chức thực hiện Đề án: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hình thức Đấu thầu rộng rãi (trên hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia) để thực hiện Đề án.

4. Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Mục tiêu Đề án:

- Nhằm cập nhật bộ dữ liệu về các yếu tố động thái của nước dưới đất trên phạm vi tỉnh Bình Phước, năm quan trắc thứ XV (từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021).

- Đánh giá diễn biến về mực nước, nhiệt độ nước và chất lượng của nước dưới đất trong 07 tầng chứa nước quan trắc trong mùa khô và mùa mưa (theo thời gian) và theo các huyện thị xã (theo không gian) trên toàn tỉnh.

- Tìm ra xu hướng biến đổi về mực nước, nhiệt độ nước và chất lượng của nước dưới đất trong năm quan trắc và liên hệ so sánh với các năm quan trắc trước đó.

- Xác định mối liên hệ giữa mực nước, nhiệt độ nước và chất lượng của nước dưới đất với các yếu tố tự nhiên và các hoạt động của con người như: Nhiệt độ không khí, lượng mưa, thảm thực vật che phủ, sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, các hồ chứa nước mặt, khai thác nước dưới đất, xả thải các chất thải ra môi trường và xả vào nguồn nước.

- Trên cơ sở kết quả quan trắc các yếu tố động thái của nước dưới đất giúp các cơ quan quản lý tỉnh Bình Phước khai thác nguồn tài liệu; phục vụ công tác quy hoạch, khai thác bền vững, bảo vệ, phát triển nguồn tài nguyên nước dưới đất, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngoài ra, nguồn tài liệu trên còn phục vụ cho các cơ quan chuyên môn khai thác, sử dụng cho nhiều mục đích nghiên cứu chuyên đề khác liên quan đến tài nguyên nước.

- Phục vụ cho việc xác định trữ lượng động tự nhiên của nước dưới đất, xác định nguồn hình thành trữ lượng nước dưới đất.

- Thành lập các tài liệu quan trắc động thái nước dưới đất.

6. Công việc chính thực hiện trong Đề án:

6.1. Công tác ngoại nghiệp:

- Quan trắc mực nước và nhiệt độ.

- Lấy mẫu và phân tích mẫu nước của 41 công trình theo định kỳ.

- Bơm thau rửa (bơm thông) công trình quan trắc: Bơm thông 05 công trình Q16, Q17, Q29, QĐ2, QLN13.

- Vận chuyển và bảo quản mẫu.

- Công tác kiểm tra.

6.2. Công tác nội nghiệp:

- Nội nghiệp của quan trắc viên: Xử lý số liệu quan trắc mực nước, nhiệt độ, chiều sâu công trình quan trắc; xử lý số liệu lấy mẫu nước và quan trắc chất lượng nước tại thực địa; xử lý kết quả bơm thông rửa công trình quan trắc.

- Nội nghiệp văn phòng : Xây dựng kế hoạch quan trắc; kiểm tra chính lý tài liệu của các đơn vị thi công; biên soạn niên giám tài nguyên nước dưới đất; báo cáo kết quả vận hành mạng quan trắc; biên soạn niên giám tài nguyên nước dưới đất; tổng hợp báo cáo kết quả vận hành mạng quan trắc và đánh giá diễn biến số lượng, chất lượng nước; xử lý kết quả quan trắc chất lượng nước.

7. Tổng dự toán - Nguồn vốn thực hiện:

7.1. Tổng dự toán: 2.104.052.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm lẻ bốn triệu không trăm năm mươi hai ngàn đồng).

Nội dung Dự toán chi tiết thực hiện theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và Tờ trình số 1599/TTr- STC ngày 16/6/2020 của Giám đốc Sở Tài chính.

7.2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp tài nguyên đã giao đơn vị trong dự toán năm 2020 và năm 2021

8. Sản phẩm giao nộp: 04 bộ, bao gồm:

- Báo cáo kết quả vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021).

- Bản đồ kết quả nghiên cứu động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021), tỷ lệ 1:100 000.

- Các Phụ lục: Sổ quan trắc tài nguyên nước dưới đất; báo cáo kết quả lấy mẫu; báo cáo kết quả bơm thau rửa công trình quan trắc; báo cáo kết quả kiểm tra quan trắc; tổng hợp kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ; kết quả phân tích mẫu nước; báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước; đồ thị dao động theo thời gian của các của các yếu tố động thái; kết quả tính toán thông số địa chất thuỷ văn theo tài liệu quan trắc; niên giám tài nguyên nước dưới đất.

- Đĩa CD ghi toàn bộ sản phẩm trên.

9. Phương thức tổ chức thực hiện Đề án: Nhà thầu được chọn thực hiện theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi (trên hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia) thực hiện gói thầu: Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất của tỉnh năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021) do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 và năm 2021.

Điều 2. Sau khi Đề án được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án theo các nội dung đã nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KT;
- Lưu: VT(BH-10-QĐ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 16/07/2020 về phê duyệt Đề án Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm thứ XV (từ đầu tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


838

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!