Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án Ứng phó mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1603/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1603/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ MƯA LỚN, LŨ QUÉT, LŨ LỤT, SẠT LỞ ĐẤT, ĐÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr- PCTT ngày 29 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh; Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BCH PCTT & TKCN tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh-KT, 13 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

PHƯƠNG ÁN

ỨNG PHÓ VỚI MƯA LỚN, LŨ QUÉT, LŨ LỤT, SẠT LỞ ĐẤT, ĐÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh)

Trên địa bàn tỉnh Sơn La, những năm gần đây thiên tai xy ra phức tạp, cực đoan, khó lường: Những đợt mưa to trên diện rộng nhiều ngày, những trận mưa lớn trong nhiều giờ, những cơn mưa lớn kèm theo dông lốc bất chợt tập trung cục bộ với cường độ mạnh chưa từng có; xy ra lũ quét, sạt lở đất, đá mang tính lịch sử, gia tăng cấp độ trên nhiều địa bàn; xuất hiện lũ lụt phi truyền thống và ở những nơi chưa từng xy gia; nhiều nơi ở của cộng đồng, người dân từ bao đời nay sinh sống ổn định an toàn, hiện nay đã nằm trong vùng nguy cơ cao xẩy ra lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá...Thiên tai mưa, lũ hàng năm đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sản xuất, hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn.

Để ứng phó hiệu quả với thiên tai trong mùa mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Phương án Ứng phó với mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai cực đoan, khó lường xy ra mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn tỉnh, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ.

- Nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở các cấp, các ngành trong phòng ngừa thảm họa thiên tai, ứng phó các tình huống cấp bách, xử lý các sự cố bất thường do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và người dân chủ động, thích ứng các biện pháp phòng tránh, ứng phó hiệu quả với mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trước diễn biến thời tiết, thủy văn và thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Trước mùa mưa lũ các cấp, các ngành bổ sung phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trong Phương án Ứng phó thiên tai hàng năm. Đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khẩn trương và hiệu quả khi xảy ra mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá gây các hình thế thiên tai nguy hiểm và tình trạng khẩn cấp.

- Cộng đồng và người dân chủ động, tự giác theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thiên tai, chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của chính quyền, cơ quan chức năng trong phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ

1. Hàng năm trước mùa mưa lũ các cấp, các ngành bổ sung phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó các tình huống thiên tai cực đoan, bất thường xảy ra.

2. Nhiệm vụ trọng tâm ứng phó mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trong mùa mưa lũ

Trên cơ sở nội dung Phương án Ứng phó thiên tai hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh ). Các cấp, các ngành bổ sung phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trong mùa mưa lũ những nội dung cụ thể như sau:

2.1. Trong mùa mưa lũ các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo

- Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; đặc biệt trong những tháng cao điểm của mùa mưa lũ, kịp thời nắm bắt diễn biến các hình thế thời tiết, thiên tai nguy hiểm (mưa to dài ngày, mưa lớn trong nhiều giờ, xuất hiện lũ trên các sông, suối, khe suối, các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá...) trên địa bàn, lĩnh vực quản lý để kịp thời phòng tránh, ứng phó.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó với thiên tai, đặc biệt ở các khu vực xung yếu, vùng thường xuyên, nguy cơ cao mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá.

- Kiểm tra, rà soát bổ sung lực lượng, phương tiện, vật tư đảm bảo hiệp đồng chặt chẽ, ứng phó kịp thời, khẩn trương và hiệu quả khi xẩy ra mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá; sẵn sàng ứng phó trong trạng khẩn cấp, chi viện địa bàn khác khi có yêu cầu. Dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

- Đảm bảo hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, dự báo, cảnh báo thiên tai thông suất từ tỉnh đến huyện, xã, cấp thôn bản; thông tin, truyền tin kịp thời đến cộng đồng và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả.

- Kiểm tra việc bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng ven sông, suối, khe rạch, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ ngập lụt, cuốn trôi, sạt lở đất, đá mạnh, chủ động phương án di chuyển, sơ tán để bảo đảm an toàn.

- Các địa bàn cơ sở tại các xã, bản thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra các lưu vực, khe suối thượng nguồn chủ động khơi thông, thanh thải cây cành, vật nổi, sa bồi, tích tụ tạo thành những bờ ngăn tích lũ, dồn lũ, vỡ bờ xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ, nguy hiểm đến vùng hạ du; phát hiện các vết nứt, cung trượt trên triền núi, sườn đồi thung thung lũng chủ động phòng tránh sạt lở đất, đá, đá lăn.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy trình, phương án bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa, vùng hạ du công trình thủy lợi, thủy điện; các tuyến đường giao thông sung yếu; an toàn lưới điện; an toàn về người và tài sản các công trình đang thi công xây dựng trong mùa mưa lũ.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cảnh báo thiên tai.

- Chủ động nguồn lực tài chính phục vụ xử lý ngay từ giờ đầu xẩy ra các tình huống, sự cố thiên tai bất ngờ, bất thường.

2.2. Chuẩn bị ứng phó với hình thế thời tiết, thiên tai nguy hiểm, mưa to nhiều ngày trên diện rộng

a). Đối với chính quyền các cấp

- Chỉ đạo việc tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến, nắm bắt tình hình mưa, lũ; bố trí lãnh đạo thường trực, theo dõi và chỉ đạo công tác đối phó với mưa, lũ, thường xuyên báo cáo tình hình về mưa, lũ các sự cố thiên tai tại địa phương - kịp thời ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo phòng tránh mưa lũ. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra đến cấp có thẩm quyền.

- Chỉ đạo, kiểm tra kết quả thực hiện việc bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng ven sông, suối, khe lạch, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ ngập lụt, cuốn trôi, sạt lở đất, đá mạnh, chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.

- Bảo đảm thông tin liên lạc, giao thông thông xuất, hệ thống truyền tải điện, cấp nước sinh hoạt đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai.

- Sẵn sàng thực hiện phương án đối phó với lũ, lụt theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để đối phó.

- Chủ động Kế hoạch, Phương án sơ tán dân vùng ven sông, suối, khe lạch, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ ngập lụt, cuốn trôi, sạt lở đất, đá mạnh; thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, tài sản, công trình hạ tầng.

- Bố trí lực lượng ứng trực tại các đoạn đường bị ngập, ngầm tràn chảy xiết, những điểm sạt lở đất, đá để giám sát và hướng dẫn người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Ngăn cấm người dân tham gia các hoạt động đánh bắt thủy sản, vớt củi, đi lại qua sông, suối.

- Chỉ đạo thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất phòng tránh thiệt hại do mưa lũ.

- Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống truyền thanh địa phương, các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin kịp thời về diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai mưa, lũ và công tác chỉ đạo; tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó với thiên tai mưa lũ.

- Tổng hợp, báo cáo đến cơ quan cấp trên về diễn biến mưa, lũ, lụt, tình hình đê điều và kết quả triển khai đối phó.

b). Đối với cộng đồng

- Theo dõi thông tin mưa, lũ và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin truyền thông và hệ thống truyền thanh xã, phường, thông tin phổ biến của cấp quản lý thôn, bản, tiểu khu.

- Thực hiện kế hoạch theo dõi, tuần tra, kiểm tra theo sự phân công của chính quyền địa phương.

- Đối với nhân dân vùng ven sông, suối, khe suối, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ ngập lụt, cuốn trôi, sạt lở đất, đá mạnh, chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.

- Sẵn sàng phương tiện, thiết bị, công cụ ứng phó với mưa, lũ, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong các hoạt động sinh hoạt và sản xuất tại các khu vực không an toàn; không tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản, đi lại qua sông, suối, khe suối, cầu tạm, khu vực sạt lở đất, đá khi mưa lũ.

- Chủ động kế hoạch thu hoạch lúa, hoa màu, bảo vệ vật nuôi, khu nuôi trồng thủy sản phòng tránh thiệt hại do mưa lũ. Dừng hoạt động sản xuất khi thấy không an toàn trong mưa, lũ.

- Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di dời các hoá chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập;

- Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố bất lợi, nguy hiểm do lũ, lụt, sạt lở đất, đá.

2.3. Tổ chức ứng phó khi có mưa lớn, xẩy ra lũ lụt, sạt lở đất, đá

a). Đối với chính quyền các cấp

- Tăng cường lực lượng trực ban 24/24 giờ, bố trí lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý các tình huống - ban hành công điện, văn bản chỉ đạo triển khai các phương án, biện pháp ứng phó kịp thời; thường xuyên báo cáo trên và cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt tại địa bàn cơ sở từ cấp xã đến cấp thôn bản tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời thiết, thủy văn, tình hình thiên tai, nắm bắt thông tin chỉ đạo điều hành, kịp thời thông báo, cảnh báo, phổ biến đến cộng đồng và người dân để chủ động phòng tránh ứng phó.

- Tăng cường cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể xuống các địa bàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo ứng phó thiên tai, xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu bị chia cắt cô lập, ngập sâu, khu dân cư ven sông, suối, khe suối, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ ngập lụt, cuốn trôi, sạt lở đất, đá mạnh, công trình nguy cơ mất an toàn, tập trung các biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo phòng, tránh an toàn với lũ cuốn trôi, ngập lụt, sạt lở đất, đá, đá lăn. Thông tin, phối hợp hiệp đồng kịp thời, hiệu quả ở mỗi địa bàn, lĩnh vực.

- Chỉ huy, điều hành ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, đá phải kịp thời, kiên quyết, khẩn trương; tăng cường sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ và chính quyền các cấp, kịp thời huy động các nguồn lực các lực lượng vũ trang, lực lượng xung kích và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong ứng phó và khắc phục hậu quả.

- Huy động khẩn cấp lực lượng, phương tiện, vật tư tổ chức thực hiện phương án ứng phó với mưa, lũ lụt, sạt lở đất, đá theo phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng nòng cốt là Quân đội, Công an, Bộ đội Biên Phòng, Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, triển khai các phương án bảo đảm an toàn khu dân cư, an toàn công trình, tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán di chuyển người và tài sản, cứu chữa người bị nạn, đảm bảo lực lượng chi viện khi có yêu cầu. Ứng trực xử lý tình huống, sự cố trên các tuyến đường giao thông sung yếu, các đập, hồ chứa, đường dây tải điện, thông tin liên lạc, viễn thông, chống úng ngập đô thị, bảo vệ sản xuất...

- Thực hiện sơ tán di dời dân vùng nguy hiểm do lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, đá, đá lăn đến nơi an toàn.

- Thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, kịp thời cứu trợ đồ ăn, nước uống, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng bị thiệt hại và nơi tạm cư sơ tán.

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, trượng học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng, bảo vệ sản xuất.

- Giữ vững thông tin liên lạc thông xuất phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp hiệp đồng ứng phó; thông tin báo cáo kịp thời, thường xuyên về diễn biến, các tình huống, sự cố thiên tai và thiệt hại đến các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo.

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phầm cần thiết tại khu vực bị chia cắt và điểm sơ tán.

- Cắm mốc chỉ giới, biến báo, bố trí lực lượng ứng trực, canh gác, hướng dẫn người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập và những nơi có dòng chảy xiết, điểm sạt lở đất, đá, đá lăn.

Ngăn cấm người dân đánh bắt thủy sản, đi lại qua sông, suối, vớt củi, đơn phương tự ý cứu vớt tài, sản hoa màu trong cơn lũ.

- Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống truyền thanh địa phương, các phương tiện thông tin truyền thông tăng cường thời lượng đưa tin kịp thời các bản tin cảnh báo thiên tai, công tác chỉ đạo điều hành, tình hình thiên tai mưa, lũ; phổ biến kiến thức, các hoạt động tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai mưa, lũ.

- Thống kê thiệt hại, tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời đến cơ quan cấp trên, cấp có thẩm quyền về diễn biến mưa, lũ, tình hình thiệt hại và kết quả triển khai đối phó.

b). Đối với cộng đồng

- Thường xuyên cập nhật thông tin mưa, lũ, sạt lở đất, đá và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã, phường; thông tin phổ biến của cấp quản lý thôn, bản, tiểu khu để ứng phó các dạng thiên tai kịp thời, an toàn và hiệu quả. Đề cao cảnh giác thiên tai lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, đá, đá lăn xẩy ra bất ngờ, bất thường.

- Triển khai các hoạt động phương tiện, thiết bị, vật tư ứng phó với lũ, các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản. Chủ động sơ tán phòng tránh thiệt hại do lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, đá, đá lăn và chấp hành chỉ đạo của chính quyền, cơ quan chức năng tại địa phương.

- Báo cáo ngay với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố bất lợi, nguy hiểm do lũ, lụt, sạt lở đất, đá, đá lăn, các sự cố tai nạn, sự cố công trình...

- Tham gia và chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền trong việc huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn theo sự phân công của chính quyền, lực lượng chức năng.

- Dừng hoạt động sản xuất khi đang có lũ, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

- Không đánh bắt thủy sản, đi lại qua sông, suối, vớt củi, đơn phương tự ý cứu vớt tài, sản hoa màu trong cơn lũ; không đi qua các khu vực nước lũ chảy xiết, vùng sạt lở đất, đá, đá lăn, cầu tạm, khe suối khi có mưa lớn, xuất hiện lũ.

- Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn với mưa lớn, lũ cuốn trôi, ngập lụt, sạt lở đất, đá, đá lăn trên đường tới trường và điểm trường học.

- Chấp hành và chỉ dẫn, ngăn chặn người, phương tiện né tránh, không đi vào các khu vực biển báo, biển cấm, vùng nguy hiểm, xung yếu hoặc đang có sự cố mất an toàn.

2.4. Khắc phục hậu quả

- Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân.

- Bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của người dân nơi sơ tán, khu vực dân cư bị thiệt hại.

- Hỗ trợ, trợ giúp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, nước sạch đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống và hỗ trợ tâm lý để ổn định đời sống của người dân vùng thiên tai.

- Khôi phục nhà cửa, tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khắc phục công trình thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt (hệ thống điện, nước, công trình giao thông, thông tin liên lạc...), khôi phục sản xuất, kinh doanh, khắc phục công trình công cộng, cơ sở hạ tầng.

- Kịp thời tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại theo quy định, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ, đề xuất biện pháp, phương án khắc phục hậu quả, báo cáo cấp trên và cấp có thẩm quyền.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm trong Phương án Ứng phó thiên tai hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020. Các cấp, các ngành tập trung nguồn lực, đề cao trách nhiệm triển khai phương án, thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Khi có hình thế thời tiết, thiên tai nguy hiểm, mưa to nhiều ngày trên diện rộng, xẩy ra mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá tăng cường sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ và chính quyền các cấp và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị; chỉ huy, điều hành ứng phó phải kịp thời, kiên quyết, khẩn trương, thống nhất; kịp thời huy động các nguồn lực, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng ứng phó và khắc phục hậu quả.

2. Trên cơ sở dữ liệu thống kê, dự báo những vùng sung yếu xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt trong Phương án Ứng phó thiên tai trong năm đã được UBND tỉnh phê duyệt (Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 đính kèm), trong mùa mưa lũ các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị, địa bàn cơ sở tập trung rà soát, bổ sung phương án ứng phó với tình hình thực tế phát sinh; cảnh giác với các dạng thiên tai mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, đá thường xảy ra bất ngờ, bất kỳ, phi truyền thống để chủ động ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra trong mùa mưa lũ.

3. Căn cứ lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư dự kiến trong Phương án Ứng phó thiên tai trong năm đã được UBND tỉnh phê duyệt (Phụ lục số 03,Phụ lục số 04 đính kèm) các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị, địa bàn cơ sở tập trung rà soát, củng cố, bổ sung, lập Kế hoạch, Phương án chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư trong trường hợp huy động khẩn cấp, ứng phó các tình huống bất ngờ xảy ra mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, đá; sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

4. Trách nhiệm một số ngành, lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị trong tuyến đầu chuẩn bị ứng phó với hình thế thời tiết, thiên tai nguy hiểm và ứng phó ngay từ giờ đầu khi xảy ra thiên tai:        

(1). Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh

Tổ chức thường trực, trực ban Phòng chống bão lũ 24/24 giờ theo quy định, theo dõi sát diễn biến thời tiết, các tình huống, sự cố thiên tai xảy ra. Kịp thời báo cáo, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện Công điện, nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai Trung ương, ban hành những văn bản chỉ đạo các ngành, các huyện, đơn vị cơ sở chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời khi mưa lũ và thiên tai xảy ra.

Cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến thời thiết, thuỷ văn và thiên tai từ Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc; các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông kịp thời thông báo cho các tổ chức, nhân dân biết, triển khai nội dung chỉ đạo điều hành để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả.

(2). Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Chủ động cảnh báo sớm kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến thời thiết, thuỷ văn và thiên tai về cấp độ và phạm vi ảnh hưởng tới Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các sở ngành chức năng, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin truyền thông để thông báo cho các tổ chức, nhân dân biết chủ động phòng tránh, ứng phó.

(3). Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường thời lượng đưa tin kịp thời các bản tin về diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai mưa, lũ, cảnh báo thiên tai, các Công điện, văn bản chỉ đạo, công tác chỉ đạo điều hành ứng phó; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động phòng tránh, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai mưa, lũ.

(4). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người và tài sản, hỗ trợ chi viện khi có yêu cầu; phối hợp, hiệp đồng ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai; triển khai các biện pháp bảo vệ công trình trọng điểm, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng.

(5). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương

Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, triển khai các phương án bảo vệ an toàn hồ, đập và vùng hạ du công trình thủy lợi, thủy điện; các phương án bảo vệ sản xuất, hỗ trợ lương thực hàng hoá, vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết.

(6). Sở Giao thông Vận tải

Tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra các tuyến đường, cầu cống, ngầm tràn sung yếu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, vật liệu ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất, đá ngập úng; phương tiện vận tải, phương tiện cơ giới tham gia ứng cứu khi có yêu cầu; phối hợp lực lượng Công an hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm bị sạt lở đất, đá, chảy xiết, ngập sâu; triển khai phương án ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo an toàn giao thông thông suất, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, cung ứng các dịch vụ cần thiết cho khu vực bị lũ lụt, sạt lở đất, đá, ngập úng.

(7). Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo đảm thông tin liên lạc, thông tin truyền thông thông suốt, an toàn hệ thống mạng điện tử phục vụ các hoạt động chỉ đạo điều hành, xử lý tình huống.

(8). Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng

Chủ động lực lượng y - bác sỹ, sẵn sàng các đội cấp cứu, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương và khắc phục hậu quả, xử lý môi trường vệ sinh dịch tế, phòng dịch kịp thời đảm bảo an toàn đời sống sinh hoạt cho nhân dân vùng thiên tai.

(9). Điện lực Sơn La

Tổ chức kiểm tra an toàn hành lang lưới điện, an toàn nguồn điện, thiết bị điện; có phương án xử lý khắc phục sự cố hư hỏng do mưa, lũ trong thời gian sớm nhất phục vụ các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

(10). Cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung tương tự cùng cấp tại địa bàn quản lý, ứng phó hiệu quả với hình thế thời tiết, thiên tai nguy hiểm và chủ động ứng phó ngay từ giờ đầu khi xảy ra thiên tai.

5. Cơ chế tổ chức hoạt động, chỉ đạo điều hành, tài chính, trách nhiệm của các sở, ban ngành cùng toàn thể hệ thống chính trị trong ứng phó với mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá được tổ chức triển khai khẩn trương, cấp bách trên cơ sở nội dung Phương án ứng phó thiên tai đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm (Phương án ứng phó thiên tai năm 2020 UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo từng lĩnh vực, địa bàn quản lý triển khai thực hiện tốt các nội dung Phương án Ứng phó với mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trong mùa mưa lũ kịp thời và hiệu quả./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ CAO XẢY RA LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP LỤT
(Kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh)

STT

Huyện

Loại hình thiên tai

Địa điểm

1

Thành phố Sơn La

Lũ quét

Các lưu vực xã Chiềng Cọ; lưu vực Suối Nậm La; các cầu treo qua suối Nậm La thuộc địa bàn xã Hua La, Chiềng Cơi; hồ chứa: Co Muông xã Chiềng Cọ, hồ Bản Mòng xã Hua La đang thi công.

Sạt lở đất, đá lăn

Khu vực tổ 2 và tổ 10 phường Chiềng Lề; dọc suối Nậm La; bản Cọ, bản Bó Nong Cốc phường Chiềng An; đường tỉnh 117 (Sơn La - Mường Chanh); đường liên xã khu vực Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Hua La, Quốc lộ 6 (đoạn tổ 10 phường Chiềng Lề).

Ngập lụt

Khu vực xã Chiềng Xôm, khu vực dọc Mương thoát lũ Chiềng Sinh - Quyết Thắng, khu vực bản Co Pục xã Chiềng Ngần, khu vực dọc Mương thoát lũ từ tổ 14 phường Quyết Thắng (Huổi Hin) đến suối Nậm La (phường Chiềng Cơi) đặc biệt là đường Hoàng Quốc Việt - phường Chiềng Cơi, trên QL6 đoạn Km 301 + 980 đến Km 302 + 150.

2

Mai Sơn

Lũ quét

Dọc lưu vực suối Nậm Pàn; lũ quét cục bộ những lưu vực nhỏ các xã: Chiềng Lương, Chiềng Chăn, Chiềng Ban, Chiềng Kheo, xã Tà Hộc, Nà Ớt (trường THCS Dân tộc bán trú Nà Ớt); hồ Tiền Phong, hồ Bản Kéo, hồ Nà Bó, hồ Đen Phường, hồ Bản Sẳng, hồ Mường Bon, hồ Noong Ỏ.

Sạt lở đất, đá lăn

Khu vực các xã: Tà Hộc, Nà Bó, Bản Hà Sét xã Nà Ớt; QL6, QL 4G (Mai Sơn - Sông Mã), đường tỉnh ĐT.110 (Mai Sơn - Tà Hộc), đường tỉnh 110 (Hát Lót - Chiềng Sung), đường tỉnh 113 (Cò Nòi - Phiêng Cằm), Hát Lót - Chiềng Mung, cầu treo trên địa bàn các xã: Mường Bon, Mường Bằng, khu vực trên các tuyến đường giao thông thuộc các xã: Chiềng Chăn, Phiêng Pằn, Chiềng Lương, Chiềng Chung

Ngập lụt

Khu vực dọc QL6 Km 270 - 275 (Nhà máy Mía đường Sơn La); các tiểu khu 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, thị trấn Hát Lót; xã Chiềng Mung (QL6 Km 287 - 288); đường Tỉnh 103, đoạn trường THPT Cò Nòi

 

Yên Châu

Lũ quét

Lưu vực suối Vạt, suối Sập, suối Pha Cúng xã Lóng Phiêng; lũ quét cục bộ lưu vực nhỏ các xã: Chiềng Đông, Tú Nang, Chiềng Tương; hồ Chiềng Khoi, hồ Mường Lựm

Sạt lở đất, đá lăn

Bản Mỏ Than - xã Lóng Phiêng; bản Huổi Thón - xã Chiềng Hặc; khu tái định cư bản Quỳnh Sơn - xã Yên Sơn. Các tuyến đường giao thông xung yếu: QL 6 đoạn Km 214, 219, 229, 237, 254, 255, 258; QL.6C, Chiềng Sàng - Bó Phương và các tuyến đường liên xã, cầu treo trên địa bàn các xã dọc suối Sập từ xã Sập Vạt đến xã Chiềng Hặc; đường tỉnh ĐT.6C đi cửa khẩu Lao Khô; đường ĐT.103B từ xã Yên Sơn đi xã Chiềng On; tuyến đường từ QL6 đi xã Mường Lựm; đường đi xã Lóng Phiêng, xã Chiềng Tương; đường GTNT Hang Hóc - Bó Kiếng, xã Chiềng Hặc.

4

Thuận Châu

Lũ quét

Dọc lưu vực suối Muội, suối Dòn; lũ quét cục bộ trên những lưu vực nhỏ thuộc các xã: Bon Phặng, Nậm Lầu, Co Mạ, Bản Lầm, Mường Khiêng; cầu treo trên địa bàn các xã Chiềng Ngàm, Tông Lệnh; hồ chứa: Hồ Lái Bay, hồ Nong Chạy.

Sạt lở đất, đá lăn

Trên địa bàn các xã: Nậm Lầu, Thôm Mòn, Tông Lạnh, Phổng Lập, Chiềng Bôm, các xã vùng cao, vùng di dân tái định cư; các tuyến đường giao thông xung yếu: QL6, đường tỉnh ĐT.108 (Thuận Châu - Co Mạ), đường tỉnh ĐT.107 (Chiềng Pấc - Quỳnh Nhai); các tuyến liên xã nội huyện, đặc biệt các tuyến khu tái định cư Tông Cọ - Bó Mười, Bó Mười - Liệp Tè, Co Mạ - Mường Bám.

Ngập lụt

Trên địa bàn các xã: Tông Cọ, Tông Lạnh, Bó Mười, Thôm Mòn, ngập úng trên địa bàn xã Phỏng Lái, khu vực chợ trung tâm thị trấn Thuận Châu.

5

Quỳnh Nhai

Lũ quét

Suối Nậm Giôn, suối Cà Nàng; các lưu vực trên địa bàn xã Mường Giôn và xã Chiềng Khay, suối Phiềng Xía, suối Lu thuộc địa phận xã Mường Giàng; xã Liệp Muội (lưu vực suối Muội).

Sạt lở đất, đá lăn

Khu tái định cư bản Bỉa, bản Cướn, bản Bó Ban, bản Huổi Pay I, bản Huổi Pay II xã Chiềng Bằng; bản Phát Hướng xã Cà Nàng; khu trường Trung học phổ thông và trung tâm thị tứ Mường Giôn xã Mường Giôn; bản Khứm xã Pá Ma Pha Khinh, trên địa bàn các xã: Chiềng Khay, Liệp Muội, Chiềng Khoang, Nậm Ét, Mường Sại, Mường Giàng; Mường Chiên; các tuyến đường giao thông xung yếu: QL279 (Cáp Na - Đèo Minh Thắng), QL6B, các tuyến liên xã nội huyện, đặc biệt các tuyến đường mới khu di dân tái định cư, tuyến Mường Giôn - Chiềng Khay, cầu treo trên địa bàn các xã Nậm Ét, Chiềng Sại.

Ngập lụt

Trên địa bàn các xã: Chiềng Bằng, Chiềng Muôn, Mường Giàng; Huổi Bua khu điểm trường Tiểu học bản Xa, Bản Lọng Mương xã Mường Giôn.

6

Mường La

Lũ quét

Suối Nậm Păm, suối Nậm Mu, Nậm Dôn, suối Bú; cục bộ các lưu vực trên địa bàn Bản Pết - xã Tạ Bú, xã Mường Bú; xã Chiềng San, thị trấn Ít Ong, bản Huổi Lẹ - xã Nậm Dôn; cầu treo trên địa bàn các xã: Chiềng San, Chiềng Hoa, Tạ Bú, Mường Bú; Tiểu khu 1 khu vực dọc theo suối Cạn, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La; khu vực bản Lướt dọc theo suối Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Sạt lở đất, đá lăn

Các tuyến đường giao thông xung yếu: QL279D; đường liên xã nội huyện Mường La - Ngọc chiến, Mường La - Chiềng Lao, tuyến giao thông Pi Toong - Mường Trai tại đèo Co Ban; tuyến đường từ đường ĐT.109 đi bản Hin, bản Hồng; tuyến đường từ trung tâm xã Ngọc Chiến đi bản Pù Dảnh, bản Giàng Phủng, bản Nậm Nghiệp và tuyến đường từ Nậm Chiến đi Mù Cang Chải; tuyến đường liên xã Nậm Păm từ bản Piệng đi Hua Phiệng; tuyến đường từ trung tâm xã Tạ Bú đi bản Tà Lành, xã Chiềng Hoa; các tuyến đường từ Chiềng Hoa lên Chiềng Công, từ Chiềng Hoa đi Chiềng Ân, từ Chiềng Lao đi Nậm Giôn; tiểu khu 1 khu vực dọc theo Suối Cạn, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.

Ngập lụt

Thị trấn Ít Ong, các xã Tạ Bú, Mường Bú; khu vực bản Lướt dọc theo suối Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

7

Mộc Châu

Lũ quét

Thị trấn Mộc Châu, dọc lưu vực suối Sập, suối Giăng; Lũ quét cục bộ những lưu vực địa bàn các xã: Chiềng Khừa, Chiềng Hắc, Tân Lập, Tân Hợp, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường, Mường Sang

Sạt lở đất, đá lăn

Các xã vùng dọc lòng hồ sông Đà, trên địa bàn xã Chiềng Hắc, xã Ta Liết; các tuyến đường giao thông xung yếu: QL6, QL43 (Vạn Yên - Lóng Sập), ĐT 104 (Mộc Châu - Tân Lập), ĐT 102 (Chiềng Sơn - Chiềng Xuân), các tuyến đường liên xã nội huyện

Ngập lụt

Các vùng trũng thị trấn Mộc Châu, nông trường Mộc Châu; khu vực hạ lưu suối Mon (xã Mường Sang)

8

Vân Hồ

Lũ quét

Suối Tân, suối Quanh; cục bộ các lưu vực thuộc xã Mường Men; khu dân cư (đoạn từ bản Pa Cốp - Chua Tai, xã Vân Hồ đi bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ); bản Suối Lìn, xã Vân Hồ

Sạt lở đất, đá lăn

Bản Chiềng Đi xã Vân Hồ; bản Nà Bai xã Quang Minh, trên địa bàn các xã: Tân Xuân, Chiềng Khoa, Chiềng Yên, Suối Bàng, Song Khủa; các tuyến đường giao thông xung yếu: QL6, ĐT101 (Mộc Châu - Mường Tè), các tuyến đường liên xã; đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Xuân đến bản Sàng, xã Chiềng Xuân

Ngập lụt

Khu vực các xã Lóng Luông, Vân Hồ (dọc trục đường QL6)

9

Phù Yên

Lũ quét

Trên suối Tấc, suối Sập; các lưu vực địa bàn các xã: Mường Cơi, Mường Lang, Mường Bang, Gia Phù; hồ Suối Chiếu, hồ Suối Hòm

Sạt lở đất, đá lăn

Khu vực các xã: Mường Cơi, Mường Bang, Tường Tiến, Mường Thải, Nam Phong; rạn nứt trên địa bàn xã Tường Phù. Các tuyến đường giao thông xung yếu QL37, QL43, QL32B (Ngả Hai - Mường Cơi), ĐT114 (Tân Lang - Huy Hạ), các tuyến liên xã

10

Bắc Yên

Lũ quét

Trên các lưu vực các xã: Mường Khoa, Tạ Khoa, Hang Chú, Hồng Ngài, Háng Đồng, Pắc Ngà, Xím Vàng.

Sạt lở đất, đá lăn

Sạt lở các tuyến đường giao thông xung yếu: QL37, đường tỉnh ĐT.112 (Bắc Yên - Làng Chếu), các tuyến đường liên xã nội huyện.

11

Sông Mã

Lũ quét

Trên lưu vực cục bộ các xã: Chiềng Khương, Bó Sinh, Nà Nghịu, Chiềng Khoong, Chiềng En, Mường Sai, Chiềng Sơ, Mường Hung.

Sạt lở đất, đá lăn

Trên địa bàn các xã: Bó Sinh, Chiềng Phung; các tuyến đường giao thông xung yếu: QL4G, Tỉnh lộ 105 (Sông Mã - Púng Bánh), Tỉnh lộ 115 (Nà Nghịu - Mường Lầm), các tuyến đường liên xã nội huyện; dọc bờ Sông Mã.

12

Sốp Cộp

Lũ quét

Trên lưu vực dọc suối các xã: Mường Và, Mường Lèo, Nậm Lạnh, Mường Lạn, Púng Bánh, Dồm Cang.

Sạt lở đất, đá lăn

Các tuyến đường giao thông xung yếu: QL4G, Tỉnh lộ 105 (Sông Mã ÷ Púng Bánh), tuyến đường Mường Và ÷ Mường Cai huyện Sông Mã, các tuyến đường liên xã, đường dân sinh; đường vành đai biên giới. Cầu treo trên địa bàn các xã: Nậm Lạnh, Mường Lạn, Púng Bánh; suối Nậm Công thuộc địa phận xã Sốp Cộp.

 

PHỤ LỤC SỐ 02

ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ CAO XẢY RA NGẬP LỤT TRÊ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường

Lý trình

Địa danh

Phạm vi ngập lụt (m)

Mức độ ảnh hưởng

Từ Km

Đến Km

I

Quốc lộ

 

 

 

1.719

 

1

QL6B

 

 

 

130

 

-

 

Km 2 + 780

Km 2 + 790

Xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu

20

Nước ngập úng, hư hỏng mặt đường, mất ATGT

-

 

Km 22 + 750

Km 22 + 860

Xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai

110

Nước ngập úng gây ách tắc giao thông, hư hỏng mặt đường, mất ATGT

2

QL6C

 

 

 

70

 

-

 

Km 12 + 320

Km 12 + 390

Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

70

Lưu lượng nước lớn, cống ngang đường vào bãi đá không thoát nước kịp, nước tràn qua nền, mặt đường; không tập trung dòng chảy vào cống ngang đường trên QL6C mà chảy tràn trên mặt đường gây xói hỏng mặt đường và ách tắc giao thông

3

QL12

 

 

 

25

 

-

 

Km 300 + 050

 

Bản Pá Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã

25

Khi nước lũ trên Sông Mã lên cao gây ra ngập úng, các phương tiện không thể lưu thông qua lại, gây tắc đường

4

QL37

 

 

 

130

 

-

 

Km 378 + 420

Km 378 + 500

Thị trấn Phù Yên,

80

Ngập úng cục bộ do cống ngang đường không thoát kịp, phía hạ lưu bị san lấp mặt bằng và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huyện không giải phóng được mặt bằng để XD cống mới

-

 

Km 383 + 710

Km 383 + 760

Xã Huy Hạ, huyện Phù Yên

50

Do đường vào bản Nong Vai, xã Huy Hạ rộng 3,5m bằng BTXM giao với QL37 tại Km 383 + 727 không có rãnh dọc và cống rãnh dọc với QL37. Khi xảy ra mưa lớn, đường BTXM trở thành “mương” dẫn nước mưa đổ xuống QL37 gây ngập úng cục bộ

5

QL43

 

 

 

1.164

 

-

 

Km 46 + 550

Km 46 + 650

Xã Nà Mường, huyện Mộc Châu

100

Dòng chảy bị bồi lấp tôn cao, lưu lượng nước thoát chậm ngập úng mặt đường tràn

-

 

Km 52 + 150

Km 52 + 300

Xã Hua Păng, huyện Mộc Châu

150

Dòng chảy bị bồi lấp tôn cao, lưu lượng nước thoát chậm ngập úng mặt đường tràn

-

 

Km 64 + 900

Km 65 + 050

Xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu

150

Dòng chảy bị bồi lấp tôn cao, lưu lượng nước thoát chậm ngập úng mặt đường tràn

-

 

Km 73 + 600

Km 73 + 750

Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu

150

Nhân dân xây dựng nhà ở tôn nền nhà cao hơn mặt đường, mương thoát nước từ cống ngang đường ra hệ thống thoát nước chung bị san lấp thu hẹp gây ngập úng nền mặt đường

-

 

Km 74 + 450

Km 74 + 550

Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu

100

Nhân dân xây dựng nhà ở tôn nền nhà cao hơn mặt đường, mương thoát nước từ cống ngang đường ra hệ thống thoát nước chung bị san lấp thu hẹp gây ngập úng nền mặt đường

-

 

Km 77 + 800

Km 78 + 100

Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu

300

Nhân dân xây dựng nhà ở tôn nền nhà cao hơn mặt đường, mương thoát nước từ cống ngang đường ra hệ thống thoát nước chung bị san lấp thu hẹp gây ngập úng nền mặt đường

-

 

Km 80 + 300

Km 80 + 514

Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu

214

Nhân dân xây dựng nhà ở tôn nền nhà cao hơn mặt đường, mương thoát nước từ cống ngang đường ra hệ thống thoát nước chung bị san lấp thu hẹp gây ngập úng nền mặt đường

6

QL279D

 

 

 

200

 

 

 

Km 93 + 000

Km 94 + 100

Xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

200

Do người dân 2 bên đường san lấp, tôn cao mặt bằng phần đất phía ngoài giáp nền đường làm cho nước dâng lên và không tiêu thoát được gây ngập lụt tắc đường

II

 Đường tỉnh

 

 

 

1.302

 

1

ĐT.101

 

 

 

70

 

-

Đoạn Lóng Luông - Phiêng Luông

Km 15 + 150

Km 15 + 200

Xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

50

Hạ lưu cống ngang đường bị san lấp gây tắc dòng chảy, làm ngập úng nền, mặt đường

-

 

Km 20 + 370

Km 20 + 390

Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu

20

Hạ lưu cống ngang đường bị san lấp gây tắc dòng chảy, làm ngập úng nền, mặt đường

2

ĐT.102

 

 

 

15

 

-

 

Km 34 + 00

Km 34 + 015

Xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu

15

Cống ngang đường không đủ khả năng thoát nước khi có mưa lớn gây ngập úng cục bộ

3

ĐT.104

 

 

 

400

 

-

 

Km1 + 400

Km 1 + 800

Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu

400

Nhân dân xây dựng nhà ở tôn nền nhà cao hơn mặt đường, mương thoát nước từ cống ngang đường ra hệ thống thoát nước chung bị san lấp thu hẹp gây ngập úng nền mặt đường

4

ĐT.109

 

 

 

10

 

-

 

Km 32 + 680

Km 32 + 690

Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

10

Mưa lớn xói trôi 01 cửa tràn

5

ĐT.110

 

 

 

200

 

 

Hát Lót - Mường Bú

 

 

 

 

 

 

 

Km 4 + 250

Km 4 + 450

Xã Nà Bó, huyện Mai Sơn

200

Nước chảy tràn từ bên trái qua bên phải do đoạn tuyến có trắc dọc trũng thấp và không có cống thoát nước ngang đường

6

ĐT. 113

 

 

 

80

 

-

 

Km 0 + 700

 

Bản Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn

80

Nước ngập, sa bồi ứ đọng lưu thông qua lại khó khăn, trơn trượt gây mất ATGT

7

 ĐT.114

 

 

337

 

a

Km 0 - Km 70

 

 

 

 

 

-

 

Km 5 + 700

Km 5 + 900

Xã Tân Lang, huyện Phù Yên

200

Trắc dọc đoạn tuyến trũng thấp, nhân dân tôn nền nhà hai bên cao hơn cao độ mặt đường

-

 

Km 9 + 000

Km 9 + 070

Xã Tân Lang, huyện Phù Yên

70

Trắc dọc đoạn tuyến trũng thấp, nhân dân tôn nền nhà hai bên cao hơn cao độ mặt đường

-

 

Km 61 + 902

Km 61 + 922

Xã Huy Tường, huyện Phù Yên

20

Nước ngập nền, mặt đường do cống chìm thoát nước ngang đường mất tác dụng, thiết kế cống mới

-

 

Km 69 + 010

Km 69 + 042

Xã Huy Tường, huyện Phù Yên

32

Đường tràn khẩu độ nhỏ không đủ khả năng thoát nước thường xuyên bị ngập gây ách tắc giao thông

b

Mường Bang - Đông Nghè

 

 

 

 

 

-

 

Km 3 + 050

Km 3 + 065

Xã Mường Bang, huyện Phù Yên

15

Trắc dọc trũng thấp, đường cạnh suối, khi nước lớn nước ngập nền, mặt đường

8

ĐT.116

 

 

 

10

 

-

Mường Bú - Chiềng Khoang

Km 43 + 400

Km 43 + 410

Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu

10

Trắc dọc trũng thấp, vị trí khe nước; mùa mưa thường gây ngập úng

9

ĐT.117

 

 

 

180

 

-

 Chiềng Bôm - Mường É

Km 9 + 800

Km 9 + 980

Xã Phỏng Lập, huyện Thuận Châu,

180

Nhân dân xây tường bao sát 2 bên đường, khi mưa sa bồi chảy dọc theo đường lắng đọng sa bồi trên mặt đường

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ KIẾN LỰC LƯỢNG HUY ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị : Người

STT

Lực lượng

Tỉnh

Huyện, thành phố

Phường, xã, thị trấn

Tổng cộng

1

Quân sự

150

330

200

680

2

Công an

150

330

200

680

3

Bộ đội biên phòng

100

150

 

250

4

Y tế

30

110

300

440

5

Hội Chữ thập đỏ

10

90

 

100

6

Doanh nghiệp

100

200

 

300

7

Dân quân, thanh niên xung kích

300

550

5.900

6.750

8

Lực lượng khác

200

100

500

800

Tổng các lực lượng

1.040

1.860

7.100

10.000

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ KIẾN PHƯƠNG TIỆN, VẬT TƯ HUY ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh)

 

STT

Danh mục phương tiện, trang thiết bị

Đơn vị

Ngành,doanh nghiệp

Huyện, thành phố

Tổng cộng

1

Xe tải các loại

Chiếc

30

60

90

2

Xe cứu thương

Chiếc

5

12

17

3

Xe mô tô

Chiếc

300

550

850

4

Xe chuyên dùng các loại

Chiếc

50

60

110

5

Máy xúc máy ủi

Chiếc

33

 

33

6

Xuồng, thuyền máy

Chiếc

5

 45

50

7

Thiết bị chữa cháy đồng bộ

Bộ

02

09

11

8

Máy bơm nước các loại

Chiếc

3

125

128

9

Máy phát điện

Chiếc

10

515

525

10

Cưa máy các loại

Chiếc

 

41

41

11

Máy khoan cắt bê tông

Chiếc

 

20

20

12

Phao tròn

Chiếc

588

7.827

8.415

13

Áo phao

Chiếc

787

6.195

6.982

14

Nhà bạt các loại

Bộ

192

435

627

15

Xà beng các loại

Cái

 

1.200

1.200

16

Cuốc và xẻng

Cái

 

2.400

2.400

17

Cưa tay

Cái

 

120

120

18

Hóa chất khử trùng tiêu độc

 

 

 

 

-

Thuốc Cloramin tiêu khuẩn vệ sinh môi trường

Viên

200.000

 

200.000

-

Thuốc Cloramin tiêu khuẩn vệ sinh môi trường

Kg

560

 

560

-

Hóa chất xử lý nước Fur

Hộp

160

 

160

-

Dung dịch Manugel

Chai 500ml

155

 

155

19

Thuốc

Cơ số

200

50

250

20

Dự trữ xăng dầu

M3

 

240

240

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án Ứng phó mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


175

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.7.202