Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2013 về điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế, bệnh phẩm bằng lò đốt mediburn 30 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 1543/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1543/-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG LÒ ĐỐT MEDIBURN 30

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1817/TTr-STC ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế, bệnh phẩm bằng lò đốt Medibum 30 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 18/01/2012, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1 tấn rác y tế, bệnh phẩm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phn hao phí

Đơn vị

Định mức

MT4.01.00

Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò MEDIBURN30

Vật tư, vật liệu

- Dầu DO

- Điện

- Bicarbonat (NaHCO3)

- Than hoạt tính

- Bao nilon

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

Lò đốt Medibum 30

 

Lít

KW

kg

kg

bao

 

công

 

ca

 

220,00

7,00

124,92

2,00

3,00

 

9,07

 

2,86

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐMDN, XD, TC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2013 về điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế, bệnh phẩm bằng lò đốt mediburn 30 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155