Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 1528/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 19/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU RỪNG TRỒNG GỖ LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đ án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết đỉnh số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá tr rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của Chủ tịch UBND tnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND tinh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí Lập quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1842/TTr-SNNPTNT ngày 03/8/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 và Công văn số 1943/SNNPTNT ngày 15/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau :

1. Tên dự án: Lập quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn 10 huyện: Sơn Hà, Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Sơn Tây.

4. Quy mô quy hoạch:

a) Giai đoạn 2016 - 2020

 

a1) Diện tích: 507 ha, trong đó:

 

- Diện tích chuyển hóa để kinh doanh gỗ lớn

: 169,53 ha

- Diện tích khai thác trồng lại để kinh doanh gỗ lớn

: 232,47 ha

- Diện tích trồng mới để kinh doanh gỗ lớn

: 105 ha

a2) Cơ sở hạ tầng

 

- Đường lâm nghiệp: 33,6 km, trong đó:

 

+ Mở mới đường lâm nghiệp

: 10,6km

+ Nâng cấp đường lâm nghiệp

: 23km

- Hỗ trợ vườn ươm cây giống chất lượng cao

: 2 vườn

b) Giai đoạn 2021 - 2030:

 

bl) Diện tích: 1.933 ha, trong đó:

 

- Diện tích chuyển hóa để kinh doanh gỗ lớn

: 1.209,95 ha

- Diện tích trồng lại để kinh doanh gỗ lớn

: 723,05 ha

b2) Cơ sở hạ tầng

 

- Đường lâm nghiệp: 50,6 km, trong đó:

 

+ Mở mới đường lâm nghiệp

: 19,3km

+ Nâng cấp đường lâm nghiệp

: 31,3km

- Hỗ trợ vườn ươm cây giống chất lượng cao

: 2 vườn

5. Khái toán vốn đầu tư và nguồn vốn

a) Khái toán vốn đầu tư

STT

Hạng mục

Tổng vốn (triệu đồng)

Giai đoạn
2016 - 2020

Giai đoạn
2021-2030

I

Đầu tư lâm sinh

189.978,17

47.535,16

142.443,01

1

Chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn

69.038,77

8.484,43

60.554,34

2

Khai thác trồng lại để kinh doanh gỗ lớn

108.216,46

26.327,79

81.888,67

3

Trồng mới để kinh doanh gỗ lớn

12.722,94

12.722,94

 

II

Đầu tư cơ sở hạ tầng

22.400

11.480

10.920

1

Đường lâm nghiệp

14.400

5.480

8.920

2

Hỗ trợ vườn ươm cây giống chất lượng cao

8.000

6.000

2.000

III

Chi phí khác

4.456,46

1.556,95

2.899,51

1

Htrợ cp chứng chỉ rừng

3.660

760,49

2.899,51

2

Chi phí lập quy hoạch

496,46

496,46

 

3

Lập dự án hỗ trợ đầu tư

300

300

 

 

Tổng cộng

216.834,63

60.572,11

156.262,52

b) Nhu cu vn theo nguồn vốn:

- Vốn Ngân sách hỗ trợ (Giai đoạn 2016-2020: Ngân sách TW hỗ trợ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 và ngân sách tỉnh; giai đoạn 2021-2030: ngân sách tỉnh): 49.256,46 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 22,72 %.

- Vốn vay: 36.600 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 16,88 %.

- Vốn tự đầu tư: 130.978,17 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 60,40 %.

6. Giải pháp thực hiện quy hoạch

Thực hiện đầy đủ các giải pháp theo hồ sơ Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kèm theo Tờ trình số 1842/TTr-SNNPTNT ngày 03/8/2016; gồm các nhóm giải pháp chính:

- Giải pháp về tổ chức và quản lý sản xuất.

- Giải pháp về giống và kỹ thuật lâm sinh.

- Hợp phần về cơ chế chính sách.

- Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Giải pháp về thị trường và thu hút đầu tư.

- Giải pháp về vốn.

- Danh mục các dự án ưu tiên (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các sở, ngành liên quan, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể từng dự án).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức công bố Quy hoạch theo quy định; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch; định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch báo cáo UBND tỉnh.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức sản xuất kinh doanh rừng trồng gỗ lớn tạo thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn chế biến với tiêu thụ.

- Triển khai việc lập dự án hỗ trợ đầu tư vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, thực hiện trong năm 2016.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ đầu tư cho vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch hàng năm, 3 năm và 5 năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để thực hiện; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển rừng trồng gỗ lớn, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách hàng năm; tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn sự nghiệp lâm nghiệp và hướng dẫn các tổ chức thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn các địa phương tiến hành giao đất gắn với giao rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt.

5. UBND các huyện: Sơn Hà, Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Sơn Tây:

- Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp; chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch hàng năm.

- Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan về tiến độ thực hiện quy hoạch tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tây; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- VPUB: PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak844.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC

BIỂU THỐNG KÊ QUY HOẠCH THEO TỪNG HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Huyện

Cộng

Quy hoạch rừng trồng (ha)

Cơ sở hạ tầng

Chuyển hóa

Trồng lại

Trồng mới

Đường lâm nghiệp (km)

Mở mới

Sửa chữa

1

Ba Tơ

556,45

400

136,45

20

2

7,9

2

Đức Phổ

676,96

409,25

267,71

0

6,4

12

3

Mộ Đức

319,37

260,79

58,58

0

4,6

6,7

4

Trà Bồng

80

20

60

0

0

0

5

Bình Sơn

233,86

219,44

14,42

0

6,4

5,3

6

Sơn Tây

115

30

0

85

6

0

7

Sơn Hà

86

0

86

0

0

5

8

Sơn Tịnh

93,72

20

73,72

0

0

4,5

9

Nghĩa Hành

190,95

0

190,95

0

2,5

9,5

10

Tư Nghĩa

87,69

20

67,69

0

2

3,4

Tổng cộng

2440

1379,48

955,52

105

29,9

54,3

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.254

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226