Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 146/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 146/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2007 

 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HIỆN, XỬ LÝ NGUỒN PHÓNG XẠ NẰM NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25 tháng 6 năm 1996;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b). A. 315

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

PHÁT HIỆN, XỬ LÝ NGUỒN PHÓNG XẠ NẰM NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg ngày 04  tháng 9  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) trong việc phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp nguồn phóng xạ (sau đây gọi là nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát là nguồn phóng xạ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Mất cắp;

b) Thất lạc;

c) Bỏ rơi;

d) Vô thừa nhận;

đ) Chuyển giao bất hợp pháp;

e) Lưu giữ, sử dụng bất hợp pháp.

2. Phát hiện nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát là việc tìm thấy chất phóng xạ, đối tượng nghi ngờ có chứa chất phóng xạ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát là việc đưa nguồn phóng xạ này vào trạng thái được kiểm soát theo quy định của pháp luật và áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý nhiễm bẩn phóng xạ.

Điều 3. Nguyên tắc cung cấp thông tin, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát

1. Thông tin về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát phải được thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

2. Việc xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát phải được thực hiện nhanh chóng, triệt để và an toàn.

Điều 4. Cơ sở dữ liệu về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát

1. Cơ sở dữ liệu về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát là bộ phận của hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về kiểm soát an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.

2. Cơ sở dữ liệu về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát phải thường xuyên được cập nhật từ các nguồn thông tin sau đây:

a) Kết quả điều tra, nghiên cứu hồ sơ quản lý liên quan đến nguồn phóng xạ;

b) Báo cáo thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ;

c) Kết quả phát hiện tại cơ sở thu mua, tái chế sắt, thép phế liệu hoặc bằng thiết bị đặt tại các cửa khẩu, nút giao thông, nhà máy chế biến sắt, thép;

d) Báo cáo của cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng, cơ quan chức năng phụ trách cửa khẩu, cầu cảng hoặc tổ chức, cá nhân;

đ) Thông tin về nguồn phóng xạ bị mất cắp, bị thất lạc, bị bỏ rơi; nguồn phóng xạ vô thừa nhận; nguồn phóng xạ bị chuyển giao, lưu giữ, sử dụng bất hợp pháp đã được phát hiện;

e) Thông báo của cơ quan y tế về bệnh nhân bị tổn thương có khả năng do bức xạ gây ra;

g) Thông báo của các tổ chức, cá nhân về mức bức xạ bất thường;

h) Báo cáo về xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát sau khi được phát hiện;

i) Các nguồn thông tin phát hiện khác.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 5 Điều này.

4. Các Bộ, ngành cung cấp thông tin quy định tại khoản 2 Điều này cho Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

5. Các Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân của địa phương;

b) Cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, bao gồm cả dữ liệu về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát;

c) Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cho công tác quản lý an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân tại địa phương.

Điều 5. Kinh phí phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư thiết bị và kinh phí cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể cơ chế tài chính cho việc sử dụng kinh phí để phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.

3. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng hợp pháp nguồn phóng xạ phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tìm kiếm, xử lý nếu để nguồn phóng xạ rơi vào tình trạng quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 2 Quy chế này.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHÁT HIỆN NGUỒN PHÓNG XẠ NẰM NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT

Điều 6. Trách nhiệm phát hiện nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát

1. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Xây dựng chương trình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức, thông tin để hỗ trợ việc phát hiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi phát hiện nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát;

b) Tổ chức thu thập, điều tra, nghiên cứu thông tin để phát hiện nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát;

c) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp tìm kiếm nguồn phóng xạ khi có thông tin về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan hải quan chủ trì, phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân triển khai phương tiện kỹ thuật và các biện pháp cần thiết để kiểm soát nguồn phóng xạ tại các cửa khẩu.

4. Các cơ sở sản xuất sắt, thép có sử dụng sắt, thép phế liệu phải có thiết bị phù hợp để phát hiện nguồn phóng xạ.

5. Các cơ sở thu mua sắt thép phế liệu phải áp dụng các biện pháp phù hợp để phát hiện nguồn phóng xạ.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ cho cơ quan hải quan ở các cửa khẩu trong việc phát hiện nguồn phóng xạ quy định tại khoản 3 Điều này, hướng dẫn cụ thể về thiết bị và các biện pháp phát hiện nguồn phóng xạ quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát

1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát phải thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.

2. Cơ quan công an khi phát hiện hoặc nhận thông báo của tổ chức, cá nhân về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát có trách nhiệm thông báo ngay cho Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân. 

3. Cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, cơ quan chức năng phụ trách cửa khẩu, cầu cảng khi phát hiện nguồn phóng xạ được chuyển giao, vận chuyển qua biên giới bất hợp pháp có trách nhiệm bắt giữ và thông báo ngay cho Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.

4. Cơ sở y tế khi phát hiện bệnh nhân nghi ngờ bị tổn thương do nguồn phóng xạ gây ra có trách nhiệm thông báo ngay cho Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.

5. Cơ sở sản xuất sắt, thép và cơ sở thu mua sắt, thép phế liệu khi phát hiện nguồn phóng xạ có trách nhiệm báo cáo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.

Chương III
XỬ LÝ NGUỒN PHÓNG XẠ NẰM NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT KHI ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát khi được phát hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ, khi tìm thấy nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau đây:

a) Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh;

b) Áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy chế này;

c) Báo cáo ngay về việc phát hiện và những biện pháp xử lý đã được áp dụng cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ, khi nhận được thông tin về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau đây:

a) Xác minh thông tin;

b) Tổ chức việc tìm kiếm nếu thông tin về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát được xác định;

c) Báo cáo ngay về thông tin nhận được và những biện pháp tìm kiếm đã được áp dụng cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Sở Công an phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành điều tra xác định chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp nguồn phóng xạ.

5. Tổ chức, cá nhân sau khi thông báo cho cơ quan chức năng thông tin về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát, phải tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn và an ninh.

Điều 9. Biện pháp xử lý đối với nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát

1. Trường hợp nguồn phóng xạ bị mất cắp, bị thất lạc, bị bỏ rơi, vô thừa nhận, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xác minh thông tin, tìm kiếm, thu gom, đưa nguồn phóng xạ vào kho lưu giữ tạm thời và xác định chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp để giao lại.

2. Sau thời gian 30 ngày lưu giữ tạm thời mà không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp, Sở Khoa học và Công nghệ phải báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Trường hợp nguồn phóng xạ bị chuyển giao, lưu giữ, sử dụng bất hợp pháp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành xử lý vi phạm và yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;

4. Trường hợp nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát gây nhiễm bẩn phóng xạ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, giảm thiểu khả năng gây hại cho con người và môi trường.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân phát hiện và thông báo kịp thời về nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát, tích cực tham gia các hoạt động xử lý nguồn phóng xạ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra sẽ bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Người nào thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở, gây khó khăn trong việc tìm kiếm, phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra sẽ bị xử lý kỷ luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành và địa phương thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết./.

 
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/2007/QĐ-TTg ngày 04/09/2007 về Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.720

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!