Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1445/QĐ-CTUBND năm 2012 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1445/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 17/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1445/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1476/STNMT- CCBVMT ngày 04/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, như sau:

1. Đối với việc thẩm định và hậu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

a. Tổ chức thẩm định Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh, trừ các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Ban Quản lý khu kinh tế trực tiếp quản lý. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

b. Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

c. Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM, Báo cáo ĐTM bổ sung.

2. Công tác quản lý nhà nước đối với chất thải nguy hại (CTNH):

Cấp, thu hồi Giấy phép hành nghề quản lý CTNH cho các doanh nghiệp có địa bàn hoạt động trong tỉnh.

3. Đối với việc thẩm định dự án cải tạo, phục hồi môi trường  (CTPHMT):

a. Thẩm định Dự án CTPHMT thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trừ dự án khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội trực tiếp quản lý. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Dự án CTPHMT.

b. Thực hiện kiểm tra và cấp Giấy xác nhận về việc đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ nội dung CTPHMT của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c. Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung Dự án CTPHMT và

Dự án CTPHMT bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1445/QĐ-CTUBND năm 2012 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.771
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0