Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1404/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 30/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1404/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ RÀ SOÁT QUY HOẠCH LẠI 3 LOẠI RỪNG TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 2685/TTr-BNN-LN ngày 17 tháng 10 năm 2006), ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4463/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 11 tháng 10 năm 2006),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện thẩm định và phê duyệt kết quả việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Hà Tĩnh theo đúng quy định tại Điều 18, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

Điều 2. Thu hồi 2.176 ha đất lâm nghiệp thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang, chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp thuộc diện tích này để quy hoạch sử dụng cho các mục đích khác (ngoài lâm nghiệp).

Điều 3. Thu hồi 3.862 ha rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, chuyển mục đích sử dụng rừng trên diện tích này để quy hoạch rừng sản xuất.

Điều 4. Chuyển mục đích sử dụng 85.952 ha đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ (bao gồm 58.067 ha đất có rừng và 27.885 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng) sang quy hoạch rừng sản xuất và sử dụng quy hoạch phát triển kinh kế - xã hội của tỉnh (trong đó, chuyển mục đích sử dụng 1.000,5 ha đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ ra ngoài mục đích lâm nghiệp để sử dụng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh).

Điều 5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, quyết định thu hồi đất, giao đất theo thẩm quyền, để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;

- HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Tổng cục Du lịch;

- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, các Vụ, Cục,
TTBC, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1404/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.595

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!