Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13976/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 13976/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13976/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2025 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 - QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110 KV

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật điện lực;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt và Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc thẩm định và phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 Hp Phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV; Văn bản góp ý cho đề án số 4039/EVNNPT-KH ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, số 3816/EVNNPC-QLXD ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; hồ sơ bổ sung, hiệu chỉnh Đề án do Viện Năng lượng lập tháng 10 năm 2015;

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV (Hợp Phần I) thuộc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau:

1. Định hướng phát triển

a) Định hướng chung

- Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

- Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực; phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng.

- Phát triển lưới điện 220 kV và 110 kV, hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng, tạo Điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới điện trung áp sang cấp điện áp 22 kV và điện khí hóa nông thôn.

- Xây dựng các đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất. Đối với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, thị xã, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

b) Tiêu chí phát triển lưới điện 220-110 kV

- Cấu trúc lưới điện: Lưới điện 220-110 kV được thiết kế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220-110 kV phải đảm bảo dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.

- Đường dây 220-110 kV: ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến các đường dây tải điện.

- Trạm biến áp 220-110 kV: được thiết kế với cấu hình quy mô trên hai máy biến áp.

- Tiết diện dây dẫn:

+ Các đường dây 220 kV: sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 400 mm2 hoặc dây phân pha có tng tiết diện ≥ 600 mm2, có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp;

+ Các đường dây 110 kV: sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 240 mm2.

- Gam máy biến áp: sử dụng gam máy biến áp công suất 125, 250 MVA cho cấp điện áp 220 kV; 25, 40, 63 MVA cho cấp điện áp 110 kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tùy theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải 75 % công suất định mức.

- Hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110 kV được thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung thế 22 kV, 35 kV.

c) Tiêu chí phát triển lưới điện trung thế

- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện:

+ Cấp điện áp 22 kV, 35 kV được chuẩn hóa cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn Tỉnh. Lưới 22 kV được phát triển tại các khu vực mật độ phụ tải cao và vùng đồng bằng. Lưới 35 kV được duy trì và phát triển tại khu vực trung du và miền núi nơi có mật độ phụ tải thấp, bán kính cấp điện lớn.

+ Thực hiện cải tạo, nâng cấp toàn bộ lưới 6 kV và 10 kV lên 22 kV. Xây dựng hệ thống cáp ngầm cho khu vực trung tâm đô thị và các khu đô thị mới để đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Cấu trúc lưới điện:

+ Khu vực thành phố, khu đô thị mới, thị xã, thị trấn và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia.

+ Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ 60-70 % so với công suất mang tải cực đại cho phép của dây dẫn.

+ Tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

- Tiết diện dây dẫn:

+ Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:

● Đường trục: sử dụng cáp ngầm hoặc cáp treo XPLE tiết diện ≥ 240 mm2 hoặc đường dây trên không dây nhôm i thép bọc cách điện tiết diện ≥ 150 mm2;

●  Các nhánh rẽ: sử dụng cáp ngầm XPLE hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 95 mm2.

+ Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn:

● Đường trục: sử dụng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120 mm2;

● Đường nhánh chính: cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, xóm dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 70 mm2.

- Gam máy biến áp phân phối:

+ Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 250 kVA÷750 kVA;

+ Khu vực nông thôn, sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 100 kVA÷630 kVA;

+ Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.

2. Mục tiêu

a) Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn Tỉnh đáp ứng Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2016-2020 là 10÷10,5 %/năm, giai đoạn 2021- 2025 là 10 %/năm, giai đoạn 2026-2035 là 9,5÷10 %/năm. Cụ thể như sau:

- Năm 2020:

Công suất cực đại Pmax = 670 MW, điện thương phẩm 3.545 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 13,2 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 14,8 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 8 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 17,3 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 10,9 %/năm; Hoạt động khác tăng 13,8 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 2.100 kWh/người/năm.

- Năm 2025:

Công suất cực đại Pmax = 1.120 MW, điện thương phẩm 6.313 triệu kWh. Tốc độ tăng trưng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021- 2025 là 12,2 %/năm, trong đó: Công nghiệp -y dựng tăng 13,6 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 6,7 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 18,1 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 9,6 %/năm; Hoạt động khác tăng 14,9 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 3.684 kWh/người/năm.

- Năm 2030:

Công suất cực đại Pmax = 1.700 MW, điện thương phẩm 10.092 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026- 2030 là 9,8 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 8,4 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 7,5 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 18,9 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 8,4 %/năm; Hoạt động khác tăng 17 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 5.569 kWh/người/năm.

- Năm 2035:

Công suất cực đại Pmax = 2.300 MW, điện thương phẩm 14.930 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026- 2035 là 9 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 8,8 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 5,8 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 19 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 7,5 %/năm; Hoạt động khác tăng 18,3 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 8.066 kWh/người/năm.

Tng hợp nhu cầu điện của các thành Phần phụ tải được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo.

b) Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy đảm bảo phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội.

c) Xác định phương án đấu nối của các nhà máy điện trong Tỉnh vào hệ thống điện quốc gia, đảm bảo khai thác hợp lý nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực.

3. Quy hoạch phát triển lưới điện

Quy mô, tiến độ xây dựng các hạng Mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch như sau:

a) Lưới điện 220 kV:

- Giai đon 2016-2020:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA.

+ Đường dây: xây dựng mới 1 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 0,94 km.

- Giai đon 2021-2025:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA.

+ Đường dây: xây dựng mới 2 đường dây 220 kV với tổng chiều dài 96,5 km.

- Đnh hướng giai đon 2026-2030:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA.

+ Đường dây: xây dựng mới 1 đường dây 220 kV bốn mạch, chiều dài 20 km, 1 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 9 km.

- Đnh hưng giai đon 2031-2035:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 2x250 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 500 MVA.

+ Đường dây: xây dựng mới 2 đường dây 220 kV mạch kép với tổng chiều dài 55 km.

b) Lưới điện 110 kV:

- Giai đon 2016-2020:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 11 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 418 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 4 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 168 MVA.

+ Đường dây: xây dựng mới 16 đường dây 110 kV vi tổng chiều dài 163,6 km; cải tạo, nâng khả năng tải 3 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 65,6 km.

- Giai đon 2021-2025:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 193 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 9 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 315 MVA.

+ Đường dây: xây dựng mới 9 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 81,1 km.

- Đnh hướng giai đon 2026-2030:

+ Trạm biến áp: xây dựng mới 4 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 191 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 7 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 311 MVA.

+ Đường dây: xây dựng mới 7 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 44,8 km.

- Đnh hưng giai đon 2031-2035:

+ Trạm biến áp: xây dựng mi 6 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 468 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 8 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 376 MVA.

+ Đường dây: xây dựng mới 8 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 40,2 km.

Danh Mục các công trình đường dây, trạm biến áp 220, 110 kV vào vận hành giai đoạn 2016-2025 chi tiết trong Phụ lục 2; giai đoạn 2026-2035 trong Phụ lục 3; sơ đồ đu ni tại bản vẽ sD706-BG-02 trong Hồ sơ đề án quy hoạch.

c) Lưới điện trung áp giai đoạn 2016-2025:

- Trạm biến áp:

+ Xây dựng mới 2.794 trạm biến áp phân phối 35/0,4 kV, 22/0,4 kV, 10(22;35)/0,4 kV với tổng dung lượng 999.200 kVA;

+ Cải tạo điện áp, nâng công suất 425 trạm biến áp 22/0,4 kV, 35/0,4 kV với tổng dung lượng 122.125 kVA.

- Đường dây:

+ Xây dựng mới 458,2 km đường trục trung áp 22 kV, 35 kV;

+ Xây dựng mới 1.053,4 km đường nhánh trung áp 22 kV, 35 kV;

+ Cải tạo hạ ngầm lưới trung áp, nâng tiết diện và chuyển đổi lưới 1 pha thành 3 pha là 398,3 km đường dây trung áp 22 kV, 35 kV.

d) Khối lượng lưới điện hạ áp giai đoạn 2016-2025:

- Xây dựng mới 1.869,35 km, cải tạo 926,51 km đường dây hạ áp.

- Công tơ: lắp đặt mới và thay thế 37.000 công tơ.

Lưới điện trung và hạ áp sẽ được xác định chi tiết trong Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV (Hợp Phần II) của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035.

e) Năng lượng tái tạo:

- Trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến lắp đặt hệ thống điện mặt trời cấp điện cho 10 hộ dân ở xã Sa Lý với quy mô 550 Wp/hộ.

- Xem xét ứng dụng năng lượng sinh khối, năng lượng khí sinh học, năng lượng rác thải để phát điện tại các khu vực có tiềm năng.

- Xem xét ứng dụng năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho các vùng chưa có khả năng cấp điện lưới.

f) Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch:

Giai đoạn 2016 - 2025 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220 kV trở xuống đến lưới điện trung áp ước tính là 6.883 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Lưới 220 kV:

1.364 tỷ đồng;

 

+ Lưới 110 kV:

2.231 tỷ đồng;

 

+ Lưới trung áp:

2.714 tỷ đồng;

 

+ Năng lượng tái tạo:

0,5 tỷ đồng;

 

+ Lưới hạ áp:

574 tỷ đồng.

Vốn đã có trong kế hoạch là 951 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 5.932 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Hợp Phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.

3. Sở Công Thương Bắc Giang chỉ đạo đơn vị tư vấn lập đề án hoàn thiện Đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi Hồ sơ Đề án đã hoàn thiện về Tng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương Bắc Giang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Giang để quản lý và thực hiện. Sở Công Thương Bắc Giang có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT;
-
UBND tỉnh Bắc Giang;
- Sở Công Thương Bắc Giang;
- Tập đoàn Điện
lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

-
Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Công ty Điện lực Bắc Giang;
- Viện Năng lượng;
- Lưu: VT, TCNL (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC 1:

NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020-2025-2035
(Ban hành kèm theo quyết định số: 13976/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12-năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Hạng Mục

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2025

Năm 2030

m 2035

Tăng trưởng bình quân/năm (%)

P (MW)

A (GWh)

% A

P (MW)

A (GWh)

% A

P (MW)

A (GWh)

% A

P (MW)

A (GWh)

% A

P (MW)

A (GWh)

% A

2016-2020

2021-2025

2026-2035

1

Công nghiệp, xây dựng

212,0

1.068

56,1

394,0

2.128

60,0

699,0

4.019

63,7

1.105

6.454

64,0

1.406

9.350

62,6

14,77

13,57

8,81

2

Nông- lâm- thủy sản

13,4

22,7

1,2

18,0

33,3

0,9

22,8

46,0

0,7

31,7

66

0,7

38,6

81

0,5

7,99

6,66

5,82

3

Thương mại, dịch vụ

9,1

23,9

1,3

18,5

53,2

1,5

 40,5

122,2

1,9

86,6

290

2,9

210,9

696

4,7

17,37

18,10

19,02

4

Quản lý và TDDC

262,4

756,6

39,7

407,7

1.269

35,8

571,8

2.002

31,7

822,2

3.001

29,7

1151

4,143

27,7

10,89

9,55

7,54

5

Các nhu cầu khác

12,7

32,3

1,7

22,5

61,7

1,7

42,2

123,3

2,0

83,1

270

2,7

212,9

660

4,4

13,84

14,86

18,29

6

Tổng điện thương phẩm

 

1.904

100

 

3.545

100

 

6.313

100

 

10.092

100

 

14.930

100

13,24

12,23

8,99

7

Tổn thất

 

 

8,6

 

 

5,0

 

 

4,5

 

4,3

 

 

 

4,0

 

 

 

8

Tổng điện nhận

1.734

3.396

6.276

10.212

15.220

 

9

Pmax toàn tỉnh (MW)

370

670

1.120

1.700

15.220

 

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2025
(Ban hành kèm theo quyết định s: 13976/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 2.1 Khối lượng và thời điểm đưa vào vận hành các đường dây 220-110 kV tỉnh Bắc Giang

TT

Danh Mục

Tiết diện (mm2)

Quy mô

Năm vận hành

Ghi chú

Hiện có

XDM hoặc sau cải tạo

Smạch

Chiều dài (km)

I

Giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

 

 

A

Đường dây 220 kV

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mới

 

 

 

0,94

 

 

1

Nhánh rẽ Quang Châu

 

500

2

0,94

2017

Đấu chuyển tiếp trên một mch đường đây 220 kV Hiệp Hòa - Phả Lại

B

Đường dây 110 kV

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mới

 

 

 

163,6

 

 

1

Xuất tuyến 110 kV trạm 220 kV Quang Châu

 

300

2

1,0

2017

Đu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Đình Trám - Đáp Cầu

2

Quang Châu - Song Khê

 

300

2

4,9

2017

Xây dựng mới 4,9 km đường dây 110 kV đấu nối vào tuyến 110 kV Bắc Giang - Song Khê (cũ) và Bắc Giang - Đình Trám (cũ) tạo thành tuyến 110 kV Quang Châu - Song Khê - Bắc Giang

3

Quang Châu - Đại Kim - Bắc Ninh

 

400

2

20

2017

Phần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chiều dài 3 km

4

Nhánh rẽ trạm Đa Mai

 

300

2

2,8

2019

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV trạm 220 kV Quang Châu - Song Khê - Bắc Giang

5

Nhánh rẽ trạm Nam Thành Phố

 

300

2

1,1

2016

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV Bắc Giang - Song Khê

6

Nhánh rẽ trạm Vân Trung

 

300

2

1

2018

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV trạm 220 kV Quang Châu - Song Khê - Bắc Giang

7

Nhánh rẽ trạm Yên Dũng

 

240

2

5,1

2017

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Bắc Giang - Phả Lại

8

Nhánh rẽ trạm Xuân Phú

 

240

2

1,2

2020

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Bắc Giang - Phả Lại

9

Nhánh rẽ trạm Sông Cầu

 

400

2

5,4

2016

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV Hiệp Hòa - Yên Phong

10

Cầu Gồ - Tân Yên

 

240

1

10,3

2016

Đồng bộ với trạm 110 kV Tân Yên

11

Hiệp Hòa - Tân Yên

 

240

1

18,6

2016

Đồng bộ với trạm 110 kV Tân Yên

12

Nhánh rẽ trạm Bố Hạ

 

240

2

1

2019

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Lạng Giang - Cầu Gồ

13

Nhánh rẽ trạm Lạng Giang

 

300

2

3

2016

Đấu chuyển tiếp trên đường đây 110 kV Bắc Giang - XM Đồng Bành

14

Nhánh rẽ trạm Lục Ngạn 2

 

240

2

4,1

2020

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV Lục Nam - Lục Ngạn

15

Lục Ngạn - Sơn Động

 

240

1

24,1

2019

 

16

Sơn Động - Lộc Bình

 

240

1

60

2019

Phần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chiều dài 25 km

 

Cải tạo nâng tiết diện dây

 

 

 

65,6

 

 

1

Bắc Giang - Đồi Cốc - Lạng Giang - XM Đồng Bành

185

300

2

20,7

2016

Cải tạo nâng cấp tiết diện

2

Bắc Giang - Lục Nam

185

240

2

16,3

2017

Cải tạo, treo dây mạch 2

3

Bắc Giang - Phả Lại

185

240

1

28,6

2017

Cải tạo nâng cấp tiết diện

II

Giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

A

Đường dây 220 kV

 

 

 

96,5

 

 

1

Bắc Giang - Lạng Sơn

 

400

2

95

2022

Phần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chiều dài 17 km

2

Nhánh rẽ Lạng Giang

 

400

2

1,5

2025

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 220 kV Bắc Giang - Thái Nguyên

B

Đường dây 110 kV

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mới

 

 

 

81,1

 

 

1

Xuất tuyến 110 kV trạm 220 kV Lạng Giang

 

240

2

1,8

2025

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Lạng Giang - Cầu Gồ

2

Xuất tuyến 110 kV trạm 220 kV Lạng Giang

 

240

2

7,6

2025

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Tân Yên - Cầu Gồ

3

Trạm 220 kV Đồng Mỏ - Lục Ngạn

 

240

2

35

2025

Phần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chiều dài 15 km

4

Quang Châu - Yên Lư

 

240

2

5,7

2024

Phần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chiều dài 3,7 km

5

Nhánh rẽ trạm Quang Thịnh

 

240

2

2,9

2023

Đu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Lạng Giang - Cầu Gồ

6

Nhánh rẽ trạm Nhã Nam

 

240

2

6,3

2025

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Cầu Gồ - Tân Yên

7

Nhánh rẽ trạm Bắc Lũng

 

240

2

7

2023

Đu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Trạm 220 kV Bắc Giang - Phả Lại

8

Nhánh rẽ trạm Lục Nam 2

 

240

2

12

2025

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Lục Nam - Lục Ngạn 2

9

Nhánh rẽ trạm NMNĐ Lục Nam

 

240

2

2,8

2025

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Trạm 220 kV Bắc Giang - Phả Lại

* Tiết diện dây dẫn có thể được chuẩn xác trong giai đoạn lập báo cáo đầu tư

Bảng 2.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110 kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

TT

Danh Mục trạm

Máy

Hiện trạng

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Ghi chú

Quy mô (MVA)

Điện áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

I

Trạm 220 kV

 

 

Xây dựng mới

 

1

Quang Châu

AT1

 

 

 

 

250

220/110

 

 

 

 

 

 

 

AT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở rộng, nâng quy mô công suất

 

2

Hiệp Hòa

AT1

250

220/110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT2

 

 

 

 

 

 

250

220/110

 

 

 

 

II

Trạm 110 kV

 

 

Xây dựng mới

 

1

Đa Mai

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nam Thành Phố

T1

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yên Dũng

T1

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Xuân Phú

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Quang Châu

T1

 

 

40

110/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sông Cầu

T1

 

 

40

110/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vân Trung

T1

 

 

 

 

 

 

63

110/22

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tân Yên

T1

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bố Hạ

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

25

110/35/22

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Sơn Động

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

25

110/35

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Lục Ngạn 2

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

110/35/22

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở rộng, nâng quy mô công suất

 

1

Song Khê

T1

63

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

63

110/35/22

 

 

 

 

 

 

2

Lạng Giang

T1

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

3

Cầu Gồ

T1

25

110/35/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

25

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lục Nam

T1

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.3. Khối lượng trạm biến áp 220, 110 kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

TT

Danh Mục trạm

Máy

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Ghi chú

Quy mô (MVA)

Điện áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

I

Trạm 220kV

 

 

Xây dựng mới

 

1

Lạng Giang

AT1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

220/110

 

AT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở rộng, nâng quy mô công suất

 

1

Quang Châu

AT1

250

220/110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT2

 

 

 

 

250

220/110

 

 

 

 

 

 

 

II

Trạm 110kV

 

 

Xây dựng mới

 

1

Yên Lư

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

63

110/22

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhã Nam

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

110/35/22

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Quang Thnh

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

40

110/22

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lục Nam 2.

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

110/35

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bc Lũng

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải tạo, mở rộng, nâng quy mô công suất

 

1

Nam Thành Phố

T1

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

40

110/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Yên Dũng

T1

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

3

Quang Châu

T1

40

110/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

40

110/22

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sông Cầu

T1

40

110/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

40

110/22

 

 

 

 

 

 

5

Tân Yên

T1

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

6

BHạ

T1

25

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

110/35/22

7

Sơn Động

T1

25

110/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

110/35

8

Lục Ngạn

T1

25

110/35/22

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

Thay máy T1

T2

25

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Lục Ngạn 2

T1

25

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

Bảng 2.3. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ áp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025

TT

Hạng Mục

Đơn vị

Giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2021-2025

1

TBA phân phối

 

 

 

a

Xây dựng mới

trạm/kVA

1.419 / 448.980

1.375 / 550.220

+

Trạm Điện lực

trạm/kVA

1.239 / 371.970

1.043 / 318.490

+

Trạm Khách hàng

trạm/kVA

180 / 77.010

332 / 231.730

b

Cải tạo

trạm/kVA

378 / 108.405

47 / 13.720

+

Trạm Điện lực

trạm/kVA

350 / 96.545

47 / 13.720

+

Trạm Khách hàng

trạm/kVA

28 / 11.860

0 / 0

2

Đường dây trung áp

 

 

 

a

Xây dựng mới

km

856,9

654,7

 

Đường trục (AC-120,150)

km

288,9

169,4

 

Đường nhánh (AC-95,70)

km

568,0

485,4

b

Cải tạo

km

379,7

18,6

3

Lưới hạ áp

 

 

 

a

Đường trục hạ áp

 

 

 

+

Xây dựng mới

km

943,7

925,7

-

Đường trục (ABC-120)

km

406,2

416,0

-

Đường nhánh (ABC-95;70)

km

537,5

509,7

+

Cải tạo

km

459,60

466,91

b

Công tơ

i

20.000

17.000

 

PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2026-2035
(Ban hành kèm theo quyết định số: 13976/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.1 Khối lượng dự kiến xây dựng đường dây 220 -110 kV tỉnh Bắc Giang

TT

Danh Mục

Tiết diện (mm2)

Quy mô

Địa điểm/Ghi chú

Hiện có

XDM hoặc sau cải tạo

Smạch

Chiều dài (km)

A

Đường dây 220 kV

 

 

 

 

 

I

Xây dựng mới

 

 

 

84

 

a

Giai đoạn 2026-2030

 

 

 

 

 

1

Xuất tuyến (XT) trạm 220 kV Bắc Giang nối cấp (NC) đến đường dây 220 kV Bắc Giang - Đồng Mỏ

 

500

4

20

Đấu chuyển tiếp trên hai mạch đường dây 220 kV Bắc Giang - Đồng Mỏ

2

XT trạm 220kV Bắc Giang NC đến đường dây 220 kV Bắc Giang - Phả Lại

 

500

2

9

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Bắc Giang - Phả Lại

b

Giai đoạn 2031-2035

 

 

 

55

 

1

220 kV Đồng Mỏ - Chũ

 

500

2

25

Phần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chiều dài 25 km

2

220 kV NĐ Sơn Động - Chũ

 

500

2

30

 

B

Đường dây 110 kV

 

 

 

 

 

I

Xây dựng mới

 

 

 

73,0

 

a

Giai đoạn 2026-2030

 

 

 

44,8

 

1

Trạm 220 kV Bắc Giang NC - Bc Lũng

 

240

2

4

 

2

XT trạm 220 kV Bắc Giang NC đến đường dây 110 kV Lục Nam - Lục Ngạn

 

240

4

11

Đấu chuyển tiếp trên hai mạch đưng dây 110 kV Lục Nam - Lục Ngạn

3

Nhánh rẽ Việt Yên

 

240

2

0,5

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Đức Thắng - Đình Trám

4

Hiệp Hòa - Hợp Thnh

 

240

2

1,5

 

5

Trạm 220 kV Lạng Giang - trạm 110 kV Lạng Giang

 

300

1

8,9

 

6

XT trạm 220 kV Lạng Giang đi đường đây 110 kV Đức Thắng - Đình Trám

 

300

2

17,7

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Đức Thắng - Đình Trám

7

Nhánh rẽ Lạng Giang 2

 

300

2

1,2

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Đồi Cc - Lạng Giang

b

Giai đoạn 2031-2035

 

 

 

40,2

 

1

XT trạm 220 kV Chũ đến đường dây 110 kV Lục Nam - Lục Ngạn

 

240

4

1

Đấu chuyển tiếp trên hai mạch đường dây 110 kV Lục Nam - Lục Ngạn

2

Nhánh rẽ Yên Dũng 2

 

240

2

3,9

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV trạm 220 kV Quang Châu - Yên Lư

3

Nhánh rẽ Việt Yên 2

 

300

4

0,5

Đấu chuyển tiếp trên hai mạch đường dây 110 kV XT trạm 220 kV Lạng Giang đi đường dây 110 kV Đức Thắng - Đình Trám

4

Nhánh rẽ Việt Yên 3

 

300

2

0,5

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Đức Thắng - Đình Trám

5

Nhánh rẽ Tân Yên 2

 

240

2

0,5

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV trạm 220 kV Hiệp Hòa - Tân Yên

6

Nhánh rẽ Yên Thế 2

 

240

2

7,9

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Lạng Giang - Cầu Gồ

7

Nhánh rẽ Lục Ngạn 3

 

240

2

12

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV Đồng Mỏ - Lục Ngạn

8

Nhánh rẽ Sơn Động 2

 

240

2

13,9

Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Lục Ngạn - Sơn Động

* Tiết diện dây dẫn có thđược chuẩn xác trong giai đoạn lập báo cáo đầu tư

Bảng 3.2. Khối lượng trạm biến áp 220,110 kV xây dựng mới và cải tạo tỉnh Bắc Giang

TT

Danh Mục trạm

Máy

Giai đoạn 2026-2030

Giai đoạn 2031-2035

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Điện áp (kV)

A

Trạm 220 kV

I

Xây dựng mi

 

 

 

 

 

1

Bắc Giang NC

AT1

250

220/110

 

 

2

Chũ

AT1

 

 

2x250

220/110

II

Cải tạo, mở rộng

 

 

 

 

 

1

Lạng Giang

AT2

250

220/110

 

 

2

Bắc Giang NC

AT2

 

 

250

220/110

3

Quang Châu

AT3

 

 

250

220/110

B

Trạm 110 kV

I

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

1

Hợp Thịnh

T1

63

110/22

 

 

2

Việt Yên

T1

63

110/22

 

 

3

Lạng Giang 2

T1

40

110/35/22

 

 

4

Lục Ngạn 3

T1

25

110/35/22

 

 

5

Yên Dũng 2

T1, T2

 

 

2x63

110/22

6

Việt Yên 2

T1, T2

 

 

2x63

110/22

7

Việt Yên 3

T1, T2

 

 

2x63

110/22

8

Tân Yên 2

T1

 

 

40

110/35/22

9

Yên Thế 2

T1

 

 

25

110/22

10

Sơn Động 2

T1

 

 

25

110/35

II

Cải tạo, mở rộng

 

 

 

 

 

1

Đa Mai

T2

40

110/22

 

 

2

Xuân Phú

T2

40

110/22

 

 

3

Vân Trung

T2

63

110/22

 

 

4

Yên Lư

T2

63

110/22

 

 

5

Nhã Nam

T2

25

110/35/22

 

 

6

Quang Thịnh

T2

40

110/22

 

 

7

Bắc Lũng

T2

40

110/35/22

 

 

8

Hợp Thịnh

T2

 

 

63

110/22

9

Việt Yên

T2

 

 

63

110/22

10

Lạng Giang 2

T2

 

 

40

110/35/22

11

Cầu Gồ

T1, T2

 

 

2x40

110/35/22

12

Lục Ngạn

T2

 

 

40

110/35/22

13

Lục Ngạn 2

T1

 

 

40

110/35/22

14

Lục Ngạn 3

T2

 

 

25

110/35/22

15

Lục Nam 2

T2

 

 

25

110/35

 

PHỤ LỤC 4:

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH BẮC GIANG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo quyết định số: 13976/QĐ-BCT ngày
18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

TÊN BẢN VẼ

KÍ HIỆU

1

Bản đồ lưới điện 220-110kV tỉnh Bắc Giang đến năm 2025

D706-BG-01

2

Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220-110kV tỉnh Bắc Giang đến năm 2025

D706-BG-02

3

Sơ đồ nguyên lý các xuất tuyến trung áp liên kết sau các trạm 110 kV tỉnh Bắc Giang đến năm 2025

D706-BG-03A và D706-BG-03B

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13976/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175