Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến 2020

Số hiệu: 1276/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 14/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH H
À TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN LẺ XĂNG DẦU TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến 2020 và Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của UBND huyện Can Lộc tại Văn bản số 419/UBND-KT&HT ngày 27/3/2015; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 25/SXD-KTQH ngày 08/01/2015, của Sở Công Thương tại Văn bản số 333/SCT QLTM ngày 30/3/2015 và các văn bản có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu tại Km 13+270(T), Tỉnh lộ 548 thuộc xứ đồng Hầm Pháo, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến 2020 (ban hành tại Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 và Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh).

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 và Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Can Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- UBND thị trấn Nghèn;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GT, TM;
- Gửi: VB giấy (14b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241