Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 126/QĐ-UBND 2018 danh mục kinh tế kỹ thuật giống vật nuôi Quảng Ngãi

Số hiệu: 126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 30/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 01m 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ GIỐNG VẬT NUÔI ĐỂ CÁC HỘ GIA ĐÌNH VAY VỐN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP NGÀY 09/9/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ, về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội (khu vực II và III) giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 184/TTr-SNNPTNT ngày 19/01/2018 về việc đề nghị bổ sung danh mục và định mức kinh tế kỹ thuật về giống vật nuôi để các hộ gia đình vay vốn phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục và định mức kinh tế kỹ thuật về giống vật nuôi để các hộ gia đình vay vốn phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

(Có Phụ lục danh mục và định mức kinh tế kỹ thuật giống vật nuôi kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND các huyện, thành phố có các xã có điều kiện kinh tế xã hội thuộc khu vực II và III có trách nhiệm xác định, hướng dẫn giống vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để làm căn cứ hỗ trợ, cho vay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Qung Ngãi;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP(NL), TH, KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak127.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC VAY PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP NGÀY 09/9/2015 CỦA CHÍNH PHỦ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. Danh mục giống vật nuôi

1

Gia súc

- Bò cái nội (bò vàng địa phương) và bò cái lai Zebu nuôi sinh sản.

- Bò đực giống lai Zebu từ F2 trở lên để phối giống cho đàn nái.

- Trâu cái nội, trâu đực nội (nhập từ ngoài huyện hoặc ngoài tỉnh) để phối giống cho đàn nái.

- Dê cái (dê nội và dê lai) nuôi sinh sản.

- Dê đực (dê nội và dê lai) để phối giống cho đàn nái.

- Heo cái giống Móng Cái nuôi sinh sản.

- Heo đực giống (heo Móng Cái, heo hướng nạc) để phối giống cho đàn nái.

- Heo F1 nuôi thịt (cả đực và cái).

- Heo ky đực, cái (heo rừng lai) và heo cái cỏ địa phương (heo Kiềng sắt) nuôi sinh sn.

Chủng loại giống vật nuôi cụ thể phải có trong danh mục được phép sản xuất; đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

 

II. Định mức kinh tế kỹ thuật các loại giống vật nuôi

TT

Tên giống

Định mức kỹ thuật

Ghi chú

Tuổi

Khối lượng

1

 

 

 

1.1

Bò cái

 

 

 

 

Bò nội

12 - 15 tháng

120 - 150 kg

Bò vàng địa phương

 

Bò lai Zebu

12 - 15 tháng

160 - 200 kg

Sind, Sahiwal, Brahman

1.2

Bò đực lai Zebu F2 trở lên

16 - 18 tháng

250 - 280 kg

2

Trâu

 

 

 

2.1

Trâu cái nội

12 - 15 tháng

120 - 180 kg

 

2.2

Trâu đực nội

12 - 15 tháng

220 - 250 kg

Nhập từ ngoài huyện, tỉnh

3

 

 

 

3.1

Dê cái

 

 

 

 

Dê nội (dê cỏ)

11 - 13 tháng

15 - 19kg

 

 

Dê lai Bách Thảo

11 - 13 tháng

20 - 25 kg

 

3.2

Dê đực

 

 

 

 

Dê nội

11 - 13 tháng

15 - 19 kg

 

 

Dê lai Bách Thảo

11 - 13 tháng

23 - 28 kg

 

 

Dê Bách Thảo

11 - 13 tháng

30 - 35 kg

 

4

Heo nuôi sinh sản

 

 

 

4.1

Heo cái

 

 

 

 

Móng Cái

100 - 120 ngày

15 - 20 kg

 

 

Heo ky

100 - 120 ngày

10 - 12 kg

Heo rừng lai

 

Heo cỏ

100 - 120 ngày

8 - 10kg

Heo Kiềng sắt

4.2

Heo đực

 

 

 

 

Hướng nạc

150 - 180 ngày

75 - 90 kg

Yorkshire, Landrace

 

Móng Cái

150 - 180 ngày

35 - 45 kg

 

 

Heo rừng lai

150 - 180 ngày

50 - 60kg

Heo bản địa hoặc heo lai của Thái lan

5

Heo nuôi tht

 

 

 

 

Heo F1 trở lên

75 - 80 ngày

20 - 30 kg

- Móng Cái (mẹ) x heo hướng nạc (bố).

- Heo hướng nạc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 về danh mục và định mức kinh tế kỹ thuật về giống vật nuôi để hộ gia đình vay vốn phát triển chăn nuôi theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.192

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!