Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1234/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 23 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển:

- Xác định đối tượng TCT là một trong những mặt hàng chiến lược của tỉnh và là sản phẩm xuất khẩu thuỷ sản của quốc gia cũng như cung cấp nhu cầu sản phẩm thuỷ sản trong nước.

- Phát triển nuôi tôm theo hướng bền vững về môi trường, hiệu quả về mặt kinh tế, ổn định về xã hội. Kết hợp hài hoà giữa nuôi TCT và các mô hình sản xuất nông nghiệp khác.

- Phát triển TCT với hình thức nuôi thâm canh, năng suất cao và được sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành hữu quan.

- Giải quyết lao động và các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng quy hoạch và của địa phương.

2. Mục tiêu phát triển:

a) Mục tiêu tổng quát:

Tạo ra vùng sản xuất hiệu quả về kinh tế - xã hội và bền vững về môi trường dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn sản xuất để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của lĩnh vực nuôi TCT tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Tạo ra sản phẩm hàng hoá lớn, chất lượng và có tính cạnh tranh cao, chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.

- Điều chỉnh chỉ tiêu và không gian quy hoạch trong quy hoạch chi tiết TCT và quy hoạch chi tiết NTTS ba huyện ven biển đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các chỉ tiêu điều chỉnh như sau:

+ Diện tích nuôi tôm sú TC-BTC: Chuyển 428ha sang nuôi TCT và sẽ còn lại 4.072ha.

+ Diện tích nuôi tôm sú QCCT: Chuyển 202ha sang nuôi TCT, còn lại 13.149ha.

+ Diện tích nuôi tôm sú - lúa: Chuyển 1.280ha sang nuôi TCT, còn lại 7.620ha.

- Bổ sung phần đất ngoài đê một số xã thuộc địa bàn 5 huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam.

- Quy hoạch đối tượng TCT dựa trên lợi thế giữa các đối tượng nuôi và các ngành kinh tế khác. Tránh xung đột với các đối tượng khác trong vùng quy hoạch.

- Áp dụng những thành tựu về khoa học công nghệ, những kỹ thuật tiên tiến trong quy trình nuôi tôm thâm canh. Khoanh vùng nuôi tập trung hợp lý, kiểm soát được dịch bệnh, môi trường.

- Tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho một lượng lớn lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc nuôi đối tượng này.

- Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Diện tích: Đến năm 2015 diện tích nuôi TCT đạt 4.390ha, đến năm 2020 đạt 7.820ha và định hướng đến năm 2030 đạt 8.300ha. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,1%/năm giai đoạn 2014-2015, đạt 12,2%/năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng cho giai đoạn 2021-2030 đạt 0,6%/năm.

+ Sản lượng: Đến năm 2015 đạt 41.340 tấn, đến năm 2020 đạt 75.750 tấn và định hướng đến năm 2030 đạt 80.520 tấn. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 24,1%/năm giai đoạn 2014-2015, đạt 12,9%/năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng cho giai đoạn 2021-2030 đạt 0,6%/năm.

+ Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): Đến năm 2015 đạt 2.440 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 4.460 tỷ đồng và định hướng đến năm 2030 đạt 4.750 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 22,5%/năm giai đoạn 2014-2015, đạt 12,8%/năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng cho giai đoạn 2021-2030 là 0,6%/năm.

+ Giá trị xuất khẩu: Đến năm 2015 đạt 210 triệu USD, đến năm 2020 đạt 410 triệu USD và định hướng đến năm 2030 đạt 440 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,3%/năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng cho giai đoạn 2021-2030 là 0,7%/năm.

+ Lao động: Đến năm 2015 tạo việc làm cho 8.780 người, đến năm 2020 tạo việc làm cho 15.640 người và định hướng đến năm 2030 tạo việc làm cho 16.600 người. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,1%/năm giai đoạn 2014-2015, đạt 12,2%/năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng cho giai đoạn 2021-2030 là 0,6%/năm.

3. Nội dung quy hoạch:

Quy hoạch có 3 phương án, trong đó chọn phương án 2 làm phương án phát triển, với các chỉ tiêu phát triển chủ yếu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như sau:

a) Chỉ tiêu diện tích nuôi trồng thuỷ sản:

Đến năm 2015 diện tích nuôi TCT đạt 4.390ha, đến năm 2020 đạt 7.820ha và định hướng đến năm 2030 đạt 8.300ha. Phân bố trên địa bàn các huyện như sau:

ĐVT: ha

STT

Danh mục

HT 2013

Quy hoạch

TTBQ (%/năm)

2015

2020

ĐH 2030

'14-'15

'16-'20

'21-'30

 

Tổng

3.372

4.390

7.820

8.300

14,1

12,2

0,6

01

Bình Đại

1.207

1.220

1.790

1.790

0,5

8,0

0,0

02

Ba Tri

1.280

1.470

2.220

2.220

7,2

8,6

0,0

03

Thạnh Phú

855

1.500

2.900

3.260

32,5

14,1

1,2

04

Giồng Trôm

30

110

550

550

91,5

38,0

0,0

05

Mỏ Cày Nam

0

90

360

480

-

32,0

2,9

(Chi tiết diện tích quy hoạch các xã xem Phụ lục 1, 1a, 1b, 1c kèm theo).

b) Chỉ tiêu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản:

Đến năm 2015 sản lượng nuôi TCT đạt 41.340 tấn, đến năm 2020 đạt 75.750 tấn và định hướng đến năm 2030 đạt 80.520 tấn. Phân bố trên địa bàn các huyện như sau:

ĐVT: tấn

STT

Danh mục

HT 2013

Quy hoạch

ĐH 2030

TTBQ (%/năm)

2015

2020

'14-'15

'16-'20

'21-'30

 

Tổng

26.835

41.340

75.750

80.520

24,1

12,9

0,6

01

Bình Đại

10.247

11.980

17.850

17.850

8,1

8,3

0,0

02

Ba Tri

9.840

14.420

21.900

21.900

21,1

8,7

0,0

03

Thạnh Phú

6.393

13.340

28.720

32.530

44,5

16,6

1,3

04

Giồng Trôm

354

880

4.400

4.400

57,7

38,0

0,0

05

Mỏ Cày Nam

0

720

2.880

3.840

-

32,0

2,9

4. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư:

Quy hoạch đề xuất 7 dự án hạ tầng về thuỷ lợi, giao thông; 08 dự án đầu tư hệ thống lưới điện; 06 dự án nghiên cứu khoa học phát triển sản xuất; 02 dự án xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản.

Tổng vốn đầu tư phát triển nuôi tôm chân trắng đến năm 2020 là 1.359 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học phát triển sản xuất đến năm 2020 là 738 tỷ đồng. Trong đó:

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Quy mô địa điểm

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

 

Tổng số

Giai đoạn 2014-2015

Giai đoạn 2016-2020

 

Vốn ngân sách

Vốn huy động các thành phần kinh tế

Vốn ngân sách

Vốn huy động các thành phần kinh tế

 

 

01

Lĩnh vực thuỷ lợi

Sở NN và PTNT

Các huyện vùng dự án

350

47

19

227

57

 

02

Lĩnh vực giao thông

UBND các huyện vùng dự án

Các huyện vùng dự án

60

11

4

31

14

 

03

Lĩnh vực điện

Ngành điện

Các huyện vùng dự án

211

 

58

 

153

 

04

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học phát triển sản xuất

Sở NN và PTNT

Các huyện vùng dự án

738

8

140

30

560

 

 

Tổng số

 

 

1359

66

221

288

784

 

(Danh mục các dự án đầu tư chi tiết đính kèm Phụ lục 2, 2a, 2b, 2c).

5. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch:

Quy hoạch đề xuất 10 giải pháp thực hiện, bao gồm các giải pháp như: Về cơ chế, chính sách; bảo vệ tài nguyên, môi trường; khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; vốn đầu tư; chế biến tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại; tổ chức sản xuất; hậu cần dịch vụ cho hoạt động nuôi và sản xuất giống; cơ sở hạ tầng; tổ chức thực hiện và quản lý Quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

- Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp các ngành và địa phương để triển khai thực hiện:

Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, đồng thời có biện pháp thông tin, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện đúng Quy hoạch.

Phối hợp cùng các cơ quan có liên quan, UBND các huyện để kiểm tra xử lý các trường hợp nuôi không đúng Quy hoạch theo quy định hiện hành và theo các tinh thần chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh.

Xây dựng các dự án, mô hình khả thi phù hợp với thực tế để hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện tốt mục tiêu Quy hoạch.

Định kỳ hằng năm, 5 năm lập kế hoạch để thực hiện Quy hoạch và cuối kỳ có sơ kết, tổng kết, kịp thời phản ánh để điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp với điều kiện của từng giai đoạn phát triển.

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở NN và PTNT xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm chân trắng.

- Sở Tài Nguyên và Môi Trường phối hợp với Sở NN và PTNT, các ngành, địa phương tổ chức rà soát Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để làm cơ sở pháp lý thực hiện quy hoạch TCT; kiểm tra xử lý các vấn đề về môi trường có liên quan, xử lý việc khoan giếng nước mặn… theo quy định và theo các chỉ đạo của UBND tỉnh; có biện pháp thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hướng dẫn thực hiện quy chế, cam kết bảo vệ môi trường.

- Sở Giao thông vận tải kết hợp với các huyện, xã trong vùng Quy hoạch khảo sát, lồng ghép đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông thuỷ, bộ phục vụ nuôi TCT vào trong các dự án giao thông nhằm đảm bảo nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng cao của các hộ dân trong vùng Quy hoạch.

- Sở Xây dựng phối hợp với các huyện, xã trong vùng Quy hoạch lồng ghép đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi TCT vào các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bến Tre kết hợp với Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản, các huyện, xã trong vùng Quy hoạch khảo sát và nhanh chóng đầu tư hệ thống tuyến, TBA 3 pha tới các khu nuôi tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của bà con trong vùng Quy hoạch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện cho việc xây dựng các dự án hỗ trợ khi cần thiết nhằm hỗ trợ thực hiện Quy hoạch đạt hiệu quả.

- Sở Tài chính cần huy động, thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau, tạo điều kiện sớm phân bổ nguồn vốn thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ thực hiện tốt Quy hoạch.

- UBND các huyện trong vùng Quy hoạch triển khai đến UBND các xã để phối hợp quản lý thực hiện Quy hoạch, nắm bắt kịp thời, chính xác diễn biến thực hiện Quy hoạch nhằm chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ QH đi vào thực tiễn cuộc sống của người dân, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, hình thành và củng cố lại các BQL vùng nuôi để thực hiện Quy hoạch chặt chẽ, hiệu quả.

Điều 3. Dự án Điều chỉnh Quy hoạch này thay thế cho Quy hoạch trước đây đã được phê duyệt theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Bến Tre.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QH CHI TIẾT NUÔI TCT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 (PA 2)

ĐVT: ha

STT

Danh mục

2015

2020

QH cũ

Điều chỉnh

QH mới

QH cũ

Điều chỉnh

QH mới

1

QH chi tiết thuỷ sản 3 huyện

 

-1.180

 

 

-1.910

 

1.1

Tôm sú TC-BTC

4.400

-428

3.972

4.500

-428

4.072

1.2

QCCT

13.351

-62

13.289

13.351

-202

13.149

1.3

Tôm - lúa

8.900

-690

8.210

8.900

-1.280

7.620

2

Trong vùng QH TCT cũ

3.080

-400

2.680

5.450

-850

4.600

3

Diện tích QH TCT bổ sung

 

 

1.710

 

 

3.220

3.1

Từ QH TCT ba huyện

 

 

1.180

 

 

1.910

3.2

Bổ sung QH vùng ngoài đê

 

 

530

 

 

1.310

4

QH TCT mới điều chỉnh (= 2+3)

 

 

4.390

 

 

7.820

5

Tổng QH tôm TC-BTC (=1.1+4)

 

 

8.378

 

 

11.892

 

Phụ lục 1a

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QH CHI TIẾT NUÔI TCT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 (PA 2) - HUYỆN BÌNH ĐẠI

ĐVT: ha

STT

Danh mục

Năm 2015

Năm 2020

QH cũ

Điều chỉnh

QH mới

QH cũ

Điều chỉnh

QH mới

1

Trong vùng QH TCT cũ

1.080

30

1.110

2.050

-370

1.680

1.1

Đại Hoà Lộc

200

250

450

500

0

500

1.2

Thạnh Phước

350

0

350

620

0

620

1.3

Thạnh Trị

80

0

80

80

0

80

1.4

Thới Thuận

150

0

150

180

0

180

1.5

Thừa Đức

300

-220

80

670

-370

300

2

QH.TCT bổ sung vùng ngoài đê

0

110

110

0

110

110

2.1

Vang Quới Đông

0

30

30

0

30

30

2.2

Phú Vang

0

46

46

0

46

45

2.3

Lộc Thuận

0

20

20

0

20

20

2.4

Định Trung

0

14

14

0

14

15

 

QH TCT mới điều chỉnh (=1+2)

1.080

+30

1.220

2.050

-260

1.790

 

Phụ lục 1b

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QH CHI TIẾT NUÔI TCT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 (PA 2) - HUYỆN BA TRI

ĐVT: ha

STT

Danh mục

2015

2020

QH cũ

Điều chỉnh

QH mới

QH cũ

Điều chỉnh

QH mới

1

Trong vùng QH TCT cũ

1.000

-100

900

1.500

0

1.500

1.1

An Thuỷ

250

0

250

460

0

460

1.2

Bảo Thạnh

100

0

100

120

0

120

1.3

Bảo Thuận

400

-100

300

570

0

570

1.4

Tân Xuân

250

0

250

350

0

350

2

QH chi tiết thuỷ sản 3 huyện

2.480

-430

2.050

2.480

-570

1.910

2.1

Tôm sú TC-BTC

680

-368

312

680

-368

312

2.2

Tôm sú QCCT

1800

-62

1.738

1800

-202

1.598

2.3

Điều chỉnh xã

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bảo Thạnh

 

-30

 

 

-30

 

-

Tôm sú TC-BTC

70

-30

40

70

-30

40

2.3.2

Bảo Thuận

 

-50

 

 

-190

 

-

Tôm sú QCCT

785

-50

735

555

-190

365

2.3.3

An Đức

 

-120

 

 

-120

 

-

Tôm sú TC-BTC

120

-120

0

120

-120

0

2.3.4

An Hoà Tây

 

-80

 

 

-80

 

-

Tôm sú TC-BTC

80

-80

0

80

-80

0

2.3.5

Tân Thuỷ

 

-25

 

 

-25

 

-

Tôm sú TC-BTC

13

-13

0

13

-13

0

-

Tôm sú QCCT

150

-12

138

150

-12

138

2.3.6

Vĩnh An

 

-125

 

 

-125

 

-

Tôm sú TC-BTC

125

-125

0

125

-125

0

3

Diện tích QH TCT bổ sung

 

 

570

 

720

 

3.1

Từ QH CTTS 3 huyện

 

 

430

 

570

 

3.2

Bổ sung QH vùng ngoài đê

 

 

140

 

 

150

3.2.1

An Hiệp

 

 

90

 

 

90

3.2.2

An Ngãi Tây

 

 

30

 

 

30

3.2.3

Tân Hưng

 

 

20

 

 

30

 

QH TCT mới điều chỉnh (=1+3)

1.000

+470

1.470

1.500

+720

2.220

 

Phụ lục 1c

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QH CHI TIẾT NUÔI TCT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 (PA 2) - HUYỆN THẠNH PHÚ

ĐVT: ha

STT

Danh mục

2015

2020

QH cũ

Điều chỉnh

QH mới

QH cũ

Điều chỉnh

QH mới

1

Trong vùng QH TCT cũ

1.000

-330

670

1.900

-480

1.420

1.1

An Nhơn

220

0

220

300

0

300

1.2

Giao Thạnh

180

-30

150

270

0

270

1.3

Thạnh Hải

250

-100

150

550

-200

350

1.4

Thạnh Phong

350

-200

150

780

-280

500

2

QH chi tiết thuỷ sản 3 huyện

7.950

-750

7.200

7.990

-1.340

6.650

2.1

Tôm sú TC-BTC

650

-60

590

690

-60

630

2.2

Tôm - lúa

7.300

-690

6.610

7.300

-1.280

6.020

2.3

Cụ thể xã

 

 

 

 

 

 

2.3.1

An Điền

 

-250

 

 

-300

 

-

Tôm - lúa

1.200

-250

950

1.200

-300

900

2.3.2

An Quy

 

-100

 

 

-250

 

-

Tôm sú TC-BTC

50

-50

0

50

-50

0

-

Tôm - lúa

1.500

-50

1.450

1.500

-200

1.300

2.3.3

An Thạnh

 

-60

 

 

-100

 

-

Tôm sú TC-BTC

10

-10

0

10

-10

0

-

Tôm - lúa

470

-50

420

470

-90

380

2.3.4

An Thuận

 

-60

 

 

-110

 

-

Tôm - lúa

716

-60

656

716

-110

606

2.3.5

Bình Thạnh

 

-50

 

 

-80

 

-

Tôm - lúa

350

-50

300

350

-80

270

2.3.6

Mỹ An

 

-150

 

 

-300

 

-

Tôm - lúa

700

-150

550

700

-300

400

2.3.7

An Nhơn

 

-80

 

 

-200

 

-

Tôm - lúa

1.800

-80

1.720

1.800

-200

1.600

3

Diện tích QH TCT bổ sung

 

 

830

 

 

1.480

3.1

Từ QH TCT ba huyện

 

 

750

 

 

1.340

3.2

Bổ sung QH vùng ngoài đê

 

 

80

 

 

140

3.2.1

Đại Điền

 

 

10

 

 

20

3.2.2

Hoà Lợi

 

 

10

 

 

20

3.2.3

Mỹ Hưng

 

 

20

 

 

30

3.2.4

Quới Điền

 

 

20

 

 

30

3.2.5

Phú Khánh

 

 

10

 

 

20

3.2.6

Thới Thạnh

 

 

10

 

 

20

 

QH TCT mới  điều chỉnh (=1+3)

1.000

+500

1.500

1.900

+1.000

2.900

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỤC VỤ NUÔI TCT

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Quy mô địa điểm

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

 

Tổng số

Giai đoạn 2014-2015

Giai đoạn 2016-2020

 

Vốn ngân sách

Vốn huy động các thành phần kinh tế

Vốn ngân sách

Vốn huy động các thành phần kinh tế

 

 

1

Lĩnh vực thuỷ lợi

Sở NN và PTNT

Các huyện vùng dự án

350

47

19

227

57

 

2

Lĩnh vực giao thông

UBND các huyện vùng dự án

Các huyện vùng dự án

60

11

4

31

14

 

3

Lĩnh vực điện

Ngành điện

Các huyện vùng dự án

211

 

58

 

153

 

4

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học phát triển sản xuất

Sở NN và PTNT

Các huyện vùng dự án

738

8

140

30

560

 

 

Tổng số

 

 

1359

66

221

288

784

 

 

Phụ lục 2a

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CSHT THUỶ LỢI VÀ GIAO THÔNG

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Quy mô địa điểm

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

 

Tổng số

Giai đoạn 2014-2015

Giai đoạn 2016-2020

 

Vốn ngân sách

Vốn huy động các thành phần kinh tế

Vốn ngân sách

Vốn huy động các thành phần kinh tế

 

 

1

Đầu tư hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi TCT huyện Ba Tri

Sở NN và PTNT

Huyện Ba Tri

64

10

4

50

 

 

2

Đầu tư hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi TCT huyện Giồng Trôm

Sở NN và PTNT

Huyện Giồng Trôm

2

2

 

 

 

 

3

Đầu tư hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi TCT huyện Bình Đại

Sở NN và PTNT

Huyện Bình Đại

40

7

3

21

9

 

4

Đầu tư hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi TCT huyện Thạnh Phú

Sở NN và PTNT

Huyện Thạnh Phú

200

28

12

112

48

 

5

Xây dựng hệ thống đê ngăn mặn Cồn Linh, Cồn Lá huyện Giồng Trôm, Cù Lao Đất huyện Ba Tri

Sở NN và PTNT

Huyện Giồng Trôm, Ba Tri

44

 

 

44

 

 

6

Nâng cấp hệ thống giao thông bộ nội vùng tại Cồn Linh, Cồn Lá, Cù Lao Đất

UBND huyện Giồng Trôm, Ba Tri

Huyện Giồng Trôm, Ba Tri

10

4

1

3

2

 

7

Nâng cấp hệ thống giao thông bộ nội vùng tại các xã ven biển huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú

UBND huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú

Huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú

50

7

3

28

12

 

 

Tổng

 

 

410

58

23

258

71

 

 

Phụ lục 2b

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CSHT ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

TT

Danh mục

Vị trí

Tổng nhu cầu vốn

Giai đoạn 2014-2015

Giai đoạn 2016-2020

Nguồn vốn

1

Đầu tư mới và nâng cấp tuyến điện trung thế dọc tuyến đê biển

Huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú

100

20

80

Vốn doanh nghiệp ngành điện

2

Đầu tư mới tuyến điện trung thế ven đê sông Hàm Luông thuộc địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú

Huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú

22

 

22

Vốn doanh nghiệp ngành điện

3

Đầu tư mới tuyến điện trung thế trên đê sông Hàm Luông và Cù Lao Đất trên địa bàn huyện Ba Tri

Huyện Ba Tri

13

4

9

Vốn doanh nghiệp ngành điện

4

Đầu tư mới tuyến điện trung thế trên đê sông Hàm Luông, cải tạo nâng công suất, hạ thế điện 3 pha vào vùng nuôi TCT trên Cồn Linh, Cồn Lá huyện Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm

12

4

8

Vốn doanh nghiệp ngành điện

5

Cải tạo nâng công suất, bổ sung tuyến điện trung thế 3 pha trên đê sông Cổ Chiên thuộc huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú

Huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú

15

5

10

Vốn doanh nghiệp ngành điện

6

Cải tạo nâng công suất, xây dựng mới trạm biến áp và đường dây hạ thế điện 3 pha vào khu vực nuôi TCT tập trung xã An Thuận, An Qui, An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải

Huyện Thạnh Phú

20

10

10

Vốn doanh nghiệp ngành điện

7

Cải tạo nâng công suất, xây dựng mới trạm biến áp và đường dây hạ thế điện 3 pha vào khu vực nuôi TCT tập trung xã Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thuỷ, An Hoà Tây, Vĩnh An, Tân Thuỷ

Huyện Ba Tri

20

10

10

Vốn doanh nghiệp ngành điện

8

Cải tạo nâng công suất, xây dựng mới trạm biến áp và đường dây hạ thế điện 3 pha vào khu vực nuôi TCT tập trung xã Thừa Đức, huyện Bình Đại

Xã Thừa Đức, huyện Bình Đại

9

5

4

Vốn doanh nghiệp ngành điện

 

Tổng

 

211

58

153

 

 

Phụ lục 2c

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHỤC VỤ NUÔI TCC

TT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô

Thời gian

Chủ dự án

Vốn dự kiến

Nguồn vốn

Trung ương

Địa phương

DN/tư nhân

1

Xây dựng trại giống cấp tỉnh về sản xuất giống TCT

H. Bình Đại

10ha

2014-2015

Sở NN và PTNT

15

10

5

0

2

Xây dựng chương trình gia hoá đàn tôm bố mẹ sạch bệnh, năng xuất cao

H. Bình Đại

10.000 tôm bố mẹ

2015-2020

Sở NN và PTNT

5

3

2

0

3

Nuôi thử nghiệm TCT trong môi trường nước ngọt

H. Giồng Trôm, H. Mỏ Cày Nam, H. Bình Đại

1ha/huyện

2014-2020

Sở NN và PTNT

4,5

0

4,5

 

4

Dự án nuôi tôm chân trắng thử nghiệm năng suất cao theo TC VietGAP

H. Bình Đại; H. Ba Tri; H. Thạnh Phú

1ha/huyện

2014-2015

Sở NN và PTNT

3

0

3

0

5

Đánh giá diễn biến môi trường khu vực nuôi TCT và đề xuất giải pháp khắc phục

H. Bình Đại; H. Ba Tri; H. Thạnh Phú

5-15 điểm/huyện

2014-2015

Sở TN và MT

6

0

6

0

6

Mức độ phát sinh và lây nhiễm mầm bệnh từ TCT đến các loài tôm nước lợ bản địa

Toàn tỉnh

 

2014-2015

Sở KH và CN

4

1

3

0

7

Đầu tư xây dựng 1-2 nhà máy chế biến tôm đông lạnh

H. Bình Đại, H. Ba Tri

15.000 tấn/ nhà máy/năm

2014-2020

Doanh nghiệp

400

0

0

400

8

Đầu tư xây dựng 1-2 nhà máy thức ăn tôm

H. Bình Đại, H. Ba Tri

20.000/tấn/ nhà máy/năm

2014-2020

Doanh nghiệp

300

0

0

300

Tổng vốn

737,5

14

23,5

700

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 23/06/2014 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.923

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198