Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 117/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 12/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ñy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 ;
Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa ;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 1140/TTr-SVHTT ngày 13 tháng 4 năm 2005 về ý kiến thống nhất của Hội đồng xét duyệt công nhận di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 02 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp thành phố đối với : Di tích Lịch sử Đình Cầu Sơn, tại số 281 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu phố 2, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Ủy ban nhân dân phường 26, quận Bình Thạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng nêu tại Điều 1 Quyết định này theo Luật định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 26, quận Bình Thạnh, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan và Ban Quản trị Đình Cầu Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Bộ Văn hóa-Thông tin;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- ñy ban nhân dân thành phố;
- Ban TTVHTU, Ban VHXH-HĐND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể TP, Các Sở, ngành TP;
- ñy ban nhân dân các quận-huyện ;
- Ban QL Di tích và Danh lam thắng cảnh TP (10b);
- Hội Khoa học Lịch sử thành phố;
- Thành viên Hội đồng xét duyệt di tích LS-VH TP;
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH;
- Lưu (VX-T) L.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành TàiVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố (di tích lịch sử Đình Cầu Sơn) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.847

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!