Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1154/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 31/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THỦY SẢN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
*******

Số: 1154/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007


 

QUYẾT ĐNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y THUỶ SN, SN PHẨM XỬ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

BỘ TRƯNG B THUỶ SẢN

Căn c Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ
Quy định chc năng, nhim vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Thủy sản; Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;
Căn c Nghị đnh 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính ph qui định chi tiết thi hành 1 số Điều của Pháp lnh Thú y;
Căn cứ quyết định s 03/2007/QĐ-BTS ngày 03/04/2007 của B trưng Bộ Thuỷ sản v/v ban hành Quy chế quản lý thuốc t y thu sản, sản phm xử cải tạo môi trưng nuôi trồng thuỷ sn;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản.

QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Đình chỉ lưu hành các sản phẩm thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản có trong Danh mục kèm theo.

Điều 2. Giao Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản hướng dẫn việc xử lý đối với lượng hàng hoá tồn đọng của các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành phù hợp với các qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Thuỷ sản; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng CP (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ: Thương Mại, NN & PTNT, TN&MT;
- Tổng Cục Hải quan;
- Lưu VT Bộ, Cuc QLCL, ATVS&TYTS

KT.B TRƯNG
TH
TRƯNG
ơng Phương

 

.


 

DANH MỤC

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1154/QĐ-BTS ngày 31 tháng 7 m 2007)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1. Thuốc thú y thủy sản (20 sản phẩm)

TT

Tên sn phẩm

Thành phần

Công dng theo đăng ca nhà sn xuất

Công dụng theo khuyến o ca Hi đồng

 

ng ty Cổ phần Phát triển A.I.T - 185 đưng số 5, P. Phưc Bình, Q9, tp H Chí Minh

1.

A-GESTYLIC

Lactobacillus spp, Bacillus subtilis, Saccharomyces spp, Protease, Amylase, Lipase. Streptococcus faecalis

Cung cấp các enzyme và vi khuẩn có lợi giúp kích thích tiêu hoá và htrợ đường ruột cho tôm cá.

Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus faecalis gây bệnh

 

ng ty TNHH SX&TM dinh dưng thú y Nam Long - 27/27 Quc l 13, phường Hip Bình Phước, Quận Th Đức, TP. Hồ Chí Minh

2.

Vitaplex- Aqua

Lactobacillus acidophilus, Streptococcus faecium, Amylase, Protease, vitamin A, vitamin B1, B2,B5,B6,B12; vitamin C, vitamin D3, Vitamin E,vitamin K3, Na, K, Mn

Tăng sc đ kháng, thúc đẩy quá trình lt vỏ, gim stress và ci thiện tc độ tăng trưởng tôm.

Loại khi danh mc do cha Streptococcus gây bnh

3.

ZYME- BIOTIC

Lactobacillus acidophilus, Streptococcus, Amylase, Protease, Xylanase, Glucanase, Sorbitol

Các men tiêu hoá trong sản phẩm giúp tôm dễ dàng tiêu hoá và hp thu triệt để dưỡng chất trong thức ăn.

Loại khi danh mc do cha Streptococcus gây bnh

4.

Higro-Biotic 4000

Amylase, Protease, Sodium Citrate, Dipotassium phosphate, Streptococcus faecium, Lactobacillus acidophilus

Chống stress, phối hợp các men và vi khuẩn có li thúc đy quá trình tiêu hoá thc ăn.

Loại khi danh mc vì có Streptococcusfaecium gây bnh

 

ng ty TNHH Asialand - S 24, đường 26, KCN Sóng Thn II, An, Bình Dương

5.

Vi-Colitrim

Trimethoprim, Colistin

khả năng kháng được các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm (Ngng s dụng tc 15 ngày)

Công thức bào chế kng có cơ s khoa hc.

 

ng ty TNHH sản xut thương mại Ngọc Hà - 245 E/4 Hoàng Văn Thụ, P1 Q.Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

6.

VSV

Lactobacillus acidophillus, Bacillus subtilis, L.casei, L.bulgaricus, Streptococcus lactis, Saccharomyces serevisiae

Tăng kh năng hấp thu và tiêu hóa thức ăn cho tôm. n định hệ vi sinh đường rut tôm.

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

7.

SUPER VSV

Lactobacillus acidophillus, Streptococcus lactis, L.casei, L.bulgaricus, Protease, Lipase, Cellulase, Hemicellulase, Phytase, Amylase, Pectinase

Ổn định hệ vi sinh đưng ruột tôm.

Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus

 

ng ty CP Sài Gòn VET - 41A Phưc Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

8.

NUTRIZYME

Lactobacillus acidophillus Streptococcus faecium, Amylase, Protease, Vitamin A, B2, B5, B6, B12, B1, C, D3, E, K3, NaCl, KCl, MnCl2

B sung các vitamin, khoáng cần thiết cho tôm. Kích thích tiêu hóa thức ăn. Tăng cường hp thu chất dinh dưỡng giúp tôm mau lớn. Tăng cường sc đ kháng

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

 

ng ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi - 11 Nguyễn Văn Giai, P Đa Kao, Quận I, TP. H Chí Minh

9.

Four way mix

Sodium, Potassium, Amylase, Protease, Lactobacillus, Streptococcus faecium

Giúp cân bằng khoáng và các chất dịch trong cơ thể tôm cá, tăng khng tiêu hoá thức ăn.

Loại khi danh mc vì có Streptococcus faecium là vi khuẩn gây bnh

 

ng ty TNHH SX&TM N.T.L - C6/4 khu ph II, phường ng Nhơn Phú A, qun 9, TP. Hồ Chí Minh

10.

NT-1

Lactobacilus sp, Streptomyces spp, Streptococus spp, Bifidobacterium spp, Bacillus spp, Proteaza, Lipase, Amylase

Tăng sc đề kháng, kích thích tiêu h

c chế sự phát triển của vi khuẩn hại.

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

 

ng ty TNHH SX-TM A.S.T.A - 41 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM

11.

GESTYLIC SPP

Lactobacillus spp; Streptococcus faecalis; Streptomyces spp; Bacillus subtilis, Protease, Lipase, Amylase

Cung cấp enzyme vi khuẩn có li giúp kích thích tiêu hóa và htrợ đường ruột cho tôm

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

 

ng ty TNHH kỹ thut công nghệ sinh học Hoà Phát - Số 27/3C, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, HócMon, TP. Hồ Chí Minh

12.

Acid Way

Streptococcus faecium, Lactobacillus acidophilus

B sung vi sinh vt li, kích thích tiêu hoá.

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

13.

Immodine

Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus faecium, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei

B sung hệ vi sinh vật có li, kích thích tiêu hoá, tăng sức đ kháng.

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

 

ng ty TNHH Chăn nuôi C.P Vit Nam - KCN Bàu Xéo, xã Sông Tru, huyện Trảng Bàng, Đồng Nai

14.

Zymetin

Streptococus faecalis, Costridium butyricum, Bacillus mensentericus, Lipase, Protease, men bia

Tăng sức tiêu hoá và hấp thụ dưỡng cht ca tôm

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

 

ng ty TNHH SX&TM thuốc t y thu sn Việt Tân - 94/1035 A1 Dương Qung Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

15.

Vita-EMS

Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus facium, Amylase, Protease

Giúp tiêu hoá tt thức ăn, ổn định hệ vi sinh vt có lợi trong đưng ruột

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

 

ng ty TNHH thu sản Cu Long T.L - 323B Đin Biên Phủ, phường 4, qun 3, TP.HCM

16.

Bio - Enzyme

Streptococcus spp, Lactobacillus spp

Giúp tôm cá tiêu hoá tt, tăng khả năng hp th, gim hệ số thc ăn

Loại khi danh mc vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

 

Liên hiệp Khoa học sản xuất Công nghệ sinh học Môi trưng - A15, 18-Hoàng Quốc Việt - Cu Giy- Hà Nội.

17.

POLYNUT (dng bột)

Beta-Glucan, Lipase, Protease, Amylase, Bifidobacterium spp, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus spp, Bacillus spp.

Giúp tôm cá tăng hiệu quả hấp thụ thức ăn, giúp tôm cá mau lớn. Tăng sức đề kháng cho tôm cá.

Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

 

ng ty TNHH Gama - 80/30 Phan Huy Ích, phưng 12, qun Gò Vp, TP. Hồ Chí Minh

18.

Master-Zym

Lactobacillus spp, Saccharomyces spp, Bacillus subtilis, Streptococcusfaecalis, Amylase, Protease, Lipase

Giúp tôm cá tiêu hoá tốt, tăng trưởng nhanh

Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh

19.

ng ty TNHH Quốc tế Long Thăng - Khu Công nghiệp Suối Du, Dn Khánh, Khánh Hoà

 

 

Hitac Bio- Bacteria 2001

Các loài vi khuẩn: Lactobacillusacidophilus,B acillussubtilis, Nitrified bacteria, Streptococcusfaecalis, Bacillus licheniformis, ,Aspergilus niger, Candida utili, Cácloại men: Protease, Apha-amylas,Các loại axit amin: Lysine, Cystein

Tăng khả năng tiêu hoá và giúp đường ruột tôm ổn định.Thúc đẩy tôm sinh trưởng nhanh và phát triển đồng đều, cải thiện hệ số thức ăn. Cải thiện và khôi phục đáy ao.

Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus

20.

ng ty TNHH Sando - 2242/1B quốc lộ 1, phưng An P Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

Zymbiotin

Lactobacillus spp, Saccharomyces spp, Bacilus subtilis, Streptococcus faecalis, Enzyme: Amylase, Protease, Lipase

Kích thích tiêu hoá, giúp tôm cá tăng trọng nhanh chóng, giảm hệ số thức ăn.

Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococus gây bệnh/

 

2. Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (72 sản phẩm)

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất

Công dụng theo khuyến cáo của Hội đồng

 

Công ty TNHH Quốc Minh -S 183/1 Khu ph 8. P Hip Chánh, Qun Thủ Đc, TP. H Chí Minh

1

Alga up

Silisic acid, Borate, Phosphate, Mg, Mn, Fe, Zn

Cung cấp khoáng vi lượng làm thức ăn cho phiêu sinh vt, gây màu c, tạo thc ăn tự nhiên cho tôm

Loại khi danh mục vì Borate gây ung t

 

Liên hip Khoa học sản xuất Quang Hoá Điện tử-Nhà A25 Trung tâm khoa học t nhiên ng nghệ Quốc gia, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Nội

2

Chất khử khí độc H2S Spemat - KDB

3+ 2+ 3+ 2-, 3-, Cl-

Ổn định PH, khử khí đc

Sản phm có cha Pb nguyên t kim loại nặng, mi nguy đối với an toàn thực phm. Không đưa vào danh mục đưc phép lưu hành

3

Chất khử ô nhim Nitrogen Spemat KN

Zn2+, Pb2+, PO43-, Cl-

Khử c chất độc có cha nitơ, ổn đnh PH.

Sản phm có cha Pb nguyênt kim loại nặng, mi nguy đối với an toàn thực phm. Không đưa vào danh mục đưc phép lưu hành

4.

Men vi sinh phân huỷ đáy đìa SPEMAT - BIOTECH

Bacillus sp., Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, Streptococcus

Phân hu các cht hữu cơ, ci tạo môi trường ao nuôi

Loại khi DM có

Streptococcus gây bệnh

 

Công ty Cổ phần Phát trin A.I.T -185 đưng số 5, P. Phưc Bình, Q9, TP. HồC Minh

5.

AIT-One

Bacillus Lichemiformis, Bacillus mensentericus, Bacillus megaterium, Streotococus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter

Phân hy mùn bã hữu cơ, chất thải ca tômcá, làm sạch đáy ao; Gim độ nht nước; Khử loi trừ khí đc trong ao, tránh hiện tượng nổi đầu vào buổi sáng; Tạo h sinh thái cân bng giúp tôm khe mnh, ln nhanh; Tăng Oxy hòa tan, gim BOD và COD.

Loại khi Danh mc do cha Streotococus facium gây bệnh

 

Doanh nghip nhân Lưu Ích -Ấp 5, Thnh Phú, Vĩnh Cu, Đng Nai

6.

Phân to màu nưc nuôi trồng thuỷ sản VIP (dng bột)

Phân gà ủ hoai, CaCO3, KNO3

Cung cấp dinh ng hữu cơ để phát triển thành phần thức ăn t nhiên trong ao: phiêu sinh thc vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy

Loại khi Danh mc theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.

7.

Phân to màu nưc nuôi trồng thuỷ sản VIP (dng lng)

 Phân gà ủ hoai, CaCO3, KNO3

Cung cấp dinh ng hữu cơ để phát triển thành phần thức ăn t nhiên trong ao: phiêu sinh thc vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy

Loại khi Danh mc theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.

 

Công ty TNHH Sitto Vit Nam-S 4 đường 3A, KCN Biên H II, Đồng Nai

8.

Benthos

Silisic acid, Borate Buffer, Phosphate Buffer, Mineral

Cung cấp khoáng vi lượng làm thức ăn cho phiêu sinh vt, gây màu c, tạo thc ăn tự nhiên cho tôm

Loại khi Danh mc vì chứa borate kh năng gây ung thư.

 

Công ty TNHH Cm Linh -118 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Đnh, Q1, TP. HCM

9.

YUCCA-

Protease, Amylase,

Phân hu thức ăn thừa, cht thi hu cơ

Loại khi Danh mc vì

 

ZYME

Glucanase, Cellullase, Pectinase, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococusfaecium, Nitrosomonas,Nitrobacter

Bùn đáy ao, giảm các khí độc NH3, H2S,NO2 và các khí độc có trong ao. Tăng lượng oxy hoà tan, ngăn ngừa hiện tượng tôm cá nổi đầu. Bổ sung và cân bằng hệ sinh vật trong ao.

Streptococcus gây bệnh

10.

BACTER GOLD

Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococus facium, Nitrosomonas, Nitrosobacter

Ci tạo chất lưng c. Phân hu nhanh cht thi, thức ăn thừa, bùn đáy ao, xác động thực vt, phân tôm cá, làm gim khí độc trong ao, giảm ô nhim nứớc.

Loại khi Danh mc vì Streptococcus gây bệnh

 

Công ty CP hoá chất và cao su COSEVCO -KCN Bc Đồng Hi, Qung nh

11.

Biolasa

Bacillú subtilis, Aspergillus oryzae, Bacillus megaterium, Bacillus cereus

Kích thích tiêu hoá, phân hu các chất hu cơ lắng đọng đáy chất cặn trong nước

Loại khi Danh mc vì Bacillus cereus gây bệnh

 

Công ty thuốc thú y TW 2 (NAVETCO) -29 Nguyễn Đình Chiểu, Qun 1, TP. Hồ Chí Minh

12.

Elac SD

Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus cellulose methanicus; Sulfur bacteria, streptococcus lactic

Xử đáy ao, làm sch nguồn c, tăng lượng oxy hoà tan, ci thin môi trường ao nuôi.

Loại khi Danh mc vì Streptococcus gây bệnh

 

Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Gấu Vàng -458 Cách mạng tháng 8, P 4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

13.

Men B.B

Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus faecium, Amylase, Protease

Giúp phân hu thức ăn thừa, chống ô nhim nguồn c ao nuôi. Phân hu khí độc: NH3, H2S, NO2… Gim độ đụcớc ao, đìa do chất hữu cơ lơ lửng. Tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thu ng chất có trong thức ăn giúp Tôm tăng trưng nhanh rút ngắn thời gian nuôi.

Loại khi Danh mc vì Streptococcus gây bệnh

14.

Gavatin

Streptococcus faecalis, Bacillus mensentericus, Clostridium butyricum, Protease, Vitamin C, Beer yeast.

Phân hu nhanh các cht cặn dư thừa, ổn

định màu c, pH, tăng cường kh năng tiêu hoá ca tôm

Loại khi Danh mc vì Streptococcus gây bệnh

15.

Poly –Bac 1002

Bacillus subtilis, Bacillus mensentericus, Bacillus licheniformis, Aspergillus oryzae, Lactobacillus acidophilus, streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase

To nhiều vi khuẩn li nhiều loi men hu ích cho môi trường, gim m lưng NH3, NO2, H2S trong môi trường nước, chống ô nhim đáy ao mt ch hiệu quả; phân huỷ thức ăn thừa, phân tôm, v tôm ở đáy ao; giúp tôm ăn nhiu, mau lớn, rút

ngắn thi gian nuôi; gim độ đục do cht

hu cơ lơ lng; gia tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nưc, giúp ổn định pH, màu c.

Loại khi Danh mc vì Streptococcus gây bệnh

 

Công ty Cổ phần Phát trin ng ngh ng thôn -Khu CNCB An Khánh, Hoài Đức, Tây

16.

AZT

Saponine, Bacillus lichennifomic, Bacillus megaterium, B. mensentericus, Streptococcus facium,Nitrosomonas, Protease,Amylase, Lipase, Cellulase

Phân hu các cht hữu cơ, cặn bã, làm sạch đáy ao; Giảm các khí độc NH3, H2S trong ao nuôi; Tạo môi trường thuận lợi cho s phát triển ca vật nuôi

Loại khi Danh mc vì Streptococcus gây bệnh

 

Công ty TNHH Thương mi dch vụ Hoàng Thông -67/83 Bùi Đình Tuý, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

17.

Prozyme

CaCO3, KNO3, phân ủ hoai

Cung cấp cht dinh dưng hu cơ đ phát triển thành thức ăn t nhiên trong ao, phiêu sinh thc vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy

Loại khi Danh mc theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.

 

Công ty cổ phn thu sn Tiến Thành -522G/C21 -Nguyn Tri Phương, Qun 10, TP.H Chí Minh

18.

Vita - BL

Bacillus spp, Streptococcus faecium

To cân bng hệ vi sinh cho môi trường nưc ao nuôi, hạn chế sự sinh sản ca vi khuẩn gây bệnh.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus faecium

 

Công ty liên doanh Anova.Bio -Số 36 Đại L Độc lp, Khu công nghip Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

19.

Bactol

Nitrobacter, Nitrosomonas, streptococcus faecium, Bacillus licheniformis, B. megaterium,B. mensentericus.

Phân hu chất hữu cơ dư thừa nền đáy và nguồn c ao, giúp môi trường ao nuôi luôn trong sạch; giúp ổn định mt độ tảo và độ trong, hn chế hiện tưng thiếu oxy vào sáng sớm; hạn chế s sản sinh các loại khí độc như NH3,H2S; giúp tôm luôn khoẻ mạnh, lớn nhanh, đạtng suất cao.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

20.

NB-25

Bacillus licheniformis, B. megaterium,B. mensentericus, Streptococcus faecium Nitrosomonas, Nitrobacter.

Gim độ đc c ao,n định màu nưc; phân huỷ thức ăn thừa, tạo môi trường nưc ao trong sạch; gim sự hình thành các loại khí đc các tác nhân hi trong nguồn c ao nuôi.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH SX-TM Viễn Khang -Ấp 5, Thạnh Phú, Vĩnh Cu, Đồng Nai

21.

Phân to màu nưc nuôi trồng thủy sản (Viễn Khang VK3-Gà đẻ trứng vàng)

Phân hoai, CaCO3, KNO3

Cung cấp cht dinh dưng hu cơ đ phát triển thành phần thc ăn t nhiên trong ao, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy.

Loại khi Danh mc theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.

 

Công ty TNHH Thuốc thú y Hương Hoàng Nam -A9/54 Ấp 1 Bình Chánh, huyện Bình Cnh, Thành ph Hồ Chí Minh

22.

HHN VS Cream

Bacillus mensentericus, Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter

Phân hy khí NH3, H2S, NO2 và xử các cht cặn dưi đáy ao. Phân hy xác tảo. Tăng m lưng oxy trong ao.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

23.

HHNVS Yeast Power

Bacillus mensentericus,Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis,Lactobacillus acidophillus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae.

Phân hy khí NH3, H2S, NO2 và xử các cht cặn dưi đáy ao. Phân hy xác tảo. Tăng m lưng oxy trong ao.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

24.

HHN-Aquafina Bio

Bacillus mensentericus, Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter

Phân hu khí NH3, H2S, NO2 xử lý các cht cặn dưi đáy ao. Phân hu xác tảo, tăng m lượng oxy trong ao nuôi

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng -Khu Công nghiệp Sui Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà

25.

HITAC 2002

Bacillus subtilis, Nitrified bacteria, aspergillus niger, Candida utilis, Lactobacillus acidophilus, B.Licheniformis, Streptococcus faecalis, các loi men (protease, Lipase...)

Duy trì sinh vật phù du, tạo màu c ổn định

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

26.

Power zyme

Bacillus subtilis, Nitrified bacteria, Aspergillus niger, Candida utilis, Lactobacillus acidophilus, B.licheniformis, Streptococcus faecalis, các loi men và acid amin

Làm sạch và khoáng hoá nhanh nền đáy ao mt cách có hiu qu. Ngăn nga hiện tượng ao nuôi b thiếu oxy hoà tan. Phân huỷ các cht hữu cơ dư tha và gim khí đc trong ao nuôi.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH quốc tế GALA -2/336 tổ 7, khu phố 2, phưng Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM

27.

Clean-up

Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus faecium, Bacillus lichenniformis, B.megaterium, B.mensentericus

Phân hu nhanh các cht hữu cơ thừa ở đáy ao, khử mùi hôi, bảo vệ môi trường nưc và đáy ao không bị ô nhim; hấp thụ và ngăn ngừa quá trình sinh khí đc như H2S, NH3,n đnh màu nưc, tạo màu nưc đẹp cân bng pH trong ao nuôi; Cân bằng h vi sinh vật hu ích

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

28.

Micro-One

Nitrosomonas Nitrobacter Bacillus licheniformis B. megaterium B.mensentericus Streptococcus faecium

Phân hu các cht hữu cơ thừa đáy ao, gim khí đc; cung cp các vi sinh vật có li cho ao nuôi.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

29.

Clear-V6

Nitrosomonas Nitrobacter Bacillus licheniformis B. megaterium B.mensentericus Streptococcus faecium

Phân hu các cht tha đáy ao, gim khí độc; cung cấp các vi sinh vật li cho ao nuôi.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty SXKD vật và thuốc thú y Cần Thơ (VEMEDIM)-Số 7 đường 30/4 phưng Xuân Khánh, qun Ninh Kiu, TP. Cần Thơ

30.

Vime-Odor Control - Bt

Saponin, Bacillus lichenniformic, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococcus facium

Ci tạo nền đáy, làm sạch nguồn nưc; Làm cho môi trường tt hơn, tạo màu c xanh, làm giàu thành phn dinh dưỡng trong c

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

31.

Vime-Yucca

Cht chiết xuất t cây Yucca,Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter.

Phân hu các cht hữu cơ thừa ch t ở đáy ao, giúp ổn định nguồn c nuôi, kích thích tôm khoẻ.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Anh -80 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hoà B, Q.Bình n, TP.HCM

32.

SUPER MEN

Bacillus spp., Streptococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter

Phân hu các cht hữu cơ, gim NH3, H2S

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty cổ phn c thú y Cai Lậy - 560, Quốc l 1, TT Cai Lậy, Tin Giang

33.

MEKOTREAT- AQ

Streptococcus faecium, Bacillus licheniformis, Bacillus subtillis, Amylase, Protease

Khử mùi hôi thối, ngăn chặn quá trình sinh khí độc; Phân hu chất thải hu cơ trong nưc và đáy ao; Giúp tiêu hoá tt, kích thích tôm ăn nhiu

Loại khi Danh mc vì Streptococcus faecium vi khun gây bnh

 

Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi -11 Nguyễn Văn Giai, P Đa Kao, Quận I, Tnh phố Hồ Chí Minh

34.

Spond Dream

Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Streptococus faecium, Amylase, Protease

Xử nước ao nuôi tôm, trại giống tôm hồ cá, xử ớc thi hu cơ. Tăng cường sự phân huỷ c cht hữu cơ, gim mùi hôi, gim các loại khí đc, cân bằng nước, gim bùn đáy ao váng bẩn, làm sạch nước.

Loại khi danh mục vì có Streptococcus faecium vi khun gây bnh

 

Công ty TNHH Sando -2242/1B quốc l 1, png An Phú Đông, Q.12, TP. H Chí Minh

35.

Dobio BZT

Saccharomyces sp.,Lactobacillus sp., Bacillus sp.,Streptococcus faecium, Aspergillus niger, Amylase, Protease, Lipase

Phân hu các cht hữu cơ tạo nên bùn đáy và Amoniac; Hấp thụ nhanh các k độc như: NH3, H2S, NO2, NO3,Ổn định môi trường nuôi, tăng tỷ l sống

Loại ra khỏi danh mc vì có Streptococus gây bệnh

 

Công ty TNHH thương mi dch vụ sn xuất Sao Á -Lô E Đường số 2A/1 Khu công nghiệp Đồng An, Thun An, Bình Dương

36.

Lock-base

Hydrochloric acid.

Gim pH, x chênh lch pH

Nguy him đối với môi trường và người s dụng. Loại ra khỏi Danh mc

37.

Pro - One

Lactobacillus sp, Streptococcus sp, Bacillus sp

Cân bằng h vi sinh đường ruột; Giúp tôm tiêu hoá tt; Tăng sức đ kháng

Loại ra khỏi danh mc vì có streptococcus gây bệnh

 

Công ty TNHH SX&TM Long Hùng -125/3 Dương Văn Dương-phưng Tân Quí, Q.Tân Phú, TP.HCM

38.

Enzyme A

Lactobacillus spp, Streptococcus lactis

Giúp tôm tiêu hoá tt, tăng khnăng hấp thụ, giảm h số thc ăn

Loại khi danh mục vì có streptococcus gây bệnh

39.

YUCCA BIO

Yucca Schidigera, Bacilluslicheniformic, Bacillus mensentericus, Bacillus megaterium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus faccium, c Lactose vừa đủ.

Cấp cứu tôm nổi đầu do thiếu Oxy. Khử nhanh các loại khí độc như: NH3, H2S, NO2. Phân hu nền đáy, cải thiện chất lưng nưc.

Loại khi danh mục vì có streptococcus gây bệnh

 

Công ty TNHH thuốc thú y thu sản Đại Nam -p Bến Liễu, Phú An, huyện Bến Cát, tnh Bình Dương

40.

Bacillus-Bacter

Bacillus licheniformis,Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter,Yucca schidigera, Lactose

Phân hu nhanh các cht cặn tn đọng ở nền đáy ao. Loi trừ các khí độc có trong ao như NH3, H2S, NO2

Loại khi danh mục vì có streptococcus gây bệnh

 

Công ty Liên doanh sn xuất thuc thú y Bio-Pharmachemie -2/3 Tăng Nhơn Phú, P Phước Long B, Q. 9 TP. H Chí Minh

41.

Bio-Bacterfor shrimp

Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus facium

Giúp phân hu chất hữu cơ tồn đọng trong ao nuôi, ổn định màu c

Loại ra khỏi danh mc vì có Streptococus

 

Công ty TNHH thương mi Thành Nhơn -41A Phưc Long B - Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

42.

Aqua ClearTN

Bacillus lichenifomis, Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter

Phân hy chất hữu cơ tn đọng trong ao nuôi. Ổn đnh màu nưc.

Loại ra khỏi danh mc vì có Streptococus

43.

PondcleanTN

Yucca schidigera, Bacillus lichenifomis, Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter

Ci tạo đáy ao, phân hy nhanh các chất hữu cơ.n định màu nưc.

Loại ra khỏ DM Streptococcus

 

Công ty TNHH N.E.S -L11-L12 khu Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thnh, TP.HCM

44.

ECOMIX

Bacillus mensentericus, Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter

Xử các cht cặn bã dưi đáy ao. Phân hủy xác tảo.

Loại ra khỏi danh mc vì có Streptococus

 

Công ty TNHH SX&TM DV vân tải Thuận Tho -25 Trần Thái Tông, phường An Khê, huyện Thanh Khê, Đà Nng

45.

Chế phm sinh học EM.BACILLUS

Bacillus sp., Saccharomyces sp., Streptococcus sp., Lactobacillus sp.

Xử môi trường nưc ao nuôi tôm-cá; Ổn định pH trong mùa mưa, lắng các chất làm đục c; Phân hu nhanh kH2S, NH3, NO2 đặc bit trong mùa mưa, phân hu chất cn bã thc ăn thừa dưi đáy ao, hạn chế hin tượng nổi đầu tôm, tăng hàm lượng oxy hoà tan trong c.

Loại ra khỏi danh mc vì có Streptococus

 

Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A -41 Trần Đình Xu, phưng Cu Kho, quận 1, TP. HCM

46.

STOP. NH3

Yucca schidigera,Bacillus licheniformic, B. megaterium, B. mensentericus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus faecium

Ức chế s hình thành và phân gii các loại khí độc như: NH3, NO2, H2S; Gim độ đục, ổn định màu nưc; Phân hu thức ăn tha và phân tôm (cá) đáy ao; Ức chế các vi sinh có hại và các loại tảo đc;Tạo môi trưng nưc tt, nhiều oxy giúp tôm (cá) khoẻ, mau ln;n định màu nưc, hn chế tình trng nưc bị nhầy, nhớt, bọt cặn hoc khí thối...

Loại ra khỏi danh mc vì có Streptococus

47.

MAKE ALGAE

Phosphate (P2O5), Mg, Mn, Fe, Ze, Silisic acid, Borate

Gây màu c nhanh và ổn định lâu i, không gây sốc cho tôm (cá); Cung cấp đy đủ khoáng chất cần thiết cho tảo phát trin; Cân bằng h sinh thái và dao động pH trong ngày; Tạo ngun thức ăn t nhiên phong phú cho tôm (cá), giúp tôm (cá) tăng trưng nhanh

Loại khi danh mục vì có Borate có th gây ung thư

 

DNTN Phú Hải -135 Điện Biên Ph, P5, Tuy Hoà, Phú Yên

48.

Phân to màu nưc nuôi trồng thuỷ sản Phú Hải

Phân gà, cút hoai, CaCO3, KNO3

Cung cấp cht dinh dưng hu cơ đ phát triển thành phần thc ăn t nhiên trong ao: phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy

Loại ra khỏi danh mc vì có phân gà, cút (theo ch thị 09/2005/CT-BTS)

 

Doanh nghip nhân thiết bvà vật tư nông nghip -332 t 41 phường Phương Liên, đê la thành, Đng Đa, Hà Nội

49.

AGF12- BIOTECH Chế Phm Sinh Học Phân Huỷ Mùn Bã Hữu Cơ

Bacillus subtilis, Lactobacillus, Bacillus megaterium, Saccharomyces, Streptococcus

Phân hu các cht hữu cơ thi ra tích tụ ở đáy ao t xác động thc vật, thức ăn dư thừa, chất thải mùn bã trong quá tình nuôi tôm cá; Giảm phát sinh các loi khí độc NO2, NH3, H2S từ đáy ao; Kim soát, duy trì giữ ổn đnh chất lượng nước

Loại ra khỏi danh mc vì có Streptococus

 

Công ty TNHH Long Sinh -37 Hoàng Văn Th, Nha Trang, Khánh Hoà

50.

Microzyme

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, B.Licheniformis, Streptococcus faecalis, Protease, Amylase, Lysine, Methionin

Duy trì màu nưc ổn định, hấp thụ và phân giải khí đc, giúp tôm tiêu hoá tt

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

51.

Long Lizyme

Bacillus subtilis, Nitrified bacteria, Aspergillus niger, Candida utilis, Lactobacillus acidophilus, L.licheniformis, Streptococcus faecalis, Protease, Amylase, Lysine

Ci thiện môi trường ao nuôi, ci thiện h số thức ăn. Hạn chế cácc nhân ntảo, nguyên sinh đng vật y hại trong môi trường nưc

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH Thuốc thú y thu sản A.D.P -335 Nguyễn Duy Trinh, P. nh trưng Tây, Quận 2 Thành ph Hồ Chí Minh

52.

Bacillfor Shrimp

Bacilluss subtilis,Nitrosomonas, Nitrobacter, Lactobacillus acidophillus, Bacillus licheniformis, Streptococcus, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae

Làm sạch nền đáy ao nuôi, ổn định chất lượng nước

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Vit Nam -KCN Bàu Xéo, xã Sông Tru, huyn Trảng ng, Đng Nai

53.

C.P.Bio-Dream

Streptococus faecalis Bacillus mensentericus, Lipase, Protease

To cân bng hệ vi sinh vật trong môi trường nưc ao nuôi

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y thu sn Việt Tân -94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

54.

Men gây to

Bacillus subtilis, Streptococcus feacium, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces boulardi, Amylase, Protease

Giúp gây màu nước, tạo tảo cho ao nuôi; To nguồn thc ăn t nhiên cho tôm.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH thương mi và dịch v K&H -S 7, đường s 6, tổ 14, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM

55.

Refer

HCl

Gim pH, x chênh lch pH

Chứa HCl; Nguy him đối vi môi trường người s dụng

 

Công ty TNHH thu sn Cu Long T.L -323B Điện Biên Phủ, phưng 4, quận 3, TP.HCM

56.

BioWater (dng bột mn)

Bacillus spp, Streptococcus faecium

Thúc đy nhanh quá tnh phân hu mùn bãhu cơ, thức ăn thừa, phân, cht lng tụ dưi đáy ao; cải thiện màu nưc, chất lưng nưc, giúp gim các khí độc như NH3, NO3, H2S

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

57.

Clean 24H (dng viên nén)

Bacillus spp, Streptococcus faecium

Thúc đy nhanh quá tnh phân hu mùn bã hu cơ, thức ăn thừa, phân, cht lng tụ dưi đáy ao; cải thiện màu nưc, chất lưng nưc, giúp gim các khí độc như NH3, NO3, H2S

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH APACCHEM -S 1, VSIP, đường s 2, KCN Việt Nam-Singapore, huyện Thun An, tỉnh Bình Dương

58.

APAC-ER®

Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Beta- glucanase, Bacillus spp, Lactobacillus bifidobaterium, Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonasfluorescens

Phân hy chất hữu cơ và khí độc trong ao

loi khỏi Danh mục vì Pseudomonas fluorescens gây bệnh

 

Công ty CP điện tử điện máy kinh doanh dịch vụ tng hp Nam Định (NASTOCO) -247 Trần Hưng Đo, TP. Nam Định

59.

Phân gây to

Phân yếm khí

Cung cấp cht dinh dưng to thc ăn tựnhiên cho tôm cá

Loại khi Danh mc theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.

 

Liên hip Khoa học sản xuất Công nghệ sinh học và Môi trường-A15, 18-Hoàng Quốc Vit - Cầu Giấy- Hà Nội.

60.

POLYMIC (dng bột dng lng)

Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacillus mensentericus, Nitrosomonas spp, Nitrobacter spp, Streptococcus facium

Phân hy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm và rong tảo chết. Gim COD, BOD các chất độc hi cho tôm cá như NH3, NO3, H2S.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH Gama -80/30 Phan Huy Ích, phường 12, quận Vp, TP. Hồ Chí Minh

61.

Pro-bac

Bacillus subtilis, B.mensentericus, B.lichenniformis, Aspergillus oryzae, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase.

Chống ô nhim đáy ao, phân hu nhanh thc ăn tha, phân tôm và mùn hữu cơ ở đáy ao ; gim độ đục ca c, ổn định pH và màu nước ao nuôi ; tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH Công ngh sinh hc Khánh Toàn -187 đưng TA 32, phường Thới An, qun 12, Thành phố Hồ Chí Minh

62.

BIO-YOKO

Bacillus subtilis; Bacillus mensentericus; Lactobacillus acidophillus, Streptococcus faecium; Nitrosomonas; Nitrobacter

Cung cấp vi khuẩn li cho môi trường ao nuôi. Phân hy mùn hữu cơ, phân tôm, thức ăn dư thừa,c tảo đọng i đáy ao, Hạn chế sự phát sinh khí độc như NH3, H2S, NO2.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty cổ phn công nghệ Việt Phát -30 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Nội

63.

VP-ENROVI

Bacillus subtilis; Nitrosomonas, Nitrobacter, Lactobacillus acidophillus, Bacillus licheniformis, Streptococcus

Làm sạch nền đáy ao nuôi. Ổn đnh cht lượng nưc.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

 

Công ty TNHH Tân Huy Hoàng -166/25 đường Hunh Văn Nghệ, phưng 15, qun Tân Bình, TP.H Chí Minh

64.

HI-GROW

Lactobacillus spp, Bacillus spp, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, Streptococcus spp., Protease, Amylase, Cellulase

Phân hu chất hữu cơ. Hn chế khí NH3, H2S mt cách hiu qu và khử mùi hôi bùn đáy ao.

Loại ra khỏi Danh mc có Streptococcus

65.

Công ty cổ phn Triu Dương -669 Phước Đin, Phưc Đồng, Nha Trang

66.

BIO GREEN

Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensemtericus, Streptococus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter