Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1116/QĐ-UBND phê duyệt Đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013

Số hiệu: 1116/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Phạm Văn Tòng
Ngày ban hành: 27/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 723/TTr-SCT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các Đề án thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013 như sau:

STT

Tên đề án

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng và phát sóng Chuyên mục "Tiết kiệm năng lượng" trên sóng truyền hình Bình Phước năm 2013.

Năm 2013

2

Xây dựng mô hình trình diễn về sử dụng khí sinh học (Biogas) chạy máy phát điện cho Trại chăn nuôi gia súc Phùng Văn Bộ.

Năm 2013

3

Xây dựng mô hình hỗ trợ hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Năm 2013

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại Hộ chăn nuôi Huỳnh Hảo Hiệp.

Năm 2013

5

Hỗ trợ tư vấn ứng dụng sử dụng khí sinh học (Biogas) chạy máy phát điện tại 03 trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013

Năm 2013

6

Hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013.

Năm 2013

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2013 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện, cấp phát và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước, UBND các huyện, thị xã, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn phát triển công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1116/QĐ-UBND phê duyệt Đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10