Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí dự án: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010- 2020

Số hiệu: 1114/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 27/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2011-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công ước Khung của Liên hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã được Chính phủ Việt Nam phê chuẩn ngày 16/11/1994;

Căn cứ Nghị định thư Kyoto được phê chuẩn ngày 25/9/2002;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT ngày 03/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 171/KH&ĐT ngày 10/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí của Dự án “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020” với những nội dung chính như sau:

1. Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Bắc Kạn.

2. Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2011.

4. Dự toán kinh phí: 499 triệu đồng, từ nguồn chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011 được giao tại Quyết định 420/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh.

5. Bố cục, nội dung dự án:

A. MỞ ĐẦU

B. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

C. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN

Chương 1: Biến đổi khí hậu (BĐKH), các kịch bản BĐKH và tác động của BĐKH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

1.1. Tính toán đưa ra kế hoạch hành động biến đổi khí hậu cho tỉnh Bắc Kạn.

1.2. Xây dựng kế hoạch BĐKH đến các khu vực địa lý và các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chương 2: Những định hướng chính về kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH.

2.1. Đánh giá tác động của Kế hoạch hành động BĐKH.

2.2. Định hướng kế hoạch hành động cho những đối tượng chính.

2.3. Khả năng lồng ghép vào các Kế hoạch phát triển khác.

Chương 3: Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH.

3.1. Xác định danh mục các hoạt động dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH cho từng địa bàn và từng ngành, lĩnh vực.

3.2. Xác định các bên liên quan và trách nhiệm cụ thể của từng bên trong triển khai thực hiện từng hoạt động dự án ưu tiên được xác định.

3.3. Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện.

3.4. Phân tích chi phí lợi ích và đánh giá sơ bộ hiệu quả của các hoạt động dự án thích ứng với BĐKH.

Chương 4: Tổ chức thực hiện

Kết luận và kiến nghị

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ đề cương được duyệt, tiến hành triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí dự án: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010- 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113