Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1109/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 22/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1109/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG LÈN VÀ SÔNG HOÀNG MAI NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT MẶN, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA HÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Tờ trình: số 3810/TTr-BNN-HTQT ngày 12 tháng 6 năm 2023 và số 5246/TTr-BNN-HTQT ngày 02 tháng 8 năm 2023; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3855/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2023 và ý kiến tại văn bản số 7060/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 tháng 8 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp Hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” (sau đây gọi là Dự án) sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc với nội dung như sau:

1. Bổ sung hai hạng mục đầu tư (Hạng mục 1: Hệ thống tiêu Lưu-Phong- Châu; Hạng mục 2: Tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả Lèn phục vụ quản lý vận hành công trình); và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của Dự án như đề nghị tại Tờ trình số 5246/TTr-BNN-HTQT ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Điều chỉnh nội dung của Hợp phần B: Bổ sung cơ chế chính sách để hỗ trợ và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của các ngành kinh tế (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản); Tăng cường năng lực quản lý công trình thủy lợi; Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu trong kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho 4 huyện trong vùng dự án; Xây dựng chương trình dự báo mặn và quản lý xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu;

3. Không xây dựng cống Hoàng Mai và không thực hiện hợp phần C của Dự án;

4. Những nội dung khác tại Quyết định số 2032/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục tài trợ vốn EDCF cho Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” và Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc không thay đổi.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án số 3855/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2023; ý kiến tại văn bản số 7060/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 tháng 8 năm 2023.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Căn cứ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án của Thủ tướng Chính phủ, quy định hiện hành và ý kiến của các cơ quan liên quan: (i) Thực hiện thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các văn kiện, báo cáo Dự án theo thẩm quyền và triển khai, hoàn thành dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; (ii) Bố trí đủ vốn đối ứng cho Dự án; (iii) Phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc để điều chỉnh nội dung Hiệp định vay tương ứng.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật về hồ sơ Dự án và các nội dung giải trình.

Điều 4. Bộ Tài chính thực hiện việc điều chỉnh nội dung Hiệp định vay của Dự án theo quy định.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, NG, XD;
- UBND các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: NN, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT (2) PH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1109/QĐ-TTg ngày 22/09/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp Hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” sử dụng vốn vay của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.205

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!